Ugrás a tartalomhoz

Magyar Nyelv – 101. évfolyam – 2005.

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • 1. szám
  • A Magyar Nyelvtudományi Társaság centenáriumi ünnepsége
  • Mádl Ferencnek, a Magyar Köztársaság elnökének üdvözlő szavai
  • Vizi E. Szilveszternek, a Magyar Tudományos Akadémia elnökének üdvözlő szavai
  • Benkő Loránd: Tisztelet az alapítók emlékének
  • Kiss Jenő: Százéves a Magyar Nyelvtudományi Társaság
  • A külföldi és hazai társaságok köszöntői
  • Szathmári István: Irodalmi nyelvi vizsgálat a Prágai Nyelvészkör módszerével: Medgyesi Pál művei alapján
  • Tolcsvai Nagy Gábor: Kognitív jelentéstani vázlat az igekötős igéről
  • Kisebb közlemények
   • Kávássy Sándor: Osztatlan testvérek
  • Szó- és szólásmagyarázatok
   • Kun Péter: A Tolna megyei Akalacspuszta nevének besenyő hátteréhez
  • Nyelvművelés
   • Fodor István: A nyelvújítás, a purizmus és fajtái
   • Fóris Ágota: A szakmai hitelesség kérdése a magyar köznyelvi szótárakban
  • Tudománytörténet
   • Lőrinczi Réka: Egy XVIII. századi román nyelvtanhoz kapcsolódó nyelvleírás-történeti észrevételek
  • Szemle
   • Vecsey Zoltán: András Kertész, Cognitive Semantics and Scientific Knowledge
   • Kiss Jenő: Új hazai germanisztikai nyelvészeti kiadványok
   • Kispál Tamás: Hessky Regina főszerk., Magyar–német kéziszótár
   • G. Bogár Edit: Natalija Nyikolajevna Kolpakova–Balázsi József Attila, Magyar–orosz kisded szótár
   • Zsilinszky Éva: Ronald O. Richards, The Pannonian Slavic Dialect of the Common Slavic Proto-Language: The View from Old Hungarian
   • Tóth Valéria: Büky László–Forgács Tamás szerk., A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. III. Magyar és finnugor jelentéstörténet
   • Fülöp László: Vörös Ferenc, Családnévkutatások Szlovákiában
   • Cserép Attila: Bárdos Vilmos főszerk., Magyar szólástár
   • Borbás Gabriella Dóra: T. Szabó Csilla, A deverbális igeképzés a XVI–XVIII. században az Erdélyi magyar szótörténeti tár adatanyaga alapján
  • Különfélék
   • Csernicskó István–Papp György–Péntek János–Szabómihály Gizella: A szomszédos országok magyarnyelvi kutatóállomásairól
  • Társasági ügyek
   • Farkas Tamás: A Magyar Nyelvtudományi Társaság 100. közgyűlése
   • Éder Zoltán: Laudáció a százéves Magyar Nyelvtudományi Társaságról
   • Kiefer Ferenc: Hermann József 80 éves
   • Balázs Géza: Szathmári István 80 éves
   • Farkas Tamás: Új tagozatok a Magyar Nyelvtudományi Társaságban
  • Nyelvtörténeti adatok
   • Teiszler Éva: Közszói szórványok egy 1476-os oklevélben
 • 2. szám
  • Kiefer Ferenc: Van-e magyar jelentéstan?
  • Kiss Jenő: Nemzetközi magyar nyelvtudományi kongresszusok: tudománytörténeti észrevételek
  • Sarbak Gábor: Magyar nyelvemlék a XVI. század elejéről a Bajor Nemzeti Könyvtárban
  • Haader Lea: A Müncheni emlék
  • Kenesei István: Kettős fókusz és kettős tagadás a magyarban
  • Juhász Dezső: Névmagyarosítás és nemzeti romantika
  • Szenga Toru: A jen szó és ami körülötte van
  • Kisebb közlemények
   • Kustár Zoltán: A héber ’ámar ’mond’ ige megfeleltetése XX. századi magyar protestáns bibliafordításainkban
  • Szó- és szólásmagyarázatok
   • A. Molnár Ferenc: A Jókai-kódex egy szerkezete és az ÓMS. vylagumtul szava
   • Borzsák István: Még mindig borzsák
  • Tudománytörténet
   • Lőrinczi Réka: További észrevételek egy XVIII. századi román nyelvtanhoz
  • Szemle
   • H. Tóth Tibor: Kiefer Ferenc szerk., A magyar nyelv kézikönyve
   • Éder Zoltán: Szily Kálmán emlékezete (1838–1924). Tudományos munkásságának kronológiája
   • Kiss Jenő: Magyar szaknyelvtörténeti tanulmányok
   • Nyomárkay István: Keszler Borbála, Írásjeltan. Az írásjelhasználat szabályai, problémái és története
   • Zelliger Erzsébet: Nóra Tátrai Infanger, Der Sprachgebrauch der Ungarn in der Schweiz. Cross cultural communication
  • Társasági ügyek
   • Nyomárkay István: Avató beszéd Kiss Lajos emléktáblájának leleplezése alkalmával
   • Pályázati felhívás
 • 3. szám
  • Kiss Jenő: Emlékbeszéd Zsirai Miklós rendes tag felett
  • Benkő Loránd: A székelység szerepe az Árpád-kori magyar országvédelemben
  • Hasan Eren: A török nyelv etimológiai szótára és a magyar nyelvtörténet
  • Siptár Péter: A magánhangzó-kapcsolatok fonológiájából
  • Senga Toru: A jen szó és ami körülötte van
  • Székely Gábor: A lexikai és összehasonlító fokozásról és mérséklésről
  • Kisebb közlemények
   • Pusztai Ferenc: Nyelvhasználati minősítések a középmagyar beszélt nyelvben
  • Szó- és szólásmagyarázatok
   • Mizser Lajos: Puszta
   • Mizser Lajos: Elve
  • Élő nyelv
   • Kicsi Sándor András: Néhány népi gombanevünkről
  • Szemle
   • Péntek János: Kontra Miklós szerk., Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon
   • Büky László: Zrínyi-szótár. Zrínyi Miklós életművének magyar szókészlete
   • Szabó József: Balogh Lajos, Büki tájszótár
   • Nagy L. János: Az újra élő lexikon
   • Posgay Ildikó: Ladányi Mária–Dér Csilla–Hattyár Helga szerk., „…még onnét is eljutni túlra…” Nyelvészeti és irodalmi tanulmányok Horváth Katalin tiszteletére
  • Különfélék
   • Kolláth Anna–Z. Szentesi Orsolya–Szoták Szilvia: Kiegészítés a szomszédos országok magyarnyelvi kutatóállomásairól szóló beszámolóhoz
  • Társasági ügyek
   • Bölcskei Andrea: Bemutatkozott a felvidéki névtani műhely. Névtani konferencia Kolonban (2005. június 2–4.)
  • Levélszekrény
   • Skripecz Sándor írja
   • Zilahi Lajos írja
 • 4. szám
  • Éder Zoltán: A Magyar Nyelv száz éve (1905–2004)
  • Péntek János: Magyar nyelv- és nyelvjárásszigetek Romániában
  • Szathmári István. A tárgyias-intellektuális stílus József Attila költészetében
  • É. Kiss Katalin: Az ómagyar igeidőrendszer morfoszintaxisáról
  • Nagy Katalin: A pragmatika státusáról
  • Kisebb közlemények
   • Honti László: A magyar habitív és izafetszerkezet történeti hátteréről
   • Fehértói Katalin: Feltevések és magyarázatok j végű Árpád-kori tulajdonneveinkről
  • Szó- és szólásmagyarázatok
   • A. Molnár Ferenc: Zrínyi-kommentárok
   • A. Molnár Ferenc: „Mert lovastul az fát meg nem ehetik”
   • Büky László: Kukorló
  • Szemle
   • Farkas Tamás: Hajdú Mihály, Általános és magyar névtan
   • Kiss Jenő: Egy többközpontú nyelv változatszótáráról
   • Markó Alexandra: Gósy Mária, Fonetika, a beszéd tudománya
   • Bencze Lóránt: Szathmári István, A szűkebb és tágabb haza nyelve. Népnyelvi és irodalmi nyelvi tanulmányok
   • Juhász Dezső: Paládi-Kovács Attila, Tájak, népek, népcsoportok
   • Fodor István: Hegedűs József, Hiedelem és valóság. Külföldi és hazai nézetek a magyar nyelv rokonságáról
  • Különfélék
   • Kontra Miklós: „Tartalmi kérdésekre most nem térek ki.” Tudományos bírálat vagy érzelmi reakció?
   • Kertész András: Új elektronikus nyelvészeti folyóirat
  • Nyelvtörténeti adatok
   • N. Fodor János: XV. századi összeírások Szabolcs megyéből
  • Levélszekrény
   • Mózes Huba írja
 • Éves tartalomjegyzék
DC Metadata
Title:
Magyar Nyelv – 101. évfolyam – 2005.
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása