Ugrás a tartalomhoz

Globális környezeti problémák és társadalmi hatásuk II.

Prof. Tamás János, Dr. Juhász Csaba, Dr. Pregun Csaba, Dr. Nagy Attila, Szőllősi Nikolett, Gerőczi Viktória, Fórián Tünde (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

1.4 A fogyasztóvédelem intézményi háttere az EU-ban

1.4 A fogyasztóvédelem intézményi háttere az EU-ban

Az Európai Unióban a fogyasztóvédelem az egyes tagállamok nemzeti fogyasztóvédelmi intézményeinek szövetségeként valósul meg. Ez az együttműködés (amely természetesen folyamatos fejlesztésre szorul) elősegíti az európai fogyasztók hatékonyabb érdekvédelmét, valamint az Unió fogyasztóvédelemmel kapcsolatos politikájának fejlődését egyaránt. (Forrás: www.euvonal.hu). 1995-ben megalakult a Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság (DG) (4.ábra), huszonnegyedikként az EU-ban, mely 6 igazgatósággal, 27 osztállyal és 640 szakértővel dolgozott, ma már Hatóságként folytatja tevékyenységét.

Meg kell jegyezni, hogy a 11. Környezetvédelmi, Nukleáris és Fogyasztóvédelmi Főigazgatósággal Amikor az Európai Unió bővítése előtérbe került, nyilvánvalóvá vált, hogy ez a meglévő szabályozó és biztonsági rendszerek és intézmények számára túlságosan nagy lépés. Az EU keleti bővítése akár 10-14 új tagot jelenthetett. A meglévő struktúrák ezt az ugrásszerű integrációbővítést már nem tudták volna kezelni, ezért szükség lett az EU-s intézményrendszer hatékonyságának és demokratikus működésének újragondolására. Így az Európai Unió (EU) tagállamai 1996-ban összehívtak Amszterdamban egy kormányközi konferenciát, amelynek célja a maastrichti szerződés felülvizsgálata volt. Az 1997. október 2-án aláírt amszterdami szerződés az európai integráció alapvető szerződéseinek egyike.Az Európai Unió Bizottsága az amszterdami szerződésben megerősítette a fogyasztói érdekek magas szintű védelmét, s kimondta azt is, hogy a fogyasztóvédelem egyben hozzáadott értéket teremt. Ennek lényege, hogy mindazok a vállalkozások, amelyek eleget tesznek a fogyasztóvédelmi követelményeknek, egyben erősítik piaci pozíciójukat is, hiszen az unió belső piacán folyó erős versenyben csak azok a vállalkozások maradhatnak hosszabb távon a piacon, amelyek ezáltal elnyerik a fogyasztók bizalmát. Az amszterdami szerződés fogyasztóvédelemre vonatkozó részének lényege továbbá, hogy a fogyasztóvédelmi szabályozás önálló követelményként lép fel, s megteremti a más politikákban is a fogyasztóvédelem érvényesítésének prioritását, továbbá a tagállamoknak lehetővé teszi az uniós szabályozásoknál szigorúbb fogyasztóvédelmi rendelkezések alkalmazását. Jelenleg két hivatalos szervezet jogosult arra, hogy az európai Uniós alapokból közösségi támogatások révén segítse az intézmények munkáját:

 1. Európai Szövetség a Fogyasztók Képviseletének Összehangolására a Szabványosításban (ANEC - European Association for the Coordination of Consumer Representation in Standardisation),

 2. Európai Fogyasztók Szervezete (BEUC - Bureau Européen des Unions des Consommateurs).

Az Európai Bizottság és a tagállamok létrehozták az Európai Fogyasztói Központok hálózatát (ECC-Net), melynek célja a fogyasztói tájékozottság, informáltság növelése, valamint fogyasztói jogsértés esetén a megfelelő jogorvoslat biztosítása. A hálózat magyar képviselője a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság - Európai Fogyasztói Központ (EFK). A piacfelügyeleti ellenőrzés hatékonyságát segíti elő a RAPEX (Rapid Exchange of Information) rendszer. amely gyors információcserét tesz lehetővé a tagállamok között a fogyasztók egészségét és biztonságát veszélyeztető termékekről, tehát egyfajta „gyorsriasztási rendszer”. A RAPEX tartalmazza az Európai Unió valamennyi országában felbukkanó veszélyes, vagy a jogszabályokban támasztott feltételeknek nem megfelelő termékekre vonatkozó információkat. Az összes uniós ország használja a RAPEX-rendszert: felkutatják és bejelentik a veszélyes termékeket, és a kapott információk alapján megfelelően eljártak. Pl. 2009-ben a legtöbb bejelentés a következő országokból származott:

Spanyolország (220)

Németország (187)

Görögország (154)

Bulgária (122)

Magyarország (119)

A felsorolt országokból érkezett bejelentések a komoly veszélyt jelentő termékekről szóló, a rendszeren keresztül küldött összes bejelentés 47%-át teszik ki. Az európai vállalatok is komolyabban veszik a fogyasztási termékek biztonságosságáért viselt felelősségüket, és készségesebben vonják vissza nem biztonságos termékeiket a piacról. A kifejezetten a vállalatoknak szánt gyorsriasztó rendszert („Business Application") is elkezdték szisztematikusabban használni. 2009-ben a legtöbb bejelentés játékokról, ruházati cikkekről és gépjárművekről érkezett (tudatosvasarlo.hu). Az Európai Uniós tagállamok hatóságai az Európai Unió Hivatalos Lapjában tételesen felsorolt szervezeteket ismerik el a 98/27/EK irányelv 2. cikkének hatálya alatt jogsértés elleni fellépésre feljogosított szervként. (A Bizottság közleménye a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló 98/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének (3) bekezdése tekintetében az irányelv 2. cikkének hatálya alatt jogsértés elleni ellépésre feljogosított szervezetekről (2011/C 158/01)

A 2. táblázat az EU-tagállamok legfontosabb nemzeti fogyasztóvédelmi szervezeteit tartalmazza. A teljes lista a fent említett kiadványban található. Van olyan ország, ahol az elismert szervezetek száma csekély (pl. Belgium, ahol két fogyasztóvédelmi szervezet van), de pl. Németországban igen sok elismert, hivatalos fogyasztóvédelmi szervezet létezik szám szerint 77, azaz hetvenhét. Ezek a szervezetek specializálódhatnak egy adott tevékenységi, szakági területre, pl. gépjármű tulajdonosok, vagy üdülők, nyaralók, lakástulajdonosok érdekvédelme. Lehetnek regionális, esetleg egy nagyobb városra kiterjedő fogyasztói érdekvédelmi szervezetek, kormányzati, önkormányzati, egyházi, alapítványi szervezetek, párosulhatnak környezetvédelmi, emberi jogi, karitatív stb. tevékenységekkel, ezért a helyzet tisztázása bonyolult, de nem áttekinthetetlen. Tehát, aki mélyebben érdeklődik az aktuális helyzet iránt, annak az EU hivatalos honlapjáról kell tájékozódnia a naprakész információkról. A következő felsorolás a 2011.5.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 158/1 HU forrásra támaszkodik, és csak az EU tagállamok vezető hivatalos fogyasztóvédelmi szervezeteit tartalmazza..

BELGIUM Feladata a fogyasztói érdekek támogatása, védelme és képviselete (pl. kezdeményezések, cselekvések, tanulmányok, kutatás, fogyasztókat érintő témákkal kapcsolatos kiadványok, támogatás és egyénre szabott szolgáltatások biztosítása tagjaik részére).
 A fogyasztóvédelemi jogszabályok végrehajtása terén felelős szerv (általános termékbiztonság, gazdasági érdekek védelme, fogyasztók vitás ügyeinek bíróságon kívüli rendezése, kollektív fogyasztói érdekek védelme
Association belge des consommateurs Tests–Achats /Belgische Verbruikersunie Test-Aankoop Tevékenysége a fogyasztóvédelem számos területét felöleli, beleértve a tájékoztatást és a fogyasztók vitás ügyeivel kapcsolatos tanácsadást
BulgáriaA kereskedelmi törvény értelmében a fogyasztóvédelmi ombudsman fő feladata, hogy biztosítsa a törvény tiszteletben tartását, különösen a fogyasztók jogainak területét illetően. A fogyasztóvédelmi ombudsman intézkedést kezdeményezhet a következő irányelvek hatálya alatt
  
Consumer Protection Committee— A Tanács 84/450/EGK irányelve (1984. szeptember 10.) a megtévesztő reklámra vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről,
CSEH KÖZTÁRSASÁG  
 — A Tanács 85/577/EGK irányelve (1985. december 20.) az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről,
Sdružení èeských spotøebitelù 
 — A Tanács 87/102/EGK irányelve (1986. december 22.) a fogyasztói hitelre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről, valamint az azt legutóbb módosító 98/7/EK irányelv,
(Association of Czech Consumers) 
DÁNIA — A Tanács 89/552/EGK irányelve (1989. október 3.) a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról, a 97/36/EK irányelv módosításainak megfelelően
  
Forbrugerombudsmanden— A Tanács 90/314/EGK irányelve (1990. június 13.) a szervezett utazási formákról;
ÉSZTORSZÁG  
 — A Tanács 93/13/EGK irányelve (1993. április 5.) a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről;
Tarbijakaitseamet 
ÍRORSZÁG— Az Európai Parlament és a Tanács 94/47/EK irányelve (1994. október 26.) az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződések egyes szempontjai vonatkozásában a fogyasztók védelméről,
  
National Consumer Agency— Az Európai Parlament és a Tanács 97/7/EK irányelve (1997. május 20.) a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről,
GÖRÖGORSZÁG 
 — Az Európai Parlament és a Tanács 1999/44/EK irányelve (1999. május 25.) a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállás egyes vonatkozásairól,
Consumers' association — New consumers' institute (NEO INKA) 
SPANYOLORSZÁG — Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól (Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv).
 Általános fogyasztóvédelmi felügyeleti tevékenységet lát el az áruforgalmazással és a szolgáltatásnyújtással kapcsolatban, valamint felügyeli a szervezett utazások biztosítékaival kapcsolatos fogyasztói szerződéseket.
Instituto Nacional del Consumo Független hatósági tisztviselő az alábbi felelősségi körrel: a fogyasztók számára nyújtandó tanácsadás és tájékoztatás, a hitelközvetítőkkel kapcsolatos szabályozás, a záloghitelezők engedélyeztetése, a fogyasztóvédelmi jogszabályok széles körének érvényesítése érdekében.
FRANCIAORSZÁGVédi a fogyasztók jogait és érdekeit.
 Az Alkotmány 51. cikke, valamint a Fogyasztók és felhasználók védelmének általános törvénykönyve egységes szerkezetbe foglalt változatának szövege értelmében a fogyasztók és felhasználók jogainak védelmét támogató és elősegítő központi kormányzati testület
Association de défenseVédi a fogyasztók gazdasági érdekeit
 Kizárólag a fogyasztók és felhasználók jogainak és érdekeinek védelmére törekszik, beleértve a következőket:
d’éducation et d’information du consommateur 
ADICONSUM ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE- az egészségre nem ártalmas, biztonságos, valamint minőségi termékekhez szolgáltatáshoz való jog;
CIPRUS 
 - megfelelő tájékoztatás és tisztességes reklám; korrektség, átláthatóság és egyenjogúság az árukhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó szerződéses viszonyok terén;
Competition and Consumer Protection Service of the Ministry of Commerce, Industry and Tourism 
LETTORSZÁG- a minőségi és hatékonysági normáknak megfelelő közszolgáltatások biztosítása;
  
Pateretaju tiesibu aizardzibas centrs- tájékoztatás a felelős, kritikus, megfelelő és környezetbarát fogyasztásról és az ésszerű energiafelhasználásról;
LITVÁNIA 
 - tájékoztatás a pénzfelhasználásról a túlzott mértékű eladósodás és uzsora megelőzése érdekében;
Nacionaline vartotoju teisiu 
 - segítségnyújtás és támogatás az uzsora áldozatainak, és a segítségre szorulóknak (az alapszabályzat 1.cikke).
apsaugos taryba prie TeisingumoA szolgálat célja, hogy védje a fogyasztók egészségét, biztonságát és gazdasági érdekeit. A szolgálat egyaránt felelős az EU-irányelvek elfogadásáért és a harmonizált törvény alkalmazásáért.
 Feladata a fogyasztói jogok és érdekek védelmének képviselete.
ministerijosA Fogyasztóvédelmi Jogok Nemzeti Szolgálata kormányzati intézmény, amely a fogyasztóvédelmi politika megvalósításáért, a termékbiztonságot felügyelő intézmények tevékenységének koordinálásáért, valamint a fogyasztók jogainak
LUXEMBURG 
 védelméért felelős.
Union luxembourgeoise des consommateurs nouvelle Luxembourg Union of New Consumers (not-for-profit)Tájékoztatás, oktatás, védelem, fogyasztóvédelem, jogi szolgálatok, szakértői konzultáció, jogsegély, közhatóságokkal szembeni képviselet.
MAGYARORSZÁG 
  
Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége- A magyar fogyasztók érdekeinek képviseletét és védelmét látja el.
MÁLTA 
 - Együttműködik a nemzeti fogyasztóvédelmi politika kialakításában és szabályozásában, valamint kapcsolatot tart a bel- és külföldi fogyasztóvédelmi szervezetekkel.
Consumer and Competition Elősegíti a következő jogszabályok átültetését a nemzeti jogba:
  
Division — A Tanács 84/450/EGK irányelve (1984. szeptember 10.) a megtévesztő reklámra vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről, továbbá az ezt módosító későbbi jogszabályok;
  
 — Az Európai Parlament és a Tanács 97/7/EK irányelve
HOLLANDIA  
 (1997. május 20.) a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről,
Consumentenbond 
AUSZTRIA— A 2005/29/EK irányelv (2005. május 11.) a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK irányelvek, valamint a 2006/2004/EK rendelet módosításáról („Irányelv a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról”)
  
Wirtschaftskammer Österreich— A Tanács 87/102/EGK irányelve (1986. december 22.) a fogyasztói hitelre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről, továbbá az ezt módosító későbbi jogszabályok;
LENGYELORSZÁG 
 — A Tanács 93/13/EGK irányelve (1993. április 5.) a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről;
Rzecznik Praw Obywatelskich 
 — A Tanács 85/577/EGK irányelve (1985. december 20.) az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről.
 Segítséget kíván nyújtani a fogyasztóknak abban, hogy könnyebben és jobban eligazodjanak egy fenntartható és szociálisan igazságosabb társadalomban.
PORTUGÁLIAÉrdekképviseleti és érdekérvényesítési feladatot lát el tagjai, különböző ipari, kereskedelmi ágazatok és független tagok számára (a kereskedelmi kamarai törvény 1. cikke). A fogyasztóvédelmi törvény (KSchG) 28.cikkének (1) bekezdése, 28a. cikkének (1) bekezdése, 29. cikkének (1) bekezdése és a tisztességtelen verseny elleni törvény (UWG) 1. cikke, 2. cikkének (1) bekezdése és 14. cikkének (1) bekezdése értelmében védi a fogyasztók kollektív érdekeit.
 A Lengyel Köztársaság Alkotmánya 208. cikkének hatálya alatt az állampolgári jogok biztosának óvnia kell az egyének és az állampolgárok alkotmányban és egyéb jogi aktusokban meghatározott szabadságát és jogait.
Associaçao de Consumidores daRegiao Autónoma dos Açores 
ROMÁNIARészletes felelősségi köreit az állampolgári jogok biztosára vonatkozó 1987. július 15-i törvényben határozták meg (egységes szerkezetbe foglalt szöveg: Hivatalos Közlöny 2001. 14. sz. 147. o.)
  
Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din România (APC - România)Az állampolgári jogok biztosa megfelelő intézkedéseket tesz a törvény hatálya alatt, amennyiben az egyéni szabadság és az emberi vagy állampolgári jogok elleni bármilyen jogsértés a tudomására jut.
SZLOVÉNIATámogatja a fogyasztók tájékoztatására, felvilágosítására és oktatására irányuló kampányokat; ösztönzést és segítséget nyújt a fogyasztóknak érdekeik megvédésében;
  
Društvo za varstvo potrošnikovVizsgálatokat végez, szakvéleményt ad, és amennyiben szükséges, feldolgozza és közzéteszi ezeket;
  
MariborJogi tanácsadó szolgálatot hoz létre a fogyasztók számára a főtitkár által meghatározandó feladatoknak megfelelően;
  
 Elemzéseket, teszteket és egyéb vizsgálatokat végez vagy végeztet a termékek minőségével kapcsolatban; Támogatja a különböző típusú, a fogyasztókat érintő problémák megvitatása céljával megalakuló fórumok munkáját.
SZLOVÁKIAA fogyasztók képviseleti és érdekvédelmi szerve, tájékoztatást és képzést biztosít a fogyasztók számára
 Nem kormányzati fogyasztóvédelmi szervezet
Združenie slovenských spotrebitelov 
FINNORSZÁG A szlovén fogyasztóvédelmi törvény 74., 75., és 76. cikke szerint „a Kereskedelmi és Iparkamara hozhat elrendelő intézkedéseket a fogyasztók kollektív jogainak védelmében”.
 Szakértői konzultációt biztosít.
Kuluttaja-asiamies  
 A fogyasztók és az eladók közötti viták rendezésében közvetít.
  
SVÉDORSZÁGA fogyasztók bíróság előtti képviseletét végzi.
 Felügyeli a fogyasztókat érintő marketingtevékenységet és a fogyasztói szerződések feltételeit,
Konsumentverket/ 
 Felügyeli továbbá, hogy a rádiós és televíziós reklámok megfelelnek-e az etikai elveknek és a kiskorúak védelmét célzó rendelkezéseknek.
KonsumentombudsmannenA Konsumentverket országos közigazgatási hatósági jogkörrel rendelkezik fogyasztóvédelmi ügyekben; feladata a fogyasztók érdekeinek védelme.
EGYESÜLT KIRÁLYSÁGAz Office of Fair Trading célja a fogyasztók maximális jólétének és a verseny megfelelő működésének elősegítése a piac hatékonyabbá tétele érdekében és a fogyasztók előnyére.
  
Office of Fair Trading (OFT)  

1.4.2 A Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács (EPSCO)

Az Európai Unióban a polgárok életkörülményeinek és életminőségének javításával a Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács foglalkozik (EPSCO, ENGINEERING and PROCUREMENT SERVICES CORPORATION). A foglalkoztatási, a szociális és az egészségügyi politikák egyelőre az egyes tagállamok hatáskörébe tartoznak, ugyanakkor az Európai Unió néhány sajátos területen szabályozza a minimális szociális standardokat és az alapjogokat, közös célokat tűz ki, elemzi a nemzeti szintű intézkedéseket, ajánlásokat tesz, valamint megteremti az esélyegyenlőség feltételeit az EU valamennyi polgára számára. A Tanács különös jelentőséget tulajdonít a fogyasztóvédelmi szabályozásnak A belső piac ugyanis nem tud kielégítő fogyasztóvédelmi politika nélkül működni. Mindez viszont feltételezi egy azonos alapelveken álló fogyasztóvédelmi eszközrendszer kialakítását. A fogyasztói jogokról szóló új irányelv tervezetéről tárgyalások folynak az uniós intézmények között. (www.eu2011.hu).

Az EPSCO működése

2002-ben a foglalkoztatás, a szociálpolitika, az egészségügy és a fogyasztóvédelem tárgyát egy tanácsi formációba vonták össze, amely évente négyszer ülésezhet.

Az ülések alapvető forgatókönyve a következő:

Az első napon foglalkoztatási és szociálpolitikai kérdésekkel foglalkoznak, a második napon pedig a szakminiszterek az aktuálisan fennforgó egészségügyi és fogyasztóvédelmi problémákat és feladatokat veszik górcső alá.

Általában a következő témák kerülnek terítékre:

 • a munkafeltételek alakulása az EU-ban (szabad munkaválasztás joga, munkaerő-vándorlás, foglalkoztatottság, munkabiztonság, munkakörülmények),

 • az esélyegyenlőség kérdései,

 • a betegségmegelőzés és járványvédelem,

 • az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés más EU-tagországokban

 • a fogyasztóvédelmi szabályozás erősítése.

A mennyiben a Tanács végül konszenzusra jut, közösségi politikákat fogalmaz meg, ezeknek megvalósítására és finanszírozására cselekvési programokat fogad el olyan, rendkívül fontos és előremutató témakörökben, mint például a nemek közötti egyenlőség, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem vagy a közegészségügy.

1.4.3 Minimális szociális standardok és alapjogok az Európai Unióban

A foglalkoztatási, szociális és egészségügyi politikák alapvetően a tagállamok hatáskörébe tartoznak. Európai szinten a nemzeti politikákat minimális szociális standardok és alapjogok közösségi szabályozása támogatja (például: a nemek egyenjogúsága, a megkülönböztetés tilalma, a munkavállalók szabad mozgása, munkaegészségügy és munkavédelem, munkajog és munkafeltételek). A nyílt koordinációs módszer az európai uniós politikák lényeges része, amelyet a már igencsak elcsépelt „gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” szlogen alapján fogalmaztak meg.Ennek lényege az, hogy a tagállamok közös célokat és ajánlásokat fogalmaznak meg, amelyeket önállóan, saját hatáskörön belül, általában önálló intézkedések révén valósítanak meg. Ezek az uniós szintű közös célok a következőek:

 • a társadalmi befogadás (2000),

 • a nyugdíjrendszerek (2001),

 • egészségügy és idősápolás (2004)

1.4.4 Foglalkoztatási és szociális politika az Európai Unióban

1997 és 1999 között került kidolgozásra „a közösségi foglalkoztatási stratégia”.

Az Európai Tanács ülésein és más csúcstalálkozókon az a tagállamok vezetői elkötelezték magukat a munkanélküliség elleni küzdelem mellett.

Mivel megfogalmazásra került, hogy a foglalkoztatás növelése az egyes tagállamok közös érdeke és az Európai Unió egyik fő célja, az 1999-ben hatályba lépett Amszterdami Szerződést kiegészítették egy új hivatkozással, amely a következőket tartalmazza: A foglalkoztatási politika az egyik alapeleme az új, tíz évre szóló uniós gazdasági és szociális stratégiának, az Európa 2020-nak is. Az európai szintű foglalkoztatási célok megvalósítását az Európai Szociális Alap munkahelyteremtő programok finanszírozásával támogatja. Az Európai Bizottság 2008 júliusában megfogalmazta a z európai szociális politika jövőbeli irányát. Ekkor került ugyanis elfogadásra a Megújított Szociális Menetrend. A 2009 végén elfogadott Európa 2020 stratégia egyik prioritásként határozta meg a befogadó társadalom létrehozását. Az EU hatásköre nem terjed ki a teljesen különböző nemzeti társadalombiztosítási rendszerek harmonizálására. A szerepe inkább az, hogy összehangolja ezeket a rendszereket, és garantálja a már lefektetett jogokat, például a külföldi munkavállalók, a cserediákok és a turisták esetében.

1.4.5 Egészségügyi együttműködés az Európai Unióban

Azokon az egészségügyi területeken ahol az egyes tagországok eszközrendszere önállóan nem tudja megoldani a felmerülő problémákat, az Európai Unió egységesen lép fel. Ezek a határokon átívelő, nemzetközi egészségügyi problémák a következőek:

 • táplálkozás,

 • túlsúlyosság elleni küzdelem,

 • a dohányzás és másodlagos hatásainak csökkentése,

 • együttműködés a közegészségügyi veszélyek kérdéseiben,

 • különböző fertőző betegségek — AIDS, tuberkulózis, hepatitis B és C, szezonális és H1N1 influenza — járványügyi nyomon követése,

 • határon átívelő egészségügyi szolgáltatások,

 • az emberi szervek (vér, szövetek, sejtek) felhasználásának szigorú szabályozása.

A közös egészségügyi politika célul tűzte ki a gyógyszerészeti termékek egységes piacának megteremtését, amely nem csak az egészségvédelmen kívül a fogyasztóvédelmet is szolgálja, azon kívül ösztönzi a szakirányú és társkutatásokat, a gyógyszeripar fejlődését, és a versenyképességet is.