Ugrás a tartalomhoz

Magyar Nyelv – 105. évfolyam – 2009.

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • 1. szám
  • É. Kiss Katalin: A 80 éves Noam Chomsky és a chomskyánus nyelvészeti forradalom
  • Benkő Loránd: Árpád „de genere Turul”
  • Holler László. Egy XIII. századi remetekápolna – Idegsyt Beatae Elizabeth – lokalizálása
  • Szathmári István: Heltai Gáspár-e a fordítója, átdolgozója a Fortunatusról szóló XVI. századi verses széphistóriának?
  • Büky László: Egy Weöres Sándor-vers koherenciájáról
  • Imrényi András: Generatív nyelvészet és szociolingvisztika
  • Kisebb közlemények
   • Szentgyörgyi Rudolf: Terminológiai széljegyzet a Tihanyi alapítólevél kétnyelvű helymeghatározásaihoz
  • Szó- és szólásmagyarázatok
   • Mizser Lajos: Muzsaly
   • Mózes Huba: Megjegyzések dialógus szavunk értelmezéstörténetéhez
   • Szathmári István: Darvadozva
   • Szathmári István: Körbetartozás
  • Élő nyelv
   • Hegedűs Attila: „Nem hazudol, az őszintét mondod”
  • Tudománytörténet
   • Kontra Miklós: Hasznos nyelvészet
  • Szemle
   • Kugler Nóra: Ladányi Mária, Produktivitás és analógia a szóképzésben: elvek és esetek
   • Szili Katalin: Anna Wierzbicka, English (Meaning and Culture)
   • Tóth Ildikó: Bánréti Zoltán, A mellérendelés és az ellipszis nyelvtana a magyarban
  • Különfélék
   • Borbély Anna: Rövid beszámoló a 15. Élőnyelvi Konferenciáról
   • Farkas Tamás: Beszámoló a 23. Nemzetközi Névtudományi Kongresszusról
   • Kiss Lajos†: Helynévmagyarázatok
  • Társasági ügyek
   • Juhász Dezső: A Magyar Nyelvtudományi Társaság 104. közgyűlése
   • Pusztai Ferenc: Szilágyi Ferenc 80 éves
   • Havas Ferenc: Péter Mihály 80 éves
  • Levélszekrény
   • Büky László írja
 • 2. szám
  • Petőfi S. János: A szemiotikai textológia megokoltságáról, jellemző jegyeiről és alkalmazásáról
  • Kemény Gábor: Stílusirányzatok a Nyugat első korszakában
  • Dömötör Adrienne: A birtokos jelzői mellékmondatos szerkezetek a középmagyar korban
  • Szili Katali: A fel, le és egyéb igekötős igék formai-szemantikai viszonyának kérdéséhez
  • Holler László: Egy XIII. századi remetekápolna – Idegsyt Beatae Elizabeth – lokalizálása
  • Kisebb közlemények
   • Békési Imre: A kettős szillogizmus logikai értelmezései
   • Senga Toru: Széljegyzetek a japán nevek magyar helyesírásának néhány kérdéséhez
  • Szó- és szólásmagyarázatok
   • Mizser Lajos: Borbánya
   • Szentgyörgyi Rudolf: A Tihanyi alapítólevél ecli szórványáról
  • Nyelvművelés
   • Szathmári István: A költő és a szavak
  • Szemle
   • A. Jászó Anna: Balázs Géza–Dede Éva szerk., Európai nyelvművelés. Az európai nyelvi kultúra múltja, jelene és jövője
   • Vig István: Nyomárkay István, Rövid horvát és szerb nyelvtörténet
   • Szabó Réka: Kövecses Zoltán, A metafora. Gyakorlati bevezetés a kognitív metaforaelméletbe
   • Ladányi Mária: Laczkó Krisztina, A magyar névmási rendszer – nyelvtan és funkció
   • Zoltán András: Michał Németh, Zapożyczenia węgierskie w gwarze orawskiej i drogi ich przenikania
  • Társasági ügyek
   • Szende Tamás: Décsy Gyula (1925–2008)
   • Balogh Lajos: Papp György (1941–2009)
  • Nyelvtörténeti adatok
   • N. Fodor János: Északkelet-magyarországi személynevek a kései ómagyar korból
 • 3. szám
  • Kiss Jenő: Kazinczy, az Akadémia és a magyar nyelv ügye
  • Tolcsvai Nagy Gábor: A különbözés egysége. Kazinczy nyelvértelmezésének funkcionális alapjai
  • Kövecses Zoltán. Versengő metaforaelméletek?
  • C. Vladár Zsuzsa: Hány eset van a magyarban? Egy XVII. századi kritériumrendszer
  • Slíz Mariann: Családnév vagy névszerkezet? Szempontok az Anjou-kori személynevek vizsgálatához
  • Holler László. Anonymus és a „senonok hegyei” meg az „aliminus népek”. Árpádkori történeti szövegek fejlődési modelljének első közelítése
  • Kisebb közlemények
   • Pusztai Ferenc: Sánta Ferenc nyelvi drámaisága
  • Szó- és szólásmagyarázatok
   • Büky László: Grapsa
   • Kicsi Sándor András: Dühbogár, dühfű
   • Kocsis Réka: Gombos fa
  • Élő nyelv
   • Papp Anna Mária: Nyelvválasztási stratégiák Marosvásárhelyen
  • Tudománytörténet
   • Szathmári István: Móricz Zsigmond a kunságiak hanglejtéséről
  • Szemle
   • Szabó T. Annamária: A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus nyelvészeti előadásai
   • Kemény Gábor: Ágoston Mihály, Kézikönyv a magyar médiamondatról. Anyanyelvű kommunikációnk hitele
   • J. Szabó Erzsébet: Szathmári István, A magyar stilisztika útja
   • Zsilinszky Éva: A. Molnár Ferenc, A legkorábbi magyar szövegemlékek. Olvasat, értelmezés, magyarázatok, frazeológia
  • Társasági ügyek
   • Juhász Dezső: Kázmér Miklós (1921–2009)
  • Nyelvtörténeti adatok
   • N. Fodor János: Északkelet-magyarországi személynevek a kései ómagyar korból
 • 4. szám
  • Kertész András: Miért érdemes a nyelvésznek reggelente felkelni az ágyból? Avagy: Chomsky „forradalmai” és a generatív nyelvészet historiográfiája
  • Cseresnyési László. Még egyszer a kútról és a békáról: Gondolatok É. Kiss Katalin előadásának olvasása közben
  • Szentgyörgyi Rudolf: Hogyan szólának? Az első magyar vers(töredék)
  • Holler László: Anonymus és a „senonok hegyei” meg az „aliminus népek”. Árpád-kori történeti szövegek fejlődési modelljéről
  • Szó- és szólásmagyarázatok
   • Balázs L. Gábor: Magyar–szláv párhuzamos etimológiák: csak szavunk eredetéhez
  • Élő nyelv
   • Hattyár Helga–Kontra Miklós–Vargha Fruzsina Sára: Van-e Budapesten zárt ë?
  • Szemle
   • Hegedűs Attila: Nyelv, területiség, társadalom. A 14. élőnyelvi konferencia (Bük, 2006. október 9–11.) előadásai
   • Muráth Judit: Magyar Terminológia 1., 2.
   • Veszelszki Ágnes: Namenarten und ihre Erforschung. Ein Lehrbuch für das Studium der Onomastik
   • Klein Laura: Europäische Personennamensysteme. Ein Handbuch von Abasisch bis Zentralladinisch
   • Pusztai Ferenc: Kemény Gábor, Nyelvi mozaik
   • Bodó Csanád: Bartha Csilla szerk., Cigány nyelvek és közösségek a Kárpát-medencében
  • Társasági ügyek
   • Benkő Loránd: Hasan Eren (1919–2007)
   • Szűcs Tibor: Búcsú Rónai Bélától
   • P. Lakatos Ilona: Bachát László (1921–2009)
   • Elekfi László: Ruzsiczky Éva nyolvancéves
  • Nyelvtörténeti adatok
   • N. Fodor János: Északkelet-magyarországi személynevek a kései ómagyar korból
  • Levélszekrény
   • A szerkesztőség írja
   • Mártonfi Attila írja
 • Éves tartalomjegyzék
DC Metadata
Title:
Magyar Nyelv – 105. évfolyam – 2009.
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása