Ugrás a tartalomhoz

Globális környezeti problémák és társadalmi hatásuk II.

Prof. Tamás János, Dr. Juhász Csaba, Dr. Pregun Csaba, Dr. Nagy Attila, Szőllősi Nikolett, Gerőczi Viktória, Fórián Tünde (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

4.5 Az előírások betartásának ellenőrzése

4.5 Az előírások betartásának ellenőrzése

A Helyes Gazdálkodási Gyakorlat előírásainak betartását a támogatásra jogosult által felvállalt programra vonatkozóan a helyszínen is ellenőrzik. A helyszíni ellenőrzés szempontjait, illetve a szankcionálás szabályait a 4/2004. (I.13.) FVM rendelet határozza meg. Ha a támogatott az előírásokat részben vagy teljes egészében nem tartja be, az MVH az előírások megsértésének alapján szankciókat alkalmaz.

A szabálytalanságok mértékének megállapítása pontozási rendszer alapján történik. A támogatáshoz tartozó előírások teljesítése pontértékhez kötött, megszegése különböző mértékű pontlevonással jár. A pontlevonás alapját az elkövetett szabálytalanság gyakorisága és mértéke képezi. A kapott pontok összegzésével állapítható meg a szankcionálás mértéke.

I. A szántóföldi növénytermesztés:

 1. monokultúrás termesztés

 2. vetésforgó irányelveinek figyelmen kívül hagyása

 3. kalászosok és kukorica együttes részaránya meghaladja a 75%-ot a vetésforgóban

 4. mechanikai gyomirtás a gyomok virágzása után történik

 5. a szalmabálákat nem hordták le a területről egy hónapon belül

II. A gyepgazdálkodás:

 1. Szarvasmarha, juh, kecske, vad, szamár, ló és bivaly esetében az állatsűrűség meghaladja a:

  • az 1,8 nagyállategység/ha értéket a nem nitrátérzékeny területeken

  • az 1,4 nagyállategység/ha értéket a nitrátérzékeny területeken

 2. a széna lehordása a kaszálást követően egy hónapon túl történik meg

 3. gyepégetés látható jelei

 4. tisztító kaszálást nem végzik el

 5. állatállomány legeltetése télen

 6. gépi munka által károsított gyep terület

III. A tápanyag-gazdálkodás:

 1. nincs érvényes 5 éven belüli szűkített talajvizsgálata

 2. engedély nélkül kijuttatott szennyvíz, szennyvíziszap, hígtrágya és talajjavítás

 3. a kijuttatott N a határértéket meghaladja

 4. nitrátérzékeny területeken a nitrát rendeletben meghatározott akcióprogram figyelmen kívül hagyása

 5. hígtrágya kijuttatás lejtős területen bedolgozás nélkül

 6. trágya kijuttatás a felszíni víztől, forrástól, emberi fogyasztásra, ill. állatok itatására szolgáló kúttól 10 m-es sávban, valamint hullámtereken, parti sávokban és vízjárta területeken.

 7. könnyen oldódó N trágya kijuttatása a szántóterületre, ha a vetés és a trágyázás között több, mint 14 nap telt el

 8. fagyott, vízzel telített vagy hóval borított talajra történő trágyakijuttatás

 9. istálló- vagy hígtrágya tárolás biztonságos körülményei hiányoznak, valamint a trágyatárolók (istállótrágya esetén 8 havi, hígtrágya esetén 4 havi) befogadó képessége nem felel meg.

IV. A növényvédelem

 1. nem engedélyezett növényvédő szerek és termésnövelő anyagok használata, valamint az előírások be nem tartása

 2. növényvédő szerek és termésnövelő anyagok biztonságos tárolási körülményei hiányoznak

 3. növényvédő szerek és termésnövelő anyagok tárolása 1 km távolságon belül van a tóparttól, vízfolyásoktól és egyéb élő vizektől

 4. a növényvédő tevékenységből származó hulladék (csomagoló anyagok, göngyölegek) kezelése nem az előírások szerint történik

 5. növényvédelmi gépek és növényvédő szer kijuttatására szolgáló berendezések megfelelő műszaki állapotára vonatkozó igazolás hiánya

V. A természet- és tájvédelem

 1. a gazdaság területén található élőhelyek károsodtak a mezőgazdasági tevékenység során

 2. történelmi és egyéb szempontból értékes építmények károsodtak a mezőgazdasági tevékenység során

 3. kialakított parcella méret megváltozott

 4. melioratív meszezés, drénezés és öntözés alkalmazása

 5. betakarítás/kaszálás elvégzése a meghatározott szabályok figyelmen kívül hagyásával

 6. épület létrehozása az illetékes nemzeti park igazgatósága jóváhagyása nélkül

 7. ex lege védett lápokon a kaszálási időpont megválasztása a nemzeti park igazgatóság szakemberének bevonása nélkül történik

 8. fasorok, erdősávok, idős fák kivágása

 9. művelt területen kívül elhelyezett depóniák

 10. védett madárfajok fészkeinek lelőhelyéről a nemzeti park szakemberei részére történő bejelentés elmulasztása

 11. nem természetes anyagok kerülnek felhasználásra

 12. nem hagyományos módon, tájbaillő építmények kerülnek kialakításra

 13. tókák, belvizes foltok lecsapolásra kerültek

VI. Az állattartás

 1. állattartás során az állatjóléti szabályok megszegése

 2. az állatok számára nem megfelelő ivóvíz és táplálék biztosítása

 3. az állatorvosi ellátás biztosítása hiányzik

 4. rossz bánásmód nyilvánvaló jelei

 5. az állategészségügyi feltételek nem biztosítottak

 6. állategészségügyi és környezetvédelmi előírások be nem tartása

VII. A talajerózió

 1. talajfedettség hiánya tavaszi vetésű növények termesztése előtt

 2. rétegvonalas talajművelés hiánya az erózióval veszélyeztetett területeken

 3. megrongált vagy elpusztított teraszok

 4. kapás kultúrák termesztése 12%-nál nagyobb lejtésű területeken

 5. megrongált vagy elpusztított talajvédelmet szolgáló zöld sávok

 6. talajművelés után a talaj nincs lezárva

VIII. A talaj szervesanyag-tartalmának

 1. elmaradt tarlógazdálkodás

 2. tarlóégetés látható jelei

IX. A talajszerkezet

 1. nem megfelelő művelő eszközök használata

 2. szükségesnél nagyobb művelet- és menetszámmal történő talajművelés alkalmazása

 3. periodikus mélyművelés nem történt meg egyszer sem az öt év alatt

X. A művelés minimális szintje

 1. elhagyatott, nem művelt, gyommal fertőzött szántó területek

 2. megrongált, elpusztított tájképet alkotó elemek

 3. felszántott természetes gyepterületek

 4. megtelepedett nemkívánatos lágy- és fásszárú növények

 5. nem legeltetett, vagy kaszált gyepterület, illetve túllegeltetés vagy fűletiprás látható jelei

XI. A gazdaság területének rendben tartása:

 1. rend hiánya (szemetes, rendezetlen állapot) a gazdaság területén és környezetében

 2. gazdálkodó hanyagsága miatt a gazdasági utak rossz állapotban vannak, az úthibák nincsenek kijavítva

XII. A kötelező nyilvántartások:

 1. táblatörzskönyv hiánya, vagy hiányos vezetése, illetve 2 napos határidő alatt sem történt meg a hiánypótlása

 2. a permetezési napló hiánya, vagy hiányos vezetése, illetve 2 napos határidő alatt sem történt meg a hiánypótlása

 3. állatállománnyal kapcsolatos nyilvántartások hiányos, jogszabálytól eltérő vezetése

 4. a nyilvántartások és azok dokumentációnak megőrzése 5 éven keresztül nem áll rendelkezésre

A kötelezettségek és a támogatási feltételek megsértésének súlyossága alapján az MVH:

 • felszólítja a támogatottat a kötelezettségek betartására,

 • részben csökkenti az adott évi támogatást,

 • teljes egészében megvonja az adott évi támogatást,

 • egy gazdasági évre kizárja a támogatottat a programból,

 • vagy kizárja a támogatottat a támogatási programból.

Az ellenôrzési rendszert az MVH területileg illetékes megyei kirendeltségei és a központ együtt mûködteti.

A 49/2001. (IV.3.) Kormányrendelet szerint a termőföldön folytatott tevékenységet a talajvédelmi hatóság ellenőrzi. Az ellenőrzés a beküldött adatlapok alapján történik. Ellenőrizendő a tevékenységet folytatók (adatlapot beküldők) 5-10%-a. Ebbe a részbe többnyire azon adatszolgáltatók tartoznak bele, akik adatlapjának rögzítése során kirívó, vagy hibás, hiányos adatokat találnak. Amennyiben az állattartó teleppel nem rendelkező trágyafelhasználók által beküldött adatlapok száma alacsony az ellenőrzések arányát növelni kell. Az ellenőrzés során a fő cél a „Jó mezőgazdasági gyakorlat” szabályainak betartatása.

A kezdeti évek tapasztalatai a következők:

 • annak ellenére, hogy a rendelet végrehajtása szempontjából az első évek „tanulóéveknek” számítanak, az ügyfelek körében meglehetősen nagy volt a tájékozatlanság,

 • több esetben rendkívül pontatlan és hiányos adatszolgáltatás érkezett be,

 • az ellenőrzések során tapasztalható volt, hogy az istállótrágya termőföldön történő tárolására vonatkozó időkorlátozás a gazdálkodóknál nehezen egyeztethető össze az agrotechnikával,

 • az adatfeldolgozás, az adminisztráció és különösen az ellenőrzés, mint új és plusz feladat a talajvédelmi felügyelet számára, rendkívül munka- és időigényes volt, mely már rövidtávon felvetette a felügyelet kapacitás bővítésének igényét.