Ugrás a tartalomhoz

Dunántúli Protestáns Lap – 17. évfolyam – 1906.

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • I. Vezérczikkek és értekezések
  • A barátságról. Miklós Géza
  • A fizetés-javítás örök zenéje. Sedivy László
  • A jelen s a jövő. Borsos István
  • A kenyér-pálya.
  • A lelkészi és tanítói fizetések rendezése. K. Pap János
  • A magyar ref. jobbágyság fölszabadítása. Sármelléki
  • Antal Gábor. Peti Lőrinc
  • Aratáskor.
  • A teozófia és az újólagos megtestesűlés.
  • A világ gyűlölete.
  • Az államsegély
  • Az államsegély és a vele összefüggő kérdések. Patay Károly
  • Az egyformásítás ellen. Szalay József
  • Az 1848 : XX. t.-c. végrehajtása. Hegedüs Sándor
  • Az igazság bajnoka.
  • Az ötödik evangéliom. Birtha József
  • Az uj-év küszöbén. K. J.
  • Bőjt.
  • Előre. O.
  • Egyformásítás-e vagy célszerűség és jó izlés? Csukás Endre
  • Egyházi számadásaink felülvizsgálata. L. Nagy Árpád
  • Egyházi számadásainkról. Csukás Endre
  • Egyházi szükségeink fedezése és az 1848 : XX. t.-c. Kis József
  • Egyházi szükségeink fedezése és az 1848 : XX. t.-c. Kis József
  • Egyházunk segélyezése. Vargha Károly
  • Egyházunk segélyezése. Vargha Károly
  • Egy szó a vezérek figyelmébe kérve! Egy falusi lelkész
  • Év végén. K. J.
  • Fel a munkára, a példaadásra! Barsi Sándor
  • Fölirat az egyházi adó egyöntetű kivetéséről. Nagy Lajos
  • Hamis proféciák. Borsos István
  • Hegedüs Sándor.
  • Husvét ünnepén.
  • Kálvini praedestinatio és a tudomány. Pethes János
  • Karácsony.
  • Karácsonyi fohász. Erdélyi Zoltán
  • Kik a kútmérgezők?
  • Korunk templomkerüléséről. Szücs József
  • Korunk templomkerüléséről. Szücs József
  • Miért nem tudok én keresztyén lenni? Birtha József
  • Pünkösdkor.
  • Rákóczi. Dr. K. E.
  • Református papok egyenruhája. Birtha József
  • Socialista programmok. K. J.
  • Szóljatok hozzá, kedves lelkésztársaim! Jávory Nándor
  • Teendőink és a Kálvin-szövetség. Kis J.
  • Teendőink és a Kálvin-szövetség. Kis J.
  • Teendőink és a Kálvin-szövetség. Kis J.
  • Theologusképzés és önmunkásság. Vargha Sándor
  • Tulszigorú §-ok lelkészi nyugdíj törvényünkben. Boross Kálmán
  • Tünődés. Patay Károly
  • Tünődések a lugas alatt. Csukás Endre
 • II. Egyházi élet
  • A barsi egyházmegye esperes-beiktató gyülése. Birtha József
  • A belsősomogyi egyházmegye rendkivűli közgyülése.
  • A belsősomogyi ref. ehm. lelkészi értekezlete és közgyülése. É. S.
  • A győri templom fölavatása. Pápai
  • A győri új templom.
  • A kályha mellől. Borz
  • A keresztyén diákszövetség megjelenése Takácsiban. Id. Szekeres Mihály
  • A komáromi protestáns jótékony nőegylet 25-éves jubileuma. – as. –
  • A mezőföldi ev. ref. egyházmegye közgyülése.
  • A mezőföldi ev. ref. egyházm. lelkészi értekezlete. Vargha Kálmán
  • A mi karácsonyfánk. Birtha József
  • A németországi protestánsok és a tőlük nyerhető tudomány. Földváry Jenő
  • A németországi protestánsok és a tőlük nyerhető tudomány. Földváry Jenő
  • A németországi protestánsok és a tőlük nyerhető tudomány. Földváry Jenő
  • A németországi protestánsok és a tőlük nyerhető tudomány. Földváry Jenő
  • A prot. orsz. árvaegylet közgyülése.
  • A szent-István-bazilika orgonája.
  • A veszprémi egyházmegye közgyülése. Demjén M.
  • Az ág. hitv. ev. egyházkerület s az alapitványi törvénytervezet.
  • Egyetemes konvent. (1906 ápr.)
  • Egyházi élet Slavoniában. Objectiv
  • Egyházmegyei közgyülés (Bars). Birtha József
  • Egyházkerületi közgyülésünk.
  • Egyházkerületi rendkivüli közgyülésünk.
  • Egyházkerületünk fölirata az alapítványok ügyében. Dr. Segesdy Ferenc
  • Egyházkerületünk fölirata az alapítványok ügyében. Dr. Segesdy Ferenc
  • Felhivás a Kálvin-szövetség megalakítására.
  • Felhivás a Kálvin-szövetségbe való belépésre.
  • Felvilágosításul a „Pápa és Vidéke” szerkesztőjének. Kis József
  • Gyülekezeteink vagyonkezeléséhez. Miklós Géza
  • Hogyan jutottak a győrszabadhegyi ref. atyafiak ingyen haranghoz? Szabó Zsigmond
  • Jelentés a nyitrai missió 1905–1906. évi állapotáról. Sedivy László
  • Jelentés a nyitrai missió 1905–1906. évi állapotáról. Sedivy László
  • Kakas- és csillagfeltétel Győrött. Legátus
  • Kérelem az egyházkerületünk pénztárnokához. Szücs L.
  • Külföldi hirek. Birtha József
  • Külföldi hirek. Birtha József
  • Külföldi hirek. Birtha József
  • Külföldi hirek. Birtha József
  • Külföldi rövid hirek. Birtha József
  • Külföldi rövid hirek. Birtha József
  • Külföldi rövid hirek. Birtha József
  • Legszebb újévi ajándék. Dr. Szekeres Mihály
  • Lelkészértekezlet Balatonfüreden.
  • Lelkészértekezlet Barsban. Birtha József
  • Lelkészi értekezlet (Bars). Birtha József
  • Lelkészi értekezlet és egyházmegyei közgyülés (Komárom). V.
  • Lelkészértekezlet. (Vágvidéki).
  • Minták az egyházi adó egyöntetü kivetéséhez. Nagy Lajos
  • Néhány szó a lelkészi fizetések s az egyházi adóügyek rendezéséhez. Seregély Dezső
  • Női munkásság az őskeresztyén egyházban. Birtha József
  • Női munkásság az őskeresztyén egyházban. Birtha József
  • Szentgáli levél. Kovács János
  • Templomépítési tanácsok. Balogh Elemér
  • Templomszentelések Amerikában. Komjáthy Ernő
  • Templomszentelések Amerikában. Komjáthy Ernő
  • Templomszentelések Amerikában. Komjáthy Ernő
  • Templomszentelés Kadarkuton. Egy jelen volt
  • Templomszentelés Kaposmérőn. Tudósító
  • Törvényjavaslat az alapítványokról
  • Törvénytervezet az alapítványokról. Szabó György
  • Tudósítás a magyar ref. lelkészértekezleti előkészítő értekezletből. Kongresszista
  • Zánka örömünnepe. Demjén Márton
  • Zsinati tudósítás. K. J.
  • Zsinat.
  • Zsinat.
  • Zsinat.
  • Zsinat.
 • III. Tanügy
  • A belsősomogyi ev. ref. tanítóegylet közgyülése. Papp János
  • A csurgói ref. főgimn. Körmendy-ünnepe.
  • A Dunántúli Közművelődési Egyesület.
  • A tanári fizetések rendezése. O.
  • A tanári fizetések rendezése.
  • A veszprémi egyházmegyei tanítóegylet közgyülése. Sz. F
  • Az ev. reform. leánynevelő-intézet növendékeinek balatoni tanulmányútja. Kis Jolán
  • Az esztergomi missiói-egyház 25-éves jubileuma. Páli Sándor
  • Az orsz. ref. tanáregyesület sárospataki közgyülése. Kis Ernő
  • Bocskay-ünnep a főiskolában.
  • Egy ref. akadémiai tanárnak. Sarudy György
  • Egy érdemes tanító ünneplése. x. y.
  • Elnöki megnyitó beszéd. Dóczy Imre
  • Iskolatársak találkozása 25-év mulva.
  • Kapkodás.
  • Megnyitó beszéd. Antal Gábor
  • Megnyitó beszéd. Czike Lajos
  • Megnyitó beszéd. Dr. Horváth József
  • Negyvenéves találkozó.
  • Népfőiskolák egy nagy cél szolgálatában. Borsos István
  • Népfőiskolák egy nagy cél szolgálatában. Borsos István
  • Népiskoláink s az új állami Tanterv és Utasítás.
  • Népiskoláink s az új állami Tanterv és Utasítás.
  • Népiskoláink s az új állami Tanterv és Utasítás.
  • Nyilatkozat. A pápai ev. ref. főgimn. tanári kara
  • Őrségi ref. egyházmegyei tanító-gyülés. Tudósító
  • Szalóky Dániel. Máté Lajos
  • Törvény-e hát a törvény? Borsos István
  • Új irányzat a közoktatás vezetésében. Sarudy György
 • IV. Tárca
  • Az egyház reformálásának szükségességéről. Kálvin, ford. Ceglédi
  • Az egyház reformálásának szükségességéről. Kálvin, ford. Ceglédi
  • Az egyház reformálásának szükségességéről. Kálvin, ford. Ceglédi
  • Az egyház reformálásának szükségességéről. Kálvin, ford. Ceglédi
  • Az egyház reformálásának szükségességéről. Kálvin, ford. Ceglédi
  • Az egyház reformálásának szükségességéről. Kálvin, ford. Ceglédi
  • Az egyház reformálásának szükségességéről. Kálvin, ford. Ceglédi
  • Az egyház reformálásának szükségességéről. Kálvin, ford. Ceglédi
  • Az egyház reformálásának szükségességéről. Kálvin, ford. Ceglédi
  • Az egyház reformálásának szükségességéről. Kálvin, ford. Ceglédi
  • Az egyház reformálásának szükségességéről. Kálvin, ford. Ceglédi
  • Az egyház reformálásának szükségességéről. Kálvin, ford. Ceglédi
  • Az egyház reformálásának szükségességéről. Kálvin, ford. Ceglédi
  • Az egyház reformálásának szükségességéről. Kálvin, ford. Ceglédi
  • Az egyház reformálásának szükségességéről. Kálvin, ford. Ceglédi
  • Az egyház reformálásának szükségességéről. Kálvin, ford. Ceglédi
  • Az egyház reformálásának szükségességéről. Kálvin, ford. Ceglédi
  • Az egyház reformálásának szükségességéről. Kálvin, ford. Ceglédi
  • Az egyház reformálásának szükségességéről. Kálvin, ford. Ceglédi
  • Az egyház reformálásának szükségességéről. Kálvin, ford. Ceglédi
  • Az egyház reformálásának szükségességéről. Kálvin, ford. Ceglédi
  • Az egyház reformálásának szükségességéről. Kálvin, ford. Ceglédi
  • Az egyház reformálásának szükségességéről. Kálvin, ford. Ceglédi
  • Az egyház reformálásának szükségességéről. Kálvin, ford. Ceglédi
  • Az egyház reformálásának szükségességéről. Kálvin, ford. Ceglédi
  • Az egyház reformálásának szükségességéről. Kálvin, ford. Ceglédi
  • Az egyház reformálásának szükségességéről. Kálvin, ford. Ceglédi
  • Az egyház reformálásának szükségességéről. Kálvin, ford. Ceglédi
  • Az egyház reformálásának szükségességéről. Kálvin, ford. Ceglédi
  • Az egyház reformálásának szükségességéről. Kálvin, ford. Ceglédi
  • Az egyház reformálásának szükségességéről. Kálvin, ford. Ceglédi
  • Bocskay emlékezete. Halka Sándor
  • Bocskay István. Kis Ernő
  • Csillagfeltevési beszéd. Szabó Zsigmond
  • Egy egyházkerületi közebéden. Matolcsy József
  • Esperesi székfoglaló beszéd. Patay Károly
  • Halotti ének. S.
  • Lelkészértekezleti megnyitó. Varannay Lajos
  • Megnyitó beszéd. Babay Kálmán
  • Thököly Imre és II. Rákóczi Ferenc. Kis József
  • Templomi ima huszonöt-éves találkozáskor. Babay Kálmán
 • V. Könyvismertetés
  • A csurgói ev. ref. főgimn. Értesítője. K. J.
  • A Hit Temploma. K. Tóth Kálmán
  • A magyar remekirók új (IX.) sorozata.
  • Apolegetika. Erőss Lajos, ism. lic. Rácz Kálmán
  • Bilderatlas zur Biebelkunde. Balogh Elemér
  • Debreczeni Lelkészi Tár, III. k. Ism. Szücs József
  • Debreczeni Lelkészi Tár, III. k. Ism. Szücs József
  • Egyházi beszédek. Lévay Lajos
  • Főiskolánk Értesítője. K. E.
  • Hárfahangok. Payr Sándor, ism. K. J.
  • Iskolatörténeti adattár. Thury Etele, ism. ***
  • Kezdetben. Dr. Kecskeméthy István
  • Köznapi imádságok. Csiky Lajos
  • Leánynevelő-intézetünk Értesítője.
  • Magyar ev. egyháztörténeti emlékek. Ism. Borsos István
  • Magyar ev. egyháztörténeti emlékek. Ism. Borsos István
  • Mit akar a Mustármag? Vargha Gyuláné
  • Református Egyházi Lapszemle. Vágmelléki
  • Református Egyházi Lapszemle. Vágmelléki
  • Református Egyházi Lapszemle. Vágmelléki
  • Református Egyházi Lapszemle. Vágmelléki
  • Református Egyházi Lapszemle. Vágmelléki
  • Református Egyházi Lapszemle. Vágmelléki
  • Református Egyházi Lapszemle. Vágmelléki
  • Református Egyházi Lapszemle. Vágmelléki
  • Református Egyházi Lapszemle. Vágmelléki
  • Református Egyházi Lapszemle. Vágmelléki
  • Református Egyházi Lapszemle. Vágmelléki
  • Református Egyházi Lapszemle. Vágmelléki
  • Református Egyházi Lapszemle. Vágmelléki
  • Református Egyházi Lapszemle. Vágmelléki
  • Református Egyházi Lapszemle. Vágmelléki
  • Református Egyházi Lapszemle. Vágmelléki
  • Református Egyházi Lapszemle. Vágmelléki
  • Református Egyházi Lapszemle. Vágmelléki
  • Református Egyházi Lapszemle. Vágmelléki
  • Református Egyházi Lapszemle. Vágmelléki
  • Református Egyházi Lapszemle. Vágmelléki
  • Református Egyházi Lapszemle. Vágmelléki
  • Református Egyházi Lapszemle. Vágmelléki
  • Theologiai Szaklap. Pécseli M.
  • Vallás és élet. Egyház és Állam. Dr. Bartók György, ism. K. J.
 • VI. Nekrológ
  • Emlékezés Körmendy Sándorra. Dr. Vida Károly
  • Emlékezés Körmendy Sándorra. Dr. Vida Károly
  • Emlékezés Körmendy Sándorra. Dr. Vida Károly
  • Emlékezés Körmendy Sándorra. Dr. Vida Károly
  • Kiss János. 1821–1906. Borsos István
  • Öllös Károly. Vágmelléki
 • VII. Hivatalos rész
  • A Bocskay-ünnep 1906 május 20-án lesz.
  • Alap- és lelkészvizsgálati tételek 1907-re.
  • Parochiális könyvtárra 10 korona beküldendő.
  • Püspöki felhivás a Rákóczi-ünnepély tárgyában. Antal Gábor
  • Püspöki körlevél a reform. emlékünnepélyen való templomi gyüjtések tárgyában.
  • Püspöki körlevél kongrua-ügyben.
  • Vakok intézetének figyelembe ajánlása.
 • VIII. Pályázatok
  • A dudari lelkész állásra.
  • A galamboki lelkészi állásra.
  • Amerikai lelkészi állásokra.
  • Amerikai tanítói állásokra.
  • Amerikai lelkészi állásokra.
  • Amerikai lelkészi állásokra.
  • Az orci lelkészi állásra.
  • Bakonymagyarszentkirályi lelkészségre.
  • Bessei előkönyörgőségre.
  • Bori lelkészségre.
  • Boszniai katonai lelkészségre.
  • Csepi lelkészségre.
  • Dudari kántortanítóságra.
  • Ekecsi lelkészségre.
  • Enyingi II-od és III-ad tanítóságokra.
  • Etei II-od tanítóságra.
  • Felsőeőri tanítóságra.
  • Hetesi lelkészségre.
  • Katonai lelkészségre.
  • Kecskeméti énekvezér-vallástanítóságra.
  • Kuncsorbai lelkésztanítóságra.
  • Kuncsorbai lelkésztanítóságra.
  • Magyarbarnagi lelkészségre.
  • Mohi kántortanítóságra.
  • Mohi kántortanítóságra.
  • Nagy- és Kiskeszi lelkészi állásra.
  • Nemesbori lelkészségre.
  • Nemeskisfaludi lelkésztanítóságra.
  • Pápai főgimn. tanári állásokra.
  • Pápai főgimn. tanári állásokra.
  • Polgárdi másodtanítóságra.
  • Szapnyárádi lelkészségre.
  • Szapnyárádi lelkészségre.
  • Visontai kántortanítóságra.
  • Visontai kántortanítóságra.
  • Pápai r. tanárságra.
 • Lapszámok
  • 1906-01-07 / 1. szám
  • 1906-01-14 / 2. szám
  • 1906-01-21 / 3. szám
  • 1906-01-28 / 4. szám
  • 1906-02-04 / 5. szám
  • 1906-02-11 / 6. szám
  • 1906-02-18 / 7. szám
  • 1906-02-25 / 8. szám
  • 1906-03-04 / 9. szám
  • 1906-03-11 / 10. szám
  • 1906-03-18 / 11. szám
  • 1906-03-25 / 12. szám
  • 1906-04-01 / 13. szám
  • 1906-04-08 / 14. szám
  • 1906-04-15 / 15. szám
  • 1906-04-22 / 16. szám
  • 1906-04-29 / 17. szám
  • 1906-05-06 / 18. szám
  • 1906-05-13 / 19. szám
  • 1906-05-20 / 20. szám
  • 1906-05-27 / 21. szám
  • 1906-06-03 / 22. szám
  • 1906-06-10 / 23. szám
  • 1906-06-17 / 24. szám
  • 1906-06-24 / 25. szám
  • 1906-07-01 / 26. szám
  • 1906-07-08 / 27. szám
  • 1906-07-15 / 28. szám
  • 1906-07-22 / 29. szám
  • 1906-07-29 / 30. szám
  • 1906-08-05 / 31. szám
  • 1906-08-12 / 32. szám
  • 1906-08-19 / 33. szám
  • 1906-08-26 / 34. szám
  • 1906-09-02 / 35. szám
  • 1906-09-09 / 36. szám
  • 1906-09-16 / 37. szám
  • 1906-09-23 / 38. szám
  • 1906-09-30 / 39. szám
  • 1906-10-07 / 40. szám
  • 1906-10-14 / 41. szám
  • 1906-10-21 / 42. szám
  • 1906-10-28 / 43. szám
  • 1906-11-04 / 44. szám
  • 1906-11-11 / 45. szám
  • 1906-11-18 / 46. szám
  • 1906-11-25 / 47. szám
  • 1906-12-02 / 48. szám
  • 1906-12-09 / 49. szám
  • 1906-12-16 / 50. szám
  • 1906-12-23 / 51. szám
  • 1906-12-30 / 52. szám
DC Metadata
Title:
Dunántúli Protestáns Lap – 17. évfolyam – 1906.
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása