Ugrás a tartalomhoz

Globális környezeti problémák és társadalmi hatásuk II.

Prof. Tamás János, Dr. Juhász Csaba, Dr. Pregun Csaba, Dr. Nagy Attila, Szőllősi Nikolett, Gerőczi Viktória, Fórián Tünde (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

4.10 A gazdálkodási napló

4.10 A gazdálkodási napló

A helyes gazdálkodási gyakorlat előírásainak megfelelő gazdálkodási napló vezetése, és annak gyakorlati tapasztalatai

I.Jogszabályi előírások: 4/2004.(I.13.)FVM rendelet:

1.Egyszerűsített területalapú támogatásokhoz a „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” (1.sz. melléklet):

a.12%- nál nagyobb lejtésű területen kapás kultúra termelése tilos,

b.szántóterületet művelésben, és gyommentesen kell tartani,

c.a mezőgazdasági területen a lágy és fás-szárú növények megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni.

2. Vidékfejlesztési támogatások igénybevételéhez a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat + a „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” előírásait együttesen kell alkalmazni (2.sz. melléklet): 12 szempont: 1. szántóföldi növénytermesztés, 2. gyep-gazdálkodás, 3. tápanyag-gazdálkodás, 4. növényvédelem, 5. természet, és táj-védelem, 6. állattartás, 7. Talajerózió, 8. talaj szervesanyag- tartalma, 9. talajszerkezet, 10. művelés minimális szintje, 11. a gazdaság területének rendben tartása, 12. kötelező nyilvántartások.

II. Kötelező nyilvántartások (12. pont, HGGY):

1.A gazdálkodónak a mezőgazdasági parcellán végzett tevékenységeiről Gazdálkodási Naplót kell vezetni, amely tartalmazza a tápanyag-gazdálkodásra vonatkozó részleteket is.

2.A gazdálkodónak a gazdálkodása során felhasznált növényvédő szerekről, valamint azokkal kapcsolatos tevékenységéről Permetezési Napló-t kell vezetnie.

3.A gazdálkodónak az állattartás során vezetnie kell az állat-egészségügyi, illetve az állat-jóléti jogszabályokban részletezett nyilvántartásokat.

4.A nyilvántartásokat, és azok dokumentumait a pályázati időszak végéig meg kell őrizni.

III. A „Gazdálkodási Napló” szerkezete:

 • GN01 fedlap, a gazdaság, és a kapcsolattartó adatai

 • GN02 Alapadatok I.: ezen található a „Földhasználati összesítő”, és a „Parcellánkénti adatok”

 • GN03 – 05 Alapadatok II. : „Állatállomány változása”, állatfajonként, fajtánként, korcsoportonként, havi bontásban

 • GN06 Alapadatok III. : tartalmazza az eszközök állományát, „Erőgépek és önjárógépek”, „Munkagépek és egyéb eszközök”, Gazdasági épületek”, „Egyéb épületek” bontásban

 • GN07 „Adatlap a növényvédelmi megfigyeléshez”: parcellánként tartalmazza az „Előrejelzési adatok forrásait, gyűjtését és feldolgozását”, a „Károsítók megfigyelését”

 • GN08 „Talaj-, illetve Növényvizsgálati Adatlap”: parcellánként tartalmazza a „Talajvizsgálati adatok”-at, a „Növényvizsgálati adatok”-at, az „Erózióval kapcsolatos adatok”-at

 • GN09 – 14 „Parcellaművelési adatok”: parcellánként tartalmazza (szántó, gyümölcsös, szőlő, gyep, halastó, nádas bontásban) „A parcella részvétele valamely támogatási programban”, a „Parcellán termesztett növény adatai”, a „Tápanyag-gazdálkodási terv”, valamint a „Műveleti adatok” táblákat

 • GN15 „Gazdálkodással kapcsolatos dokumentumok jegyzéke”: a talajvizsgálattal, a tápanyag-gazdálkodással, a növényvédő szer felhasználással, az engedélyekkel, kapcsolatos dokumentumokat, számlákat kell felsorolni, és ezeket a Gazdálkodási Naplóhoz mellékelni

 • GN - - „Parcellaművelési adatok pótlap”: ezen lehet fojtatni a GN09 lapon, az adott parcellán megkezdett munkaműveleteket, ha az betelt

IV. Az adatok felvitelének célszerű sorrendje, és annak problémái:

 • Az egyes GN lapok sorrendjét követi az adatfelvitel ésszerű sorrendje is.

 • Az alapadatoknál minden sort ki kell tölteni, melyre nézve rendelkezünk adattal.

 • A parcellaszámozásnál az lenne a szerencsés eset, ha a MEPAR (SAPS) sorszámokat alkalmazni lehetne a KAT és az AKG esetében is. Ez a gyakorlatban nem így van, ezért kell képezni egy egységesített, folyamatos sorszámozást, amely megegyezik a SAPS parcella-sorszámmal, ha a parcella mérete és a benne lévő Hrsz-ok változatlanok, amennyiben ez nem áll fenn, akkor egy új számot kell adni, ami az eddigi utolsó parcellaszámot követő szám lesz. Arra ügyelni kell, hogy ilyen esetben is beírjuk a kérelemben szereplő KAT, vagy AKG parcellaszámot is a megfelelő sorba.

 • Az egyes GN lapok alján magyarázatok vannak, melyek segítik az értelmezést és a kitöltést.

 • Gondot jelenthet a parcella méretének meghatározása abban az esetben, ha abban osztatlan közös tulajdonban lévő területek is vannak. Ha itt eltérést találunk a Földhivatali (helyrajzi számos) és a MEPAR Blokk/parcellaszámos területek méretében, akkor az összterületből kiindulva arányosítást kell végezni, valamennyi tulajdonosra vonatkozóan. Az így kiszámított, és a támogatható területnek megfelelő, területnagyságokat célszerű ezután a haszonbérleti szerződésekre is, széljegyzetként ráírni.

 • A Gazdálkodási Napló kézi, és un. Exceles változata egyaránt rendkívül szűk helyeket tartalmaz az adatok beírásához, de az esetlegesen használt rövidítésekből egyértelműen meg kell tudni határozni a konkrét adatot.

 • A növényvédelmi megfigyelésekhez használatos GN07 lapot mindenképpen célszerű növényvédős szakemberrel közösen kitölteni. Ügyelni kell az adatoknak a Permetezési Naplóval való egyezőségére!

 • Talaj, és növény-vizsgálatot (GN08) csak a Minisztérium által akkreditált talajlaborral lehet végeztetni, a választott agrár-környezetgazdálkodási programnak megfelelően. Célszerű azonnal a tápanyagmérleget is elkészíttetni!

 • A parcellaművelési adatoknál (GN09 – 14) a vetésforgó betartásának ellenőrizhetősége miatt, fel kell tűntetni az előveteményt és a másodveteményt is. A tápanyag-gadálkodási tervnél csak a három alapvető hatóanyagot kéri feltűntetni (N, P, K). Mivel a művelési adatokat hónap/nap pontossággal kérik, ezért egy parcellán egyfajta művelet akár többször is szerepelhet, amennyiben az több napig tartott. Itt is gondot okozhat a szűk cella.

 • A gyepterület parcella művelési adatai felett meg kell határozni a hasznosítási módot (kaszáló, legelő, vegyes), valamint a gyeptípust (szikes, dombvidéki száraz, üde, homoki, fás legelő, ártéri, egyéb), itt található a legeltetési napló is.

 • A gazdálkodással kapcsolatos dokumentumokat, kötelezően össze kell gyűjteni, azokról a GN15 lapon felsorolást kell készíteni, majd ezek másolatát, a Gazdasági Napló (cégszerűen aláírt) másolatával együtt a Minisztérium illetékes főosztályának (FVM Agrár-vidékfejlesztési és Környezetgazdálkodási Főosztály, 1860 Budapest 55. Pf. 1.), a jogszabályban meghatározott határidőig, postai úton meg kell küldeni.

V. Megoldások, lehetőségek a Gazdálkodási Napló vezetésével kapcsolatban:

 • A gazdaságok adminisztrációs feladatainak szakszerű elvégzéséhez segítséget fognak nyújtani, a jelenleg szervezés alatt álló NVT-s szaktanácsadói hálózat szakemberei.

 • A határidők sürgető volta miatt, a Gazdálkodási Naplót 2004/2005. gazdasági évről sürgős tempóban kell elkészíteni, ezért minden gazdálkodónak el kell döntenie, milyen megoldást kövessen. A magunk részéről ezeket a lehetőségeket kívánjuk ismertetni:

 • Kézzel történő kitöltés, a falugazdászok által átadott, vagy az FM Hivatal által kipostázott nyomtatványon. Itt a megfelelő lapokról kellő számú másolatot kell készíteni, még mielőtt a munkához hozzáfognánk.

 • A GN-nak létezik Excel-es változata is amit, vagy a gazdaság készít el saját számítógépén (amennyiben rendelkezik megfelelő PC-vel, szoftverrel, és természetesen idővel), vagy szaktanácsadó készíti el ezzel a módszerrel (természetesen térítés ellenében).

 • Komplex számítógépes program segítségével (ilyen pl. az AgráSz is). Itt ugyancsak lehetséges saját gépen, saját szakemberrel (ez elsősorban a nagyobb, megfelelő szakemberrel rendelkező gazdaságokra vonatkozik), vagy a programot használó szaktanácsadó által, szabályszerűen megkötött szaktanácsadási szerződésre.

 • Mit nyújt az FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézete, és az A.P.T.O. által közösen üzemeltetett, és általunk programozott, AgráSz online szoftver használata?:

 • hosszú távon biztosítja a kötelező nyilvántartások folyamatos és szakszerű vezetését,

 • a program, és az adatállomány nem foglal helyet a saját számítógépen,

 • az adatok a KSZI által üzemeltetett szerver-számítógépen, kettős biztonsági mentés mellett kerülnek tárolásra, az adatvédelmi előírásoknak megfelelően,

 • az egyes gazdasági évek közötti átmenet (adatátadás) biztosított,

 • a kötelező nyilvántartások mellett megoldja a Földhasználati Nyilvántartás vezetését, a gázolajtámogatás-igénylés nyomtatványainak kitöltését,

 • központi adatbázisban rögzíti a gazdaság eszközállományát, annak növekedését és csökkenését (felhasználásokat),

 • a tárolt adatokat képernyőn, vagy nyomtatásban egyaránt megjeleníthetjük,

 • a nyomtatási képet saját számítógépen is lehet tárolni, onnan bármikor kinyomtatni, vagy elektronikus úton továbbítani,

 • előny lehet a szaktanácsadóknak, hogy akár a helyszínen is elvégezhető a munka (adatrögzítés), hordozható számítógépen,

 • segítséget nyújt, a tárolt és rendszerezett adatok sokasága révén, a pályázatok adatainak, üzleti tervének összeállításához,

 • megkönnyíti (és rövidebbé teszi) a hatósági ellenőrzést, és a végzett intézkedések alátámasztását,

 • rugalmasan alkalmazható az egyes agrár-környezetgazdálkodási előírásokhoz,

 • a DMSZSZ – KSZI konzorcium, mint ernyőszervezet, az általa koordinált szaktanácsadók részére 1 db licencet biztosít térítés nélkül, a 2005/2006. gazdasági évre, (ennek ára a notebook árában bennfoglaltatik),

 • további licencekért térítést kell fizetni,

 • a program használatáért kifizetett licencdíj(ak) költségként elszámolható,

 • a program a www.agrasz.hu honlapon elérhető, és megrendelhető, demo-verziója a www.agriedu.hu honlapon megtekinthető, de ugyanezeket a www.kszi.hu honlapon is megtalálhatjuk, az AgráSz menüpont alatt.

5. táblázat: Állategység (ÁE) számítási táblázat