Ugrás a tartalomhoz
Refine results
31 hits

"Love of Words" - "Love of Wisdom" Philology and Philosophy from a Hermeneutical Perspective

Cluj University Press, István M. Fehér

This research was supported by the European Union and the State of Hungary, co-financed by the European Social Fund in the framework of TÁMOP 4.2.4. A/1-11-1-2012-0001 National Excellence Program.

A filozófia alapproblémái

Kossuth Kiadó, Bertrand Russell

Az új kiadás három fontos követelménynek próbál eleget tenni: a korszerű és közérthető filozófiai köznyelv kívánalmainak, a szöveghűségnek és a teljességnek. Az első két követelmény teljesüléséről nem a mi hivatásunk véleményt mondani; csupán annyit kívánunk megjegyezni, hogy a szöveg általános arculatának kialakításában figyelembe vettük két korszerű Russell-fordítás (Filozófiai fejlődésem. Gondolat 1968. ford. Fehér Ferenc; Miszticizmus és logika. Helikon-Európa 1976. Ford. Márkus György) stílusát és fogalomhasználatát.

A lélektan története

Osiris Kiadó, Pléh Csaba

A könyv elsősorban az 1850 és 2000 közötti korban tekinti át a szaktudományos és hivatásszerű pszichológia történetét.

A nyitott jövő problémája

Typotex, E. Szabó László

A kötet fő kérdése, hogy a világot vajon a vak véletlen uralja – ahogyan a kvantummechanika tételeiből következik –, vagy a lét teljes mértékben determinált – ahogyan a relativitáselmélet tételeiből következik. A könyv egyaránt szól a szakmai közönségnek, a fizikát vagy filozófiát tanulóknak és mindazoknak, akiket a fenti kérdések foglalkoztatnak.

A tanácsadás szociálpszichológiája

Szent István Egyetem, Dr. Budavári-Takács Ildikó

A tanácsadás szociálpszichológiája c. tananyag keretein belül olyan szociálpszichológiai ismereteket szereznek a hallgatók, melyek birtokában az emberi erőforrás tanácsadó jelöltek képessé válhatnak az emberi erőforrás tanácsadáshoz kapcsolódó szociálpszichológiai jelenségek megértésére, értelmezésére. A tananyag célja, hogy a hallgatók megismerjék azokat a fontosabb szociálpszichológiai jelenségeket, legfontosabb témaköröket, melyek a tanácsadás folyamatában megjelennek. Követelmény a tananyag elsajátítására vonatkozóan, hogy a hallgatók az emberi erőforrás tanácsadáshoz kapcsolódó szociálpszichológiai jelenségekben legyenek tájékozottak, valamint tudják ezeket a fogalmakat értelmezni, ill. alkalmazni a tanácsadói folyamatokban, módszerekben és a tanácsadás résztvevői kapcsán.

A tanácsadási módszerek

Szent István Egyetem, Dr. Budavári-Takács Ildikó

A 21. század első évtizedének végén már megkísérelhetünk a nagyon sokszínű és ellentmondásos 20. századra visszatekinteni. A különböző tudományterületek képviselői nyilván más és más jellemzőt emelnek ki az elmúlt történésekből, mint pl. az új tudományterületek születését vagy az informatika megjelenését, a globalizációt vagy szinte kiheverhetetlen megrázkódtatást jelentő háborúkat. Kiemelhető e század „vívmányai” közül a civilizált világ szinte áttekinthetetlen iskolai és képzési rendszere vagy az egyre gyorsabban változó szakmai és munkatartalmak átalakulása. Ha ez utóbbi gondolatot ragadjuk meg akkor e történések egyik velejárójaként megfogalmazhatjuk, hogy az új szakmák kialakulását segítő folyamatok hozták létre a tanácsadás, mint önálló tevékenység megjelenését.

A természet és a lélek

Osiris Kiadó, Pléh Csaba

Tanulmányaimban az ismét megújuló természeti emberkép, a lélektani naturalizmus mellett érvelek.

Alternatív vitarendezés

Nemzeti Tankönyvkiadó, Csemáné Dr. Váradi Erika, dr. Gilányi Eszter

Hogyan, mi módon kezelhetjük konfliktusainkat? Hogyan lehet feloldani az ellentéteket, s képessé tenni az adott személyközösséget a további működésre úgy, hogy ne okozzunk helyrehozhatatlan sérelmeket? A válaszok fellelése során körbejárjuk a konfliktus-fogalmát, fajtáit, kialakulásának folyamatát, a hátterében meghúzódó okokat és a lehetséges konfliktuskezelési stratégiákat és technikákat. Külön súllyal kerül bemutatásra a vitarendező eljárások és megoldások köre, a hagyományos jogi eszközöktől a vitarendezés alternatív formáiig.

Az internet pszichológiája

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (PTE IGYK), Boronkai Dóra

A tananyag témája Tömegkommunikáció és médiaismeret ezen belül: Az internet pszichológiája A tananyag az INFORMÁCIÓ TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS - Informatikai és digitális kommunikációs kompetenciafejlesztés a komplex innováció szolgálatában (TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091) projekt keretében készült.A tananyagot lektorálta: Síklaki István.

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Balassi Kiadó , Erős Ferenc

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a pszichológiai gondolkodás alapjaival. Nem törekszik teljességre, ez egy féléves tárgy keretében nem is volna lehetséges. Nem igényel különösebb előismereteket, de feltételezzük, hogy a hallgatók zöme középiskolában vagy más képzési formák keretében hallott-olvasott már pszichológiai témákról. A kurzus nem gazdaságpszichológiával foglalkozik, mivel az speciális terület, és már feltételez komolyabb pszichológiai, valamint közgazdaságtani előismereteket. Ugyanakkor előkészíthet egy későbbi gazdaságpszichológiai kurzust, amellyel feltehetően a későbbiek során fognak találkozni a hallgatók.A kurzus során foglalkozunk a pszichológiai gondolkodás történetével, különös tekintettel arra a filozófiai, társadalmi és kulturális kontextusra, amelyben a pszichológiai elméletek megfogalmazódtak. Bemutatjuk a XIX. század végén kialakuló nagy pszichológiai iskolákat és azok mai elágazásait, majd végül néhány olyan kutatási- és problématerületet vázolunk, amely a mai „mainstream” pszichológiában központi szerepet játszik. A kurzus során azt szeretnénk bemutatni, hogy a pszichológia nem rendelkezik a „bölcsek kövével”, a különféle iskolák és megközelítések szemléletmódja, antropológiai előfeltevései igen különbözőek, olykor élesen ellentétesek. Illúzió volna „egységes” pszichológiáról beszélni, amely tudományos választ tud adni az emberi „lélekkel” kapcsolatos valamennyi kérdésre, már csak azért sem, mert az ember nem ismerheti meg tökéletesen önmagát. Ugyanakkor önmagunk és mások megismerése, viselkedésünk, élményeink, érzelmeink megértése és értelmezése olyan szükséglet, amely mind a gyakorlati cselekvésben, mind pedig az emberi kapcsolatokban és az elméleti gondolkodásban egyaránt nélkülözhetetlen.

 1   2   3   4 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása