Ugrás a tartalomhoz
Refine results
58 hits

A femtoszekundumos optika alapjai

Szegedi Tudományegyetem, Dr. Kovács Attila, Dr. Börzsönyi Ádám, Dr. Horváth Zoltán, Dr. Osvay Károly

A digitális tananyag célja, hogy a femtoszekundumos optikának az alapjaival megismertesse az Olvasót. A tananyag a Fizikus MSc szakos hallgatók Optika és lézerfizika moduljának egyik alapkurzusához, a Femtoszekundumos és nemlineáris optika alapjai című kurzushoz készült.

A gumi rugalmasságának alapjai

University of Liverpool, United Kingdom , Boban Tanovic, David Dunning, Philip Withers , Kovács Kristóf

Ebben a modulban megmagyarázzuk a gumi rugalmas tulajdonságai és a hosszú hajlékony molekulaláncok viselkedése közötti kapcsolatot.

Advanced Geophysics

Miskolci Egyetem Földtudományi Kar, Erdélyi Barna, Dr. Tóth Anikó

E-learning curriculum of the University of Miskolc, Faculty of Earth Sciences Geothermal Engineer specialist Advanced Postgraduate Course of Geophysics

Aerodinamika

Typotex Kiadó, Rohács József, Gausz Zsanna, Gausz Tamás

A jegyzet a szerzők 20–30 éve folyamatosan tartott egyetemi kurzusai, külföldi egyetemeken szerzett tapasztalatai, tervezési, fejlesztési, kutatási és minősítő-vizsgálati tevékenységük alapján készült. A Műegyetemen az aerodinamikai oktatás jelenleg három szinten valósul meg: az első, a tantárgy elméleti-fizikai alapjainak az ismertetése a hő- és áramlástan keretében, a második a BSc szintű képzés aerodinamika tantárgya, mely a graduális képzés jelenlegi jegyzetbe foglalt anyagát tartalmazza, végül a posztgraduális MSc. képzésben. Ez a mű az előadások tömör, a várható fejlődési irányokra kitekintő, érdekességekkel bővített jegyzete. Az első fejezetben a dinamikus repülésben alapvetően fontos felhajtóerő-képzést ismerteti, a kis- és nagysebességű repülést, a turbulens atmoszféra hatásait. A másodikban a valóságos közegekben fellépő ellenállások keletkezését, az ellenállás növelésének és csökkentésének lehetőségét, a teljes repülőgép-ellenállását tárgyalja. A harmadik fejezetben a határrétegre vonatkozó legfontosabb ismereteket mutatja be, a negyedikben a véges szárnyak működését. A gázdinamika – a nagysebességű repülésre vonatkozó ismeretek, így a gázdinamika alapismeretei, a szakadási felületek és a lökéshullámok – az ötödik fejezetben találhatók. A hatodik fejezet az instacionárius áramlásokra vonatkozó alapismereteket foglalja össze. A hetedik fejezet a szárnyprofilok geometriai és aerodinamikai jellemzésével, sajátosságaival, a profilok tervezésével és alkalmazásával foglalkozik. A nyolcadikban kerül sorra a forgástestek aerodinamikai vizsgálata, a kilencedikben a forgószárnyas repülőgépek aerodinamikája. A jegyzet a tananyag elsajátításának szempontjából legfontosabbnak ítélt szakirodalmi művek felsorolásával zárul.Ez a jegyzet az angol-amerikai jelölésrendszert és az SI mértékegységet alkalmazza.A szerzők köszönetüket fejezik ki Jankovics Istvánnak a jegyzet összeállításában, ellenőrzésében és az ábrák szerkesztésében nyújtott áldozatos munkájáért.

Akusztikai és rezgéstani minősítés

Miskolci Egyetem, Bihari Zoltán, Tóbis Zsolt, Sarka Ferenc

A jegyzet gyakorlati útmutatóként szolgál az akusztikai és rezgéstani mérések elvégzéséhez. Az olvasó megismerkedhet az akusztikai műszerek használatával, a szakterületen alkalmazandó szabványokkal. A jegyzet áttekintést ad a mérési jegyzőkönyvek készítésének alapelveiről, a jegyzőkönyvkészítés technikájáról.

Alkalmazott fizika

Szent István Egyetem, Babák György

Eddigi tanulmányaik során már sokat foglalkoztak a fizika nevű tantárgy tanulásával, ki több ki kevesebb sikerrel. Tanulmányaik befejezése után, ismereteiket alkalmazniuk kell mindennapi tevékenységükben és munkájukban. Erre a feladatra szeretnénk felkészíteni az alkalmazott fizika tárgy oktatásával. Természetesen nem mellőzhetjük az eddig tanultak ismétlését, az ismereteiknek frissítését.

Anyagtudományi folyamatszimuláció - Diffúziós folyamatok modellezése

Aalto University, Helsinki, Finland, Seppo Louhenkilpi, Verő Balázs

Az öt tananyagrészletből álló lecke a diffúzió jelenségével kapcsolatos alapfogalmakat és a diffúzió folyamatainak a mindennapi és a műszaki életben, illetve a műszaki anyagtudományi folyamatokban betöltött szerepével foglalkozik. Kiemelt jelentőségű a 2. és a 3. tananyagrészlet, mert itt ismerkedhetnek meg a hallgatók a diffúzió fogalmának általános érvényű definíciójával és a diffúziós folyamatok lehetséges változataival. A lecke utolsó tananyaga néhány olyan fémtani folyamatot tárgyal, illetve mutat be, amelyekben a diffúzió meghatározó jelentőségű. Ezek a példák arra hivatottak, hogy rávilágítsanak a modellezés sarkalatos pontjára, nevezetesen arra, hogy modellezni csak olyan folyamtatot lehet és szabad, amelynek mechanizmusát pontosan is ismerjük.

Anyagtudományi folyamatszimuláció - Hőkezelés modellezése

Aalto University, Helsinki, Finland, Seppo Louhenkilpi, Felde Imre

A szerkezeti acélok szokásos edzési hőkezelése, a munkadarab ausztenitesítéséből, valamint ezt követő lehűtéséből áll, és alapvető célja a kívánt szilárdságú és szívósságú szövet létrehozása, lehetőség szerint a térfogat minél nagyobb hányadában. Az elmúlt két évtizedben, számos, a hőkezelési folyamat matematikai modellezésén és szimulációján alapuló szoftver kifejlesztésére került sor. A számítógépes folyamat-tervezés céljára készített különféle szimulációs programok alapját, "belső magját" legtöbbször egy tulajdonságbecslés céljára kifejlesztett modell képezi. A tananyag célja e modellezési lehetőségek bemutatása, az elméleti háttér részletes ismertetése és gyakorlati példákon való tesztelésén keresztül.

Anyagtudományi folyamatszimuláció - Hőátadás modellezése

Aalto University, Helsinki, Finland, Seppo Louhenkilpi, Felde Imre

Számos gépipari termék kívánt jellemzői, tulajdonságai hőátadással (hevítéssel és/vagy hűtéssel) járó megmunkálási eljárások (öntés, hőkezelés, nagy energiasűrűségű felületmódosító technológiák, stb.) alkalmazásával érhetőek el. A gyártási folyamat közben végbemenő, tudatosan szabályozott hőátadás döntően befolyásolja a munkadarabra jellemző tulajdonság-együttest. A gyártás tervezhetősége végső soron a folyamat közben lezajló hőátadás ismeretének záloga. A modul célja a hőátadási folyamatok matematikai leírásának ismertetése.

Anyagtudományi folyamatszimuláció - Véges differencia modul

Aalto University, Helsinki, Finland, Seppo Louhenkilpi, Verő Balázs

A tananyag három fejezete vezeti be a hallgatót az anyagtudományi folyamatmodellezés világába. Az első fejezet a mindennapi életből vett példákon keresztül szemlélteti a modell és a modellezés, valamint a szimulátor és a szimuláció fogalmát. Az olyan hétköznapi példák, mint például a fotómodell vagy a számítógépes játékok példájának elemzése az anyagtudományi folyamatmodellezés néhány lényegi vonásának megértését is támogatja.

 1   2   3   4   5   6 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása