Ugrás a tartalomhoz

Globális környezeti problémák és társadalmi hatásuk II.

Prof. Tamás János, Dr. Juhász Csaba, Dr. Pregun Csaba, Dr. Nagy Attila, Szőllősi Nikolett, Gerőczi Viktória, Fórián Tünde (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

Felhasznált irodalom

Felhasznált irodalom

Bálint J. (1998): Minőség – tanuljunk és tanítsuk. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.
Balogh M. (2004): Kinek jó az EUREPGAP? Magyar Minőség, 13. 8-9. 35-37.
Balogh M.-Győri Z. (2001): Mezőgazdasági minőségirányítás. Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar. Egyetemi jegyzet.
Berde Cs. (2003): Menedzsment a mezőgazdaságban. Szaktudás Kiadó. Budapest.
Bernáth L. (1997): A minőségbiztosítási rendszerkiépítés gyakorlata. A Mezőgazdasági Minőségbiztosítási Tanácskozás Kiadványa. Debrecen.
BS 8800: 1996
Cégvezetők Kiskönyvtára, VI. évfolyam 4. szám
Chikán A.–Demeter K. (1999): Az értékteremtő folyamatok menedzsmentje. Aula Kiadó, Budapest.
Czuppon Rita (2011): A fogyasztóvédelem új irányvonalai. Magyar minőség 20. évf. 1. sz. 33-34pp.
Farkas J. (2005): A HACCP rendszer és a kockázatelemzés alapismeretei. Egyetemi jegyzet. Budapesti Corvinus Egyetem.
Fekete Orsolya (2011): A felügyeleti szervek tevékenysége Magyarországon a fogyasztóvédelem egyes területein – kitekintéssel a rendszerszintű problémák megoldási
Finna H.-Tóth Zs.E. (2004): A minőségirányítás alapjai. Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára. www.iposz.hu
Fogyasztóvédelmi Stratégia. Szakmai Vitairat. Nemzetgazdasági Minisztérium, 2011. Május.
Győri Z.-Győri Zné. (2002): Minőségrendszerek bevezetésének és alkalmazásának tapasztalatai növényitermék-előállításban. Magyar Minőség 2002/11.
Jarjabka Á.- Sodics J. (2007): Minőségügyi és minőségbiztosítási alapismeretek. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A. Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé. Pécs.
Juhász Cs. (szerk.): (2001). Minőségbiztosítás a mezőgazdaságban. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó. 171.
Kapás Zs. (2006): MEBIR. OMKTK. Kft kiadványa, Budapest..
Kapás Zs. (2007): Munkahelyi egészségfejlesztés, mint megtérülő beruházás. Országos Egészségfejlesztési Intézet 119.
Kocsor Z. (1999): Beveztés a minőségügybe. A minőség gyakorlati kérdései. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.
Kósa Cs. (2005): Munkavédelem, egészségvédelem I-II. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,Mérnöktovábbképző Intézet.
Kozák Tamás (2004): A kormány fogyasztóvédelmi politikája. Fogyasztóvédelmi Szemle 1 évf. 1. sz. 77. p.
Kövesi J.– Topár J. (2006): A minőségmenedzsment alapjai Budapest. Typotex Kiadó.
Követelmények (BS OHSAS 18001:2007)
Kun-Szabó L. (1999): Minőségbiztosítás a környezetvédelemben. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.
Lehetőségeire, PhD tézis, Szeged
Masing W. (1997): A minőség megvalósíthatóságának korlátai. Minőség és Megbízhatóság, Budapest.
McHugh J. (1997): Az ISO 9000-es előtti korszaktól a TQM utánig. Minőség és Megbízhatóság, Budapest.
Mészáros J.-Juhász Cs.-Kovács E.: (2003). Minőség- és környezetirányítási rendszerek integrációja az agráriumban. Szaktudás Kiadó Ház. 146.
Molnár P. (1996): A minőségirányítás korszerű módszerei: TQM és a minőségtechnikák. Phare-OMFB, Budapest.
MSZ 28001:2008 A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere (MEBIR).
MSZ EN ISO:28001:2008
Nagy Zs. (2007): Minőségmenedzsment. Jegyzet. Berzsenyi Dániel Főiskola Természettudományi és Műszaki Kar. Szombathely
OHSAS 18001 Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszer
ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG: 2011.
Rácz E. (1997): Minőségügy, minőségpolitika a magyar agrárgazdaságban. Mezőgazdasági Minőségbiztosítási Tanácskozás Kiadványa, Debrecen.
Roth A. (2001): Minőségbiztosítás és irányítás az ISO 9000 lapján, ISO 9000:2000 minőségügyi rendszer. Budapest. Verlag Dashöfer.
Rothery, B. (1997): ISO 14000 és ISO 9000. Panem-Mcgraw-Hill, Budapest.
Sembery P. (szerk.) (1997): Mezőgazdasági Minőségmenedzsment. OMFB-PHARE. Gödöllő.
Sósné Gazdag M. (1996): Minőségbiztosítás az élelmiszeriparban. Mezőgazda Kiadó. Budapest.
Szabó G. Cs. (2000): Minőségbiztosítási menedzsment és minőségstratégiák. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Budapest.
Szathmáry Zs.-Győri Z. (2007): Minőségbiztosítás és nyomon követhetőség a növénytermesztésben. Agrártudományi Közlemények, 2007/26. különszám. Debrecen. 273-277.
TÁJÉKOZTATÓ A MUNKABALESETEK ALAKULÁSÁRÓL I. NEGYEDÉV
Tenner A.-DeToro I. (2005): Teljes körű minőségmenedzsment TQM. Műszaki Könyvkiadó Budapest.
Varga Ené Szűcs E. (2004): Teljes körű minőségmenedzsment TQM. Debrecen, Debreceni Egyetem.

Jogszabályok

19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM
65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet szerint egyéni védőeszköz
A felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló 33/2000. (III. 17.) Korm. rendelet
A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény
A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet
A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. Törvény
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)
A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény
A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet
A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm.rendelet
A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény
A termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 8/2001. (I. 26.) FVM rendelet
A/RES/39/248
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
Az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet
A Tanács 1976. május 4-i 76/464/EGK irányelve a Közösség vízi környezetébe bocsátott egyes veszélyes anyagok által okozott szennyezésről
A Tanács 1979. április 2-i 79/409/EGK irányelve a vadon élő madarak védelméről
A Tanács 1986. június 12-i 86/278/EGK irányelve a szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása során a környezet, és különösen a talaj védelméről
A Tanács 1991. július 15-i 91/414/EGK irányelve a növényvédő szerek forgalomba hozataláról
A Tanács 1991. november 19-i irányelve a borjak védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról (91/629/EGK)
A Tanács 1991. november 19-i irányelve a sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról (91/630/EGK)
A Tanács 1991. december 12-i 91/676/EGK irányelve a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről
A Tanács 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről
A Tanács 1996. szeptember 24-i 96/61/EK irányelve a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről
A Tanács 1997. január 20-i 97/2/EK irányelve a borjak védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló 91/629/EGK irányelv módosításáról
A Bizottság 1997. február 24-i határozata a borjak védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló 91/629/EGK irányelv mellékletének módosításáról (EGT vonatkozású szöveg) (97/182/EK)
A Tanács 97/11/EK irányelve (1997. március 3.) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításáról
A Tanács 98/58/EK irányelve (1998. július 20.) a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről
A Bizottság 1999. május 31-i határozata a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről (IPPC) szóló 96/61/EK tanácsi irányelvvel kapcsolatos kérdőívről (a 91/692/EGK tanácsi irányelv végrehajtása)
A Tanács 1999. július 19-i 1999/74/EK irányelve a tojótyúkok védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról
A növényvédelmi tevékenységről szóló 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet
2011.5.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 158/1 HU

Internetes források

http://ec.europa.eu/consumers/cons_info/10principles/en.pdf
http://efke.hu/blog/index.php/2008/09/29/jotallas-amit-kotelezo-vallalni-tartos-fogyasztasi-cikkek/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
http://feosz.softipo.hu/kezdolap
http://infopoly.info/dombigabor/2010/04/digitalis-millenium-usa-2000/
http://mathom.dura.hu/mszeib/diakok/fogyasztoved.htm
http://mathom.dura.hu/mszeib/diakok/fogyasztoved.htm (Csíky András) n/ifo/III/1., 2002. május 20
http://panaszok.hu/
http://tudatosvasarlo.hu
http://www.cpsc.gov/about/about.html
http://www.csalan.hu/zold-tippek/vasarloi-jogok
http://www.debrecenijogimuhely.hu/archivum/1_2010/a_fogyasztoi_szerzodes_es_alanyai/
http://www.dolceta.eu/magyarorszag/Mod1/A-legfontosabb-magyar.html
http://www.dolceta.eu/magyarorszag/Mod1/A-legfontosabb-magyar.html
http://www.drszoter.hu/docs/a-kozossegi-fogyasztovedelem-kialakulasa-2006.pdf
http://www.efk.hu/
http://www.enotes.com/business-finance-encyclopedia/consumer-bill-rights
http://www.foved.hu/eu.html
http://www.fvf.hu/afogyasztovedelem
http://www.imsys.hu/hu/alap.aspx?menu_azonosito=munkav_tevekenys_mebir
http://www.jogiforum.hu
http://www.mszt.hu/jegyzekek/MIN_NEMZETKOZI_EUR_SZABVANYAI.pdf
http://www.nfh.hu/
http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/top/bemutatkozunk.html
http://www.pointernet.pds.hu
http://www.pointernet.pds.hu/ujsagok/transpack/2006/06/20060616134443542000000603.html
http://www.qualimed.hu/szolgaltatasok/szolgaltatas/munkahelyi_egeszsegvedelmi_es_biztonsagi_iranyitasi_rendszer_-_mebir_-_ohsas_18001
http://www.standard-team.com/index.php?keret=ohsas18001 and lang=hu
http://www.standard-team.hu/ohsas-18001-mebir-msz28001.html
http://www.tudatosvasarlo.hu/
www.eu2011.hu
www.kinaon.com
www.nfh.hu