Ugrás a tartalomhoz

Környezeti informatika

Dr. Gyulai István (2011)

Európai Szennyező anyag-kibocsátási Nyilvántartás, EPER

Európai Szennyező anyag-kibocsátási Nyilvántartás, EPER

Az Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendeletét az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról (az „E-PRTR rendelet”) 2006. január 18-án fogadták el.

Az EPER rövidítés jelentése: European Pollutant Emission Register (európai szennyező anyag emisszió nyilvántartás).

Az EPER egész Európában gyűjti, nyilvántartja és nyilvánosságra hozza az ipari szennyezőket. Az adatbázis a 2001. és 2004. évi adatokat tartalmazza. Ez utóbbi a 25 uniós tag ország kb. 12 000 üzemének (gyárának) emissziós adatait mutatja be. A levegőbe, vízbe és főldtani közegbe kibocsátott anyagokat interneten meg lehet tekinteni. Az alábbi emissziós anyagokat gyűjtik:

Triklór-etilén (TCE), diklór–etán (DCE), ammónia (NH3), arzén és vegyületei, benzol, toluol, etil-benzol, xilolok, brómozottt difenil-éterek, cianidok, összes CN, cink és vegyületei, diklór-metán (DCM), dinitrogén-oxid (N2O), dioxinok és furánok, fenolok, fluoridok, fluorozott szénhidrogének (HFC), foszfor összes, halogénezett szerves vegyületek, hexaklór-benzol (HCB), hexaklór-butadién (HCBD), hexaklór-ciklohexán (HCH), hidrogén-cianid (HCN), higany és vegyületei, kadmium és vegyületei, kén-hexafluorid (SF8), kén-oxidok (SOx), klór és szervetlen vegyületei, klór-alkánok, kloridok, króm és vegyületei, metán CH4, nem-metán illékony szerves vegyületek, nikkel és vegyületei, nitrogén összes, ólom és vegyületei, összes szerves szén (TOC), prfluor-karbonok (PFC), PM 10 (10 μm- nél kisebb részecskék), policiklikus aromás szénhidrogének, réz és vegyületei, szén-dioxid CO2, szén-monoxid CO, szerves ónvegyületek, tetraklór-etilén (PER), tetraklór-metán (TCM), triklór-benzolok (TCB), triklór-etilén (TRI), triklór-metán (kloroform).

A honlap bejelentkező képét a következő ábrán látjuk. Ki lehet választani az országot, meg lehet jelölni a nyelvet, amelyen a szöveget olvashatjuk. Lehet választani a vízes és a levegős emisszió között, vagy mindkettőt együtt.

Az adatok lekérdezése történhet térképre kattintással és név szerint. Egyik keresési módra mutatunk példát: beállítjuk az országot, ezután egy lista jelenik meg, amiből kiválasztva a céget, megtudjuk a részleteket.

3.5. ábra - az EPER honlap első oldala

az EPER honlap első oldala


3.6. ábra - 2004. évi víz és levegő emisszió, EPER, magyarországi üzemek, részlet

2004. évi víz és levegő emisszió, EPER, magyarországi üzemek, részlet


3.7. ábra - a találomra kiválasztott BorsodChem Rt. részletes adatai az EPER adatbázisából

a találomra kiválasztott BorsodChem Rt. részletes adatai az EPER adatbázisából


Az adatok úgy kerülnek a lekérdezhető adatbázisba, hogy a bejelentésre kötelezett vállalatok a hazai hatóságnak bejelentik az adatokat, majd az illető állam átadja a listát az Európai Bizottságnak. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) segítségével felkerülnek a nyilvános honlapra.Az így összegyűjtött tevékenységek 9 ágazatba vannak csoportosítva:

  1. energiaágazat;

  2. fémek termelése és feldolgozása;

  3. ásványipar;

  4. vegyipar;

  5. hulladék- és szennyvízkezelés;

  6. papír és faanyag előállítása és feldolgozása;

  7. nagy létszámú állattartás és akvakultúra;

  8. állati és növényi termékek az élelmiszeriparból; és

  9. egyéb tevékenységek.

3.1. táblázat - A vállalatoknak a jelentést alábbiak szerint kell végezni:

Előírt információMit kell jelenteni?
Az anyavállalat neveAz anyavállalat az üzemet üzemeltető vállalat tulajdonosa, vagy felette az ellenőrzést gyakorolja
Az üzem neve
Az üzem neve (üzemeltető vagy tulajdonos)
1. példa: „Planet AG, nürnbergi üzem”
2. példa: „Earth Waste Disposal Ltd.””
3. példa: „Rubish AG, Bin-park hulladéklerakó”
Az üzem azonosító számaEgy üzem azonosító számát a tagállamnak kell jelentenie a PRTR rendelet III. mellékletének megfelelően;
Az üzem utca, házszáma
1. példa: Planet street 5
2. példa: 12 Flower street, Meadow Park
3. példa: Disposal street
Város/falu
1. példa: Nürnberg
2. példa: London
3. példa: Zaragoza
Irányítószám
1. példa: D-91034
2. példa: T12 3XY
3. példa: E-50123
Ország
1. példa: Németország
2. példa: Egyesült Királyság
3. példa: Spanyolország
A helyszín koordinátái
A helyszín koordinátáit földrajzi hosszúsági és szélességi koordinátákban kifejezve, legalább ± 500 méter nagyságrendű pontossággal kell megadni, az üzem telephelyének földrajzi központjára vonatkozóan
1. példa: 8.489870, 49.774467
2. példa: -2.355611, 53.663908
3. példa: 11.498672, 51.882291
Vízgyűjtő kerület
A vízgyűjtő kerület jelzése a 2000/60/EK irányelv („Víz Keretirányelv”) 3. cikk (1) bekezdése szerint.
A vízgyűjtő kerület, ahol az üzem a vízbe bocsátja a szennyező anyagokat, jelentőséggel bír a jelentéstétel szempontjából. Ha a vízgyűjtő kerület nem ismert, meg lehet érdeklődni a Víz Keretirányelv értelmében kijelölt illetékes hatóságtól.
1. példa: Pegnitz folyó
2. példa: Temze folyó
3. példa: Ebro folyó
NACE-kód (4 jegyű)
A NACE-kód jelzése 4 számjeggyel az Európai Közösségben a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásáról szóló 3037/90/EGK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2001. december 19-i 29/2002/EK rendeletnek megfelelően
A NACE-kódok felülvizsgálatáról jelenleg folynak tárgyalások és valószínűleg 2008-ban lép majd hatályba.
1. példa: 24.10
2. példa: 90.02
3. példa: 90.00
Fő gazdasági tevékenység
A fő gazdasági tevékenység szöveges megnevezése a NACE-kód szerint
1. példa: Alapvető vegyi anyagok előállítása
2. példa: Egyéb hulladékok begyűjtése és kezelése
3. példa: Szennyvíz és hulladék ártalmatlanítása, higiéniai és egyéb tevékenységek

3.2. táblázat - a bejelentendő tevékenység és kapacitásküszöb

SorszámTevékenységKapacitásküszöb
1Energiaágazat 
a)Ásványolaj- és gázfeldolgozók*
b)Gázosító és cseppfolyósító létesítmények*
c)Hőerőművek és egyéb tüzelőlétesítmények50 megawatt (MW) névleges bemenő hő teljesítmény
d)Kokszoló kemencék*
e)Széntüzelésű hengerüzemek1 tonna/óra kapacitás
f)Szénipari termékek és szilárd füstmentes üzemanyag előállítására szolgáló létesítmények*
2Fémek termelése és feldolgozása 
a)Fémércet (beleértve a szulfidércet) pörkölő és szinterelő létesítmények*
b)Vas vagy acél (elsődleges vagy másodlagos olvasztás) termelésére – beleértve a folyamatosöntést – szolgáló létesítmények2,5 tonna/óra kapacitás
c)
Vasfémek feldolgozására szolgáló létesítmények:
i. meleghengersorok
ii. kalapácsos kovácsműhelyek
iii. védő olvadékfém-bevonatok felvitele
20 tonna nyersacél/óra kapacitás
50 kJ/kalapács energiafogyasztással, ahol a felhasznált hőenergia meghaladja a 20 MW-ot
2 tonna nyersacél/óra kapacitás
d)Vasöntödék20 tonna/óra termelési kapacitás
e)
Létesítmények:
i. nemvasfémeknek ércekből, koncentrátumokból vagy másodlagos nyersanyagokból való gyártása kohászati, kémiai vagy elektrolitikus eljárással
ii. nemvasfémek olvasztására, beleértve az ötvözést, visszanyert (reciklált) termékek olvasztására (finomítás, öntés stb.)
*
4 tonna/nap olvasztási kapacitás ólom és kadmium esetében, és 20 tonna/nap egyéb nemvasfémek esetében
f)Fémek és műanyagok felületkezelésére szolgáló létesítmények, elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkalAmennyiben az összes kezelőkád térfogata eléri a 30 m3-t
3Ásványipar 
a)Földalatti bányászat és a kapcsolódó tevékenységek*
b)Külszíni bányászat és külfejtésAhol a ténylegesen fejtés alatt álló terület eléri a 25 hektárt
c)
Létesítmények az alábbiak előállítására:
i. cement-klinker forgókemencében
ii. mész forgókemencében
iii. cement-klinker vagy mész egyéb égetőkemencében
500 tonna/nap termelési kapacitás
50 tonna/nap termelési kapacitás
50 tonna/nap termelési kapacitás
d)Létesítmények azbeszt előállítására és azbesztalapú termékek gyártására*
e)Üveg gyártására szolgáló létesítmények, beleértve az üvegszál-előállítást20 tonna/nap olvasztókapacitás
f)Ásványi anyagok olvasztására szolgáló létesítmények, beleértve az ásványi szálak előállítását20 tonna/nap olvasztókapacitás
g)Kerámiatermékek – különösen tetőcserepek, téglák, tűzálló téglák, csempék, kőáruk vagy porcelán – égetéssel történő előállítására szolgáló létesítmények75 tonna/nap termelési kapacitás, vagy ahol a kemence térfogata 4 m3és abban az árusűrűség 300 kg/m3kemencénként
4Vegyipar 
a)Vegyipari létesítmények az alábbi alapvető szerves anyagok ipari méretű előállítására:
szénhidrogének (lineáris vagy ciklikus, telített vagy telítetlen, alifás vagy aromás)
ii. oxigéntartalmú szénhidrogének, úgymint alkoholok, aldehidek, ketonok, szerves savak, észterek, acetátok, éterek, peroxidok, epoxi-vegyületek
iii. kéntartalmú szénhidrogének
iv. nitrogéntartalmú szénhidrogének, úgymint aminok, amidok, nitrovegyületek vagy nitrátvegyületek, nitrilek, cianátok, izocianátok
v. foszfortartalmú szénhidrogének
vi. halogénezett szénhidrogének
vii. szerves fémvegyületek
viii. műanyagok (polimerek, szintetikus szálak és cellulózalapú szálak)
ix. szintetikus gumik
x. színezékek és pigmentek
xi. aktív felületű anyagok és felületaktív anyagok
*
b)
Vegyipari létesítmények az alábbi alapvető szervetlen anyagok ipari méretű előállításához:
i. gázok, úgymint ammónia, klór vagy hidrogén-klorid, fluor vagy hidrogén-fluorid, szén-oxidok, kénvegyületek, nitrogén-oxidok, hidrogén, kén-dioxid, karbonil-klorid (foszgén)
ii. savak, úgymint krómsav, fluorsav, foszforsav, salétromsav, sósav, kénsav, óleum, kénessav
iii. lúgok, úgymint ammónium-hidroxid, kálium-hidroxid, nátrium-hidroxid
iv. sók, úgymint ammónium-klorid, kálium-klorát, kálium-karbonát, nátrium-karbonát, perborát, ezüst-nitrát
v. nem fémek, fém-oxidok vagy egyéb szervetlen vegyületek, például kalcium-karbid, szilícium, szilícium-karbid
*
c)Vegyipari létesítmények foszfor-, nitrogén- vagy káliumalapú műtrágyák (egyszerű vagy összetett műtrágyák) ipari méretben történő előállításához*
d)Vegyipari létesítmények növényvédőszer-hatóanyagok és biocidok ipari méretben történő előállításához*
e)Kémiai vagy biológiai folyamatokat felhasználó létesítmények gyógyszeralapanyagok ipari méretben történő előállításához*
f)Létesítmények robbanóanyagok és pirotechnikai termékek ipari méretben történő előállításához*
5Hulladék- és szennyvízkezelés 
a)Létesítmények veszélyes hulladék hasznosítására vagy ártalmatlanítására10 tonna/nap befogadása
b)Létesítmények a hulladékok égetéséről szóló 2000. december 4-i 2000/76/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [2]hatálya alá tartozó nem veszélyes hulladék elégetésére3 tonna/óra kapacitás
c)Létesítmények nem veszélyes hulladék ártalmatlanítására50 tonna/nap kapacitás
d)Hulladéklerakók (kivéve az inert hulladékok lerakóit és azon lerakókat, amelyeket véglegesen bezártak 2001.7.16-a előtt, vagy amelyek esetében az illetékes hatóságok által a hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv [3]13. cikkének megfelelően megkövetelt utógondozási időszak lejárt)10 tonna/nap befogadása vagy 25000 tonna teljes befogadókapacitás
e)Létesítmények állati tetemek és állati hulladék ártalmatlanítására vagy újrafeldolgozására10 tonna/nap kezelési kapacitás
f)Települési szennyvíztisztító telepek100000 lakos egyenérték kapacitás
g)Önállóan üzemeltetett ipari szennyvíztisztító telepek, amelyek e melléklet egy vagy több tevékenységét szolgálják ki10000 m3[4]/nap kapacitás
6Papír és faanyag előállítása és feldolgozása 
a)Ipari üzemek faanyagból származó pép (cellulóz) vagy egyéb szálas anyagok előállítására*
b)Ipari üzemek papír és karton, valamint egyéb elsődleges faipari termékek (mint például keménypapír, farostlemez és rétegelt lemez) előállítására20 tonna/nap termelési kapacitás
c)Ipari üzemek faanyagok és faipari termékek vegyi anyagokkal történő tartósítására50 m3/nap termelési kapacitás
7Nagy létszámú állattartás és akvakultúra 
a)Létesítmények intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésre
i. 40000 férőhely baromfi számára
ii. 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára
iii. 750 férőhely kocák számára
b)Intenzív akvakultúra1000 tonna/év hal vagy kagyló termelési kapacitás
8Állati és növényi termékek az élelmiszeriparból 
a)Vágóhidak50 tonna vágott súly/nap termelési kapacitás
b)
Élelmiszer-termékek és italok termeléséhez kezelő és feldolgozó üzemek
i. állati nyersanyagokból kiindulva (tejen kívül)
ii. növényi nyersanyagokból kiindulva
75 tonna/nap késztermék előállítási kapacitás
300 tonna/nap késztermék előállítási kapacitás (negyedévi átlagban)
c)Tej kezelése és feldolgozása200 tonna tej/nap befogadási kapacitás (évi átlagban)
9Egyéb tevékenységek 
a)Üzemek textilanyagok előkészítésére (olyan műveletek, mint mosás, fehérítés, mercerezés) vagy szálas anyagok, fonalak és kelmék színezésére, nyomására, kikészítésére10 tonna/nap kezelési kapacitás
b)Üzemek állati bőrök és nyersbőrök kikészítésére12 tonna kikészített termék/nap kezelési kapacitás
c)Anyagok, tárgyak vagy termékek felületi kezelésére szerves oldószereket használó létesítmények különösen felület-megmunkálásra, nyomdai mintázásra, bevonatolásra, zsírtalanításra, vízállóvá tételre, fényesítésre, festésre, tisztításra vagy impregnálásra150 kg/óra vagy 200 tonna/év oldószer-fogyasztási kapacitás
d)Létesítmények szén (jól kiégetett szén) termelésére vagy elektrografit-égetéssel vagy grafitizációval történő előállítására*
e)Létesítmények hajók építésére, festésére vagy a festék hajókról történő eltávolítására100 m hosszú hajókra méretezett kapacitás
* Nincs küszöb, jelenteni kell, vagy más speciális előírás vonatkozik rá.