Ugrás a tartalomhoz

Társadalmi Szemle 1950

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • 1. szám
  • TANULMÁNYOK
   • A leninizmus diadala
   • Sztálin, J.: A kínai forradalom távlatairól
   • Fogarasi Béla: Sztálin Műveinek II. kötete magyar nyelven
   • Hevesi Gyula: A magyar Sztahánov-mozgalom sajátosságai és feladatai ipari tartalékaink mozgósításában
  • DOKUMENTUM
   • Öt év előtt - A felszabadulás dokumentumai
  • SZEMLE
   • Nemes Dezső: A Tájékoztató Iroda határozata és a békéért való harc
   • Rédei Jenő: Szocialista statisztika - polgári áltudomány
   • Komját Irén: Nemzetközi szemle
   • Borbás Lajos: Föld- és erdőmunkások varsói konferenciája
  • FOLYÓIRATSZEMLE
   • Losonczy Géza: "A Szovjet Kultúra" megjelenéséről
   • Fokozzuk az éberséget az osztályellenséggel szemben (Nowe Drogi)
  • KÖNYVISMERETETÉSEK
   • Tatár Imre: "A Szovjetunió a szocializmus országa"
 • 2. szám
  • DOKUMENTUM
   • Rákosi Mátyás: Erősítsük Pártunk kapcsolatait a tömegekkel, fejlesszük a párton belüli demokráciát, a kritikát és önkritikát - Beszámoló a Központi Vezetőség 1950 február 10-én tartott ülésén
  • TANULMÁNYOK
   • Molnár Miklós: A szovjet kultúra népünk tanítója
   • Sólyom László: Sztálin, a győzelem hadvezére
   • Vas Zoltán: A 3 éves terv befejezése: népünk győzelme
   • Molnár Erik: Lenin: "A kapitalizmus fejlődése Oroszországban"
  • DOKUMENTUM
   • Öt év előtt - A felszabadulás dokumentumai
  • SZEMLE
   • Dobozy Imre: A termelőszövetkezeti konferencia tapasztalatai
   • Komját Irén: Nemzetközi szemle
  • KÖNYVISMERETETÉSEK
   • Aczél Tamás: Költők Sztálinról
 • 3. szám
  • TANULMÁNYOK
   • Horváth Márton: Szabadságunk születésnapja
   • Révai József: Megjegyzések irodalmunk néhány kérdéséhez
   • Fagyejev, A.: Az irodalmi kritika feladatai
   • Szita János: Új feladat a termelés vezetésében
   • Minc, H.: A tervkészítés alapjainak kérdése a népi demokratikus országokban
   • Lázár György: A magyar pedológia visszavonulási taktikája
   • Háy László: A gazdasági válság kifejlődése a tőkés országokban
  • DOKUMENTUM
   • Öt év előtt - A felszabadulás dokumentumai
  • SZEMLE
   • Dénes István: A pártdemokrácia megszilárdításáért
   • Földes László: Pártkádereink összetétele
   • Mód Aladár: 1848 értékelése és a marxizmus alkalmazása történetírásunkban
  • NEMZETKÖZI SZEMLE
   • Választások Szovjetunióban
   • Duclos, J.: Gyarmati háború és korrupció
  • KÖNYVISMERETETÉSEK
   • Lukács György: Herzen, A. J.: Válogatott filozófiai tanulmányok
   • Nádor György: Lefebvre, H.: Descartes
  • FOLYÓIRATSZEMLE
   • Fenyő István: Bírálat a "Természet és Technika" c. lapról
 • 4. szám
  • TANULMÁNYOK
   • Betlen Oszkár: A béke ügye
   • Kállai Gyula: Április 4-e nemzeti és nemzetközi jelentősége
   • Horváth Márton: Lenin harca a békéért
   • Szamosi Géza: Az atomenergia békés célokra való felhasználása
   • Losonczy Géza: A Vatikán és az amerikai imperializmus szövetsége
  • SZEMLE
   • Győrffy Sándor - Pach Zsigmond Pál: Vita Molnár Erik "A magyar társadalom története az Árpád-kortól Mohácsig" c. könyvéről
   • Fehér Lajos: A nagyszénási "Dózsa György" termelőszövetkezet élete és munkája
  • NEMZETKÖZI SZEMLE
   • Komját Irén: A Francia Kommunista Párt XII. kongresszusa
  • KÖNYVISMERETETÉSEK
   • Fogarasi Béla: Belinszkij: Válogatott esztétikai tanulmányok
   • Nádor György: Iljin, M.-Szegál, E.: Hogyan lett az ember óriás?
 • 5. szám
  • TANULMÁNYOK
   • A Párt ifjú serege
   • Révai József: A Rákosi-per
   • Losonczy Géza: A stockholmi értekezlet után
   • Fogarasi Béla: Sztálin Művei magyarul III. kötet
   • Horváth Márton: Közoktatásügyünk a Központi Vezetőség határozata után
   • Kassai Géza: A párt és a tömegek kapcsolata
   • Mód Aladár: Elmélet és gyakorlat pártoktatásunkban
  • IN MEMORIAM
   • Molnár Erik: Rudas László
  • A MUNKÁSMOZGALOM DOKUMENTUMAI
   • Svéd László: A "Dolgozó Ifjúság Szövetsége"" harcos hagyományai
  • SZEMLE
   • Lukácsy Sándor: Jó könyvvel, tudással a békéért, a szocializmusért
   • Nagy Mária: A pártonbelüli demokrácia jelentősége egy kerületi pártbizottság munkájában és életében
  • NEMZETKÖZI SZEMLE
   • Komját Irén: A háborús erők tömörülése Londonban - a békeerők tömörülése az egész világon
  • KÖNYVISMERETETÉSEK
   • Komját Irén: Thorze, M.: A nép fia
 • 6. szám
  • TANULMÁNYOK
   • Mód Aladár: A Központi Vezetőség ülése után
   • Sztálin, J.: A marxizmusról a nyelvtudományban (Pravda, 1950. június 20.)
   • Sztálin, J.: Válasz Je. Krasenyinnikova elvtársnőnek (Pravda, 1950. július 4.)
   • Adatok a szovjet nyelvtudomány vitájához
   • Friss István: Munkabér a szocializmust építő társadalmunkban
   • Betlen Oszkár: A Tito-banda megnövekedett szerepe az imperialisták agressziós politikájában
   • Berei Andor: A kínai népforradalom világtörténelmi jelentősége
   • Havas Ernő: Burzsoá filozófiai irányzatok az amerikai imperializmus szolgálatában
   • Lukács György: Következtetések az irodalmi vitából
   • Zádor Imre: A külvilág visszatükröződése a tudatban
  • KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK
   • Balogh Elemér: A vallás a Párt és az állam szempontjából
  • SZEMLE
   • Hont János: A terménybegyűjtési kampány elé
   • Losonczy Géza: "A vígszínházi csata" és a kritikátlan kritika
   • Gosiorovsky, M.: Az 1919. évi szlovákiai szovjetről
  • NEMZETKÖZI SZEMLE
   • Komját Irén: A Német Nép nincs egyedül - A koreai nép szabadságáért harcol
  • FOLYÓIRATSZEMLE
   • Makai Mária: "Nouvelle Critique" - a harcos marxizmus francia folyóirata
  • KÖNYVISMERETETÉSEK
   • Katona Éva: Lenin-Sztálin: Az ifjúságról
   • Lukács György: Mehring, F.: A Lessing-legenda
   • Nádor György: Gorkij, M.: Az igazi kultúra
   • Két új kiadvány a lengyel népről
 • 7. szám
  • TANULMÁNYOK
   • Sztálin, J.: Válasz az elvtársaknak (Bolsevik, 1950. 14. szám)
   • Alexandrov, G.: A leninizmus kincsestárának újabb nagyjelentőségű gazdagítása
   • Orbán László: A béke védelme - a népek legfőbb ügye
   • Köböl József: A Politikai Bizottság határozata a szakszervezeti munkáról
   • Kürti András: El a kezekkel Koreától
   • Tolnai Gábor: Felsőoktatásunk a szocializmus építésében
  • KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK
   • Háy László: A két rendszer békés versengése
  • SZEMLE
   • Csatár György: Az alapbéremelés és normarendezés végrehajtásának tapasztalatai és eredményei
   • Komját Irén: A Német Szocialista Egységpárt III. kongresszusa
   • Révész József: A Tito-klikk fokozódó tevékenysége az imperialista agresszió szolgálatában
  • KÖNYVISMERETETÉSEK
   • Lázár György: Krupszkája, N. K.: Válogatott pedagógiai tanulmányok
   • Józsa Péter: A gyarmati népek harca az imperialisták ellen
 • 8. szám
  • TANULMÁNYOK
   • A tanácsok jelentősége
   • Gerő Ernő: Tankönyv a szocializmus építésének tudományáról (I. V. Sztálin Műveinek XI. kötete magyar nyelven)
   • Réti László: A magyar szociáldemokrácia a második világháborúban
   • Bíró Zoltán: A kommunizmus és a béke gigászi művei
   • Losonczy Géza: Színházaink a szocialista fejlődés útján
   • Mihályi András: Bartók Béla halálának ötödik évfordulójára
  • SZEMLE
   • Erdei Ferenc: A Szovjetunióban járt parasztküldöttség tanulmányútjának eredményei
   • Rényi Alfréd: Az I. Magyar Matematikai Kongresszus
   • Lendvai Pál: A háborús előkészületek és a kapitalista országok dolgozóinak helyzete
  • KÖNYVISMERETETÉSEK
   • Heller Ágnes: Dobroljubov: Orosz realizmus
 • 9. szám
  • DOKUMENTUM
   • Rákosi Mátyás: Békénk védelméről, népi demokráciánk és Pártunk további erősödéséről - Beszámoló a Központi Vezetőség 1950. október 27-i ülésén
  • TANULMÁNYOK
   • Andics Erzsébet: A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 33. évfordulójára
   • Horváth Márton: Küzdelem a népi egységért
   • Fogarasi Béla: Tudományos életünk időszerű kérdései
   • Sulyok Béla: A Békekölcsön mérlege
   • A kommunizmusért vívott harc hatalmas eszmei fegyvere - Sztálin: Párttörténet (Bolsevik, 1950. 18. szám)
  • NEMZETKÖZI SZEMLE
   • Komját Irén: A munkásosztály harca az árulók ellen
   • Lendvai Pál: A Szovjetunió és az európai népi demokratikus országok gazdasági együttműködése
   • Kovács József: Útijegyzetek a baráti Bulgáriából
  • KÖNYVISMERETETÉSEK
   • Kornai János: Gerő Ernő: Harcban a szocialista népgazdaságért
 • 10. szám
  • TANULMÁNYOK
   • A béke védelmében
   • Horváth Márton: A nemzeti öntudat ébresztője - Emlékbeszéd Vörösmarty Mihály születésének 150. évfordulója alkalmából
   • Kornai János: A magyar Sztahánov-mozgalom időszerű kérdései
   • Mód Aladár: Nép és tudomány
   • Zádor Imre: Az élettani vita eredményei a Szovjetunióban
   • Nagy Tamás: A magyar nemzeti jövedelem és annak elosztása egykor és most
  • A MUNKÁSMOZGALOM DOKUMENTUMAI
   • Engels Frigyes leveleiből
  • SZEMLE
   • Az atomveszély elhárításáért - Joliot-Curie javaslata az amerikai tudósoknak
   • Lendvai Pál: Gazdasági válság Jugoszláviában
   • Mód Aladárné: Lenin-Sztálin: A munkáról
  • KÖNYVISMERETETÉSEK
   • Nádor György: Hegel: A filozófiai tudományok enciklopédiájának alapvonalai - I. rész: A logika
   • Lendvai Pál: Háborús uszítók álarc nélkül - Desanti-Haroche: Atombomba vagy atombéke; Desanti: Titóék arca és álarca
DC Metadata
Title:
Társadalmi Szemle 1950
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása