Ugrás a tartalomhoz

Dunántúli Protestáns Lap – 10. évfolyam – 1899.

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • I. Vezérczikkek és értekezések
  • A béke konok ellensége...
  • A csurgói főgimnázium százéves örömünnepén. Barakonyi Kristóf
  • A dunántúli ev. ref. egyházkerület hivatalos közlönye. Thúry Etele
  • A felekezeti jogakadémiák sorsa. Dr. Antal Géza
  • A konfirmációra való készités. Katecheta
  • A konfirmációra való készités. Katecheta
  • A konfirmációra való készités. Katecheta
  • A lelkészi javadalmak kiegészitése.
  • A lelkészi javadalmak kiegészitéséről. T. E.
  • A lelkészi könyvtárak szervezése. Fejes István
  • A lelkészi könyvtárak szervezése. Fejes István
  • A Magyar Prot. Irod. Társaság érdekében. Kis József
  • A pápa jubileumi bullája.
  • Arról az egy szükséges dologról. Csizmadia Lajos
  • A tüzkár biztositás. Seregély Béla
  • Az egyházi adózás rendezése.
  • Az egyházi adóügy rendezése. Ifj. Kutassy Ferenc
  • Az ev. ref. egyház és tanitói. Szalóky Dániel
  • Az ev. ref. egyház és tanitói. Szalóky Dániel
  • Az ész vallása. Dr. Antal Géza
  • Az ész vallása. Dr. Antal Géza
  • Az iskola szeretete. Faragó János
  • Bartók György. B. N.
  • Egyetemes lelkészi nyugdijintézet. Patay Károly
  • Egyetemes theol. tanári nyugdijintézet. Dr. Antal Géza
  • Egyházi beszéd. Nagy Lajos
  • Emlékbeszéd okt. 31-én. Csomasz Dezső
  • Életrevaló inditvány. Figyelő
  • Észrevételek. Végh István
  • Év utolján. Lic. Rácz Kálmán
  • Felhivás az énekszerzőkhöz. Fejes István
  • Felhivás előfizetésre. Kis József
  • Feltámadás. Soós Lajos
  • Ferde helyzetek. Barla Szabó Károly
  • Ferde helyzetek. Barla Szabó Károly
  • Helyzetünk és kilátásaink. Cs. L.
  • Helyzetünk és kilátásaink. Cs. L.
  • Hogyan kell gazdálkodni az egyházi javakkal. Kemenczky Lajos
  • Ima az ev. ref. tanitók országos egyesületének nagygyülésén. Antal Gábor
  • Iskolai vallástanitás az énekben. Szalóky Dániel
  • Javaslat a leányinternátus ügyében. Dr. Horváth József
  • Jó viszony a gyülekezet lelkésze a tanitója között. Darab Lajos
  • Jó viszony a gyülekezet lelkésze és tanitója között. H.
  • Jó viszony a gyülekezet lelkésze és tanitója között. V–s.
  • Jó viszony a gyülekezet lelkésze és tanitója között. V–s.
  • Jó viszony a gyülekezet lelkésze és tanitója között. V–s.
  • Karácsonykor. Csomasz Dezső
  • Karácsony.
  • Kis Gábor. B. F.
  • Közeledő csurgói ünneplésünk. Matter János
  • Közös erővel, ez a munkatársak teendőinek egyike. Patay Károly
  • Közös erővel, ez a munkatársak teendőinek egyike. Patay Károly
  • László József. B. J.
  • László József emlékezete.
  • László József emlékezete. Kis József
  • Lelkész és tanitó közötti viszony. Végh István
  • Lelkészi nyugdij. Pólya Lajos
  • Megjegyzések Csizmadia ur recensiójára. Barla Szabó Károly
  • Megjegyzések Csizmadia ur recensiójára. Barla Szabó Károly
  • Megjegyzések a megjegyzésekre. Csizmadia Lajos
  • Megnyitó beszéd 1899. okt. 31-én. Kis József
  • Nagypéntek … Husvét.
  • Néhány szó a kántortanitók ügyének kérdéséhez. n.
  • Néhány szó a kerületi kapcsolatban való tüzkárbiztositásra vonatkozólag. Szücs László
  • Néhány szó a lelkész paedagógiai szakképzettségéhez. Csukás Endre
  • Nyugdijtörvény és a kántori fizetés. Arany Bálint
  • Nyugdijtörvény és a kántori fizetés. Arany Bálint
  • Petőfi emlékezete. Száz Ferenc
  • Pünkösd. Cs. L.
  • Recensió. Csizmadia Lajos
  • Recensió. Csizmadia Lajos
  • Saját fegyverével. Vágmelléki
  • Siri beszéd László József fölött. Széky Aladár
  • Soltra Alajosról. Baksay Sándor
  • Soltra Alajosról. Baksay Sándor
  • Szakadjunk el Rómától. Babay Kálmán
  • Szász Domokos. Dr. Antal Géza
  • Tanévet megnyitó beszéd. Kis József
  • Tanév végén.
  • Tanulók vasárnapja. Faragó János
  • Tábori lelkészek.
  • Tábori lelkészek.
  • Természet és művészet az uj-szövetségben. Csomasz Dezső
  • Természet és művészet az uj-szövetségben. Csomasz Dezső
  • Természet és művészet az uj-szövetségben. Csomasz Dezső
  • Természet és művészet az uj-szövetségben. Csomasz Dezső
  • Térjünk vissza az evangeliomhoz!… Hegedüs Sándor
  • Tüzkárbiztositás. Seregély Béla
  • Uj tanterv a középiskolákban.
  • Vallásos nevelés közép- és főiskoláinkban. Kis József
  • Vallásos nevelés közép- és főiskoláinkban. Kis József
  • Vallásos nevelés közép- és főiskoláinkban. Kis József
  • Végszó. Balla Endre
 • II. Egyházi élet
  • A bakonyvidéki lelkészi kör értekezlete. –a –e.
  • A barsi ev. ref. egyházmegye közgyülése. V. S.
  • A b.-somogyi egyházmegye közgyülése. Nagy Lajos
  • A budapesti belmissiói értekezlet. Hajpál Benő
  • A horvátországi ev. ref. magyar missió köréből. Földváry Jenő
  • A lelkészi özvegy kegyeleméve. Romlaki Gedeon
  • A martosi templomszentelés. Halász Móric
  • Amerikai katholicizmus.
  • A mezőföldi ev. ref. egyházmegye köréből. A. S.
  • Antal G. püspök beszéde dr. Bartók Gy. felavatása alkalmával.
  • A pápai ev. ref. egyházmegye közgyüléséből. Vikár Vince
  • Az „Egyről-másról”. Körmendy Sándor
  • Az inquisitió megszüntetése Rómában 50 év előtt. Csomasz Dezső
  • Az uj-szövetség. Szász Károly, dr. Erdős József
  • Egyetemes konventi gyülés.
  • Egyházi és iskolai választásunk. Darab Lajos
  • Egyházkerületi felügyelő választás.
  • Egyházkerületi közgyülés és százéves emlékünnep Csurgón. Matter János
  • Egyről-másról. y. y.
  • Esperesi értekezlet.
  • Esperesi körlevél. Somogyi Gyula
  • Ev. ref. egyház megalakulása Balassa-Gyarmaton.
  • Felelet. Kis József
  • Felhivás. Lászlófalvi Eördögh Árpád, Szilassy Aladár
  • Felvilágositásul. Antal Gábor
  • Francia protestantismus, áttérő papok.
  • Gazdag prot. egyházak Amerikában. Harsányi Sándor
  • Hadd szóljanak hát azok a cselekedetek. Erőss Lajos
  • Jegyzőkönyv. Kutasi Ferenc
  • Karácsony Slavóniában. Földváry Jenő
  • Kolosvári egyházi ünnepélyek. O.
  • Közgyülés.
  • Közgyülési tudósitás. x. y.
  • Lapok egy ároni család mult századbeli naplójából. Barla Szabó Jenő
  • Lapok egy ároni család mult századbeli naplójából. Barla Szabó Jenő
  • Lelkész-beiktatás. Szücs Dezső
  • Lelkész-beiktatás Nagy-Megyeren. Végh Géza
  • Lelkészértekezlet Farkasdon. Halász Móric
  • Lelkész-köri értekezlet Hedrahelyen. Máté Lajos
  • Levél Amerikából. Kuthy Zoltán
  • Levél a tengerentulról. Harsányi Sándor
  • Levél Horvátországból. Földváry Jenő
  • Mit végzett a francia protestantismus a XIX-ik században?
  • Mit végzett a francia protestantismus a XIX-ik században?
  • Mit végzett a francia protestantismus a XIX-ik században?
  • Mit végzett a francia protestantismus a XIX-ik században?
  • Mit végzett a francia protestantismus a XIX-ik században?
  • Mit végzett a francia protestantismus a XIX-ik században?
  • Mit végzett a francia protestantismus a XIX-ik században?
  • Nyilatkozat. Eröss Lajos
  • Nyilt kérdés. m.
  • Nyilt kérdés Végh István tanitó urhoz. Vágmelléki
  • Nyilt levél nt. Erőss Lajos urhoz. Csizmadia Lajos
  • Nyilt levél nt. Erőss Lajos urhoz. Kis József
  • Nyilt válasz Vágmelléki urnak. Végh István
  • Orgona felavatás Somorján. Nemes Kálmán
  • Örömünnep. Babay Kálmán
  • Ötvenéves belmissió. M. P.
  • Protestáns mozgalom Austriában.
  • Püspöki látogatás az őrségi egyházmegyében.
  • Püspöki látogatás az őrségi egyházmegyében.
  • Püspöki látogatás az őrségi egyházmegyében. Figyelő
  • Római katholicizmus.
  • Sirkő felavatási beszéd. Boross Kálmán
  • Sirkő felavatás Őri-Szentpéteren.
  • Templomszentelés Rátóton. T. – – e.
  • Téli felolvasások. Kis Gábor
  • Theologusok mulatsága. Pápai Lapok
  • Tudósitás az egyetemes konvent üléséről.
  • Tudósitás az egyetemes konvent üléséről.
  • Tudósitás az egyetemes konvent üléséről.
  • Válasz a felvilágosításra. y. y.
  • Válasz nt. Erőss Lajos urnak. Csizmadia Lajos
  • Végrendelet. Szabó Zsigmond
  • Vélemények. Mező Lajos
  • Vélemények. Mező Lajos
 • III. Tanügy
  • A magyarországi ev. ref. tanitók nagygyülése. Riporter
  • A szemléleti oktatás, mint a népiskolai tanítás központja. Dömötör János
  • A szemléleti oktatás, mint a népiskolai tanítás központja. Dömötör János
  • A tiszántuli református tanáregyesület közgyülése. Tudósitó
  • Az egyetemes tanügyi bizottság gyülése. –l.
  • Az egyetemes tanügyi bizottság gyülése. –l.
  • Az irvaolvasás kezdetén. Darab Lajos
  • Az irvaolvasás kezdetén. Darab Lajos
  • Az irvaolvasás kezdetén. Darab Lajos
  • Az osztatlan elemi iskolák tanitás terve. Földes Géza
  • Egyházi és iskolai oktatásunk. Darab Lajos
  • Gonosz támadás főiskolánk ellen. Kis József
  • Igazgatótanács gyülése. –l.
  • Igazgatótanács gyülése 1899. febr. 16. L.
  • Iskolai oktatás Amerikában. Kuthy Zoltán
  • Iskolai oktatás Amerikában. Kuthy Zoltán
  • Jelentés az ifjusági képzőtársulat működéséről. Vargha Kálmán
  • Megnyitó beszéd az ev. ref. tanitók nagygyülésén. Antal Gábor
  • Miképen nevelhet a tanitó vallásos embereket? Darab Lajos
  • Miképen nevelhet a tanitó vallásos embereket? Darab Lajos
  • Népiskolai oktatásunk. Balla Endre
  • Tanitó egyleti közgyülés. – h. –
  • Tanitó egyleti közgyülés. O.
  • Tudósitás a pápavidéki ev. ref. tanitó-kör gyüléséről. – n.
  • Tudósitás a veszprémi ev. ref. egyházmegyei néptanitóegylet nagygyüléséről. Szász Ferenc
  • Ünnepi beszéd a csurógi ev. ref. főgymn. jubileumára. Dr. Vida Károly
  • Vallástanitás. Kis Gábor
 • IV. Tárcza
  • Ahasver. Babay Kálmán
  • Ahasver. Babay Kálmán
  • Ahasver. Babay Kálmán
  • Ahasver. Babay Kálmán
  • Beiktató beszéd. Bakó Imre
  • Beszéd lelkészbeiktatáskor. Szekeres Mihály
  • Eötvös Lajos levele Révész Imréhez
  • Esketési beszéd. Szekeres Mihály
  • Esketési beszéd. Haypál Benő
  • Festetich György gróf emlékezete. Dr. Horváth József
  • Jézus Sirach és a szociális kérdés. Csomasz Dezső
  • Jézus Sirach és a szociális kérdés. Csomasz Dezső
  • Jézus Sirach és a szociális kérdés. Csomasz Dezső
  • Krisztus a világ világossága.
  • Miért vesztett korunk predikációja népszerüségéből? Csomasz Dezső
  • Miért vesztett korunk predikációja népszerüségéből? Csomasz Dezső
  • Miért vesztett korunk predikációja népszerüségéből? Csomasz Dezső
  • Pünkösd ünnepén. Csomasz Dezső
 • V. Könyvismertetés
  • A Protestáns Szemle 1998. évi füzetei. Seregély Béla
  • Dodé Márk, ford. Lukácsy Imre. Szent János evangéliomának magyarázata
  • Fülöp József, Biblia ismertetés. Ism. Katecheta
  • F. Vagha Lajos, Egyházi beszédek.
  • Győry Vilmos Egyházi beszédei.
  • Lapszemle. Borsos István
  • Lapszemle. Borsos István
  • Lapszemle. Borsos István
  • Lapszemle. Borsos István
  • Lévai Lajos Ujabb egyházi beszédek. Ism. L–R.
  • Mutatvány „A pozsonyi vértörvényszék áldozatai 1674-ben” c. munka II. f.-ből. Rácz Károly
  • Nagy Lajos Emlékkönyv. Ism. Seregély Dezső
  • Rácz Kálmán Egyházi beszédek. I. Ism. T. E.
  • Tompa Mihály: Ünnepi egyházi beszédek.
 • VI. Nekrologok
  • Bokor Benő.
  • Czeglédy Sándor. A. S.
  • Kis Gábor. Baráth Ferenc
  • László József. Barsi Sándor
  • Molnár Sámuel. Patay Károly
  • Szász Domokos.
  • Szentmiklóssy Károly. Darab Lajos
  • Szombath János. Thury Etele
  • Thury Károly. r. t.
 • VII. Hivatalos rész
  • Alap- és lelkészképesitő vizsgai tételek.
  • Az államsegélyben részesülő iskoláknál beállott változások azonnal jelentendők.
  • Püspöki körlevél a tanitói korpótlékok tárgyában.
  • Tanácsbirákra való szavazás kitüzése.
  • Tételek az 1899. évi rendes alap-, első és második lelkészképesitő vizsgálatokra.
  • „Utmutatás a szőlőművelésre” c. munkát lelkészek és tanitók ingyen kapják.
 • VIII. Pályázatok
  • Alsó-örsi kántortanitóságra.
  • Belső-somogyi egyházmegyében káplánságokra.
  • Belső-somogyi egyházmegyében káplánságokra.
  • Béczi kántortanitóságra.
  • Bodajki tanitóságra.
  • Borii kántortanitóságra.
  • Brekinszkai missiói lelkészségre.
  • Csokonyai másodtanitóságra.
  • Debreczeni theol. tanárságra.
  • Debreczeni theol. tanárságra.
  • Dévaványai állandó káplánságra.
  • Dömösi előkönyörgői állásra.
  • Falubattyáni lelkészségre.
  • Farnadi kántortanitóságra.
  • Felső-gelléri másodtanitóságra.
  • Garamlöki lelkészségre.
  • Görzsönyi másodtanitóságra.
  • Görzsönyi másodtanitóságra.
  • Hetesi kántortanitóságra.
  • Illavai fegyházi lelkészségre.
  • Istvándii lelkészségre.
  • Kenesei másodtanitóságra.
  • Kis-bajomi lelkészségre.
  • Kis-keszii tanitóságra.
  • Kis-mányai kántortanitóságra.
  • Kis-szőllősi lelkészségre.
  • Kocsi lelkészségre.
  • Középpuszta-bogárdi lelkésztanitóságra.
  • Lak-szakállas és szilasi kántortanitóságra.
  • Nagy-bessei előkönyörgői állásra.
  • Nagy-lóti előkönyörgői állásra.
  • Nagy-lóti előkönyörgői állásra.
  • Nemes-dédi tanitóságra.
  • Nyárádi kántortanitói és másodtanitói állásra.
  • Ó-gyalla-bagotai kántortanitóságra.
  • Ősii tanitóságra.
  • Ötvös-kónyi tanitóságra.
  • Pápai ev. ref. főgymn. h. tanárságra.
  • Pápai ev. ref. főgymn. rajztanárságra.
  • Pápai ev. ref. főgymn. rajztanárságra.
  • Pápai internatusi segédnevelőnői állásra
  • Pápai internatusi segédnevelőnői állásra
  • Pápai tanitónői állásra.
  • Pápai theol. tanárságra.
  • Pettendi tanitóságra.
  • Sáregresi lelkészségre.
  • Soponyai tanitóságra.
  • Szathmári vallástanárságra.
  • Szentesi praeorans tanitóságra.
  • Szentesi praeorans tanitóságra.
  • Szent-király-szabadjai lelkészségre.
  • Taápi tanitóságra.
  • Tapolczafői másodtanitóságra.
  • Veszprémi leánytanitóságra.
  • Zselicz-kis-faludi lelkészségre.
 • IX. Üzleti hirdetések
  • Balassa-gyarmati könyvnyomda.
  • Ingyen szederfa csemete.
  • Ingyen szederfa csemete.
  • Ingyen szederfa csemete.
  • Kókai Lajos hirdetése.
  • Kókai Lajos hirdetése.
  • Kókai Lajos hirdetése.
  • Református Kis-Káté.
  • Református Kis-Káté.
  • Református Kis-Káté.
  • Szalay Gyula orgonakészitő hirdetése.
  • Szalay Gyula orgonakészitő hirdetése.
  • Szalay Gyula orgonakészitő hirdetése.
  • Szalay Gyula orgonakészitő hirdetése.
  • Szalay Gyula orgonakészitő hirdetése.
  • Szalay Gyula orgonakészitő hirdetése.
 • Lapszámok
  • 1899-01-01 / 1. szám
  • 1899-01-08 / 2. szám
  • 1899-01-15 / 3. szám
  • 1899-01-22 / 4. szám
  • 1899-01-29 / 5. szám
  • 1899-02-05 / 6. szám
  • 1899-02-12 / 7. szám
  • 1899-02-19 / 8. szám
  • 1899-02-26 / 9. szám
  • 1899-03-05 / 10. szám
  • 1899-03-12 / 11. szám
  • 1899-03-19 / 12. szám
  • 1899-03-26 / 13. szám
  • 1899-04-02 / 14. szám
  • 1899-04-09 / 15. szám
  • 1899-04-16 / 16. szám
  • 1899-04-23 / 17. szám
  • 1899-04-30 / 18. szám
  • 1899-05-07 / 19. szám
  • 1899-05-14 / 20. szám
  • 1899-05-21 / 21. szám
  • 1899-05-28 / 22. szám
  • 1899-06-04 / 23. szám
  • 1899-06-11 / 24. szám
  • 1899-06-18 / 25. szám
  • 1899-06-25 / 26. szám
  • 1899-07-02 / 27. szám
  • 1899-07-09 / 28. szám
  • 1899-07-16 / 29. szám
  • 1899-07-23 / 30. szám
  • 1899-07-30 / 31. szám
  • 1899-08-06 / 32. szám
  • 1899-08-13 / 33. szám
  • 1899-08-20 / 34. szám
  • 1899-08-27 / 35. szám
  • 1899-09-03 / 36. szám
  • 1899-09-10 / 37. szám
  • 1899-09-17 / 38. szám
  • 1899-09-24 / 39. szám
  • 1899-10-01 / 40. szám
  • 1899-10-08 / 41. szám
  • 1899-10-15 / 42. szám
  • 1899-10-22 / 43. szám
  • 1899-10-29 / 44. szám
  • 1899-11-05 / 45. szám
  • 1899-11-12 / 46. szám
  • 1899-11-19 / 47. szám
  • 1899-11-26 / 48. szám
  • 1899-12-03 / 49. szám
  • 1899-12-10 / 50. szám
  • 1899-12-17 / 51. szám
  • 1899-12-24 / 52. szám
  • 1899-12-31 / 53. szám
DC Metadata
Title:
Dunántúli Protestáns Lap – 10. évfolyam – 1899.
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása