Ugrás a tartalomhoz

Sejtbiológia

Balázs Margit (2011)

Debreceni Egyetem

Sejtbiológia

Sejtbiológia


Tartalom

1. A sejtműködés alapvető molekuláris mechanizmusai
A sejt legfontosabb anyagi összetevői és alapvető molekuláris mechanizmusai
A fehérjék
A sejtek energiaforgalmának kulcsszereplője: az ATP
DNS - mRNS (transzkripció), mRNS - fehérje (transzláció)
A naszcens RNS mRNS-sé érése, a fehérjék posztranszlációs módosításai és célba juttatása
A fehérjék poszttranszlációs módosításai és célba juttatása
A génexpresszió szabályozása, a DNS szerkezete
DNS-replikáció
DNS-repair
Általános szabályozási alapelvek
A sejtbiológia molekuláris biológiai eszköztára
2. A biológiai membránok felépítése, szerkezete
A biológiai membránok felépítése, szerkezete
A membránok szerkezete, kémiai összetétele. A lipid kettősréteg. A plazmamembrán szerkezete
Membránlipidek
Anyagtranszport a membránon keresztül
A mitokondrium szerkezete
A mitokondriumban lejátszódó folyamatok. Az ATP szintézis röviden
A mitokondriális DNS
Mitokondriális betegségek
3. Intracelluláris membránok, anyagtranszport, citoszkeleton
Intracelluláris/Citoplazmatikus membránrendszerek és organellumok
Kompartmentek és azok kapcsolata, a fehérjék eljuttatása a specifikus kompartmentekbe
Endocitózis és exocitózis
Az endocitózis típusai
Pinocitózis
Folyadékfázisú endocitózis/pinocitózis
Endoplazmatikus retikulum
Golgi komplex
Diffúziós viszonyok a sejtekben
Aktív transzport, Na+ K+ -ATPáz
ABC transzporterek. P-glikoproteinek
Citoszkeleton
A sejtek mozgása
4. Sejmag, kromatin, a génszabályozás alapjai
A kromatin szerkezeti hierarchiája
Kromatin szerkezet és funkció
Magvacska
A kromoszóma szerkezete
Az interfázisos kromatin és a metafázis kromoszóma szerkezete közötti összefüggés
A DNS heterogenitása
Magmembrán, magi transzport
5. Sejtosztódás
Sejtosztódás, sejtciklus - Alapfogalmak
A sejtciklus vizsgálatára alkalmas metodikák
Sejtszinkronizálás
Morfológiai változások a sejtosztódás során
A sejtosztódás mechanikája
A centriólum ciklus
A sejtciklus szabályozása
Ellenőrzési pontok
6. A sejt és környezete, jelátviteli folyamatok
A sejtek közötti jelátvitel
Jelátviteli folyamatok csoportosítása
Intracelluláris receptorok
Sejtfelszíni receptorok
A receptorok működése

Az ábrák listája

1.1. A DNS-t adott szekvenciánál hasító enzim harmadlagos szerkezete
1.2. Antitest (ellenanyag) negyedleges szerkezete
1.3. A sejt molekuláris összetétele: szénhidrátok, lipidek, kismolekulák
1.4. Sejtorganellumok
1.5. A Golgi apparátus membránlemezekből felépülő szerkezete
1.6. Különböző sejtfajták
1.7. A génkifejeződés első lépése: transzkripció
1.8. A génkifejeződés fő lépései
1.9. Transzláció
1.10. DNS és epigenetikus szabályozás
1.11. DNS replikáció
2.1. Anyagáramlás a sejtmembránon keresztül
2.2. A lipd kettősréteg. A lipid molekulák kettős rétegbe rendeződése a membránban
2.3. A sejtmembrán molekuláris szerkezete
2.4. A lipidek szerkezete
2.5. Tüdőszövet metszetének transzmissziós elektronmikroszkópos felvételénekrészlete. Az ábra a mitokondriumokat mutatja.
2.6. Eukarióta sejtek mitokondriumának szerkezete
2.7. A mitokondriumban lejátszódó energiatermelő folyamatok sematikus folyamatának összefoglalása
3.1. Intracelluláris membránok által határolt sejtkompartmentek eukarióta sejtekben
3.2. Szekrécióban résztvevő sejtorganellumok
3.3. Makrofágok fagócitózisa
3.4. Fibroblasztok membránjában elektronmikroszkóppal rögzített kaveolák
3.5. Vezikuláris transzport elemei. A különböző vezikulák más és más folyamatokban vesznek részt
3.6. Klatrin, COPI és COPII borított vezikulák elektron mikroszkópos képe
3.7. A sima és durva endoplazmatikus retikulum elekrtonmikroszkópos felvételei és sematikus ábrázolása
3.8. Golgi komplex
3.9. Különböző méretű és polaritású molekulák, ionok permeabilitása szintetikus lipid kettősrétegen
3.10. Passzív diffúzió a lipid kettősrétegen és a sejtmembránon keresztül
3.11. A facilitált és az egyszerű diffúzió sebességének koncentrációfüggése
3.12. A transzportfehérjék csoportosítása az anyagtranszport irányítottsága szerint
3.13. Elsődleges aktív transzport sematikus ábrázolása
3.14. Másodlagos aktív transzport sematikus ábrázolása
3.15. A Na+-K+ ATP-áz működése
3.16. A B12 vitamin transzportja ABR transzporter fehérjével a periplazmatikus térből a citoplazmába
3.17. A citoszkeleton
3.18. Sejtosztódással összefüggő változások a citoszkeleton rendszerben
4.1. A kromatin szerkezeti hierarchiája
4.2. Nukleozid analóg beépülésének fluoreszcens képe
4.3. Magvacska
4.4. Kinetokor megjelenítése immunfluoreszcens eljárással
4.5. Mag-lokalizációs szignál-peptid nélküli fehérjék
4.6. Fagyasztva-töréses technikával készült magpreparátum elektronmikroszkópos felvétele
5.1. Egy 16 órás generációs idejű emlős sejt sejt-ciklusának fázisai
5.2. Egy diploid, G1 (vagy Go) állapotban lévő sejtpopuláció (a: egy proliferáló kultúra, b: DNS eloszlása)
5.3. M fázisban zajló morfológiai változások a sejtosztódás során
5.4. Anafázis
5.5. A maghártya újraalakulásának fázisai
5.6. Az oszlási orsó elektronmikroszkópos képe és vázlatos szerkezete
5.7. A centriolum ciklus
5.8. Géntermék fokozott kifejeződése éheztetett sejtekhez FCS-t adva
5.9. A sejt növekedésének és sejtciklusba lépésének szabályozási szintjei
5.10. Egy ciklin szerepe a sejtciklus szabályozásában
5.11. A sejtciklus szabályozásának ellenőrzési pontjai
5.12. p53 fehérje működése a sejtciklus szabályozásában
6.1. Jelátvitel az extracelluláris térből az intracelluláris térbe
6.2. Extracelluláris hírvivő molekula által aktivált intracelluláris jelátviteli folyamat sematikus ábrája
6.3. Jelátviteli útvonalak
6.4. Az endokrin jelátvitel sematikus ábrázolása
6.5. Autokrin jelátvitel sematikus ábrája. A jelvivő molekulák a sejtközötti állomány közvetítésével jutnak el a célsejthez
6.6. A parakrin jelátvitel speciális esetei
6.7. Extracelluláris jelmolekulák kötődése sejtfelszíni- vagy intracelluláris receptor fehérje molekulákhoz
6.8. A jelátviteli folymatok bonyolultsága
6.9. Transzmembrán fehérje lokalizációja és szerkezete
6.10. A sejtfelszíni receptorok 3 fő kategóriája
6.11. A sejtfelszini ligandkötést követően megnő a másodlagos hírvivők koncentrációja
6.12. G-fehérjéhez kacsolódó fehérjék, jelátvitel sematikus ábrája
6.13. A G-fehérje működése, a folyamat lépései
6.14. A: Adenilát-cikláz. B: ciklikus adenozin-3'-5'-monofoszfát (cAMP)
6.15. A cAMP jelpályája