Ugrás a tartalomhoz

Nagyméretarányú térképezés 5., 5 Adatforrások, a DAT előállításának tervezése és dokumentálása

Dr. Vincze László (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

5.7 A minőségvizsgálat és hitelesítés általános elvei és szabályai

5.7 A minőségvizsgálat és hitelesítés általános elvei és szabályai

A minőségvizsgálat négyféleképpen történik:

 1. Az önellenőrzés minden végrehajtónak kötelessége.

 2. Minden munkaszakasz befejezése után belső vizsgálat ot kell végezni, amely hibafeltáró kell legyen. Ezt a munkát végző egység hajtja végre.

 3. Ugyancsak a munkaszakaszok elvégzése után a vállalkozó cég - a munkában részt nem vett dolgozóival („MEO-zás”) független ún. minősítő vizsgálat ot kell, hogy végrehajtson és dokumentáljon, minősítve nemcsak egy-egy munkaszakaszt, de azok összesítéseként a teljes munkát is egy ún. „záróminősítés” keretében.

 4. A vállalkozó által minősített, és a földhivatalhoz benyújtott munkát a földhivatal egy komplex állami átvételi felülvizsgálat nak vet alá. Ennek a része a DAT adatcsere-formátum ún. belső konzisztencia-vizsgálata is, amelyet a FÖMI végez el a leadástól számított 8 munkanapon belül (és nyilatkozik, hogy a munka részletes vizsgálata ennek alapján megkezdődhet-e vagy sem).

A számítógéppel készített munkarészek dokumentálási elvei:

 • a számításokat a feladat(ok) végrehajtására készített és kipróbált, ellenőrzött programok alapján kell végezni;

 • a számítások eredménylistájában szerepeljenek:

 • a feladat (település/ fekvés) neve,

 • a számítás azonosító adatai (tömbszám, pontszám, pontkód, stb.).

 • a számítás kiinduló adatai (mérési eredmények, koordináták, stb.)

  • a számítás végeredménye;

  • a számítás és a mérés eredményeit ellenőrző, minősítő adatok (záróhibák, irány és vonalas eltérések, stb.) és ezek megengedett értékei;

 • későbbi számításokhoz és ellenőrzésekhez felhasználható részeredmények (pl. transzformálási állandók).

A gépi munkarészeket munkafázisonként össze kell fűzni számítási jegyzőkönyvvé, valamint oldalszámmal, tartalomjegyzékkel és címlappal kell ellátni.

A számítógépes dokumentációt akkor lehet elfogadni, ha az adat- és eredménylistán a kiírandó adatok és eredmények rendezett, egységes, könnyen áttekinthető, vizsgálatra alkalmas formában állnak rendelkezése.

Bármely szintű minőségvizsgálat fontos része az addig elkészített dokumentáció felülvizsgálata.

5.7.1 A dokumentálás általános elvei és módszerei

A digitális alaptérképek létrehozásának dokumentálására :

 • a készített munkarészek (beleértve a digitális állományokat is),

 • a teljes folyamat lényeges adatait és mozzanatait összefogó felmérési törzskönyv ; benne a

 • végleges adatok jegyzéke, és az

 • összefoglaló műszaki leírás

szolgálnak.

A felmérési törzskönyv és az összefoglaló műszaki leírás arra szolgál, hogy bármely felhasználó részére képet adjon a feladatsor egészének végrehajtásáról, és az adatbázis fontosabb paramétereiről - ezáltal alkalmazási lehetőségeiről.

A munka készítését a vonatkozó szabályzat alapján úgy kell dokumentálni, hogy az egyértelmű és áttekinthető legyen, továbbá a bejegyzés időpontja és a bejegyzést, valamint a javítást végző személye is azonosítható legyen.

A DAT állományok előállítása során készítendő munkarészek esetenként különböznek nemcsak aszerint, hogy újfelmérés, átszerkesztés, vagy digitalizálás a feladat, de ezen belül technológiánként is. A következő pontban felsoroltak közül azok a munkarészek készítendők el, amelyek (pl.: egy-egy technológia esetén) szükségesek, és amelyek az alábbiakban leírtakkal összhangban vannak.

Eszerint: konkrét munka esetén a készítendő munkarészek körére:

- a felmérési tanulmány,

- a műszaki terv és annak bizottsági véleményezése,

- a szerződés,

- a DAT.1 , illetve DAT 2. Szabályzat és

- a közbenső egyeztető tárgyalásokról készített jegyzőkönyvben foglaltak

együttesen vonatkoznak.

A végleges munkarészeket tekintve aszerint is megkülönböztetést kell tenni, hogy az állami átvételi vizsgálatig készülnek el, vagy a hibajavítás után.

A térkép készítését - a befejezéskori állapot rögzítése ként - munkarészekkel kell dokumentálni. Valamennyi munkarészt a megyei földhivatalnak - mint az állami átvételi vizsgálat koordinátor ának - kell átadni, tételes átvételi jegyzőkönyv vel. A digitális térképi állományok készítésének munkarészei

A készítendő munkarészek - melyek a digitális térkép létrejöttét dokumentálják és a készítéskori állapotát őrzik , a következők:

5.7.1.1 Általános és összefoglaló munkarészek

 • Felmérési törzskönyv (a felmérési tanulmánnyal, a műszaki tervvel),

 • az összefoglaló műszaki leírással, valamint

 • az összesített, majd a végleges adatok jegyzékével.

5.7.1.2 Pontsűrítési munkarészek

 • Jelentés az alappontokról.

 • Vízszintes alappontsűrítés földi eljárással. (Az A.5. Szabályzat és a 47/2010 FVM. sz. rendelet szerint).

 • A mérési jegyzőkönyvek adatai eredeti és felhasznált (konvertált) fájlban, továbbá kinyomtatva.

 • A koordináta- és területfájlok mágneses adathordozón és kinyomtatva (javítás után ismét, ha változott).

 • Magassági alappontsűrítés munkarészei az A.4 Szabályzat szerint.

 • Kitűzési és számítási vázlatok.

 • Helyszínrajzi pontleírások.

5.7.1.3 Vetületi /átszámítási munkarészek

 • Pontvázlat és digitalizálási vázlat.

 • Vetületi átszámítási vázlat.

 • Átszámítási (transzformálási) jegyzőkönyv az átszámítási állandókkal.

5.7.1.4 Fotogrammetriai munkarészek

 • Általános előkészítő munkarészek

 • Fotogrammetriai pontsűrítési munkarészek, illetve a digitális fotogrammetriai feldolgozást tanúsító protokollok.

 • Feldolgozási munkarészek.

5.7.1.5 Elhatárolási munkarészek

 • Határvázlatok, határleírások.

 • Határvonal- egyeztetések eljárási jegyzőkönyvei.

 • Területkimutatás és változási vázrajz - a határvonal változásról.

 • Tömbáttekintő vázlat.

 • Földrészlet-elhatárolási vázlat.

5.7.1.6 Részletmérési munkarészek és számítási dokumentációja

 • Pontszámos mérési vázlatok, tömbrajzok, mérési jegyzetek, pontvázlatok és áttekintőik.

 • Részletmérési jegyzőkönyvek, vagy

 • adatrögzítésből származó részletmérési adatok(adatgyűjtéstől függő formában).

 • Részletpontok számítási jegyzőkönyvei.

 • Részletpontok koordináta jegyzéke.

 • Az ellenőrző mérések rajzi és számítási dokumentumai.

 • Tulajdonosi és használói adatlisták.

5.7.1.7 Térképek és másolatok

5.7.1.7.1 Analóg térképek, térképvázlatok
 • EOTR szelvényezés szerint kinyomtatott térkép (az átvételi vizsgálatra).

 • Pontszámos vázlat.

 • Domborzatkészítés és digitális domborzatmodell-blokkok térképvázlatai

 • A végleges állomány alapján EOTR szelvényezés szerint, számítógépes filmíróval.

 • filmre készített térkép (külön sík- és domborzatrajz).

 • Sík- és domborzatrajz együttesen, papírhordozón.

5.7.1.7.2 Digitális térképek
 • A DAT digitális állomány a felül nem írható mágneslemezen a vizsgálathoz 3 példányban, a DAT 1. szabályzat 4 fejezetében leírt adatcsere-formátum és hivatkozott mellékleteinek táblázatai.

 • Egyéb, a konkrét technológiától függő segédfájlok.

5.7.1.8 Területszámítási és azonosítási munkarészek

 • Földkönyv-kivonat (lemezen).

 • Területszámítási fájlok - mágneses adathordozón.

 • A területellenőrzés eredménye (jegyzőkönyv) fájl.

 • Területlista és területeltérések kimutatása.

5.7.2 A felmérési törzskönyv felépítése és bejegyzései

5.7.2.1 A felmérési törzskönyv szerepe, felépítése és általános tartalma

A felmérést végző, a megbízás kiadását követően – még a részletes adatgyűjtés megkezdése előtt –, nyilvántartási egységenként köteles felmérési törzskönyvet felfektetni, és azt a munka előrehaladtával folyamatosan vezetni . A felmérési törzskönyv ezáltal alkalmas egy tágabb értelemben vett műszaki leírás szerepét betölteni. (Ha a konkrét felmérési munka lehetővé teszi, akkor több fekvés, esetleg települések felmérésére vonatkozó azonos tartalmú előírásokat, állásfoglalásokat másolni, illetve ezekre utalni is lehet.)

A felmérési törzskönyv tartalma , általánosan:

 • a feladat egészére vonatkozó főbb adatok,

 • az egyes részfeladatokra vonatkozó konkrét technológiai utasítások, előírások, problémák és állásfoglalások,

 • vizsgálati eredmények,

 • minőségi észrevételek,

 • hibajavításra vonatkozó utasítások,

 • a javítások dokumentálása,

 • a munkafázisok záróminősítése,

  • az állami átvételi vizsgálat észrevételei stb.

A felmérési törzskönyv 1-15 -ig számozott, A/4 méretűre hajtott A/3 nagyságú, 4 oldalas törzslapból, és szükséges darabszámú betétlapokból áll. (Ma már létezik digitális formában is.)

A törzslapok gyűjtő jellegűek. Az egyértelmű és egységes kitöltés érdekében előre megadott (nyomtatott) rovatokat, táblázatokat tartalmaznak.

Betétlap oknak kell tekinteni nem csak a külön erre a célra készített nyomtatványokat, hanem mindazokat a bizonylatokat, amelyek a munka elvégzésére vonatkoznak. Fontos követelmény, hogy ezek a bizonylatok A/4 méretűek, és a törzskönyvbe befűzhetőek legyenek. Kivételesen külön mellékletek is csatolhatók a törzskönyvhöz, azonban az egyértelmű hivatkozásról gondoskodni kell.

Leporellót egybefüggő formában leadni nem szabad, azt lapokra szét kell szedni, összetűzni és oldalszámozni, illetve a szükséges fejléccel kell ellátni.

A betétlapokat a törzslapokon belül 1-től kezdődően oldalszámozni kell oly módon, hogy az oldalszám egy olyan tört nevezője, melynek számlálója a törzslap száma. Tekintettel a törzskönyv bizonylat jellegére, az oldalszámozást nagy gonddal kell elvégezni, és a munka befejezésekor a tartalomjegyzékben betétlapok számát fel kell tüntetni.

A felmérési törzskönyv bejegyzései a vonatkozó (DAT1) felmérési szabályzattal és a jóváhagyott műszaki tervvel összhangban kell legyenek; ugyanakkor dokumentálják a végrehajtás során előforduló sajátosságokat, problémákat, és a földhivatal (esetleg más hivatalos szerv, pl. az építésügyi-, műemlékvédelmi-, vízügyi-, és más hatóság) állásfoglalását, illetve a munka során tett lényeges intézkedéseket.

A felmérési törzskönyv a következő tözslapokból áll.

1. Általános adatok, és dokumentumok

A táblázat adatain túl ide kell csatolni a felmérési tanulmányt, valamint a műszaki tervet és mellékleteit. (Az árkalkuláció, és a szerződés nem része a felmérési törzskönyvnek, de a szállítási feltételek szerződésbe foglalt adatairól másolat helyezendő a felmérési törzskönyvbe.)

2. Adatgyűjtés

Tételesen fel kell sorolni a különböző adatszolgáltató szervektől átvett munkarészeket, dokumentálni kell a bedolgozhatóságukra vonatkozó földhivatali véleményeket, észrevételeket; szükség szerint utalva a felmérési tanulmányra, vagy a műszaki tervre.

3. Elhatárolás I.

Megfelelő hivatkozások bejegyzése mellett csatolandók az igazgatási egységek, a fekvések elhatárolására vonatkozó jegyzőkönyvek, egyéb bizonylatok, okmányok, illetve ezek másolatai; továbbá a határvonal-egyeztetés és esetleges határvonal-változtatási javaslat adatai/leírása és a vonatkozó intézkedések.

4. Alappontsűrítés

Tartalmaznia kell mind az alappont-ellátottságra, mind az új alappontokra vonatkozó adatokat; a munkavégzés során felmerülő fontosabb mozzanatokat; az esetleges földhivatali állásfoglalásokat. Itt kell dokumentálni a belső- és minősítő vizsgálatot, annak eredményét tükröző minősítést. (Ugyanez vonatkozik a további munkafázisokra.)

5. Vetületi átszámítások

Dokumentálni kell a követett módszert, a felhasznált állandókat, stb. Tekintettel arra, hogy általában nem egyértelmű vagy kizárólagos megoldásokról van szó, részletes indokolás szükséges a követett eljárásról.

6. Elhatárolás II.

A földrészletek határvonalának megállapítása során felmerülő kérdések, földhivatali állásfoglalások dokumentációja. Ügyelni kell a készített vázlatokra, térképekre történő pontos utalás okra.

7. Fényképező repülés, egyéb távadat-gyűjtés

A munkafázisok és munkarészek felsorolása mellett csatolni kell a repülés, az elkészült fotóanyag/regisztrátum (alapanyag) minőségét tanúsító bizonylatokat is.

8. Fotogrammetriai munkák (adatszolgáltatásaik)

Műszaki leírás a követett technológiáról, a minőség tanúsítása.

9. Digitalizálás

A felhasznált szoftver, és hardver eszközök felsorolása, digitalizálásnál alkalmazott módszer leírása. A vizsgálat, és a minőség tanúsításának dokumentálása.

10. Részletmérés / részletminősítés

A részletmérésnél alkalmazott eszközök és módszerek leírása a vizsgálat módszerei, eredménye, a minőség tanúsítása. Tekintettel a lehetőségek sokféleségére, pontosan rögzíteni kell a részletmérés dokumentálásának mikéntjét is.

11. Koordináta-számítások

Az alkalmazott szoftverek, és a dokumentáció rögzítése, leírása.

12. A digitális térképi állomány létrehozása

A szerkesztés és feliratozás közben felmerülő kérdések tisztázása, esetleges ezzel kapcsolatos állásfoglalások; az attribútum-táblázatok feltöltése.

13. Topológiai és konzisztencia vizsgálat, területszámítás

A vizsgálat dokumentációja, a feltárt hiányosságok megszüntetése. A területszámítás és – technológia-függő – vizsgálata.

14. Belső, és minősítő vizsgálat - Záróminősítés

A felmérési törzskönyvnek ebben a részében kell összefoglalni mindazokat a vizsgálatokat, melyeket az egyes munkafázisoknál elvégeztek. Itt kell dokumentálni azokat az észrevételeket, melyek a vizsgálatokra vonatkoznak. A minősítő vizsgálatok összesítéseként el kell készíteni a záróminősítés t. Az állami átvételi vizsgálatra való leadás időpontjának megfelelő összefoglaló adatok jegyzékének összeállítása.

15. Állami átvételi vizsgálat (Hitelesítés)

A vizsgálat, majd az azt követő javítás dokumentációja; záróminősítés. Ez a törzslap tartalmazza a végleges adatok jegyzékét, és a hitelesítés zárójegyzőkönyvét is.

A törzskönyvi dokumentálás részletes végrehajtása a következők szerint végzendő.

A törzslap (külső és belső) borítóján levő adatok kitöltése után a bejegyzések és az állásfoglalások, valamint a vizsgálati észrevételek és a hiányosságok valamint javításuk dokumentálása - vagyis a munkafázisok további lényeges információi - az erre kialakított (előre nyomtatott, vagy számítógéppel ezen adatok elhelyezésére alkalmas módon előállított) - betétlapokon történik.

A betétlapok 3 típusát különböztetjük meg:

 • I. típusú = általános betétlap (1.sz.),

 • II. típusú = hibahatárral szabályozott tulajdonságok vizsgálatához (2.sz.),

 • III. típusú= hibahatárral nem szabályozott tulajdonságok vizsgálatához (3.sz.)

A 2. számú betétlap mintát - a digitális technológiának megfelelő tartalommal - a hitelesítési eljárás szabályozása tartalmazza.

5.7.2.2 A felmérési törzskönyv vezetése

A törzskönyvben - munkafázisonként - tételesen kell bejegyezni a munka végrehajtására vonatkozó azon főbb technológiai előírásokat és egyedi utasításokat, amelyek a munkát végzők egységes és egyértelmű tevékenységét szabályozzák. Ezen túlmenően ide kell bejegyezni - amint már említettük - azokat a jelentkező problémákat és kérdéseket, amelyek menet közben merülnek fel, és akár belső, akár külső (földhivataltól, FÖMI-től és más) szervektől, hatóságoktól közreműködést (döntést, állásfoglalást) igényelnek (pl. elhatároláshoz, jogi határok ábrázolásához, áthelyrajzi számozás kérdésében, stb.).

A vállalkozó köteles a munka végrehajtása során jelentkező, általa egyértelműen fel nem oldható problémákról a földhivatalt értesíteni, illetve a kérdéses esetekben állásfoglalást kérni olyan időpontban , amikor az érdemi elintézés még nem veszélyezteti a munka minőségét, vagy a (rész-) határidőket. A földhivatal (esetenként a FÖMI) köteles a jelzett problémára a szakmailag indokolható legigényesebb megoldást megtalálni és mihamarabb - lehetőleg 30 napon belül - a választ írásban (pl. törzskönyvi bejegyzéssel) megadni.

A végrehajtásnak ebben a szakaszában különösen a következő feladatok elvégzésére kell figyelmet fordítani és bejegyzésekkel dokumentálni:

 • földhivatali adatszolgáltatás,

 • egyéb alvállalkozások koordinálása (pl. fényképező repülés) - a vállalkozó feladata;

 • jelentkező problémák közlése,

 • problémák tisztázása: állásfoglalások és intézkedések,

 • jogerős változások továbbítása és bedolgozása,

 • más vállalkozók részére való adatszolgáltatás ("kettős" munkarész készítéskor) - a földhivatal írásbeli igazolásra a vállalkozó végzi,

 • belső, és minősítő vizsgálat és dokumentálása,

 • részleadás,

 • a teljesítés ellenőrzése (megyei földhivatal, esetleg a FÖMI bevonásával),

 • végleges adatok jegyzéke (vállalkozó),

 • állami átvételi vizsgálatra való benyújtás,

 • "Alkalmassági vizsgálat" és nyilatkozat (megyei földhivatal),

 • összefoglaló, majd a végleges adatok jegyzéke összeállítása (a vállalkozó feladata).

5.7.3 Összefoglaló műszaki leírás és a végleges adatok jegyzéke

A DAT készítéshez tartozóan elvégzett belső-, majd a minősítő vizsgálatot követően a feldolgozást végző vállalkozó köteles a munka záróminősítését - a felmérési törzskönyvbe való bejegyzése mellett - egy példányban a munkarészekkel együtt a területileg illetékes földhivatalnak, egy példányban pedig a FÖMI-nek átadni, illetve megküldeni.

Ezzel egyidőben össze kell állítani az állami átvételi eljáráshoz való leadáskori állapot szerint az összefoglaló adatok jegyzékét .

A záróminősítést követően egy rövid, összefoglaló műszaki leírás t kell készíteni, mely (a munka terjedelmével és sajátosságaival összhangban, mintegy 10-15 oldalban) a DAT készítés legfontosabb jellemzőit tárja a felhasználó elé.

Ebben

 • röviden utalni kell az alkalmazott technológiára,

 • az esetleges sajátos megoldásokra,

 • lényegesebb problémákra (szükség esetén hivatkozással a törzskönyvi részletes bejegyzésekre),

 • a digitális állomány létrehozásának fontosabb elemeire (alkalmazott szoftver, szabványos adatformátum, stb.),

 • az egyes külön fájlok elnevezésére, tartalmára és használatára,

 • a geometriai megbízhatóság-vizsgálat módjára és az alkalmazott szoftverre,

 • a területellenőrzés és dokumentálás módjára,

 • az analóg rajzi és más munkarészek esetleges sajátosságaira, valamint ( célszerű )

 • az állomány - említett - átlagos megbízhatóságára.

Összességében mindazokra a tulajdonságokra ki kell térni, amelyek az állomány későbbi rendeltetésszerű használatával összefüggenek.

Az összefoglaló műszaki leírásnak mellékletei az említettek szerint készített, és kinyomtatandó attribútum-táblázatok, így azok adatait nem szükséges szerepeltetni a leírásban.

Ez a - szorosan vett - műszaki leírás a törzskönyv 15. törzslapjába helyezendő, majd az összes munkarész átadásra kerül (jegyzék kíséretében) a megyei földhivatalnak, a komplex (földmérési, ingatlan-nyilvántartási és földminősítési) állami átvételi vizsgálat elvégzésére. Ennek észrevételeit (és a javítás dokumentálását) is a felmérési törzskönyvbe kell bejegyezni.

Az állami átvételi vizsgálatot követő hiba javítás után, az összesített adatok jegyzéke felülvizsgálandó és elkészítendő a Végleges adatok jegyzék .

Az összefoglaló műszaki leírás aktualitás át is felül kell vizsgálnia a munkát végzőnek, és a szükséges pontosításokat el kell végeznie, a feldolgozott végső állapot dokumentumaként.

Ezzel egyidőben (tehát az átvételi vizsgálatot követően, de még az állami átvételi zárójegyzőkönyv elkészítése előtt) kell az állományok végső archiválását CD lemezre, vagy más olyan adathordozóra (pl. DVD) elvégezni, amely biztosítja a DAT készítés utolsó stádiumának biztonságos megőrzését.

Az elkészült digitális alaptérképi állomány analóg térképének végleges változatát ugyancsak ebben a szakaszban kell elkészíteni (megfelelő plotterrel kirajzoltatni), és 15 napon belül átadni a földhivatalnak. A véglegesített munkarészeket további 15 napon belül, még az átvételről szóló zárójegyzőkönyv elkészülte előtt felül kell vizsgálni, és amennyiben szükséges, a javítást a vállalkozónak 8 napon belül kell elvégeznie a fenti elvek szerint, majd ugyancsak dokumentálnia.

A földhivatal - városok esetén a FÖMI bevonásával - a DAT készítés munkájának állami átvételi záróminősítését (hitelesítését) ezek után hajtja végre.

5.7.4 A digitális állomány vizsgálatának dokumentálása

5.7.4.1 A vizsgálatok dokumentálásának főbb elvei

A DAT készítésének különösen fontos fázisa a vizsgálat. Elsődlegesen a felmérést végző szerv köteles ellenőrizni a digitális alaptérképi állományok előírás szerinti minőségét (teljességét és az ábrázolás megbízhatóságát, minőségét). Ennek célja, hogy - egyértelműen dokumentált vizsgálat alapján - eldönthető legyen, hogy az elkészült térképmű felválthatja-e a korábbi alapadatokat.

A munka megfelelő minőségének biztosítására és megbízhatóságának megállapítására a felmérést végző cég meghatározott adatokra vonatkozóan teljeskörű, más adatokra részleges; jellegét tekintve - mindkét esetben - hibafeltáró belső vizsgálatot kell végeznie.

A feltárt hiányosságok javítása után minősítő vizsgálatot kell végeznie. Ugyanis az egyes munkaszakaszok befejezése után azokat minősíteni kell (megfelelő/nem megfelelő). Végül – a munka-szakaszok minősítése alapján – a munka teljes befejeztével záróminősítést kell készítenie, amit a felmérési törzskönyvben részletesen dokumentálni kell.

A minőség ellenőrzésének módját és mértékét, valamint végrehajtását, és eredményének dokumentálását a felmérési törzskönyvben kell feltüntetni. Ugyanitt történik az állami átvételi vizsgálat eredményeképpen a digitális állományok hitelesítésének bejegyzése is.

5.7.4.2 A szoftveres ellenőrzés és dokumentálása

A szoftveres ellenőrzést a FÖMI konzisztencia-vizsgálat szoftverszabályzata szerint kell végrehajtani. A vizsgálat dokumentálásának általános szabályait és elvárásait a következők tartalmazzák.

Olyan szoftveres ellenőrzés alkalmazható, amely - belső konzisztencia és attribútum-adatok vizsgálatakor is - azonosítható módon - listázza a valamilyen okból hibás nak talált adatokat és a hiba jellegét/nagyságát.

A szoftverrel - attribútumok esetében - az adatok:

 • megléte/hiánya; illetve, ha nem található adat:

 • megengedhető/nem engedhető meg (pótolandó a hiányzó adat) és

 • összesen hány adat található/mennyi hiány, valamint

 • a hiányzó/pótolandó adat listák készítését kell - egyebek mellett - elkészíteni.

A geometriai adatminőség -vizsgálat dokumentálása szoftveres végrehajtás esetén történhet fájlban és/vagy kinyomtatva. Kinyomtatott listát abban az esetben kell készíttetni, ha olyan tulajdonság vizsgálatát végzik programmal, amely javításának ellenőrzését a szoftver - tárolt és elmentett "hibafájból", vagy más módon - automatikusan és objektíven nem képes megoldani, illetve a dokumentálásnak jogi vonzata is lehet (pl. elhatárolás, földrészlet-kialakítás, stb.).

A vizsgálatkor az azonosító adatokat (részlet-pontok esetében a pontszámot, jellegét és rendűségét - kódját), a mért adatot és a vizsgálati eredményt, a tényleges és a megengedett eltérést (tűrés-határt) valamint ezek feldolgozását ( statisztikát ) is tartalmaznia kell a vizsgálatnak.

A statisztikai összesítésnek a következőket kell magában foglalnia:

 1. a vizsgált tulajdonság pontos megnevezését,

 2. a vizsgált minták számát (teljes vizsgálat esetén is),

 1. a vizsgálat során megtűrt hibaszázalék értékét,

 1. a tételre engedélyezett megtűrt tételek db számát,

 2. a tényleges (hibás) tételek db számát,

 3. a tűréshatár felét el nem érő eltérések db számát és volumenét (az összes mintához viszonyítva, %-ban),

 4. a vizsgálat minősítését, az e.) és f.) pontok alapján;

 5. a vizsgálatra használt szoftver megnevezését, a vizsgálat idejét és végrehajtójának nevét.

Az előzőek szerinti statisztikai kimutatást ki is kell nyomtatni, és a törzskönyvbe elhelyezni. A kinyomtatott változatra rá kell vezetni annak a fájlnak a nevét, amelyikben a vizsgálat adatai részletesen szerepelnek.

Amennyiben a szoftver az adatokat nem fájlban tárolja, a jegyzőkönyvet kinyomtatott formában kell elkészíteni (a 2. sz. betétlap módosított változataként).

Szoftverrel végzett pontosság-vizsgálat esetén el kell végezni az állomány átlagos (fiktív) geometriai megbízhatóságának számítását. Az átlagos megbízhatóság értékét attribútumként az adatállományhoz kell fűzni.

Az állami átvételi vizsgálatot követő befejező munkálatok keretében ennek értékét újra kell számítani a javítás utáni adatokkal - belevéve az átvételi vizsgálati méréseket is -, és a végleges archíválás előtt átvezetni az állományban. Ezenkívül az összefoglaló műszaki leírásba is be kell foglalni. Ez a megbízhatóság jellemzi az eredeti DAT állomány geometriai megbízhatóságát. Ehhez viszonyítva állapítható meg (bírálható el) a későbbiekben az állomány műszaki avultsága, felújításának, vagy felváltásának szükségessége is.