Ugrás a tartalomhoz

Huszadik század, 1900

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • 1. szám
  • B.: †Schvarcz Gyula
  • B. B.: †John Ruskin
  • Balogh Arthur dr.: A modern politikai tudomány
  • Bathó Béla: A magyar politika új alapjai (Beksics Gusztáv könyve)
  • Berinkey Dénes dr.: Egy socialdemokrata eretnek kudarcza
  • Berinkey Dénes dr.: Problemák (Kenedi Géza könyve)
  • Bridel Louis: Törvény és prostitutio
  • E. O. és G. G.: Zola és Tolstoi
  • Elemér Oszkár: Bodnár Zsigmond törvénye
  • Farkas Geiza dr. : Chauvinismus és örök béke (Kemény Ferencz: A békeprobléma megoldásának egyik módja)
  • Farkas Geiza dr. : A föld mint társadalompolitikai és nemzeti kérdés (Asbóth János könyve)
  • Farkas Geiza dr. : Idegenek birtokszerzése (Dr. Baross János könyve)
  • Farkasházy Zsigmond dr.: Az esküdtbíróságok
  • G. G. és E. O.: Zola és Tolstoi
  • gg.: Agrárpolitika (Buchenberger. Grundzüge der deutschen Agrarpolitik)
  • gg.: A katholikus reactio Angliában (Paul Thureau-Dangin: La Renaissance Catholique en Angleterre au XIX. siécle)
  • gg.: Schvarcz Gyula Görög Történelme
  • gg.: Kortörténeti szemle
  • gg.: Kortörténeti szemle
  • gg.: Kortörténeti szemle
  • gg.: Kortörténeti szemle
  • gg.: Kortörténeti szemle
  • gg.: Kortörténeti szemle
  • Gratz Gusztáv dr.: Világpolitikai fejlemények
  • Hajós Lajos dr.: Egyén és társadalom
  • Hajós Lajos dr.: Egyén és társadalom
  • Horváth János dr.: Adalékok a Pragmatica Sanctio értelmezéséhez
  • Horváth János dr.: Adalékok a Pragmatica Sanctio értelmezéséhez
  • Jászi Oszkár dr.: Tudományos publiczisztika
  • Jászi Oszkár dr.: Az Egyenlőségi eszmék (Bouglé: Les idées égalitaires)
  • Jászi Oszkár dr.: Újabb aesthetikai és erkölcstudományi kutatások (J. P. Durand: Nouvelles recherches sur l’ésthetique et la morale)
  • Jászi Oszkár dr.: A művészet hatása. (Milhoffer könyve)
  • J. O.: Allen Grant-ról
  • J. O.: Az ember eredete: (Haeckel: Über unsere gegenwärtige Kenntniss vom Ursprung des Menschen)
  • Jászi Viktor dr.: Fiume
  • Jászi Viktor dr.: Fiume
  • Kégl János dr.: Katholikus autonómia
  • Kenéz Béla: Kőrösi József a nemzetközi statisztikai intézet krisztiániai üléséről
  • Kiss Albert dr.: Sociológia és magánjog
  • Kun Béla dr.: Az örökös főrendiség története (Schiller Bódog könyve)
  • Lessner Richárd dr.: A németországi nemzeti socialismus
  • Lessner Richárd dr.: Női munka (Máday könyve)
  • Lessner Richárd dr.: Socialpolitikai tanulmányok (Somogyi könyve)
  • Lombroso Cesare: Az amerikai csókjárvány
  • Matlekovits Sándor: Vámpolitikánk irányáról
  • Meliórisz Béla dr.: Egy londoni szakiskola
  • Moravcsik Ernő Emil dr.: A századvégi degeneratio
  • Moravcsik Ernő Emil dr.: Az iszákosság ellen való védekezés
  • Moskovitz Iván dr.: Egy kép a jövőről
  • Moskovitz Iván dr.: Közigazgatási reformkérdések
  • Niamessny Mihály dr.: Osztrák támadás a magyar közjog ellen (Dr. Tezner: Der österreichische Kaisertitel stb.)
  • nm.: Nemzetiség és jog (Hernritt: Nationalität und Recht)
  • N–y: Majláth gróf a socziális kérdésről
  • N–y: Hitelügyi törvényhozásunk reformjáról
  • N–y: Egy alispán könyve (Nagy László: A vármegyéről)
  • N–y: A gyülekezési jog (Rényi József könyve)
  • Pap Tibor dr.: A parlamentarizmusról
  • Pap Tibor dr.: A parlamentarizmusról
  • O. F. dr.: Egy társadalmi veszély. (Petersen és Stürmer: Die Verbreitung der Syphilis etc. in Russland)
  • O. F. dr.: Egy társadalmi baj. (Ströhmberg: Die Prostitution)
  • E.: Állami művészetpártolás
  • S.: Babonák a szülészet köréből (Temesváry: Előítéletek, népszokások és babonák a szülészet köréből Magyarországon)
  • Schein Mór dr.: A gazdag és a szegény gyermek (Kármán és Bauer: Gyermekhygiene)
  • Schvarcz Gyula: Svédországi tapasztalataim
  • Simmel György dr.: A sociologia problémája
  • Somló Bódog dr.: A jogi szakoktatás reformja és a társadalmi tudományok
  • Somló Bódog dr.: Comte-tól Kiddig (Mackintosh: From Comte la Benjamin Kidd)
  • Somló Bódog dr.: Spencer Herbert
  • Spectator: A modern Francziaország
  • Spectator: A modern Francziaország
  • Spencer Herbert: Levél a Huszadik Századhoz
  • Szántó Menyhért: Mezőgazdasági munkástörvényhozásunk kezdetei
  • Szántó Menyhért: Mezőgazdasági munkások baleset és rokkantsági biztosítása
  • Szterényi Sándor dr.: Munkaközvetítő intézet Budapesten
  • –t.: A magyar magánjog codificatiója
  • –t.: A magyar magánjog codificatiója
  • –t.: A magyar magánjog codificatiója
  • –t.: A magyar magánjog codificatiója
  • –t.: Feminista propaganda
  • –t.: A feminismus
  • –t.: A feminismus
  • –t.: A római jog történelme (Farkas Lajos könyve)
  • Tóth Jenő: Német hang gazdasági kiegyezésünkről
  • Vámbéry Rusztem dr.: Lex Heinze
  • Weisz Jenő: A szellemi erők átvitelének törvényszerűségéről
  • Wildner Ödön: Az orosz társadalmi regényről
  • W–r Ö–n: Gazdasági erkölcskáté (Mayr: Die Pflicht in Wirtschaftsleben)
  • Wolf Julius dr.: Bismarck a socialpolitikus
  • –z: Ausztria fölosztása (Benoist: L’Europe sans Autriche)
  • –z: Bankpolitika (Scharling: Bankpolitik)
  • Zigány Zoltán: Róma gazdaságtörténete (Hofmeister: Die wirthschaftliche Entwicklung Rom’s)
 • 2. szám
  • Balogh Jenő dr.: Büntetőtörvénykönyveink módosításához
  • Balogh Jenő dr.: Büntetőtörvénykönyveink módosításához
  • B. B.: Egy magyar műtörténeti tanulmány (Sáfrány Lajos: Pheidias)
  • Berinkey Dénes dr.: Büntetőpolitikai követelések (Vámbéry Rusztem könyve)
  • Bouglé C.: Az élettani sociologia és a kasztok uralma
  • Elemér Oszkár: Két rektori beszéd
  • Farkas Geiza dr.: A zónatarifa (Vizaknai Antal munkája)
  • Farkas Geiza dr.: China, az emberiség nagy küzdőtere
  • Farkas Geiza dr.: Egy államregény dióhéjban
  • Fényes Rezső dr.: Városi adózás a középkorban (Kovács Ferencz könyve)
  • gg: Kortörténeti Szemle
  • gg: Kortörténeti Szemle
  • gg: Kortörténeti Szemle
  • gg: Kortörténeti Szemle
  • gg: Kortörténeti Szemle
  • gg: Kortörténeti Szemle
  • Grosse Ernő: A művészettudomány feladata
  • Guttenberg Pál: Népkönyvtárak
  • Harkányi József: Munkásvédelem és az ipartörvény revisiója
  • H–s: Pikler új könyve („Das Grundgesetz alles neuropsychischen Lebens”)
  • J.: Titchener bevezetője a psychologiába. (E. B. Titchener: A Primer of Psychology)
  • J.: Egy új népesedési tanulmány (Rauber: Der Überschuss an Knabengeburten und seine biologische Bedeutung)
  • J.: Lamarckisták és Darwinisták (F. de Dantec: Lamarckisme et Darwinisme)
  • J.: Nietzsche
  • J.: A király lelkiismerete (The Conscience of the King by J. C. Spence)
  • Jancsó György dr.: Az özvegyi jog
  • Jászi Oszkár dr.: A totemismus eredete (Pikler Gyula és Somló Bódog könyve)
  • iksz: Bűn és altruizmus (Eudard Reich: Criminalität u. Altruismus)
  • iksz: Róma és a germánság (Marina: Romanentum und Germanenwelt)
  • Illés József dr.: Magyar házassági vagyonjog és önálló nemzeti fejlődés
  • –k: Községi közigazgatási tanfolyamok
  • Kiss Albert dr.: Árpádkori házassági vagyonjog s a nemzeti eredet problemája
  • Kisujfalusi: Lázár Béla újabb tanulmányai
  • Kisujfalusi: Nietzsche-irodalom
  • Kz: Társadalmi lélektan
  • Lessner Richárd dr.: Két socialdemokrata congressus
  • Leszner Rudolf dr.: A nyelvről
  • L–r. dr.: A XIX. század munkásügye (Bösemeier: Die Arbeiter im XIX. Jahrhund.)
  • l. r.: Harcz a munkanélküliség ellen (Gelléri könyve)
  • mi: Adatok a közigazgatási reformhoz (Dókus Gyula munkája)
  • mi: Léa (Prévost regénye)
  • Milhoffer Sándor: Chequeforgalmunk törvényes szabályozása
  • Milhoffer Sándor: Chequeforgalmunk törvényes szabályozása
  • Moscovitz Iván dr.: Közigazgatási reformkérdések
  • Moscovitz Iván dr.: Közigazgatási reformkérdések
  • Nietzsche Frigyes: Szemelvények az „Igy szólott Zarathrustra” czímű műből
  • n–y: A gabonauzsora régi thémájához
  • Pekár Károly dr.: Az olasz bűnügytudományi elméletek
  • –r–r: Sociologiai tanszék az egyetemen
  • Ráth Zoltán dr.: A kiviteli jutalom a világ czukorkereskedésében (Wiener Moszkó dolgozata)
  • S–ó: A háború a sociologia szempontjából (Steinmetz: Der Krieg als sociologisches Problem)
  • S–ó: Tolstoi a hazafiságról és a kormányokról
  • Somló Bódog dr.: Az organikus társadalomtan (Dr. Tegze Gyula: Szerves társadalomtani elméletek stb.)
  • Somló Bódog dr.: A nemzetközi jog történelme (Th. A. Walker: A history of the law of Nations)
  • Szende Gyula: Az ausztráliai államszövetség
  • –t.: Revue de morale sociale
  • –t.: Női proletárok
  • –t.: Nemzetközi női kongresszus
  • –t.: Árpádkori házassági vagyonjog
  • –t.: A magyar polg. törvénykönyv tervezetének első szövege
  • –t.: Magánjogi tanulmányok
  • –t.: Önálló magyar jogfejlődés
  • –v.: Paedagogiai dolgozatok
  • Vizaknai Antal dr.: Társadalmi szempontok az új magyar népmozgalmi statisztikában
  • Weiss Jenő: dr.: A nemzetállam tankönyve (Dr. Kuncz Ignácz könyve)
  • Wiener Moszkó: A magyar parasztosztály emelése
  • Wiener Moszkó: A magyar parasztosztály emelése
  • Wiener Moszkó: A magyar parasztosztály emelése
  • Wiener Moszkó: A magyar parasztosztály emelése
  • Wildner Ödön dr.: Ibsen Henrik
  • Wildner Ödön dr.: Ibsen Henrik
  • Wildner Ödön dr.: Ibsen Henrik
  • Wildner Ödön dr.: Vauvenargues
  • X: A socialis problema keletkezése
  • –y–n: Gyámhatósági közigazgatásunk
  • z: A belga agrársocialismus (Steffens–Frauweiler: Der Agrarsocialismus in Belgien)
  • z: Kaizl pénzügytana
  • Zigány Zoltán: A szakegyesületi munkásmozgalom
  • Zigány Zoltán: A magyar társadalom egyesületi tevékenysége
DC Metadata
Title:
Huszadik század, 1900
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása