Ugrás a tartalomhoz

Dunántúli Protestáns Lap – 18. évfolyam – 1907.

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • I. Vezérczikkek és értekezések
  • A felekezeti béke. Borsos István
  • A főgondnok-választás. K. J.
  • Anyaszentegyházunk javáért. Miklós Géza
  • A protestáns papság. Patay Károly
  • A vallástalanság egyik okáról. Kovács Alajos
  • A vallástalanság egyik okáról. Soós Károly
  • A vallástalanság egyik okáról. Soós Károly
  • Az egyházi beszéd szinvonala. Szűcs József
  • Az egyházi beszéd szinvonala. Szűcs József
  • Az idők teljessége. Csukás Endre
  • Az orsz. református lelkészegyesűlet kérdéséhez. Fülöp József
  • Báró Bánffy Dezső megnyitó beszéde. Borsos István
  • Böjt.
  • Egyenes államadók. Balla Endre
  • Egyházi adózásról. Seregély Béla
  • Egy nagy kérdés! Nagy Lajos
  • Elnöki székfoglaló beszéd. Dr. Balthazár Dezső
  • Emlékezzünk régiekről. Faragó János
  • 1907. Adventjén. Csukás Endre
  • Év elején.
  • Felelet a két kérdésre. Birtha József
  • Felhivás. Dr. Balthazár Dezső
  • Felhivás és Útasítás. Nagy Lajos
  • Feltámadott! B. I.
  • Fölvilágosításúl. Kis József
  • Gróf Tisza István főgondnok.
  • Gróf Tisza István főgondnok úr székfoglaló beszéde.
  • Hegedűs Sándor halálesete.
  • Húsvéti hajnal. Fülöp József
  • Indítvány a nyugdíjintézet ügyében. Molnár Béla
  • Két kérdés a gyakorlati lelkészkedés körűl. Fülöp József
  • Korpótlék-e vagy 2400 K minimum? Csukás Endre
  • Közhasznú szövetkezet. Kis József
  • Közigazgatási költségeink. Kis József
  • Közigazgatási költségeink. Kis József
  • Maradjunk vagy haladjunk? Eugenius Objectivus
  • Maradjunk vagy haladjunk? Eugenius Objectivus
  • Megnyitó beszéd. Gróf Tisza István
  • Néhány aktuális kérdés. Vargha Károly
  • Néhány szó a protestáns filléres napilap ügyében. Kelemen Zsigmond
  • Nyílt kérelem a főtiszt. és nagymélt. egyet. konventhez. Dr. Balthazár Dezső
  • Nyílt levél Kenessey Béla úrhoz. Balla Endre
  • Örömet hozó karácsony. Demjén Márton
  • Protestáns sajtószövetség. Gy. Gy.
  • Pünköst ünnepén.
  • Püspök úr beszéde a főgondnokhoz.
  • Reformáció emlékünnepén. a.
  • Részlet Antal Gábor püspök úr évi jelentéséből.
  • Szerzett jog. Birtha József
  • Tekintélyes nyilatkozatok a nyugdijtörv. ügyében.
  • Túlzások. Csukás Endre
  • Üdvözlő beszédek. Ihász Lajos, Czike Lajos
  • Válasz Nagy Lajos esperes úr nagy kérdésére. Seregély Béla
  • Válasz x+y-nak. Kis József
 • II. Egyházi élet
  • A barsi ref. egyházmegye közgyűlése. Birtha József
  • A Bocskay szobor leleplezése.
  • A díakonissza ügyről. Csizmadia Lajos
  • A fölhivás és útasításhoz. Soós Károly
  • A konfirmáltak egyesűlete. Birtha József
  • A konfirmáltak egyesűlete. Birtha József
  • A konfirmáltak egyesűlete. Birtha József
  • A lelkészi kongresszus után. Patay Károly
  • A mezőföldi egyházm. lelkészi értekezlet határozatai. Babay Kálmán
  • A mezőföldi ref. egyházmegye közgyűlése. Ifj. Medgyasszay Vince
  • A mezőföldi ref. egyházm. lelkészi értekezlete. Vargha Kálmán
  • A nyugdijtörvény méregfogai. Balla Endre
  • Apróságok. Fülöp József
  • A ref. egyet. konvent gyűlése.
  • A ref. egyet. konvent gyűlése.
  • A ref. egyet. konvent gyűlése.
  • A református papság lapja. Pólya Lajos
  • A szigetvárvidéki ev. ref. lelkészkör értekezlete. Egy jelenvolt
  • A tatai ref. egyházmegye közgyűlése. ***
  • A veszprémi ref. egyházmegye közgyűlése. Demjén Márton
  • Az orsz. ref. lelkészegyesűlet alapszabályai.
  • Az orsz. ref. lelkészegyesűlet alapszabályai.
  • Az orsz. ref. lelkészegyesűlet megalakúlásának kérdése. L. Nagy Árpád
  • Az O. R. L. E. választmányi gyűlése. Balla Endre
  • Az orsz. ref. lelkészi nyugdíjintézetről.
  • Az orsz. ref. lelkészi nyugdíjintézetről.
  • Az őrségi ref. egyházmegye közgyűlése. Tudósító
  • Az új egyházi törvények végrehajtásának akadályai. Vargha Kálmán
  • Az új egyházi törvények végrehajtásának akadályai. Vargha Kálmán
  • Ág. hitv. ev. lelkészek nyugdíjintézete. Kis József
  • Bábeli zűrzavar. Fülöp József
  • De Ruyter Mihály emlékünnepe. Ifj. Kiss Albert
  • Egyházaink államsegélye. Nagy Árpád
  • Egyházkerűleti közgyűlésünk 1907. ápr. 30.
  • Egyházkerűleti közgyűlésünk.
  • Egyházkerűleti közgyűlésünk.
  • Egyházkerűleti közgyűlésünk.
  • Egyházkerűleti közgyűlésünk Komáromban. K. J.
  • Egyházkerűletünk örömünnepe.
  • Egyházmegyei közgyűlés Komáromban. V.
  • Egyházmegyei lelkészértekezlet. Miklós Géza
  • Evangyéliomi egyesség. Eugenius objektivus
  • Evangyéliomi egyesség. Eugenius objektivus
  • Evangyéliomi egyesség. Eugenius objektivus
  • Evangyéliomi egyesség. Eugenius objektivus
  • Érdemleges válaszúl. A dunántúli ev. ref. püspöki hivatal
  • Felhívás és tájékoztatás. Dr. Balthazár Dezső
  • Felhívás. Pólya Lajos
  • Főgondnok-beiktatás.
  • Házi istenitisztelet. Eugenius Objektivus
  • Indítvány. Balla Endre
  • Jegyzőkönyv egyházker. választásokról.
  • Jelentés a nyitrai missióról 1906–1907. Sedivy László
  • Jelentés a nyitrai missióról 1906–1907. Sedivy László
  • Két szobor. B. I.
  • Konfirmáltak egyesűlete. Birtha József
  • Körlevél az orsz. ref. lelkészegyesűlet ügyében. Barsi József
  • Közgyűlési tudósítás a belsősomogyi egyházmegyéből. Csapás
  • Lapvélemények konventünk üléséről.
  • Lelkészértekezlet Barsban. Birtha József
  • Levél a Dunántúli Prot. Lap nt. szerkesztőjéhez. Kiss Pál
  • Levél a szerkesztőhöz. Bolla Sándor
  • Levél a szerkesztőhöz. Radácsy György
  • Levél a szerkesztőhöz. x+y
  • Másik felelet a két gyakorlati kérdésre. Révész Kálmán
  • Megjegyzéseim Radácsy Gy. levelére. Kis József
  • Nyílt levél a szerkesztőhöz. Tudakozódó
  • Orsz. lelkészi nyugdíjintézet. Kis József
  • Országos nyugdíjintézetünk. Kis József
  • Országos lelkészi kongresszus. Kis József
  • Orsz. ref. lelkészi kongresszus.
  • Orsz. ref. lelkészi kongresszus.
  • Orsz. ref. lelkészi kongresszus.
  • Orsz. ref. lelkészi kongresszus.
  • Pótlás a belsősomogyi egyházmegye közgyüléséről adott tudósításhoz. Szabó János
  • Református Lelkészi Egyesűlet. Kis József
  • Református Lelkészi Egyesűlet. Kis József
  • Ref. lelkészi nyugdíj-egylet. Boross Kálmán
  • Selmeci misszió. Birtha József
  • Szlavoniai misszió. E. O.
  • Utazás a díjlevelek értékelése körül. Varga Dezső
  • Válasz. Kemenczky Lajos
  • Válasz a nyílt levélre. Kis József
  • Válasz Zsilinszky Mihálynak. Pólya Lajos
  • Zsinati tudósítás.
  • Zsinati tudósítás.
 • III. Tanügy
  • A ref. középisk. tanárok rangsora. Sarudy György
  • A ref. tanáregyesűlet kolozsvári közgyűlése. Kis Ernő
  • A Tarczy-emlékünnepély leírása. B. I.
  • A vallásügyi miniszter politikája. Kis József
  • A vallásügyi miniszter politikája. Kis József
  • Az új népiskolai törvény 35 §-a. Antal Gábor
  • Bocsor-emlékünnepély Pápán. Borsos István
  • Bocsor István emlékezete. Kis Ernő
  • Bocsor István emlékezete. Kis Ernő
  • Bocsor István emlékezete. Kis Ernő
  • Deák F. jóindúlata a pápai főiskola iránt. Borsos István
  • Emlékbeszéd Tarczy Lajos fölött. Eötvös Károly
  • Felírat a kultuszminiszterhez.
  • Felírat a kultuszminiszterhez.
  • Gróf Festetich György. Id. Csire István
  • Ismétlő iskolások vallásoktatási anyaga. Csukás Endre
  • Kerűleti tornaverseny Székesfehérváron. *.
  • Megjegyzések a kultusztárca költségvetési tárgyalásához. Gy.
  • Megnyitó beszéd a Tarczy-emlékünnepélyen. Antal Gábor
  • Népiskoláink bajai. Darab Lajos
  • Népiskoláink tőkesegély alapja. Vágmelléki
  • Nőnevelő intézetünk anyagi helyzete. Balla Endre
  • Szabályrendelet a tanítók szabadságolásáról. Kovács Alajos
  • Tanítói gyűlés Őrségben. Túdósító
  • Tanítói gyűlés Veszprémben. Jákóy János
  • Tanítók mozgalma.
  • Theol. akadémiáink tantervreviziója. Kis József
  • Theol. akadémiáink tantervreviziója. Kis József
  • Theol. akadémiáink tantervreviziója. Kis József
  • Theol. akadémiáink tantervreviziója. Kis József
  • Theol. akadémiáink tantervreviziója. Kis József
  • Theol. akadémiáink tantervreviziója. Kis József
  • Theol. akadémiáink tantervreviziója. Kis József
  • Üdvözlő beszédek a Tarczy-emlékünnepélyen. Fröhlich I., Alexander B., Beőthy Zs.
 • IV. Tárca
  • A Budapesti Hirlap a sajtóról.
  • Az egyház reformálásának szükségességéről. Ceglédi Sándor
  • Az egyház reformálásának szükségességéről. Ceglédi Sándor
  • Az egyház reformálásának szükségességéről. Ceglédi Sándor
  • Az egyház reformálásának szükségességéről. Ceglédi Sándor
  • Bocskay. Kozma Andor
  • Egyházi beszéd. Rácz Elemér
  • Gyászbeszéd Hegedűs Sándor ravatalánál. Antal Gábor
  • Ima Csurgón 1907 március 21-én.
  • Imádság zsinat-megnyitáskor. Antal Gábor
  • Karácsony üdvözlése. Fülöp József
  • Közgyűlést megnyitó imádság. Antal Gábor
  • Özvegy lelkészné felett. Babay Kálmán
  • Robertsonról. Osvald Kálmán
  • Robertsonról. Osvald Kálmán
  • Robertsonról. Osvald Kálmán
  • Robertsonról. Osvald Kálmán
  • Robertsonról. Osvald Kálmán
  • Robertsonról. Osvald Kálmán
  • Robertsonról. Osvald Kálmán
  • Robertsonról. Osvald Kálmán
  • Robertsonról. Osvald Kálmán
  • Robertsonról. Osvald Kálmán
  • Robertsonról. Osvald Kálmán
  • Robertsonról. Osvald Kálmán
  • Robertsonról. Osvald Kálmán
  • Robertsonról. Osvald Kálmán
  • Vázlat Csurgó múltjából. Id. Csire István
 • V. Nekrológ
  • Barcza Adolf 1854–1907. László Zsigmond
  • Hegedűs Sándor életrajza.
  • Nagy Gedeon 1830–1907. Máchik Ida
  • Nyikos Kálmán. Erdélyi Béla
  • Szabó Zsigmond. Ifj. Czike Lajos
  • Veress Ede esperes 1842–1907. Vágmelléki
  • Vörös Pál. Patay Árpád
 • VI. Könyvismertetés
  • A hit temploma. III. Könyves Tóth Kálmán. Ism. Pápamelléki
  • A hit temploma. III. Könyves Tóth Kálmán. Ism. Pápamelléki
  • Amit az életből és bibliából tanúltam. Mitrovics Gyula
  • Debreczeni Lelkészi Tár IV. Szűcs József
  • Irodalom.
  • Kálvin János művei. Kis József
  • Könyvismertetések.
  • Köznapi imádságok. Csiky L.. Ism. K. I.
  • Lapszemle. Pápamelléki
  • Lapszemle. Pápamelléki
  • Lapszemle. Pápamelléki
  • Lapszemle. Pápamelléki
  • Lapszemle. Pápamelléki
  • Lapszemle. Pápamelléki
  • Lapszemle. Pápamelléki
  • Lapszemle. Pápamelléki
  • Lapszemle. Pápamelléki
  • Lapszemle. Pápamelléki
  • Lapszemle. Pápamelléki
  • Lapszemle. Pápamelléki
  • Dr. Luther Márton művei. Dr. Masznyik Endre. Ism. K. J.
  • Mészáros János A keresztyénség lényege. Ism. K. J.
  • Papi dolgozatok. Jánosi Zoltán. Ism. K. J.
  • Református egyházi lapszemle. Vágmelléki
  • Tavasz. Ism. Borsos István
  • Theologiai szaklap. Ism. Pécsely Miklós
  • Útmutató. Szentkúti Kiss Károly. Ism. K. J.
 • VII. Hivatalos rész
  • Alap- és lelkészvizsgálati tételek 1908-ra.
  • Miniszteri leírat anyakönyvi ügyben.
  • Min. leirat az Orsz. paed. Értesítő tárgyában.
  • Püspöki körlevél a koronázási emlékünnep tárgyában.
  • Végrehajtási útasítás az orsz. ref. lelkészi nyugdíjról szóló VII. t.-c.-hez.
 • VIII. Pályázatok
  • Alistáli lelkészségre.
  • Alsófelsőváradi kántortanítóságra.
  • Amerikai lelkészségre.
  • Amerikai lelkészségre.
  • Amerikai lelkészségekre.
  • Bakonymagyarszentkirályi II. tanítóságra.
  • Búcsi lelkészségre.
  • Búcsi lelkészségre.
  • Csepi lelkészségre.
  • Csurgói tanári állásokra.
  • Csurgói tanári állásokra.
  • Csurgói tanári állásokra.
  • Disójenői lelkészségre.
  • Diósjenői II. tanítóságra.
  • Dunaalmási lelkészségre.
  • Galamboki lelkészségre.
  • Hadadnádasdi lelkészségre.
  • Kenesei lelkészségre.
  • Kenesei lelkészségre.
  • Kisújfalui II. tanítóságra.
  • Kolozsvári theol. tanárságra.
  • Középpusztabogárdi lelkésztanitóságra.
  • Küngösi tanítóságra.
  • Litéri lelkészségre.
  • Madi lelkészségre.
  • Megyercsi lelkészségre.
  • Mohai lelkészi állásra.
  • Nógrádverőcei kántortanítóságra.
  • Pápai h. tanárságokra.
  • Pápai h. tanárságokra.
  • Pápai tornatanárságra.
  • Pázmándi lelkészségre.
  • Református agendás könyvre.
  • Sárospataki jogtanárságra.
  • Tihanyi lelkészségre.
  • Tiszasási segédlelkészségre.
  • Zseliczkisfaludi lelkészségre.
 • Lapszámok
  • 1907-01-06 / 1. szám
  • 1907-01-13 / 2. szám
  • 1907-01-20 / 3. szám
  • 1907-01-27 / 4. szám
  • 1907-02-03 / 5. szám
  • 1907-02-10 / 6. szám
  • 1907-02-17 / 7. szám
  • 1907-02-24 / 8. szám
  • 1907-03-03 / 9. szám
  • 1907-03-10 / 10. szám
  • 1907-03-17 / 11. szám
  • 1907-03-24 / 12. szám
  • 1907-03-31 / 13. szám
  • 1907-04-07 / 14. szám
  • 1907-04-14 / 15. szám
  • 1907-04-21 / 16. szám
  • 1907-04-28 / 17. szám
  • 1907-05-05 / 18. szám
  • 1907-05-12 / 19. szám
  • 1907-05-19 / 20. szám
  • 1907-05-26 / 21. szám
  • 1907-06-02 / 22. szám
  • 1907-06-09 / 23. szám
  • 1907-06-16 / 24. szám
  • 1907-06-23 / 25. szám
  • 1907-06-30 / 26. szám
  • 1907-07-07 / 27. szám
  • 1907-07-14 / 28. szám
  • 1907-07-21 / 29. szám
  • 1907-07-28 / 30. szám
  • 1907-08-04 / 31. szám
  • 1907-08-11 / 32. szám
  • 1907-08-18 / 33. szám
  • 1907-08-25 / 34. szám
  • 1907-09-01 / 35. szám
  • 1907-09-08 / 36. szám
  • 1907-09-15 / 37. szám
  • 1907-09-22 / 38. szám
  • 1907-09-29 / 39. szám
  • 1907-10-06 / 40. szám
  • 1907-10-13 / 41. szám
  • 1907-10-20 / 42. szám
  • 1907-10-27 / 43. szám
  • 1907-11-03 / 44. szám
  • 1907-11-10 / 45. szám
  • 1907-11-17 / 46. szám
  • 1907-11-24 / 47. szám
  • 1907-12-01 / 48. szám
  • 1907-12-08 / 49. szám
  • 1907-12-15 / 50. szám
  • 1907-12-22 / 51. szám
  • 1907-12-29 / 52. szám
DC Metadata
Title:
Dunántúli Protestáns Lap – 18. évfolyam – 1907.
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása