Ugrás a tartalomhoz

Dunántúli Protestáns Lap – 12. évfolyam – 1901.

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • I. Vezérczikkek és értekezések
  • A jubileumi bucsujárás s a bibliaterjesztés. Lic. Rácz Kálmán
  • A kálvini hitjavitásról. Miklós Géza
  • A kálvini hitjavitásról. Miklós Géza
  • A kálvini hitjavitásról. Miklós Géza
  • A „Magyar Közigazgatás” egy válasza. Vágmelléki
  • A meghivás utján való lelkészválasztás. Kis József
  • A pápai főiskola könyvtáráról. Borsos István.
  • Az egyházi adózás. Antal Gábor
  • Az egyházi énekkarok jelentősége. Kis József
  • Az egyházlátogatás. Patay Károly
  • Az 1848. XX. t.-cz. G. Szabó Mihály
  • Az 1848. XX. t.-cz. G. Szabó Mihály
  • A zsinati törvénykönyv revisiója. Balla Dezső
  • A zsinati törvénykönyv revisiója. Balla Dezső
  • Beszélő számok a külföldről. Lic. Rácz Kálmán
  • Congrua és káplántartás. Balla Endre
  • Egy fontos inditvány. Kovács Alajos
  • Egyházi beszéd 30 éves találkozókor. Mozsonyi Sándor
  • Egyházi beszéd imádságokkal a László-emlékünnepen. Kis József
  • Egyházi értekezleti megnyitó beszéd. Antal Gábor
  • Egyházi próbaszónoklás. G. Szabó Mihály
  • Egyháztörténetirásunk ügyében. Thúry Etele
  • Egyről-másról. Fülöp József
  • Egyről-másról. Fülöp József
  • Egyről-másról. Seregély Béla
  • Egy ünnepi beszéd. –
  • Elmélkedés egy főpásztori levél felett. Cs. L.
  • Emlékbeszéd László József fölött. Czike Lajos
  • Emlékbeszéd László József fölött. Czike Lajos
  • Emlékbeszéd László József fölött. Czike Lajos
  • Esperesi beköszöntő beszéd. Nagy Lajos
  • Értsük meg egymást. G. Szabó Mihály
  • Észrevételek az egyházi adózás tárgyában leküldött tervezet felett. Patay Károly
  • Felhivás előfizetésre. Szerkesztő
  • Felolvasás az 1848. XX. t.-cz.-ről. Körmendy Sándor
  • Felvilágositásul a congrua-ügyben. Egy jólértesült
  • Husvét. B. I.
  • Javaslat az egyházi közalap ügyében. Czike Lajos
  • Javaslat az egyházi közalap ügyében. Czike Lajos
  • Karácsonykor. Dr. Antal Géza
  • Ki helyettesitse a lelkészt? Győry János
  • Könyvből imádkozzunk-e vagy szabadon? B. K.
  • Lelkészbeiktató beszéd. Tóth Kálmán
  • Lelkészi beköszöntő beszéd. Kis József
  • Lelkészértekezleti megnyitó beszéd. Jakab Pál
  • Lelkészi értekezleti megnyitó beszéd. Tóth Kálmán
  • Lesz-e magyarázatos Bibliánk valaha? Lic. Rácz Kálmán
  • Megnyitó beszéd a reformatio emlékünnepén. Csizmadia Lajos
  • Megnyitó beszéd. Ihász Lajos
  • Megnyitó beszéd. Tisza Kálmán
  • Mégis a kongruaügy. K. Körmendy Sándor
  • Mégis a kongruaügy. K. Körmendy Sándor
  • Mégis a kongruaügy. K. Körmendy Sándor
  • Nagytiszt. Szerkesztő ur. G. Szabó Mihály
  • Népfelségjog és próbaszónoklás. G. Szabó Mihály
  • Nyilt levél lelkésztársaimhoz. Balla Endre
  • October 31-én. Ifj. Medgyasszay Gy. Vincze
  • Protestans facultas az egyetemen. N–y.
  • Próbapapolás és még valami. Vágmelléki
  • Próbapapolás és még valami. Vágmelléki
  • Pünköstkor. Patay Károly
  • Szerény észrevétel a fuvardij felhasználásáról szóló rovatos ivhez. Závory Nándor
  • Szépművészet a vallásban. Kemenczky Lajos
  • Üdvözlet az „Olajág”-nak. Kis József
  • Ünnepi beszéd a felsőbb leányiskola fölavatásán. Antal Gábor
  • Végezzen-e a tanitó vagy akárki más lelkészi functiót? Vargha Dezső
  • Végezzen-e a tanitó vagy akárki más lelkészi functiót? Csomasz Dezső
  • Vita után. Faragó János
  • Zsinattartás és a meghivás utján való lelkészválasztás. Lic. Rácz Kálmán
  • Zsinatunk legfontosabb teendői. Kis József
  • Zsinatunk legfontosabb teendői. Kis József
  • Zsinatunk legfontosabb teendői. Kis József
  • Zsinatunk legfontosabb teendői. Kis József
 • II. Egyházi élet
  • A barsi egyházmegye közgyülése. Bihary Kálmán
  • A barsi ev. ref. egyházmegye közgyülése. Patay Károly
  • Boszu. Id. Csire István
  • Boszu. Id. Csire István
  • Boszu. Id. Csire István
  • A csurgóvidéki lelkészi kör értekezlete.
  • A magyarországi ev. ref. egyház alkotmányos szervezete. Németh István
  • A M. P. Irodalmi Társaság tagjaihoz. Az elnökség
  • A pápai egyházmegye gyámolda ügye. Kis József
  • A pápai ev. ref. egyházmegye közgyülése.
  • A Prot. Irod. Társaság miskolczi közgyülése. Kis Ernő
  • A reformátusok egyetemes conventjéről. Igazmondó
  • A tiszáninneni ev. ref. egyházker. közgyülése.
  • A veszprémi egyházmegye közgyülése. Demjén Márton
  • Az amerikai egyes. államok egyházi életéről. Balogh Elemér
  • Az amerikai egyes. államok egyházi életéről. Balogh Elemér
  • Az érem másik oldala. Akúcs Lajos
  • Egyetemes conventünk ülései.
  • Egyetemes conventünk ülései.
  • Egyházi értekezlet Mezőföldön és még valami. Vargha Kálmán
  • Egyházkerületünk közgyülése. T. E.
  • Egyházmegyei közgyülés Szombathelyen. Referens
  • Egyházmegyei közgyülés Tatán. Széky Aladár
  • Egy kis helyreigazitás. Ragályi László
  • Esdő szó. Vikár Vincze
  • Felelet Kis József urnak a gyámolda ügyében. Zsoldos Sándor
  • Gyülési tudósitás a b.-somogyi egyhm. 1901. márcz. 5-i gyüléséről.
  • Helyreigazitás. Balla Dezső
  • Hirek Olaszországból. Lic. Rácz Kálmán
  • Hirek Spanyolországból. Lic. Rácz Kálmán
  • Huszonötéves jubileum Császáron. –l.
  • Jegyzőkönyv a salgótarjáni fiókegyház alakulásáról
  • Jelentés a nyitrai missióról. Sedivy László
  • Kerületünk rendkivüli közgyülése. Thúry Etele
  • Kis Józef pápai lelkész beiktatása. Lic. Rácz Kálmán
  • Lelkészbeiktatás a lipótvári fegyintézetben. Sedivy László
  • Lelkészi értekezlet Ászáron. Széky Aladár
  • Lelkészi értekezlet Kupon. Balla Dezső
  • Lelkészi értekezlet Somogy-Hatvanban. Seregély Dezső
  • Lelkészi értekezlet a Vágvidéken. Halász Móricz
  • Négy mezőföldi egyház karácsonyi öröme 1900-ban. Mezőföldi
  • Orgonafelavatás Farkasdon. S.
  • Orgonaszentelési örömünnep Császáron. Széky Aladár
  • Örömünnepély Ácson. Széky Aladár
  • Pár szó a veszprémi egyhm. közgy. megjelent tudósitáshoz. Földes Sándor
  • Szunyogszürés, tevenyelés. Ifj. Csire István
  • Theologus conferentia. Kádár Géza
  • Theologus conferentia. Kádár Géza
  • Tudósitás a komáromi egyházmegyéből. T.
  • Valóság. Peti Lőrincz
  • Válasz a pápai egyhm. közgy. tudósitás irójának. Zsoldos Sándor
  • Válasz Akúcs Lajos urnak. Patay Károly
  • Válasz Balla Dezső urnak. Seregély Béla
  • Válasz Seregély Béla urnak. Balla Dezső
 • III. Tanügy
  • A barsi ev. ref. tanitó-gyámolda története. Végh István
  • A bibliaolvasás a népiskolában. Vaskó László
  • A népiskolai vallástanitás tervéről. n.
  • A népiskolai vallástanitás tervéről. n.
  • A természet mint iskola. Darab Lajos
  • A természet mint iskola. Darab Lajos
  • A természet mint iskola. Darab Lajos
  • A természet mint iskola. Darab Lajos
  • A tiszántúli ev. ref. középisk. tanáregyes. közgyülése
  • A vallásos nevelés érdekében. Takács József
  • Az állami tanitóképzők új rendtartása. Sarudy Ottó
  • Az iskolai fegyelmezés kérdéséhez. Faragó János
  • Döntés után és mégis előtt. Vágmelléki
  • Döntés után és mégis előtt. Vágmelléki
  • Észrevételek Váró F. vallástanitási tervezetére. Lic. Rácz Kálmán
  • Észrevételek Váró F. vallástanitási tervezetére. Lic. Rácz Kálmán
  • Gyülési tudósitás a barsi ált. tanitó-egyes. gyüléséről. Csekey Dávid
  • Két Értesitő. Dr. K. E.
  • Kézikönyvek a népiskolai vallásoktatáshoz. Bodor János. Ism. – – n.
  • Leánynevelő intézetünk a mult tanévben.
  • Megjegyzés és birálat a vallástanitási tervezethez. Matolcsy István
  • Mese a hollóról. Fejes Kálmán
  • Mese a hollóról. Fejes Kálmán
  • Népiskoláink Rendtartása. Pethes János
  • Népiskoláink Rendtartása. Pethes János
  • Népiskoláink Rendtartása. Pethes János
  • Népiskolai rendtartásunk. Vágmelléki
  • Népiskolai vallástanitás. Végh István
  • Népiskolai vallástanitás. Végh István
  • Párhuzamos osztályokat kérünk. Kis József
  • Találkozás 30 év után. Sz. A.
  • Tanitói gyülés Kisujfalun. Halász Móricz
  • Tanitói gyülés Kisujfalun. Halász Móricz
  • Tanitótestületi közgyülés. Jelenvolt
  • Tanúlótársak találkozása. Egy jelenvolt
  • Tervezet a népiskolai vallástanitásról. Kovács Bertalan
  • Tervezet a népiskolai vallástanitásról. Kovács Bertalan
  • Tervezet a népiskolai vallástanitásról. Kovács Bertalan
  • Testi fenyiték a népiskolában. Huszár Károly
  • Testi fenyiték a népiskolában. Huszár Károly
  • Tízéves találkozó.
  • Vallásoktatásunk reformja. Szalóky Dániel
  • Vallásos szellem az amerikai népiskolákban. Harsányi Sándor
  • Válasz Matolcsy Istvánnak. Kovács Bertalan
  • Végszóm a népiskolai Rendtartás-ügyben. Vágmelléki
 • IV. Tárcza
  • A fenyők Beszéde. Lampérth Géza
  • A Hegyi predicatio szövege. Lic. Rácz Kálmán
  • A Hegyi predicatio szövege. Lic. Rácz Kálmán
  • A Hegyi predicatio szövege. Lic. Rácz Kálmán
  • A Hegyi predicatio szövege. Lic. Rácz Kálmán
  • A Hegyi predicatio szövege. Lic. Rácz Kálmán
  • A Hegyi predicatio szövege. Lic. Rácz Kálmán
  • A Hegyi predicatio szövege. Lic. Rácz Kálmán
  • A Hegyi predicatio szövege. Lic. Rácz Kálmán
  • A Hegyi predicatio szövege. Lic. Rácz Kálmán
  • A reformatio ünnepére. Czeglédy Sándor
  • Az Úr Jézus Krisztus szenvedéseinek története.
  • Az Úr Jézus Krisztus szenvedéseinek története.
  • Az Úr Jézus Krisztus szenvedéseinek története.
  • Az Úr Jézus Krisztus szenvedéseinek története.
  • Az Úr Jézus Krisztus szenvedéseinek története.
  • Az Úr Jézus Krisztus szenvedéseinek története.
  • Felső Dunamellék reformatiója. Thúry Etele
  • Felső Dunamellék reformatiója. Thúry Etele
  • Felső Dunamellék reformatiója. Thúry Etele
  • Felső Dunamellék reformatiója. Thúry Etele
  • Felső Dunamellék reformatiója. Thúry Etele
  • Karácsonykor. Lampért Géza
  • Szemelvények a nagyszombati prot. egyházak multjából. Thúry Etele
  • Szemelvények a nagyszombati prot. egyházak multjából. Thúry Etele
  • Szemelvények a nagyszombati prot. egyházak multjából. Thúry Etele
 • V. Könyvismertetés
  • A megujitandó énekeskönyvhöz kiadott szöveg- és dallamgyüjtemény. Széky Elemér
  • A megujitandó énekeskönyvhöz kiadott szöveg- és dallamgyüjtemény. Széky Elemér
  • A megújított Énekeskönyv próbagyüjteménye. Lic. Rácz Kálmán
  • A megújított Énekeskönyv próbagyüjteménye. Lic. Rácz Kálmán
  • A megújított Énekeskönyv próbagyüjteménye. Lic. Rácz Kálmán
  • Bibliai képek. Sz. Kis Károly. Ism. F. L.
  • Egyházi beszédek. Peti Lőrincz. Ism. Olvasó
  • Ev. ref. keresztyén vallástan. Fülöp József. Ism. Lic. Rácz Kálmán
  • Énekek. Dalok. Hodossy Béla. Ism. Sarudy Ottó
  • Földrajz. Dr. Héjjas Imre
  • Levelek a jezsuiták erkölcstanáról. Dr. Tüdős István
  • Ötven templomi ének. Hodossy Béla. Ism. Sarudy Ottó
  • Pályamutató. Amicus Juventutis
  • Protestáns nők lapja. Vargha Gyuláné
  • Tompa M. reliquiái. II. S. Szabó József. Ism. Lic. Rácz Kálmán
 • VI. Nekrolog
  • Gyászbeszéd Horváth Elvira fölött. Kis József
  • Özv. Bognár Gáborné. Mohácsy Lajos
  • Özv. Hübschl Antalné. Széky Aladár
  • Varga Lajos emlékezete. M. J.
 • VII. Hivatalos rész
  • Alap- és lelkészképesitő vizsgálati tételek az 1902-ik évre.
  • Püspöki körlevél congrua-kiigazitási ügyben.
  • Püspöki körlevél a congrua-nyugták ügyében.
  • Püspöki körlevél a fuvardijak tárgyában.
  • Püspöki körlevél a gazdasági munkás- és segélypénztár ügyében.
  • Utalványozási eljárás congrua-ügyben. Cultusministerium
 • VIII. Pályázatok
  • Ajkai h. lelkészségre.
  • Ajkai h. lelkészségre.
  • Aranyosi kántortanitóságra.
  • Balatonkenesei másodtanitóságra.
  • Balatonkenesei segédlelkészségre.
  • Berhidai lelkészségre.
  • Bodajki kántortanitóság.
  • Brekinszkai missiói lelkészségre.
  • Csákberényi kántortanitóságra.
  • Csákberényi segédtanitóságra.
  • Csurgói tanárságra.
  • Csurgói tanárságra.
  • Dunaradványi s.-lelkészségre.
  • Ekecsi kántortanitóságra.
  • Farkasdi altanitóságokra.
  • Farkasdi altanitóságokra.
  • Farkasdi orgonista-tanitóságra.
  • Farnadi tanitóságra.
  • Fehérvárcsurgói orgonistatanitóságra.
  • Fokszabadi tanitóságra.
  • Förgepatonyi lelkészségre.
  • Görzsönyi másodtanitóságra.
  • Gyermelyi s.-tanitóságra.
  • Homokbödögei kántortanitóságra.
  • Hódmezővásárhelyi s.-lelkészség.
  • Illavai fegyházi lelkészségre.
  • Illavai fegyházi lelkészségre.
  • Kisszecsei előkönyörgőségre.
  • Kocsi leánytanitóságra.
  • Lipótvári fegyintézeti lelkészségre.
  • Losonczi káplánságra.
  • Nagybessei előkönyörgő tanitóságra.
  • Nagykanizsai missiói lelkészségre.
  • Nagyölvedi másodtanitóságra.
  • Nagysallói tanitóságra.
  • Nagysallói tanitóságra.
  • Noszlopi kántortanitóságra.
  • Őrszentpéteri kántortanitóságra.
  • Pápai felsőbb leányiskolai tanitónői és nevelőnői állásokra.
  • Pápai theol. tanárságra.
  • Pozbai kántortanitóságra.
  • Rédei tanitóságra.
  • Rédei tanitóságra.
  • Sáregresi másodtanitóságra.
  • Szalafői kántortanitóságra.
 • Lapszámok
  • 1901-01-06 / 1. szám
  • 1901-01-13 / 2. szám
  • 1901-01-20 / 3. szám
  • 1901-01-27 / 4. szám
  • 1901-02-03 / 5. szám
  • 1901-02-10 / 6. szám
  • 1901-02-17 / 7. szám
  • 1901-02-24 / 8. szám
  • 1901-03-03 / 9. szám
  • 1901-03-10 / 10. szám
  • 1901-03-17 / 11. szám
  • 1901-03-24 / 12. szám
  • 1901-03-31 / 13. szám
  • 1901-04-07 / 14. szám
  • 1901-04-14 / 15. szám
  • 1901-04-21 / 16. szám
  • 1901-04-28 / 17. szám
  • 1901-05-05 / 18. szám
  • 1901-05-12 / 19. szám
  • 1901-05-19 / 20. szám
  • 1901-05-26 / 21. szám
  • 1901-06-02 / 22. szám
  • 1901-06-09 / 23. szám
  • 1901-06-16 / 24. szám
  • 1901-06-23 / 25. szám
  • 1901-06-30 / 26. szám
  • 1901-07-07 / 27. szám
  • 1901-07-14 / 28. szám
  • 1901-07-21 / 29. szám
  • 1901-07-28 / 30. szám
  • 1901-08-04 / 31. szám
  • 1901-08-11 / 32. szám
  • 1901-08-18 / 33. szám
  • 1901-08-25 / 34. szám
  • 1901-09-01 / 35. szám
  • 1901-09-08 / 36. szám
  • 1901-09-15 / 37. szám
  • 1901-09-22 / 38. szám
  • 1901-09-29 / 39. szám
  • 1901-10-06 / 40. szám
  • 1901-10-13 / 41. szám
  • 1901-10-20 / 42. szám
  • 1901-10-27 / 43. szám
  • 1901-11-03 / 44. szám
  • 1901-11-10 / 45. szám
  • 1901-11-17 / 46. szám
  • 1901-11-24 / 47. szám
  • 1901-12-01 / 48. szám
  • 1901-12-08 / 49. szám
  • 1901-12-15 / 50. szám
  • 1901-12-22 / 51. szám
  • 1901-12-29 / 52. szám
DC Metadata
Title:
Dunántúli Protestáns Lap – 12. évfolyam – 1901.
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása