Ugrás a tartalomhoz

A nukleáris ipar hulladékkezelési kihívásai

Dr. Szűcs István (2013)

6. fejezet - Fogalomtár

6. fejezet - Fogalomtár

A

ALARA: A Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottságnak (ICRP) dóziskorlát ésszerűen elérhető legalacsonyabb sunten tartására vonatkozó koncepciója.

ALARA: Acronym for As Low As Reasonably Achievable. Concept of the International Commission on Radiological Protection (ICRP) for dose limitation.

Á

Átmeneti tároló (pl. kiégett kazetták átmeneti tárolója, KKÁT): Radioaktív hulladék és/vagy kiégett fűtőelem olyan nukleáris létesítményben váló (átmeneti) elhelyezezése, ahol az izoláció, a környezetvédelem és az emberi felügyelet (pl. monitoring) biztosított, a későbbi mentesítés, további feldolgozás vagy tárolóban történő elhelyezés céljából történő visszanyerés szándékának fenntartásával.

Interim storage (e.g. Spent Fuel Storage): The (temporary) placement of radioactive waste and/or spent fuel in a nuclear facility where isolation, environmental protection and human control (e.g. monitoring) are provided and with the intent that the waste will be retrieved for exemption or processing and/or disposal at a later time.

B

Befogadó kőzet: Az a földtani képződmény vagy képződményegyüttes, amelyben a radioaktív hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény települ, és amelynek térbeli kiterjedése nagyobb, mint a tárolótér.

Host rock: Geological formation(s) exceeding the proposed size of the repository hosting the radioactive waste disposal facility .

Biztonsági elemzés: A végrehajtani tervezett tevékenységgel összefüggő potenciális veszélyek értékelése.

Safety Analysis: The evaluation of the potential hazards associated with the implementation of a proposed activity.

Biztonsági értékelés: Egy teljes rendszernek ill. hatásának teljesítmény előrejelzését célzó elemzés, amelynek mértékét a radiológiai hatás, vagy valamely más, a biztonságra gyakorolt globális hatás adja.

Safety Assessment: An analysis to predict the performance of an overall system and its impact, where the performance measure is radiological impact or some other global measure of impact on safety.

Brachyterápia: (közel besugárzás, brachy gör. közel) a daganatba vagy a daganat közelébe – többnyire operatív úton behelyezett – sugárforrással történő irradiáció.

Brachytherapy: (from the Greek word brachys, meaning "short-distance"), also known as internal radiotherapy is a form of radiotherapy where a radiation source is placed inside or next to the area requiring treatment.

D

Dózis (elnyelt): Ionizáló sugárzás hatására az anyag térfogatelemének tömegében elnyelt energiának az átlagértéke. (89/2005 (V.5.))

Dose (absorbed): The (absorbed) dose indicates the average energy absorbed by the mass of a volume unit of irradiated matter.

E

EDZ (Az üregképzés által károsított zóna): EDZ a befogadó kőzet azon zónája amelyben hidromechanikai és geokémiai tulajdonságok megváltozása az áteresztő képességben jelentős változást okoz. Ez változás például a permeabilitás egy vagy több nagyságrendnyi növekedését is jelentheti.

EDZ (Excavation Damaged Zone): is a zone in a host rock with hydromechanical and geochemical modifications inducing significant changes in flow and transport properties. These changes can, for example, include one or more orders of magnitude increase in flow permeability.

EdZ (Az üregképzés által zavart zóna): a befogadó kőzet azon zónája amelyben hidromechanikai és geokémiai tulajdonságok megváltoznak, azonban az áteresztő képesség változása nem számottevő.

EdZ (Excavation Disturbed Zone): is a zone in a host rock with hydromechanical and geochemical modifications, without major changes in flow and transport properties.

F

Far field (távoli környezet): A tároló és a felszín közötti kőzettest, amelyet közvetlenül nem befolyásol a tároló jelenléte.

Far field: Host rock mass between the repository and the surface not influenced by the presence of repository.

Fedő, fekü: A földtanban az egyes rétegek, vagy képződmények felső (fedő)- ill. alsó (fekü) határoló felületét nevezzük.

Topset beds, Substrate (bedrock):Upper- (topset beds) and lower (substrate) surrounding layer of a (mainly sedimental) geological formation.

Felezési idő: Az az időtartam, mely alatt a radionuklid aktivitása radioaktív bomlással megfeleződik.

Half-life:The period during which half of the nuclei decay in a quantity of radionuclides.

FEP lista: (Features, Events and Processes, FEPs) A lerakó olyan egyedi jellegzetességei, amelyek számításba veszik a jövőbeli jelenségeket. Ezek kombinációjával határozhatók a jövőbeli változásokat leíró szcenáriók.

FEP List: (Features, Events and Processes, FEPs) The unic pecularities of a disposal taking into account the predicted future events. Calculating with their combinations scenerios describing future changes can be determined.

Földtani gát: )A földtani környezetnek azon része, mely meghatározott ideig és mértékben, természetes állapotában képes akadályozni a radioaktív izotópok terjedését. (62/1997. (XI. 26.) IKIM rendelet).

Geological barrier: A part of the geological environment in its natural state capable for temporary and limited retardation of isotope transport.

Földtani alkalmasság:A létesítmény biztonsági követelményei szempontjából meghatározó földtani adottságok kedvező minősítése.

Geological suitability: Favourable qualification of fundamental geological conditions from the point of view of safety requirements of facility.

Földtani kutatás: A földkéreg anyagi, szerkezeti és fejlődéstörténeti sajátosságainak megismerésére irányuló műszaki-tudományos tevékenység. (62/1997. (XI. 26.) IKIM rendelet).

Geological investigation: A technical and scientific activity aiming to specify material-, structural- and historical characteristics of the earth’s crust.

Föld alatti tároló: Általános fogalom, melyet már nem használnak a NAÜ dokumentumaiban a radioaktív hulladékok elhelyezésével kapcsolatban. A fogalom vonatkozik minden olyan lerakó létesítményre, amely földtani környezetben, néhány tíz méternél nagyobb mélységben található. Ide tartoznak a kis- és közepes aktivitású tárolók mesterséges kőzetüregekben, fúrólyukak és egyéb, veszélyes hulladékok elhelyezésére szolgáló föld alatti létesítmények.

Underground repository: Generic term no longer used formally in IAEA documents in relation to the disposal of radioactive wastes. The term refers to any disposal facility located in a geological environment at a depth greater than some tens of metres. It includes repositories for LILW in engineered rock cavities, boreholes and other underground facilities for the disposal of hazardous wastes.

Föld alatti kutatólaboratórium: Az IAEA-TECDOC-1243 [27] meghatározása szerint, a föld alatti kutatólaboratórium vagy létesítmény olyan föld alatti létesítmény (e célból épült vagy meglévő), amelyet kísérletek vagy más, in situ kutató-fejlesztő munkák elvégzésére használnak egy geológiai tárolórendszer létesítése során.

Underground research laboratory: As defined in IAEA-TECDOC-1243 [27], an underground research laboratory (URL) or facility is any underground facility (purpose built or existing) used to carry out experiments and other in situ R&D work needed in the development of a geological disposal system.

Fűtőelem: Atomreaktor üzemanyaga, amely nukleáris anyagot tartalmaz. (89/2005. (V.5.)).

Nuclear fuel: The fuel of atomic reactor containing nuclear material.

G

Geológiai elhelyezés: A hulladékok elhelyezése egy megfelelő létesítményben legalább néhány száz méteres mélységben a későbbi kiemelés szándéka nélkül. Jóllehet a geológiai elhelyezés fogalma általában a szilárd, hosszú élettartamú radioaktív hulladékokhoz kapcsolódik, egyes tagországok az összes típusú radioaktív hulladékot geológiai tárolókban tervezik elhelyezni.

Geological disposal: Emplacement of wastes in an appropriate facility at a depth of at least several hundreds metres without the intention of retrieval. While geological disposal is generally associated with the disposal of solid long lived radioactive wastes, some Member States plan to place all types of radioactive waste in geological repositories.

Geológiai tároló: Stabil befogadó kőzetben, föld alatt (általában néhány száz méterrel a felszín alatt) található létesítmény radioaktív hulladékok elhelyezésére, mely hosszú távon elszigeteli a radionuklidokat az elérhető környezettől (bioszféra).

Geological repository: A facility for radioactive waste disposal located underground (usually several hundred metres below the surface) in a stable host rock to provide long term isolation of radionuclides from the accessible environment (biosphere).

K

Kiégett üzemanyag: Lecsökkent hasadóanyag tartalmú, a reaktorban további felhasználásra már nem szánt üzemanyag.

Spent fuel: Irradiated fuel not intended for further use in reactors.

M

MOX: (Mixed oxide fuel, commonly referred to as MOX-fuel), is nuclear fuel that contains more than one oxide of fissile material.

MOX:(MOX üzemanyag), olyan nukleáris üzemanyag, amely több, mint egy hasadóanyag oxidját tartalmazza.

N

Near field (közvetlen környezet): A tervezett gátrendszert és a közvetlen környezetében levő kőzeteket tartalmazó terület, amely a tároló hatása alatt áll.

Near field: The area containing the engineered barrier and the surrounding host rock masses influenced by the presence of the repository.

Nukleáris üzemanyag ciklus: A nukleáris energia előállításával összefüggő folyamat, amely a hasadóanyagok bányászatát, ércfeldolgozását, izotópdúsítását, az üzemanyag gyártását, felhasználását, tárolását, a kiégett fűtőanyag esetleges reprocesszálását és a képződött radioaktív hulladék feldolgozását és elhelyezését foglalja magába.

Nuclear fuel cycle: Processes connected with nuclear power generation, including the mining and milling of fissile materials, enrichment, fabrication, utilization and storage of nuclear fuel, optional reprocessing of spent fuel, and processing and disposal of resulting radioactive wastes.

P

Potenciális telephely: Olyan, földtani kutatással vizsgált telephely, amelynek földtani alkalmassága biztonsági értékelésben még nem bizonyított. (62/1997. (XI. 26.) IKIM rendelet).

Potential site: A site investigated by geological methods and geological suitability in safety assessment is not yet proven.

R

Radioaktivitás: Egyes atommagoknak a spontán bomlási tulajdonsága, amely során energia szabadul fel és általában új atommagot eredményez. A folyamatot egy vagy több típusú sugárzás emissziója kíséri: alfa részecskék (He atommag: 2 proton és két neutron), béta részecskék (elektron kibocsátás) és gamma sugárzás (nagy energiájú foton formájában kisugárzott energia). Egysége a becquerel (Bq): 1 Bq másodpercenként 1 bomlásnak felel meg. A gyakorlatba bevezetett korábbi speciális egység, a curie (Ci) néha még mindig használatos: 1 Ci = 3,7x1010 Bq.

Radioactivity: Property of certain nuclides to undergo spontaneous disintegration in which energy is liberated, generally resulting in the formation of new nuclides. The process is accompanied by the emission of one or more types of radiation, such as alpha particles(He nuclid: 2 protons and 2 neutrons), beta particles (electron emission) and gamma rays (high energy photon emission). The unit of activity is becquerel (Bq): 1 Bq. One Bq is defined as the activity of a quantity of radioactive material in which one nucleus decays per second. In practice, the former special unit curie (Ci) is still sometimes used: 1 Ci = 3,7x1010 Bq.

Radioaktív hulladék: Olyan anyag, amely a vonatkozó határértékeknél nagyobb koncentrációban vagy aktivitásban tartalmaz radioizotópokat, vagy szennyezett radioizotópokkal és amelynek további hasznosítására már nincs igény.

Radioactive waste: Defined as material that contains or is contaminated with radionuclides at concentrations or activities greater than clearance levels, and for which no use is foreseen.

Radionuklid: (A radioaktív izotóp szinonímája.) Az az atommag, amely a spontán bomlás képességével rendelkezik. Az atommagokat tömegük és atomszámuk alapján különböztetjük meg.

Radionuclide: (Synonym for radioactive isotope.) A nucleus (of an atom) that possesses properties of spontaneous disintegration (radioactivity). Nuclei are distinguished by their mass and atomic number.

Radioaktív hulladék felszínközeli tárolója: Olyan mérnöki gáttal vagy anélkül készült hulladéktároló, amely a felszínen vagy a felszín alatt néhány méter vastagságú végső védőréteggel rendelkezik, vagy néhány tíz méterrel a föld felszíne alatt van.

Near surface disposal: Disposal of waste, with or without engineered barriers, on or below the ground surface where the final protective covering is of the order of a few metres thick, or in caverns a few tens of metres below the Earth's surface.

Radioaktív hulladék mélységi tárolója: Lásd: Geológiai tároló

Reprocesszálás: A hasadó- és üzemképes anyagok további felhasználásra való visszanyerése a kiégett üzemanyagból az uránium és plutónium transzurán elemektől és más hasadási termékektől való vegyi elkülönítésével. Az elkülönített hasadási termékek újrafelhasználása is lehetséges. Ez a művelet is hulladékot eredményez.

Reprocessing: Recovery of fissile and fertile material for further use from spent fuel by chemical separation of uranium and plutonium from other transuranic elements and fission products. Selected fission products may also be recovered. This operation also results in the separation of wastes.

S

Safeguard/Védelem: A nukleáris anyag monitorozásával kapcsolatban foganatosított intézkedések, amelyek külön-külön vagy együttesen kell, hogy biztosítsák a nukleáris anyag standard folyamattól való eltérésének időben történő detektálását.

Safeguard: Measures for nuclear material monitoring. The measures must ensure individually or in combination timely detection of a nuclear material's deviation from the standard process.

T

Természeti analógia: Olyan (természetben fellelhető) anyagok vagy (lejátszódó) folyamatok megléte ill. megtörténte, amelyek hasonlóságot mutatnak egy tervezett geológiai hulladéktárolóval kapcsolatban várhatókkal.

Natural analogue: an occurrence of materials or processes which resemble those expected in a proposed geological waste repository.

U

URL (Underground Research Laboratory): Lásd: Föld alatti kutatólaboratórium

V

Validálás: Annak vizsgálata, hogy a rendszer, rendszerelem megfelel-e a funkcionális, teljesítmény és interfész követelményeknek. (89/2005. (V.5.)) .

Validation: Investigation of the coincidence between a system or a part of a system and the functional-, performance- and interface requirements.

Végleges elhelyezés: Kiégett fűtőelem vagy radioaktív hulladék végső elhelyezése tárolóban vagy adott helyen, a visszanyerés szándéka nélkül.(89/2005. (V.5.)).

Final disposal: Enplacing procecc of spent fuel and radioactive waste in a repository or a given place without the intention of retrievibility.

Vitrifikáció (üvegesítés): A reprocesszálás során képződő nagy aktivitású hasadási termékek oldatait a végső elhelyezésre alkalmas állapotúvá kell alakítani. Erre a célra jól bevált módszer a vitrifikáció (üvegesítés).

Vitrification: The highly active fission product solutions arising in reprocessing must be transferred to a product suitable for ultimate disposal. Vitrification has proven to be a suitable method for this purpose.