Ugrás a tartalomhoz
Refine results
48 hits

A civil-nonprofit szektor és a szervezetek forrásteremtése

Budapesti Corvinus Egyetem, Arapovics Mária

A tankönyv a humán szolgáltató nonprofit szervezetek leendő és jelenlegi munkatársai, önkéntesei számára készült, annak érdekében, hogy hatékonyan és eredményesen tudják működtetni az általuk képviselt civil-nonprofit szervezetet.

A gazdasági élet szociológiája

Budapesti Corvinus Egyetem, Lengyel György, Szántó Zoltán

A kötet klasszikus és kortárs szociológusok írásaiból válogatva nyújt bevezetést a gazdaságszociológiába. Weber, Polányi, Gershenkron, a történelmi gazdaságalakulatokat tárgyaló tanulmányai mellett helyet kapnak benne a modern gazdaság intézményeit és aktorait elemző megközelítések is. Így egyebek közt Coleman, Smelser, Granovetter és mások tanulmányai révén kaphat az olvasó betekintést egy gazdag tudományterület közelmúltjának elméleti vitáiba és kutatási eredményeibe.

A globalizáció kihívásai: új irányzatok a szociális munkában és a szociális munka szupervíziójában

ELTE TÁTK, Bányai Emőke

Az elektronikus kiadvány a TÁMOP 4.1.2-08/2/A/KMR keretében jelent meg.

A magyarországi cigányság

GONDOLAT - INFONIA, Kemény István - Janky Béla - Lengyel Gabriella

Az elmúlt 33 évben három reprezentatív felmérés készült a magyarországi cigány népességről: 1971-ben, 1993 végén és 2003 első negyedévében. Mindhárom felmérés az ország teljes cigány lakosságára terjedt ki: az adatfelvételben egyaránt szerepeltek a magyar, a cigány és a román anyanyelvű, a Budapesten, a vidéki városokban és a falvakban lakó, a legalacsonyabb és a legnagyobb jövedelmű cigányok. Könyvünk a három kutatás elemzéseit foglalja össze, de felhasználja az 1893. január 31-én végzett cigány összeírás adatait is.

A migráció szociológiája 2.

ELTE TáTK, Sik Endre

A könyv első fejezete a migráció elméleti probélmáiból (pl. metodológiai nacionalizmus), és a diaszpóra jelenségének különböző szociológiai megközelítéseiből válogat. A következő rész a migráció és a kapcsolati tőke viszonyát taglaló tanulmányokat foglal magában. Az utolsó részben a magyarországi menekültügyi rendszer kialakulását vizsgáló tanulmányok olvashatók.

A munkamegosztás gazdaságszociológiai elmélete

AULA KIADÓ, Szántó Zoltán

Szemelvénygyűjteményünk elsődleges célja az, hogy betekintést nyújtson a tág értelemben felfogott munkamegosztási és kooperációs formákkal foglalkozó, klasszikusnak tekinthető gazdaságszociológiai munkákba, és egyúttal oktatási segédanyagként szolgáljon a problémakörnek a azdaságszociológia története” c. kurzuskeretében történő, elsősorban összehasonlító szövegelemzésen nyugvó, alapos és szisztematikus feldolgozásában.

A szociális esetek jogi és etikai összefüggései

ELTE TÁTK, Bányai Emőke

A válogatásban szereplő eseteket az ELTE TáTK szociális munka szakos hallgatói gyűjtötték össze és elemezték 2008 és 2011 között. Az esetleírások a gyűjtés idejében fennálló helyzetet, illetve az adott időszakban elérhető szociális ellátási formákat mutatják be...

A társadalmi konfliktusok kezelése

Budapesti Corvinus Egyetem, Sass Judit, Síklaki István

A tananyagban a munkához és szervezethez kapcsolódó lehetséges konfliktusok, konfliktusforrások, krízishelyzetek és ezek kezelésének pszichológiai vonatkozásai kerülnek bemutatásra.

A térinformatika a társadalomtudományban

ELTE, Csizmady Adrienne

Az utóbbi időben a társadalomtudományi adatelemzéseknél egyre nagyobb igény látszik arra, hogy az adatok értelmezéséhez a térbeli dimenziót is bevonjuk. Ennek az igénynek a kielégítéséhez járul hozzá a tananyag, mely a térbeli-társadalmi problémákba és ezek elemzéséhez szükséges alapfokú térinformatikai ismeretekbe nyújt betekintést. E mellett fogódzót kínál az elemzésekhez szükséges számítógépes program alapszintű elsajátításához.

A vallási élet elemi formái

L'Harmattan Kiadó, Emile Durkheim

Míg Durkheim a szociológus jól ismert Magyarországon és szinte minden szociológiai műve megjelent már magyarul, Durkheim, a vallásetnológus, különös módon még mindig csak az idegen nyelveken olvasó beavatottak számára ismert. Pedig alapvető, fő műve, A vallási élet elemi formái, amely idestova 100 éve jelent meg, és amelyet tucatnyi nyelvre lefordítottak, az antropológusok, etnológusok és vallástudósok valóságos Bibliája, amelynek ismerete nélkül jóformán az egész XX. századi társadalomtudományi fejlődés érthetetlen. A kiadással ezen a hiányon kívánunk segíteni, hozzáférhetővé téve a francia etnológia és szociológia egyik legnagyobb alakjának legnagyobb művét a magyar olvasók számára. lEgyetlen olyan tűzhely van, ahol lelkileg megmelegedhetünk: az, amelyet a hozzánk hasonlók társadalma hoz létrel - írja Émile Durkheim, akit la szociológia atyjakéntl szoktunk emlegetni, s aki nem titkolja, hogy a vallás, amelyet a XIX. századi társadalomtudományok közönséges téveszmének és illúziónak tartottak, számára mindenekelőtt társadalmi tény. Ez a közel száz esztendeje írt, nagyszabású, rendszerező munka, amely minden bizonnyal Durkheim főműve, végre megjelent magyarul is. Természetesen elgondolkoztató, hogy Jászi Oszkár - úgy is mint a Huszadik Század szerkesztője - annak idején személyes kapcsolatban állt a Sorbonne neves professzorával, s már 1909-ben, azaz három esztendővel az eredeti mű párizsi megjelenése előtt két részletet is közölt A vallási élet elemi formáiból folyóiratában, a teljes műre mégis mostanáig kellett várnunk. Igaz, Durkheim fontosabb szociológiai munkái közben sorra napvilágot láttak nálunk (Az öngyilkosság először 1967-ben, A társadalmi tények magyarázatához, amely A szociológia módszertani szabályait is tartalmazza, 1978-ban, a Nevelés és szociológia 1980-ban), sőt elmondhatjuk, hogy e művek nemcsak hozzáférhetővé váltak, hanem szervesen be is épültek a hetvenes években kibontakozó magyar szociológiába.

 1   2   3   4   5 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása