Ugrás a tartalomhoz

Nyelvtudományi közlemények 100. kötet (2003)

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • Tanulmányok
  • Honti László: Folyóiratunk jubileuma [On the anniversary of Nyelvtudományi Közlemények] 9
  • Csepregi Márta: Megkésett köszöntő [Belated congratulations] 12
  • Helimski, Eugene: To Péter Hajdú [Hajdú Péter] 20
  • Csepregi Márta: Hajdú Péter írásainak bibliográfiája [The bibliography of Péter Hajdú] 22
  • Agyagási Klára: Egy volgai bulgár jövevényszó a mari nyelvjárásokban: šerča ’üveggyöngy’ [A Volga Bulgarian Loan-word in the Cheremis Dialects: šerča ’glass pearl’] 40
  • Bakró-Nagy Marianne: Az írástudók felelőssége [The responsibility of the intelligentsia] 46
  • Bánréti Zoltán: Kötőszó és egyeztetés a mellérendelő szerkezetekben [Conjunction and agreement in coordinate constructions] 64
  • Bereczki Gábor: Az alaktani elemek kölcsönzésének néhány típusa a Volga-Káma-vidéki area nyelveiben [Some types of morphological borrowing in the languages of the Volga-Kama area] 97
  • Berta Árpád: A magyar nyelv korai török jövevényszavainak törökségi hátteréhez III. [On the Turkic background of the early Turkic loanwords in Hungarian III.]
  • Csepregi Márta: A grammatizálódás egy esete az osztjákban [From verb to inflection: A case of grammaticalization in Ostyak]
  • Csúcs Sándor: A votják tárgyról [The object in Votyak]
  • Dugántsy Mária: Az általános igeragozás személyragjainak tárgyi vonatkozásairól [Reference to the object in the general verbal paradigm]
  • Fejes László: A morfok ábrázolásai a permi nyelvek helyesírásában [The Orthographical Forms Of Morphs in the Permic Languages]
  • Gheno, Danilo: Ol. finnico ’finn’ vc. ol. finlandese ’finnországi’. Az uráli nyelvek elnevezéseinek kérdése [It. finnico ’Finnish’ vs. It. finlandese ’Finlandish’. The problem of the denominations of the Uralic languages]
  • Helimski, Eugene: Areal groupings (Sprachbünde) within and across the borders of the uralic language family: a survey [Areális csoportosulások (nyelvszövetségek) az uráli nyelvcsalád határain belül és azoknak mindkét oldalán: Áttekintés]
  • Honti László: Az osztják approximativusrag eredete (avagy egy uráli szócsalád nyomáan) [The origin of the Ostyak approximative suffix: in quest of a Uralic lexical family]
  • Kiefer Ferenc: A kétféle igemódosítóról [On the two kinds of verbal modifiers]
  • Körtvély Erika: A tundrai nyenyec indeterminált igeragok története [On the development of the indeterminate verbal suffixes in Tundra Nenets]
  • A. Molnár Ferenc: A magyar hosszúmássalhangzó-rendszer kialakulásáról és néhány finnugor eredetű szavunk hangtani fejlődéséről. [On the development of the Hungarian long vowel system and the diachronic phonology of some Hungarian words of Finno-Ugric origin]
  • Rédei Károly: Adalékok a grammatikalizációhoz a permi nyelvekben [Aspects of grammaticalisation in Permic]
  • Róna-Tas András: Börtön szavunk és az avar-magyar kapcsolatok [The Hungarian word börtön ’prison’ and the Avar–Hungarian connections]
  • Saarinen, Sirkka: A cseremisz (mari) nyelv distributiv helyviszonyt jelölő névutói [The distributive local postpositions in Mari]
  • Sauer, Gert: Archaische Lexik im Ostjakischen (Chantischen) [Archaic word stock in Ostyak (Chanti)]
  • Simoncsics Péter: Egy uráli párhuzamosság: a nyenyec költői dikció ngey (ngaey) töltőeleme és a magyar -É szintaktomorféma [A Uralic parallelism: the expletive ngey (ngaey) of Nenets poetic diction and the syntactomorphem -É of Hungarian]
  • Sipos Mária: Az obi-ugor alapnyelv lexikális innovációi II. [Lexical innovations in Proto-Ob-Ugric II.]
  • Sipőcz Katalin: Melléknevek vagy főnevek a vogul színnevek? [Are color terms adjectival or nominal in Vogul?]
  • Szeverényi Sándor: Enyec denominális névszóképzők és (északi-)szamojéd hátterük [On Enets denominal nomensuffixes and their (Northern-) Samoyedic background]
  • Szíj Enikő: Reguly Antal és a Tagil-menti sziklarajzok [Antal Reguly and the rock paintings along the Tagil]
  • Tamás Ildikó: Szöveghelyettesítő, -kitöltő és -kiegészítő panelek használata lapp jojka-szövegekben [The use of text-substituting, text-filling and text-supplementary panels in Saami jojks]
  • Tervonen, Viljo: Pál Hunfalvy Ruotsissa. Karl Adam Lindström, tukholmalainen ystävä [Pál Hunfalvy in Russia. Karl Adam Lindström, a friend from Stockholm]
  • Várnai Zsuzsa–Wagner-Nagy Beáta: Magánhangzó-harmónia a nganaszanban [Vowel harmony in Nganasan]
  • Zaich Gábor: A mordvin madárnevek eredete [The origin of Mordvin bird names]
 • Szemle, ismertetések
  • Kiss Lajos 1922–2003. (Zaich Gábor)
  • Kiss Lajos tudományos munkássága (Zaich Gábor) [Lajos Kiss’ oeuvre]
  • Bereczki Gábor 75 (Pusztay János)
  • cirill (Bereczki Gábor)
  • T. Somogyi Magda: Toldalékrendszerezésünk vitás kérdései (Ladányi Mária) [Moot points in the Hungarian suffix system by Magda T. Somogyi]
  • Szurguti osztják szövegek a múlt század elejéről (Csepregi Márta) [Surgut Ostyak texts from the early twentieth century by Márta Csepregi]
DC Metadata
Title:
Nyelvtudományi közlemények 100. kötet (2003)
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása