Ugrás a tartalomhoz

Dunántúli Protestáns Lap – 16. évfolyam – 1905.

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • I. Vezérczikkek és értekezések
  • A baptisták fölszabadítása. Boross Kálmán
  • A baptisták törvényes elismertetése. Borsos István
  • A feltámadás kérdése. B.
  • Aggodalmak.
  • A 2400 koronás fizetésről. Seregély Béla
  • A nagy reformáció emlékünnepén. K. J.
  • A parochiális könyvtárak. Kis József
  • A szabad és független magyar kálvinista egyház. Dr. Tüdős István
  • A vallástalanságról. Darab Lajos
  • A vihar után. Barakonyi Kristóf
  • Az adóhivatalok fizessék-e a lelkészeknek a kongruát? Vágmelléki
  • Az ev. ref. lelkészi nyugdij-intézet kérdéséhez. Boross Kálmán
  • Az 1848 : XX. t.-c. végrehajtása.
  • Az 1948 : XX. t.-c. végrehajtásáról. Dr. Nagy Dezső
  • Az istenitiszt. rendtartásra vonatkozó javaslatok. Kis József
  • Az istenitiszt. rendtartásra vonatkozó javaslatok. Kis József
  • Az istenitiszt. rendtartásra vonatkozó javaslatok. Kis József
  • Az istenitiszt. rendtartásra vonatkozó javaslatok. Kis József
  • Az istenitiszt. rendtartásra vonatkozó javaslatok. Kis József
  • Az istenitiszt. rendtartásra vonatkozó javaslatok. Kis József
  • Az istenitiszt. rendtartásra vonatkozó javaslatok. Kis József
  • Az istenitiszt. rendtartásra vonatkozó javaslatok. Kis József
  • Az istenitiszt. rendtartásra vonatkozó javaslatok. Kis József
  • Az istenitiszteleti rendtartásról. Seregély Béla
  • Az országos ev. ref. lelkészi nyugdij-intézet. Vargha Kálmán
  • Az országos ev. ref. lelkészi nyugdij-intézet. Vargha Kálmán
  • A zsinat első ülésszaka után. Gyalókay Béla
  • A zsinat figyelmébe. Komjáthy Ernő
  • Áldozó- csütörtök.
  • Báró Bánffy Dezső és a Magyar Szó. Kis József
  • Egy életrevaló indítvány a debreczeni prot. egyetem érdekében. G. Szabó Mihály
  • Egy kis reflekszió.
  • Elmélkedés a vallástalanságról. Keresztes Gyula
  • Elnöki megnyitó beszéd lelkészi értekezleten. Barsi Sándor
  • Gondol Gábor. 1824–1904.
  • Hegedüs Sándor főgondnok főrendiházi tag.
  • Husvét hajnalán. Fülöp József
  • Karácsony előtt. B.
  • Knox János. Lic. Rácz Kálmán
  • Lévita-tanítók képesítése. Vágmelléki
  • Más idők, más emberek. X.
  • Megnyitó beszéd. Hegedüs Sándor
  • Megnyitó beszéd reformáció emlékünnepen. Csizmadia Lajos
  • Országos ev. ref. lelkészi értekezlet. Jakab Pál
  • Pusztulunk, veszünk. Csukás Endre
  • Pünkösd.
  • Részlet Antal Gábor püspök ur jelentéséből.
  • Részlet Antal Gábor püspök ur jelentéséből.
  • Szász Károly. Dr. K. E.
  • Tanítónők végezhetnek-e kántori teendőket? Vargha Kálmán
  • Tanítónők végezhetnek-e kántori teendőket? Vargha Kálmán
  • Vezéreszmék és elvek.
  • Vélemény a lelkészi nyugdij-int. alapszabály-tervezetről. Vargha Dezső
  • Zsinati beszámoló. Barakonyi Kristóf
  • Zsinati beszámoló. Barakonyi Kristóf
  • Zsinati beszámoló II. Barakonyi Kristóf
  • Zsinati beszámoló II. Barakonyi Kristóf
  • Zsinati beszámoló II. Barakonyi Kristóf
 • II. Egyházi élet
  • A barsi ev. ref. egyházmegye közgyülése 1905 jun. 21. Birtha József
  • A barsi ev. ref. egyházm. közgyülése. Világi veridicus
  • Adókulcs Komáromban.
  • A győri ref. egyház templomának épitése.
  • A kályha mellől. Borz
  • A komáromi ev. ref. egyházmegye lelkészi értekezlete. Vágmelléki
  • A Los von Rom mozgalom hatása Ausztriában. 1898–1905. Birtha József
  • A Magy. Prot. Irod. Társaság közgyülése. Demjén Márton
  • A new-yorki templomszentelés. K. L.
  • A pápai ev. ref. egyházmegye közgyülése 1905 jun. 29. G. Szabó Mihály
  • A tatai ev. ref. egyházmegye közgyülése. Lőke Károly
  • A tatavidéki ev. ref. egyházm. lelk. ért. felirata a zsinathoz. Barsi S.. Gyalókay B.
  • A veszprémi ev. ref. egyházm. közgyülése 1905 aug. 8–10. Demjén Márton
  • A veszprémi ev. ref. egyházm. közgyülése 1905 aug. 8–10. Demjén Márton
  • Az amerikai magyar ref. egyházmegye gyülése. Komjáthy Ernő
  • Az amerikai magyar ref. egyházmegye gyülése. Komjáthy Ernő
  • Az amerikai magyar ref. egyházm. őszi közgyülése. Komjáthy Ernő
  • Az amerikai magyar ref. egyházm. őszi közgyülése. Komjáthy Ernő
  • Az amerikai magyar ref. egyházm. őszi közgyülése. Komjáthy Ernő
  • Az ág. hitv. ev. egyet. gyámint. gyülése Miskolczon.
  • Az egyetemes zsinat ülései.
  • Az egyetemes zsinat ülései.
  • Az egyetemes zsinat ülései.
  • Az egyetemes zsinat ülései.
  • Az evangéliom és a magyarság diadalutja Szlavoniában. E.
  • Az ev. ref. egyet. konvent ülése. 1905 jun. 14. M. Sz.
  • Azok az irigyelt nem kongruás papok! Vágmelléki
  • Beszámoló. Czakó Gyula
  • Csakugyan elszólamodás-e? Fülöp József
  • Dunántúli Református Családi Lap. Birtha József
  • Egy elkésett korrekció. Birtha József
  • Egyetemes ev. ref. zsinatunk.
  • Egyetemes ev. ref. zsinatunk.
  • Egyetemes konventünk ülése.
  • Egyetemes konventünk ülése.
  • Egyházhatósági mérnöki tisztség szervezése. Vágmelléki
  • Egyházkerületi egyházi értekezletünk. Birtha József
  • Egyházkerületi egyházi értekezletünk. Birtha József
  • Egyházkerületi közgyülésünk 1905. ápr. 28.
  • Egyházkerületünk rendkivüli közgyülése.
  • Egyházkerületi közgyülés 1905 szept. 29.
  • Egy kis elszólamodás. G. Szabó Mihály
  • Egy megátkozott uradalom. Balla Endre
  • Evengéliomi Keresztyén Diákegyesület. Czakó Gyula
  • Evangelizáció a vándorgyülésekben. Birtha József
  • Evangelizáció a vándorgyülésekben. Birtha József
  • Észrevétel a Lukács-féle indítványra. Seregély Dezső
  • Észrevétel a Tanügyi apróságok megjegyzéseire. Fülöp József
  • Felelet a feleletfélére. G. Szabó Mihály
  • Fölhivás a keresztyén szövetség ügyében. Dr. Szabó Aladár
  • Fölirat a zsinathoz. Patay K.. Varannay L.
  • Főtiszt. Antal Gábor püspök urnak. Gusztáv Adolf egylet
  • Helyreigazítás és még valami. Balla Endre
  • Jelentés a keresztyén szövetség gyüléséről. Csűrös István
  • Jelentés a keresztyén szövetség gyüléséről. Csűrös István
  • Jelentés a keresztyén szövetség gyüléséről. Csűrös István
  • Jelentés a nyitrai misszió 1904–1905. évi állapotáról. Sedivy László
  • Jelentés a nyitrai misszió 1904–1905. évi állapotáról. Sedivy László
  • Kanonika vizitáció a mezőföldi egyházmegyében. Siómezei
  • Klerikális háló. Birtha József
  • Külföldi rövid hirek. Birtha József
  • Lássunk tisztán, beszéljünk őszintén. G. Szabó Mihály
  • Lelkészbeiktatás Kálozon.
  • Lelkészek és tanítók adója. Birtha József
  • Lelkészi értekezlet Barsban. Birtha József
  • Lelkészi értekezlet Barsban 1905. szept. 19. Birtha József
  • Lelkészértekezlet Balatonfüreden.
  • Levél a szerkesztőhöz. Csiky Lajos
  • Levél a szerkesztőhöz. Egy kongruás lelkész
  • Levél a szerkesztőhöz. Gózon Gyula
  • Levél a szerkesztőhöz. Kutasi Ferenc
  • Levél a szerkesztőhöz. Patay Miklós
  • Megrubrikázás. Sedivy László
  • Mezőföldi ev. ref. egyházmegye közgyülése. 1905 júl. 11–12. Vargha Kálmán
  • Még egypár megjegyzés. – – n.
  • Mit kiván a nőktől az evangéliom? Birtha József
  • Néhány észrevétel a tervezett Néplap ügyében. Fülöp József
  • Nehány szó kongruás lelkésztársaimhoz. Vargha Károly
  • Nyilt kérdés. Több érdeklődő
  • Nyilt levél. Patay Miklós
  • Országos lelkészi nyugdij-intézet.
  • Összefoglaló megjegyzések. Fülöp József
  • Őszinte válasz egy haragos kérdésre. Fülöp József
  • Protestáns diakonisszák és otthonok. Birtha József
  • Protestáns diakonisszák és otthonok. Birtha József
  • Pusztulunk, veszünk. Szalay József
  • Reformációi emlékünnepek.
  • Rövid külföldi hirek. Birtha József
  • Sirkőavatás Perbetén. M.
  • Templomszentelési ünnepély B.-M.-Szt.-Királyon. Egy jelenvolt
  • Templomszentelés Passaicon. Komjáthy Ernő
  • Tudósítás a bakonyvidéki lelkészi kör értekezletéről. Balla Endre
  • Tudósítás a mezőföldi egyházmegyéből. Kutasi Ferenc
  • Új légáramlat a barsi egyházmegyében. Világi veridicus
  • Válasz Balla E. nagytiszt. urnak. Birtha József
  • Válasz egy kongruás lelkésznek. Kemenczky Lajos
  • Válasz nt. Somogyi Gyula esperes urnak. Több érdeklődő
  • Válasz Patay M. nyilt levelére. A szerkesztő
  • Végszó a Csukás-féle indítványhoz. Seregély Dezső
  • Végszó Miklós Géza barátomnak. Szüts László
  • Viszonválasz. Kongruás pap
  • Viszonválasz Szücs László barátomnak. Miklós Géza
  • Zsinati tudósítás. K. J.
  • Zsinati tudósítás. K. J.
  • Zsinati tudósítás. K. J.
  • Zsinati tudósítás. K. J.
  • Zsinati tudósítás. K. J.
 • III. Tanügy
  • A főisk. ig. tanács gyülése 1905. febr. 14. O.
  • A Magyar Pestalozzi-társaság pápai gyülése.
  • Az egységes középiskola. Gy. Gy.
  • Az egységes középiskola. Gy. Gy.
  • Az elemi és középiskolák egymáshoz való viszonya. Fülöp József
  • Az őrségi ev. ref. egyhm. tanítóegyesület évi rendes közgyülése. Tudósító
  • Gróf Apponyi A., Hengelmüller L. s a debreceni egyetem. Csiky Lajos
  • Kivonat az ev. ref. tanáregyesület 1905 ápr. 26., 27. jkönyvből. S. Szabó József
  • Mire is volna szükség középiskoláinkban? Borsos István
  • Népiskoláink s az új állami tanterv. Őrségi
  • Nyelvtan- vagy nyelvtanítás? Darab Lajos
  • Pár megjegyzés a Tanügyi apróságokra. Tóth Kálmán
  • Szorgalomidő. Tanítóválasztás. Pápai
  • Tanügyi apróságok. Fülöp József
  • Ütköző pont. Fejes Kálmán
 • IV. Tárca
  • A csehországi prot. ekklézsiákra vonatkozó rövid jegyzések. Szalatnai János. Közli Borsos István
  • A csehországi prot. ekklézsiákra vonatkozó rövid jegyzések. Szalatnai János. Közli Borsos István
  • A csehországi prot. ekklézsiákra vonatkozó rövid jegyzések. Szalatnai János. Közli Borsos István
  • A csehországi prot. ekklézsiákra vonatkozó rövid jegyzések. Szalatnai János. Közli Borsos István
  • A csehországi prot. ekklézsiákra vonatkozó rövid jegyzések. Szalatnai János. Közli Borsos István
  • A csehországi prot. ekklézsiákra vonatkozó rövid jegyzések. Szalatnai János. Közli Borsos István
  • A japán vallási szokások.
  • A reformáció az államra való vonatkozásában. Ceglédi Sándor
  • A reformáció az államra való vonatkozásában. Ceglédi Sándor
  • A reformáció az államra való vonatkozásában. Ceglédi Sándor
  • Az állam és egyház viszonya s a francia egyházpolitika. Borsos Endre
  • Az állam és egyház viszonya s a francia egyházpolitika. Borsos Endre
  • Az állam és egyház viszonya s a francia egyházpolitika. Borsos Endre
  • Egyházi tanácsterem felavató beszéd. Boross Kálmán
  • Ének a megrokkanásról. Lepsényi Páter
  • Ének a ref. emlékünnepén. Ceglédi Sándor
  • Ének karácsony napjára. Ceglédi Sándor
  • Kocsi Csergő Bálint. Lic. Rácz Kálmán
  • Kocsi Csergő Bálint. Lic. Rácz Kálmán
  • Kocsi Csergő Bálint. Lic. Rácz Kálmán
  • Kocsi Csergő Bálint. Lic. Rácz Kálmán
  • Kocsi Csergő Bálint. Lic. Rácz Kálmán
  • Műiparunk jövője. Pólya Lajos
  • Otthon. Szabó S. Zsigmond
  • Szépművészeti muzeum Pápán. Borsos István
  • Templom-építésnél. Sohár Kálmán
  • Urvacsorai beszéd. Csukás Endre
  • Új-évi ének. Biró János
 • V. Könyvismertetés
  • A dunántúli kivándorlás és a szlavóniai magyarság. Dr. Hegedüs Loránt
  • A ker. egyház rövid története. Fülöp József. Ism. G. Szabó Mihály
  • A M. Prot. Irod. Társaság újabb kiadványai.
  • A Magyar Remekirók új sorozata.
  • A Magyar Remekirók új sorozata.
  • A váradi sorozás vagy a szeszes italok hatásai. Molnár István
  • A Protestáns Szemle 1905 I. f. Ism. G. Szabó Mihály
  • A Prot. Szemle 6-ik füzete. G. Szabó Mihály
  • A Protestáns Szemle 8. füzete. G. Szabó Mihály
  • A Prot. Szemle 9. füzete. G. Szabó Mihály
  • Bibliai Képek. IV. sz. Kis Károly. Ism. K. J.
  • Debreczeni lelkészi tár II. S. Szabó József. Ism. Szücs József
  • Debreczeni lelkészi tár II. S. Szabó József. Ism. Szücs József
  • Debreczeni lelkészi tár II. S. Szabó József. Ism. Szücs József
  • Debreczeni lelkészi tár II. S. Szabó József. Ism. Szücs József
  • Debreczeni lelkészi tár II. S. Szabó József. Ism. Szücs József
  • Debreczeni lelkészi tár II. S. Szabó József. Ism. Szücs József
  • Értesítő-ismertetés. X.
  • Főiskolánk Értesítője 1904–1905. K.
  • Hamar I. és Farkas K. vallástani kézikönyvei.
  • Hamar I. és Farkas K. vallástani kézikönyvei.
  • Iskolatörténeti Adattár. Dr. Imre Sándor
  • Jézus csodái. Jézus szenvedése. Koren Pál
  • Dr. Ker János Egyházi Beszédei. Ford. Csizmadia Lajos. Ism. Miklós Géza
  • Kis Ádám egyházi beszédeiből. Ism. K. J.
  • Köznapi imádságok. Baksay D. Csiky L. Ism. K. J.
  • Méliusz Juhász Péter élete és működése. Czakó Gyula. K. J.
  • Magyar regényirók.
  • Protestáns Szemle 1905 III. G. Szabó Mihály
  • Protestáns Szemle 1905 III. G. Szabó Mihály
  • Protestáns Szemle 1905 V. G. Szabó Mihály
  • Új-szövetségi apokrifusok. M–a.
  • Vasárnapi, ünnepi és alkalmi imádságok. Szolnoky G. Ism. G. Szabó Mihály
  • Veszprém vármegye gazdasági leirása. Kis Ernő
 • VI. Nekrológ
  • Baráth Ferenc 1824–1905. Borsos István
  • Fejes Gábor 1839–1905. – – n.
  • Földes Sándor. gd.
  • Gondol Gábor önéletleirása. Közli Borsos István
  • Gondol Gábor önéletleirása. Közli Borsos István
  • Gondol Gábor önéletleirása. Közli Borsos István
  • Gondol Gábor önéletleirása. Közli Borsos István
  • Oroszy Pál 1832–1904. Borsos István
  • Szász Károly 1829–1905. B. H.
 • VII. Hivatalos rész
  • A báró Sina-alapítványért tanítók pályázhatnak.
  • Alap- és lelkészképesítő vizsgálati tételek 1906-ra.
  • Fölhivás Bocskay István arcképének megrendelésére.
  • Körlevél a tanítói továbbképző tanfolyamok tárgyában.
  • Lelkészi szolgálatra végzett papnövendékek alkalmazandók.
  • Püspöki körlevél a portómentesség ügyében.
 • VIII. Pályázatok
  • Alphai lelkészségre.
  • Arácsi lelkészségre.
  • Balatonudvari lelkészségre.
  • Borsosgyőri kántortanítóságra.
  • Darányi II. tanítóságra.
  • Déghi kántortanítóságra.
  • Diósjenői kántortanítóságra.
  • Dudari kántortanítóságra.
  • Hajdunánási vallástanárságra.
  • Homokbödögei kántortanítóságra.
  • Inkei lelkészségre.
  • Kaposmérői kántortanítóságra.
  • Kassai javító-intézeti lelkészségre.
  • Kispiriti kántortanítóságra.
  • Középpusztabogárdi lelkésztanitóságra.
  • Kutasi lelkészségre.
  • Litéri tanítóságra.
  • Mezőörsi tanítóságra.
  • Mohai lelkészségre.
  • Nemeskisfaludi lelkészségre.
  • Nemeskisfaludi lelkészségre.
  • Nórápi tanítóságra.
  • Pálfai lelkészségre.
  • Pápai polgárisk. tanítónőségre.
  • Sárospataki theol. tanárságra.
  • Szapnyárádi lelkészségre.
  • Tábori lelkészségre.
 • Lapszámok
  • 1905-01-01 / 1. szám
  • 1905-01-08 / 2. szám
  • 1905-01-15 / 3. szám
  • 1905-01-22 / 4. szám
  • 1905-01-29 / 5. szám
  • 1905-02-05 / 6. szám
  • 1905-02-12 / 7. szám
  • 1905-02-19 / 8. szám
  • 1905-02-26 / 9. szám
  • 1905-03-05 / 10. szám
  • 1905-03-12 / 11. szám
  • 1905-03-19 / 12. szám
  • 1905-03-26 / 13. szám
  • 1905-04-02 / 14. szám
  • 1905-04-09 / 15. szám
  • 1905-04-16 / 16. szám
  • 1905-04-23 / 17. szám
  • 1905-04-30 / 18. szám
  • 1905-05-07 / 19. szám
  • 1905-05-14 / 20. szám
  • 1905-05-21 / 21. szám
  • 1905-05-28 / 22. szám
  • 1905-06-04 / 23. szám
  • 1905-06-11 / 24. szám
  • 1905-06-18 / 25. szám
  • 1905-06-25 / 26. szám
  • 1905-07-02 / 27. szám
  • 1905-07-09 / 28. szám
  • 1905-07-16 / 29. szám
  • 1905-07-23 / 30. szám
  • 1905-07-30 / 31. szám
  • 1905-08-06 / 32. szám
  • 1905-08-13 / 33. szám
  • 1905-08-20 / 34. szám
  • 1905-08-27 / 35. szám
  • 1905-09-03 / 36. szám
  • 1905-09-10 / 37. szám
  • 1905-09-17 / 38. szám
  • 1905-09-24 / 39. szám
  • 1905-10-01 / 40. szám
  • 1905-10-08 / 41. szám
  • 1905-10-15 / 42. szám
  • 1905-10-22 / 43. szám
  • 1905-10-29 / 44. szám
  • 1905-11-05 / 45. szám
  • 1905-11-12 / 46. szám
  • 1905-11-19 / 47. szám
  • 1905-11-26 / 48. szám
  • 1905-12-03 / 49. szám
  • 1905-12-10 / 50. szám
  • 1905-12-17 / 51. szám
  • 1905-12-24 / 52. szám
  • 1905-12-31 / 53. szám
DC Metadata
Title:
Dunántúli Protestáns Lap – 16. évfolyam – 1905.
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása