Ugrás a tartalomhoz

Globális környezeti problémák és társadalmi hatásuk II.

Prof. Tamás János, Dr. Juhász Csaba, Dr. Pregun Csaba, Dr. Nagy Attila, Szőllősi Nikolett, Gerőczi Viktória, Fórián Tünde (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

5.4 Munkavállalók kötelezettségei a munkavédelem keretében

5.4 Munkavállalók kötelezettségei a munkavédelem keretében

A munkavállaló kötelezettségei körébe tartozik, hogy a az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenjen és a munkaidejét munkában eltöltse, munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó előírások szerint végezze el. Továbbá a munkavállaló a munkatársaival együttműködjön, és munkáját úgy végezze, hogy az más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse.

A dolgozó megtagadhatja a munkavégzést, ha azzal életét, egészségét, vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Amennyiben az utasítás végrehajtása mások életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyezteti, akkor a munkavállaló köteles megtagadni az utasítás végrehajtását.

A munkavállalónak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban kell munkát végeznie. Ennek keretében a tőle elvárható módon meg kell győződnie a munkaeszköz biztonságos állapotáról, azt a rendeltetésének megfelelően, a munkáltató utasításai szerint kell használnia, és el kell végeznie a számára előírt karbantartási feladatokat.

Emellett az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően kell használnia, és tőle elvárhatóan tisztán kell tartania, aminek a használata nem csak joga, de kötelessége is a dolgozónak. A munkaterületen meg kell tartania a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot, továbbá el kell sajátítania a munkája biztonságos elvégzéséhez nélkülözhetetlen ismereteket, részt kell vennie az előírt orvosi, illetve pályaalkalmassági vizsgálaton. A munkavállaló semmilyen módon nem mondhat le a védőeszköz használatáról. A munkavállalónak az esetlegesen bekövetkező balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelentenie kell.