Ugrás a tartalomhoz

Nyelvtudományi közlemények 64. kötet (1962)

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • Tanulmányok
  • Benkő Loránd: Adatok a magyar szókincs szerkezetének változásához
  • Bereczki Gábor: Beke Ödön, Mari szövegek
  • Buttler János: Adatok az affrikáták képzésmódjához és akusztikai alkatához
  • Erdélyi István: cirill
  • Erdődi József: Általános és indoeurópai nyelvészeti kongresszus Innsbruckban
  • Erdődi József: A Szovjetunió finnugor nyelvészeinek 4. konferenciájáról
  • Erdődi József: Beke Ödön, Mari szövegek I. kötet
  • Fábián Pál: A magyar nyelv értelmező szótára III–IV. kötet
  • Fodor István: Otto Jespersen, The Philosophy of Grammar
  • Fodor István: Helyesbítés „A glottochronologia érvényessége a szláv nyelvek anyaga alapján” című cikkemhez
  • Fodor István: Még egyszer a nyelvtani nem kérdéséhez
  • Fokos Dávid: Uráli és altaji összehasonlító szintaktikai tanulmányok 13
  • Fokos Dávid: Wolfgang Schlachter, Studien zum Possessivsuffix des Syrjänischen
  • Fokos Dávid: cirill
  • Fokos Dávid: cirill
  • Fokos Dávid: Günter Stipa, Funktionen der Nominalformen des Verbs in den permischen Sprachen
  • Fokos Dávid: cirill
  • Fónagy Iván: A nyomaték hangos vetülete
  • Gáldi László: Stephen Ullman, The Principles of Semantics
  • S. Hámori Antónia: Pusztai István, Birk-kódex
  • Hegedűs József: A felfedezések kora és a nyelvtudomány
  • N. Kakuk Zsuzsa: Sovietico-Turcica
  • Kálmán Béla: A mai magyar nyelv rendszere. Leíró nyelvtan. I. kötet
  • Kálmán Béla: Finnugor szófejtések
  • Kálmán Béla: Aurélien Sauvageot, Les anciens Finnois
  • Kálmán Béla: Pertti Virtaranta, Tverin karjalaisten entistä elämää
  • Károly Sándor: Nyelvtani tanulmányok. Szerkesztette: Sulán Béla
  • Klauszer Judit–Prúcha, Jan: Matematikai és alkalmazott nyelvészet Csehszlovákiában
  • K. Kovács László: Helyreigazítás Korompay Bertalan „A finnek rokonai” című ismertetéséhez
  • Ladányi Péter: A kérdőmondatok logikai analíziséhez (Egy interrogatív logika vázlata)
  • Lakó György: Százéves a Nyelvtudományi Közlemények 3
  • Lakó György: Voltak-e a finnugor alapnyelvben szókezdő zöngés zárhangok? 56
  • Magdics Klára: Morris Halle, The Sound Pattern of Russian
  • Matvejev, A. K.: Az ugor népek ősi letelepülési helyei
  • Mikola Tibor: Még egyszer a -ság ~ -ség képzőről
  • Mikola Tibor: H. Fromm, Die ältesten germanischen Lehnwörter im Finnischen
  • Mikó Pálné: A minimális szókincs kérdéséhez
  • Molnár József: Kázmér Miklós, A magyar affrikátaszemlélet
  • Papp Ferenc: A IX. Nemzetközi Nyelvész-Kongresszus előtt
  • Papp László: B. Lőrinczy Éva, Képző- és névrendszertani vizsgálódások
  • Rácz Endre: Berrár Jolán, A magyar hasonlító mondatok a XVI. század közepéig
  • Rédei (Radanovics) Károly: Jurák-szamojéd jövevényszók a zürjén nyelvben 71
  • Rédei (Radanovics) Károly: Kálmán Béla: Die russischen Lehnwörter im Wogulischen
  • K. Sal Éva: A Nyelvtudományi Közlemények történetéből
  • Sebestyén Árpád: Felix J. Oinas, The Development of Some Postpositional Cases in Balto-Finnic Languages
  • N. Sebestyén Irén: Két jurák-szamojéd visszaható névmás
  • Sulán Béla: Magyar -ó > szláv -ou > -ov?
  • Szabó László: Mit változott a vót nyelv Ahlqvisttól napjainkig? 97
  • Szabó László: Lauri Ketiunen, Suomen lähisukukielten luonteenomaiset pürteet
  • Szabó László: Lauri Hakulinen, Handbuch der finnischen Sprache. l. Band
  • Tarnóczy Tamás: Georg v. Békésy, Expériments in Hearing
  • Vászolyi Erik: Az ópermi l fonéma utódjai az Inyva menti permják nyelvterületen
  • Vértes O. András: Czvittinger a finnugor nyelvrokonságról
DC Metadata
Title:
Nyelvtudományi közlemények 64. kötet (1962)
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása