Ugrás a tartalomhoz

Dunántúli Protestáns Lap – 13. évfolyam – 1902.

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • I. Vezérczikkek és értekezések
  • A drága törvény. K. J.
  • A lelkész helyettesitése. Pap-Tanitó
  • A magyarországi ev. ref. egyház szervezete. Németh István
  • A magyarországi ev. ref. egyház szervezete. Németh István
  • A magyarországi ev. ref. egyház szervezete. Németh István
  • A magyarországi ev. ref. egyház szervezete. Németh István
  • A papi egyenruha. Kis József
  • A pápisták ez évi nagygyülése. x. y.
  • A protestans öntudat. Győri
  • A protestans tábori lelkészség ujjászervezése. Kis József
  • A reversalis-ügy. K. J.
  • A rosz. Patay Károly
  • A tolerantiaról. K. J.
  • Az egyházi adózásról.
  • Az egyházi adózásról.
  • Az egyházi adózásról. Pápai ehmegyei javaslat
  • Az egyházi adórendezés és következményei. Balla Endre
  • Az 1848. XX. t.-cz. K. J.
  • Az 1848. XX. t.-cz.-ről.
  • Azoknak, akiket illet. Kovács Alajos
  • Báró Bánffy Dezső megnyitó beszéde. K. J.
  • Dr. Darányi Ignácz főgondnok. Kis József
  • Dr. Darányi Ignácz székfoglaló beszéde.
  • Egyházközségi főgondnoki beszéd. Dr. Sajtos
  • Egyházunk anyagi támogatása.
  • Egyvallásu országok. K. J.
  • Elmélkedés egy levél fölött.
  • Elmélkedésre méltó vármegyei határozat. Boross Kálmán
  • Élethossziglan-e vagy tíz évre? V–s
  • Fölhivás előfizetésre.
  • Főpásztori levelek. x. y.
  • Hegedüs Sándor főgondnok. Kis József
  • Hozzászólás a „Nyilt kérdéshez”. Németh Gerő
  • Hozsánna!
  • Indítvány. Patay Károly
  • Indítvány a vallás-erkölcsi élet fejlesztése ügyében. Patay Károly
  • Indítvány a zsinati előkészitő bizottsághoz. Csukás Endre
  • Karácsony.
  • Karácsonykor. Seregély Béla
  • Két vezérczikkről.
  • Ki helyettesítse a lelkészt? Vágmelléki
  • Ki teljesitheti az igehirdetést a szószékről? Seregély Dezső
  • Lelkészértekezleti megnyitó beszéd. Antal Gábor
  • Levél a szerkesztőhöz. Kiss Antal
  • Megjegyzések Vargha K. úr czikkéhez. Kis József
  • Megnyitó beszéd ref. emlékünnepen. Csizmadia Lajos
  • Nehány szó az egyházi adózás reformjáról. Horváth Antal
  • Nehány szó az egyházi adózás reformjáról. Horváth Antal
  • Nyilt szó. Szentkúti Károly
  • Parochialis könyvtárak. Patay Károly
  • Protestans képviselet a főrendiházban. Vágmelléki
  • Pünkösdkor.
  • Reformatio-ünnepi ima. Csizmadia Lajos
  • Szemlélődés az 1848. XX. t.-cz. képviselőházi tárgyalása körül. Vargha Kálmán
  • Szemlélődés az 1848. XX. t.-cz. képviselőházi tárgyalása körül. Vargha Kálmán
  • Szemlélődés az 1848. XX. t.-cz. képviselőházi tárgyalása körül. Vargha Kálmán
  • Szemlélődés az 1848. XX. t.-cz. képviselőházi tárgyalása körül. Vargha Kálmán
  • Szemlélődés az 1848. XX. t.-cz. képviselőházi tárgyalása körül. Vargha Kálmán
  • Szerény megjegyzések. Vargha Kálmán
  • Szerény megjegyzések. Vargha Kálmán
  • Székfoglaló beszéd. Hegedüs Sándor
  • Szobrot Kálvinnak! a–
  • Temetési rendtartásunk. G. Szabó Mihály
  • Templomszék az egyházi adózás körül. G. Szabó Mihály
  • Templomszék az egyházi adózás körül. G. Szabó Mihály
  • Templomszék az egyházi adózás körül. G. Szabó Mihály
  • Tisza Kálmán. Kis József
  • Tisza Kálmán halála.
  • Urvacsora és halotti szentség. Szentkúti K. Károly
  • Új segélyforrás egyházainknak. Vargha Károly
  • Vallásos együttérzés. Boross Kálmán
  • Vallásos együttérzés. Boross Kálmán
  • Válasz Szentkúti Károly urnak. Csizmadia Lajos
  • Válasz Szentkúti K. Károlynak. Kis József
  • Veress József országgyülési beszéde.
  • Vélemény és javaslat a tábori lelkészségre.
  • Vélemény és javaslat a tábori lelkészségre.
  • Világos programm. Kis József
  • Zsinat előtt. Kis József
  • Zsinat előtt. Kis József
 • II. Egyházi élet
  • A barsi ev. ref. egyházm. közgyülése. Végh István
  • A belsősomogyi ev. ref. egyhm. közgyülése. Csendes
  • A belsősomogyi egyházmegye pénztárainak egyesitése. Császár István
  • A belsősomogyi egyházmegye pénztárainak egyesitése. Mozsonyi Sándor
  • A belsősomogyi egyházmegye pénztárainak egyesitése. Mozsonyi Sándor
  • A drégelypalánki egyházm. gondnok beiktatása. h.
  • A komáromi templom fölavatása.
  • A Magy. Prot. Irod. Társ. hódmezővásárhelyi közgyülése. M. Sz.
  • A Magy. Prot. Irod. Társ. hódmezővásárhelyi közgyülése. M. Sz.
  • A mezőföldi egyhm. közgyülése. Vargha Kálmán
  • A mezőföldi egyhm. lelkészértekezlete. Vargha Kálmán
  • A newjorki egyház gyüjtőive.
  • A pápai egyhm. lelkészi értekezlete. G. Szabó Mihály
  • A pápai ev. egyház ünnepe. N. P.
  • A reformatus konvent. M. Sz.
  • A reformatus konvent. M. Sz.
  • A reformatus konvent. M. Sz.
  • A veszprémi egyhm. közgyülése 1902 augusztus 5. Demjén Márton
  • Az ág. hitv. ev. egyház egyetemes közgyülése.
  • Az egyetemes konvent ülései 1902 április 29.
  • Az őrségi ev. ref. egyhm. közgyülése.
  • Conventi javaslat a zsinati tárgyakra vonatkozólag.
  • Dr. Darányi Ignácz beigtató ünnepélye.
  • Egyházi értekezletünk érdekében. K. J.
  • Egyházkerületünk életéből.
  • Egyházkerületi közgyülésünk.
  • Egyházkerületi közgyülésünk.
  • Egyházkerületi közgyülésünk.
  • Egyházkerületünk rendkivüli közgyülése. Thúry Etele
  • Jelentés a nyitrai missióról. Sedivy László
  • Kérő szózat a „Nagypénteki ref. Társaság” részéről.
  • Komáromi egyhm. lelkészértekezlet. Vágmelléki
  • Nehány szó az alsószőllősi egyház ügyében. Bihary Kálmán
  • Népmozgalmi adatok 1870–1900. Szücs László
  • Orgonaszentelés Nagy-Martonban. Egy szemtanú
  • Örömünnepély Basalban. –n.
  • Post festa. Császár István
  • Pótlás dr. Darányi I. beigtató ünnepélyéhez.
  • Szives szó a hivek érdekében. Sebestyén Dávid
  • Szózat a Bethlen-kör ügyében.
  • Templomszentelés Kutason. H. P.
  • Tervezgetés a pápai templomra. Kis József
  • Tervezgetés a pápai templomra. Kis József
  • Tisza Kálmán emléke Geszten. Szabó István
  • Tudósitás a komáromi egyházmegyéből. T.
  • Vallásos esték Komáromban. Konráti
 • III. Tanügy
  • A barsi ev. ref. egyhm. tanitó-egyesületről. R.
  • A főisk. igazgatótanács gyülése, 1902 márcz. 12.
  • A középiskolák zsúfoltsága. Győri
  • A veszprémi egyhm. tanitó-egyesület közgyülése. Bakonyi
  • Az őrségi ev. ref. tanitótestület gyülése.
  • Egy kis művelődéstörténeti adat. Héjjas Pál
  • Elmélkedések az iskolai év kezdetén. Győri
  • Ev. ref. nőnevelés-ügyünk jelene és jövője. Dr. Horváth József
  • Észrevételek, megjegyzések. Darab Lajos
  • Főisk. igazgató-tanácsi gyülés 1902 jul. 3. Referens
  • Huszéves találkozás junius 15-én.
  • Javaslat az egyh. törv. revisiójára. Főgymn. tanári kar
  • Javaslat az egyh. törv. revisiójára. Főgymn. tanári kar
  • Lorántffy Zsuzsánna-kör.
  • Megemlékezés László Józsefről. Pólya Lajos
  • Népiskoláink vallásoktatásának reformja. Pethes János
  • Népiskoláink vallásoktatásának reformja. Pethes János
  • Népiskoláink vallásoktatásának reformja. Pethes János
  • Népiskoláink vallásoktatásának reformja. Pethes János
  • Népiskoláink vallásoktatásának reformja. Pethes János
  • Népiskoláink vallásoktatásának reformja. Pethes János
  • Népiskoláink vallásoktatásának reformja. Pethes János
  • Országos ref. tanárgyülés Debreczenben.
  • Pályázati hirdetés. Szováthy Lajos
  • Praktikai apróságok az elemi iskolából. Darab Lajos
  • Praktikai apróságok az elemi iskolából. Darab Lajos
  • Székfoglaló értekezés. Király Gizella
  • Tanév végén. Győri
  • Tanitóválasztási szabályrendeletünk megalkotása. Patay Károly
  • Tudósitás a barsmegyei tanitó-egyesületről. R.
 • IV. Tárcza
  • Adatok Kanizsai Pálfi János életéhez. Révész Kálmán
  • A kisbirtokos és a kisbirtok hiteléről. Dr. Gidófalvy István
  • A mi keresztyénségünk. Csomasz Dezső
  • A mi keresztyénségünk. Csomasz Dezső
  • A mi keresztyénségünk. Csomasz Dezső
  • A mi keresztyénségünk. Csomasz Dezső
  • Az egyház szava. Csizmadia Lajos
  • Az egyház szava. Csizmadia Lajos
  • Az egyház szava. Csizmadia Lajos
  • Az egyház szava. Csizmadia Lajos
  • Az egyház szava. Csizmadia Lajos
  • Az egyház szava. Csizmadia Lajos
  • Az egyház szava. Csizmadia Lajos
  • Az igehirdetés alapelvei. Csizmadia Lajos
  • Az igehirdetés alapelvei. Csizmadia Lajos
  • Az öreg zsoltáros. Lampérth Géza
  • Beteg ember éneke. Lampérth Géza
  • Egyházi beszéd huszéves találkozón. Gyalókay László
  • Esketési beszéd. Dr. Antal Géza
  • Ének Kossuth Lajos születésének évfordulójára. Sántha K.
  • Gróf Festetich György.
  • Halotti beszéd Széky Aladár fölött. Czike Pál
  • Házasságkötési beszéd Bocsor I. esküvőjén. Leirta Szij György. Vágmelléki
  • Imádság a Kossuth-ünnepélyen. Sántha Károly
  • Karácsony estéjén. Csomasz Dezső
  • Komárom város történetéből. Vágmelléki
  • Komárom város történetéből. Vágmelléki
  • Komárom város történetéből. Vágmelléki
  • Komárom város történetéből. Vágmelléki
  • Komárom város történetéből. Vágmelléki
  • Kossuth. Dr. Kőrös Endre
  • Kossuth jellemrajza. Magyar Hirlap
  • October 31. Nagy Kornél
  • October 31. Nagy Kornél
  • Olaszországi tanulmányut. Barcsi József
  • Olaszországi tanulmányut. Barcsi József
  • Olaszországi tanulmányut. Barcsi József
  • Olaszországi tanulmányut. Barcsi József
  • Olaszországi tanulmányut. Barcsi József
 • V. Könyvismertetés
  • A bölcsészet föladata. Dr. Horváth József
  • A herczegszőllősi kánonok. Mokos Gyula. Írta Thúry Etele
  • A herczegszőllősi kánonok. Mokos Gyula. Írta Thúry Etele
  • A Keresztyén Egyház rövid története. Halasi–Rácz K. Ism. – – – n.
  • A magyar Iliasz. Ism. Dr. Kőrös Endre
  • A pápai ev. ref. nőnevelő-intézet értesitője. –őr.–
  • A pápai főiskola értesitője. –őr.–
  • Az osztrák protestantizmus története. Dr. Luserth. Ism. Dr. Kőrös Endre
  • Az osztrák protestantizmus története. Dr. Luserth. Ism. Dr. Kőrös Endre
  • Bossuet Beszédei. Acsay Ferencz
  • Debreczeni Lelkészi Tár. I. k. Ism. G. Szabó Mihály
  • Debreczeni Lelkészi Tár. I. k. Ism. G. Szabó Mihály
  • Debreczeni Lelkészi Tár. I. k. Ism. G. Szabó Mihály
  • Debreczeni Lelkészi Tár. I. k. Ism. G. Szabó Mihály
  • Debreczeni Lelkészi Tár. I. k. Ism. G. Szabó Mihály
  • Egyházi beszédek. Jancsó S. Ism. Csomasz Dezső
  • Egyházi beszédek. Jancsó S. Ism. Csomasz Dezső
  • Egyházi beszédek. Jancsó S. Ism. Csomasz Dezső
  • Egyházi beszédek. II. Peti L. Ism. Egy lelkész
  • Egy uj irodalmi vállalat.
  • Kézi Agenda. Gyurátz Ferencz. Ism. Olvasó
  • Levél a szerkesztőhöz. Széky Aladár
  • Magyar Harmonia. Deák Gerő. Ism. Sarudy Ottó
  • Magyar klassikusok.
  • Magyar remekirók.
  • Nehány szó uj énekeskönyvünk dallamairól. – – n.
  • Oratiok a koporsó mellett. Farkas S. Ism. Babay Kálmán
  • Theologiai Szaklap. Kis J.
  • Theologiai Szaklap. Kis J.
  • Zsoltárok és dicséretek. Sarudy Ottó. Ism. Gáty Zoltán
 • VI. Nekrolog
  • Bóné Géza.
  • Id. Czike János. Vágmelléki
  • Id. Kutassy Ferencz. Babay Kálmán
  • Nagy Sándor. Barakonyi Kristóf
  • Széky Aladár. Barsi Sándor
  • Tisza Kálmán 1830–1902. Thúry Etele
 • VII. Hivatalos rész
  • Alap- és lelkészképesitő vizsgálati tételek 1903-ra.
  • Körlevél a kocsi lelkészértekezlet ügyében.
  • Körlevél az esperesekhez közalapi tőkesegély ügyben. Antal Gábor
  • Körlevél az esperesekhez a tanitói fizetések kiegészitése ügyében. Antal Gábor
 • VIII. Pályázatok
  • Ajkai lelkészségre.
  • Ajkai lelkészségre.
  • Alsógallai tanitóságra.
  • Aranyosi kántortanitóságra.
  • Arácsi kántortanitóságra.
  • Ághói előkönyörgőségre.
  • Baracskai előkönyörgőségre.
  • Baracskai előkönyörgőségre.
  • Bessei előkönyörgőségre.
  • Bodajki kántortanitóságra.
  • Borii lelkészségre.
  • Borii lelkészségre.
  • Csákberényi kántortanitóságra.
  • Csökölyi kántortanitóságra.
  • Csurgói tanárságra.
  • Csurgói tanárságra.
  • Dadi lelkészségre.
  • Darányi másodtanitóságra.
  • Déghi kántortanitóságra.
  • Dömösi előkönyörgőségre.
  • Etei tanitóságra.
  • Farkasdi tanitóságra.
  • Farkasdi tanitóságra.
  • Farkasdi tanitóságra.
  • Förgepatonyi kántortanitóságra.
  • Gyermelyi kántortanitóságra.
  • Hidashollósi tanitóságra.
  • Illavai lelkészségre.
  • Inotai kántortanitóságra.
  • Jókai lelkészségre.
  • Kéthelyi előkönyörgőségre.
  • Kisszecsei tanitóságra.
  • Lovasi előkönyörgőségre.
  • Madari lelkészségre.
  • Magyaralmási kántortanitóságra.
  • Magyaratádi kántortanitóságra.
  • Mezőlaki tanitóságra.
  • Nagypisaniczai lelkészségre.
  • Nagyszecsei tanitóságra.
  • Nemesdédi lelkészségre.
  • Őriszentpéteri kántortanitóságra.
  • Pápai főgymn. h.-tanársága.
  • Pápai tanitónői állásra.
  • Pilismaróthi kántortanitóságra.
  • Rédei kántortanitóságra.
  • Sáregresi tanitóságra.
  • Senyeházi kántortanitóságra.
  • Senyeházi kántortanitóságra.
  • Sólyi előkönyörgőségre.
  • Sólyi előkönyörgőségre.
  • Szeghalmi káplánságra.
  • Szeghalmi káplánságra.
  • Szécsiszentlászlói tanitóságra.
  • Ujlóthi előkönyörgőségre.
  • Zalabai előkönyörgőségre.
 • Lapszámok
  • 1902-01-05 / 1. szám
  • 1902-01-12 / 2. szám
  • 1902-01-19 / 3. szám
  • 1902-01-26 / 4. szám
  • 1902-02-02 / 5. szám
  • 1902-02-09 / 6. szám
  • 1902-02-16 / 7. szám
  • 1902-02-23 / 8. szám
  • 1902-03-02 / 9. szám
  • 1902-03-09 / 10. szám
  • 1902-03-16 / 11. szám
  • 1902-03-23 / 12. szám
  • 1902-03-30 / 13. szám
  • 1902-04-06 / 14. szám
  • 1902-04-13 / 15. szám
  • 1902-04-20 / 16. szám
  • 1902-04-27 / 17. szám
  • 1902-05-04 / 18. szám
  • 1902-05-11 / 19. szám
  • 1902-05-18 / 20. szám
  • 1902-05-25 / 21. szám
  • 1902-06-01 / 22. szám
  • 1902-06-08 / 23. szám
  • 1902-06-15 / 24. szám
  • 1902-06-22 / 25. szám
  • 1902-06-29 / 26. szám
  • 1902-07-06 / 27. szám
  • 1902-07-13 / 28. szám
  • 1902-07-20 / 29. szám
  • 1902-07-27 / 30. szám
  • 1902-08-03 / 31. szám
  • 1902-08-10 / 32. szám
  • 1902-08-17 / 33. szám
  • 1902-08-24 / 34. szám
  • 1902-08-31 / 35. szám
  • 1902-09-07 / 36. szám
  • 1902-09-14 / 37. szám
  • 1902-09-21 / 38. szám
  • 1902-09-28 / 39. szám
  • 1902-10-05 / 40. szám
  • 1902-10-12 / 41. szám
  • 1902-10-19 / 42. szám
  • 1902-10-26 / 43. szám
  • 1902-11-02 / 44. szám
  • 1902-11-09 / 45. szám
  • 1902-11-16 / 46. szám
  • 1902-11-23 / 47. szám
  • 1902-11-30 / 48. szám
  • 1902-12-07 / 49. szám
  • 1902-12-14 / 50. szám
  • 1902-12-21 / 51. szám
  • 1902-12-28 / 52. szám
DC Metadata
Title:
Dunántúli Protestáns Lap – 13. évfolyam – 1902.
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása