Ugrás a tartalomhoz

Magyar Nyelv – 103. évfolyam – 2007.

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • 1. szám
  • Keszler Borbála. Írásjeltan és interdiszciplinaritás
  • Földes Csaba: Interkulturális nyelvészet: problémavázlat
  • Wacha Balázs: Idő-keretmondatok
  • Fóris Ágota: A terminológia megújításának feladatai: a műszaki-tudományos terminusok rendszerezése
  • Kisebb közlemények
   • Juhász Dezső: A normatörténet néhány kérdése a nyelvföldrajz szemszögéből
   • Honti László: Hozzászólás a -val/-vel rag eredetéhez
  • Szó- és szólásmagyarázatok
   • Mizser Lajos: Asztély
   • Mokány Sándor: Vigyázó szemetek keletre is vessétek
  • Tudománytörténet
   • Beke József: Emlékeim Mészöly Gedeonról
  • Szemle
   • A. Jászó Anna: Benczik Vilmos, Jel, hang, írás. Adalékok a nyelv medialitásának kérdéséhez
   • Szabó József: Sándor Anna, A Nyitra-vidéki magyar nyelvjárások atlasza
   • Juhász Dezső. Két dél-dunántúli nyelvatlaszról
   • Zelliger Erzsébet. Németh Miklós, Nyelvjárás, beszélt nyelv és spontán sztenderdizációs törekvések a XVIII. századi szegedi írnoki nyelvváltozatban
   • Kiss Jenő: Kicsi Sándor András, Gombocz Zoltán 1877–1935. Életrajz és pályakép
   • Bencsics Miklós: Rukopisne prodike iz Pannonhalme. Kéziratos prédikációk Pannonhalmáról
  • Különfélék
   • Kósa László: Gombocz Zoltán szobrának avatására
   • Szabó József: Beszámoló a Német Dialektológia Nemzetközi Társaságának második kongresszusáról
   • Kiss Lajos†: Helynévmagyarázatok
  • Társasági ügyek
   • Juhász Dezső: A Magyar Nyelvtudományi Társaság 102. közgyűlése
   • Klaudy Kinga: A 80 éves Hegedűs József köszöntése
   • Kiss Jenő: A 70 éves Király Lajos köszöntése
  • Levélszekrény
   • Büky László írja
 • 2. szám
  • Szathmári István: Kodály Zoltán és anyanyelvünk
  • Szépe György–Szende Tamás–Szépe Judit: Mire jó, és milyen a „jó” fonológia?
  • A. Molnár Ferenc: Gondolatok a Gömöry-kódex újabb kiadása kapcsán
  • Szili Katalin: Beleöntsem a bort a pohárba, avagy beöntsem? A bele igeköltő jelentésszerkezetéről
  • Vargha Katalin–T. Litovkina Anna: „Hallgatni Arany, beszélni Petőfi”. A magyar anti-proverbiumok ferdítési módjai
  • Kisebb közlemények
   • Heltainé Nagy Erzsébet: Írói nyelvbölcseletek és a „hiányzó paradigma”
  • Szó- és szólásmagyarázatok
   • Borzsák István: Már megint (még mindig) borzsák
   • Mártonfi Attila: Egy adalék a lecsó XX. századi történetéhez
   • Tóth Szilárd: Ismét a lecsó-ról
   • Zoltán András: Széljegyzetek az „Etimológiai szótár”-hoz
  • Tudománytörténet
   • Mózes Huba: Szabédi László posztumusz könyvismertetése 1960-ból
  • Szemle
   • Kiss Jenő: Wolfgang Viereck, Selected Writings – Ausgewählte Schriften
   • Mátai Mária: Zaicz Gábor szerk., Etimológiai szótár
   • Szentgyörgyi Rudolf: Hoffmann István szerk., Korai magyar helynévszótár 1000–1350. I. Abaúj–Csongrád vármegye
   • Szabó Zoltán†: Kocsány Piroska–Szikszainé Nagy Irma, Előtanulmányok egy tervezett alakzatlexikon számára
   • Gerstner Károly: H. Varga Márta, A magyar fosztó- és tagadóképző
   • Bertalan Regina: Kassai Ilona, Fonetika
  • Különfélék
   • Kiss Lajos†: Helynévmagyarázatok
  • Társasági ügyek
   • Benkő Loránd: †Giovan Battista Pellegrini (1921–2007)
   • Magay Tamás: Skripecz Sándor 90 éves
 • 3. szám
  • C. Vladár Zsuzsa: Pereszlényi Pál grammatikája (1682.). Források és párhuzamok
  • A. Molnár Ferenc: Gondolatok a Gömöry-kódex újabb kiadása kapcsán
  • Kalcsó Gyula. Az elativusi, delativusi és ablativusi ragok vizsgálata a magyar nyelvű nyomtatott írásbeliség első fél századában
  • Berta Árpád–Károly László: A szertő-tetői kő rovásírásos feliratai
  • Beke József: A szenvedő szóalakok használata a Bánk bán és a kor irodalmának nyelvében
  • R. Toma Kornélia: Kossuth Lajos „Beszéd a sajtószabadságról” című művének elemzése
  • Kisebb közlemények
   • Kiss Margit: Ismét a főnévi alaptagú szintagmáról
  • Szó- és szólásmagyarázatok
   • Hasan Eren†: Sárlik. Egy török jövevényszó és szócsaládja a magyarban az állattenyésztés köréből
   • Mizser Lajos: Mikulás
  • Élő nyelv
   • Szathmári István: Nyelvünk megtartó erő
  • Tudománytörténet
   • Deme László: Bárczi Géza utóéletéhez – előlegül
   • Sándor Anna: Ebben az évben lenne kilencvenéves Sima Ferenc
   • Nagy L. János: Révai Miklós élő hagyatékáról
  • Szemle
   • Kiss Jenő: Nina Berend–Elisabeth Knipf-Komlósi Hrsg./eds., Sprachinselwelten – The World of Language Islands
   • Bogár Edit: Többféleképpen a nyelvekről
   • Magay Tamás: Forgács Tamás, „Állati” szólások és közmondások
   • Szili Katalin: Bárdos Jenő, Élő nyelvtanítás-történet
  • Különfélék
   • Kiss Lajos†: Helynévmagyarázatok
  • Társasági ügyek
   • Szathmári István: Elhunyt Szabó Zoltán, kolozsvári egyetemi tanár
   • Galgóczi László: Békési Imre 70 éves
   • Bańczerowski Janusz: Nyomárkay István 70 éves
   • Pályázati felhívás
  • Levélszekrény
   • Farkas Tamás írja
   • Büky László írja
 • 4. szám
  • B. Gergely Piroska: Az új magyar nyelvtörténeti tankönyvről
  • Szatmári István: Szenczi Molnár Albert zsoltárai és a magyar irodalmi nyelv (sztenderd)
  • Tóth Valéria: A templomcímből alakult településnevek keletkezési körülményeiről
  • Balázsi József Attila: Élőhalott = eleven holt? Ellentét és ekvivalencia a jelentésben
  • Kothencz Gabriella: A -ban/-ben és az -n ~ -on/-en/-ön jelentésrendszere
  • Kisebb közlemények
   • Felföldi Szabolcs: Adalék a heftaliták kései történetéhez
  • Szó- és szólásmagyarázatok
   • Mizser Lajos: Mogyorós
   • Mokány Sándor: Mikor, hol és kiktől kerülhetett nyelvünkbe a mont meg a konta?
   • Mózes Huba: Széttartó szójelentések. Megjegyzések vendég szavunk történetéhez
  • Nyelvművelés
   • Szabó Tamás Péter: Fiatalok a nyelv fejlődéséről és fejlesztéséről
  • Tudománytörténet
   • Kabán Annamária: Ötven éve indult a kolozsvári Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények
   • A. Molnár Ferenc: Szabó T. Attila egy levele Illyés Gyulához és ami körülötte feltárult
  • Szemle
   • Pusztai Ferenc: Bíró Ferenc szerk., Tanulmányok a magyar nyelv ügyének 18. századi történetéből
   • Slíz Mariann. B. Gergely Piroska, Kalotaszeg kereszt- és becenevei
   • Bodó Csanád: Két kötet a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatáról
   • P. Lakatos Ilona: Hegedűs Attila, A változó nyelvjárás
   • Bárányné Komáromi Erzsébet: Udvari István, Magyar–ukrán szótár 2. M–Zs
  • Különfélék
   • Elekfi László: Száz éve született Országh László, A magyar nyelv értelmező szótáránk szerkesztője
   • Kiss Jenő: Benkő Loránd köszöntése az Akadémián
   • Benkő Loránd válasza
   • Kiss Lajos†: Helynévmagyarázatok
  • Levélszekrény
   • Kanizsay Ferenc írja
 • Éves tartalomjegyzék
DC Metadata
Title:
Magyar Nyelv – 103. évfolyam – 2007.
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása