Ugrás a tartalomhoz

"B" Tételű modul - Természetvédelem

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. (2008)

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

9. fejezet - 9. A növényvilág védelmének jogi eszközei Magyarországon. Kiemelések a törvényből. Ranunculales - boglárkafélék rendje és természetvédelmi vonatkozásaik

9. fejezet - 9. A növényvilág védelmének jogi eszközei Magyarországon. Kiemelések a törvényből. Ranunculales - boglárkafélék rendje és természetvédelmi vonatkozásaik

A hatályban lévő természetvédelmi törvény kiemelései a botanika oldaláról

I. rész

1.§ A törvény célja:

A természeti értékek és területek, tájak, valamint azok természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének általános védelme, megismerésének és fenntartható használatának elősegítése, továbbá a társadalom egészsédes, esztétikus természet iránti igényének kielégítése; a természetvédelem hagyományainak megóvása, eredményeinek továbbfejlesztése, a természeti értékek és területek kiemelt oltalma, megőrzése, fenntartása és fejlesztése.

II. rész: A természeti értékek és természeti területek általános védelme

8.§ A vadon élő élővilág általános védelme

A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani

Definíciók:

 • Őshonos fajok-két évezrede a Kárpát-medence természetföldrajzi régiójában élnek –nem behurcolás v. betelepítés eredményeként

 • Behurcoltak vagy betelepítettek, amelyek az ember nem tudatos (behurcolás) vagy tudatos (betelepítés) tevékenysége folytán váltak a hazai élővilág részévé

 • Tájidegen fajok, amelyek növény-és állatföldrajzi szempontból nem minősülnek őshonosnak

 • Visszatelepülők azok az őshonos élő szervezetek, amelyek hazánk területéről eltűntek, de természetes elterjedésük folytán ismét megjelennek hazánk természetes élővilágának részeként.

9.§

 • Tilos a vadon élő szervezetek genetikai állományának mesterséges úton történő megváltoztatása, az így keletkezett egyed terjesztése, életközösségek közötti szándékos áthurcolása.

 • … új élő szervezet betelepítése akkor engedélyezhető …ha a hazai életközösségekben nem módosítják a természetes folyamatokat az őshonos fajok rovására

 • A biológiai sokféleséget befolyásoló, genetikailag módosított szervezetek létrehozása, az azokkal folytatandó kísérletek, tenyésztésük, terjesztésük, az országból történő kivitelük és behozataluk – e törvény rendelkezéseivel összhangban – külön törvényben meghatározott feltételekkel és módon történhet

 • A törvény a törvényen túl gazdálkodási és művelési megszorításokat vethet ki a védelmet nem élvező területeken is az ún. természeti területeken: erdő, gyep, nádas, művelésre alkalmatlan területek

16. §

 • Erdő telepítése – ha a termőhelyi adottságok lehetővé teszik – elsősorban őshonos fafajokkal, természetes elegyarányban, természetkímélő módon történjék.

33. §

 • Védett természeti területeken erdőtelepítés kizárólag őshonos fafajokkal, természetkímélő módon és a termőhely típusra jellemző elegyarányoknak megfelelően végezhető

 • Védett természeti terülteken lévő, nem őshonos fafajokból álló erdőben a természetközeli állapot kialakítására a pótlás, az állománykiegészítés, az erdőszerkezet átalakítása, a fafajcsere, az elegyarány szabályozás és a monokultúrák felszámolása útján kell törekedni

A törvény 42. § – egyebek mellett előírja

 • Tilos a növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása

 • Gondoskodni kell a védett növény-és állatfajok, társulások fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok, vízháztartás megőrzéséről.

 • Igazgatóság engedélye szükséges védett, illetve-ha nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó növényfaj:

 • Egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének gyűjtéséhez;

 • Egyedének birtokban tartásához, adásvételéhez, cseréjéhez

 • Egyedének külföldre viteléhez, az országba behozatalához, az országon való átszállításához;

 • Egyedének preparálásához;

 • Egyedének betelepítéséhez, visszatelepítéséhez, kertekbe, botanikus kertekbe történő betelepítéséhez, termesztésbe vonásához;

 • Egyedével vagy egyedén végzett nemesítési kísérletekhez;

 • Egyedének biotechnológiai célú felhasználásához;

 • Természetes állományai közötti mesterséges géncseréjéhez

 • Védett növényfajokból álló gén- és szaporítóanyag-bank létrehozásához, védett növényfaj gén- és szaporítóanyag-bankban történő elhelyezéséhez az igazgatóság engedélye szükséges

 • Fokozottan védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének eltávolításához, elpusztításához, megszerzéséhez az igazgatóság engedélye szükséges.

 • Fokozottan védett vagy nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó növényfajok esetén a (3) illetőleg a (5) bekezdés szerinti engedély csak természetvédelmi vagy más közérdekből adható meg

A törvény definiálja továbbá a következő fogalmakat:

Kipusztult vagy eltűnt: kipusztult: 50 éve nem került elő, azelőtt rendszeresen szaporodott, pl. magyar mézpázsit. Eltűnt: 10 éve nem kimutatható

Közvetlenül veszélyeztetett: rendkívül kis létszám, izolált állományok, nemzetközi jelentőség pl. tornai vértő.

Aktuálisan veszélyeztetett: kis létszám, csökkenő tolerancia, megszűnő élőhely, peremhelyzet. Pl. kis holdruta

Potenciálisan veszélyeztetett: peremhelyzet, szigetszerű előfordulás, érzékeny, ritka, szép. Pl. tavaszi hérics

További paragrafusokban:

Vadon élő szervezetek szállításáról, …növényvédelmi szerek, egyéb vegyi anyagok használatáról, vízgazdálkodásról, talajvédelemről rendelkezik.

Kimondja, hogy a teljes pénzben kifejezett értéket kell figyelembe venni a faj élő vagy élettelen példánya, bármely fejlődési alakja, továbbá felismerhető része, származéka károsítása esetén.

Külön mellékletben (7. és 8. sz.) vannak a (1. és 3. sz.) mellékletekben nem szereplő, de az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős fajok

Védett fajok begyűjtésére csak korlátozott számban adható engedély, kutatási, oktatási, újratelepítési célokból, mesterséges szaporításhoz ill. egyéb közérdekből. A 7. sz. mellékletben szereplő növényfajok pénzben kifejezett értéke „egyedenként” 10000 Ft.

2001. 13.sz. r. (V. 09) KÖM rendelet a védett és fokozottan védett barlangok köréről, valamint az európai közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény és állatfajok közzétételéről

23/2005. (VIII. 31.) KvVM rendelet

 • Hazai védett növények száma 695, ebből fokozottan védett 63.

 • Az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növényfajok sora 80 új fajjal bővülta576-ra emelkedett hazánkban az Eu-ban is jogilag védett növényfajok száma.

 • A 80 között hazai faj csak a hóvirág (Galanthus nivalis), természetvédelmi értéke 10 000 Ft/egyed.

 • A fokozottan védett növényfajok pénzben kifejezett természetvédelmi értéke növekedett. 100 000 Ft- ról 250 000 Ft-ra módosult.

 • Veszélyeztetett gomba-és zuzmófajok védetté nyilvánításaa35 nagygomba és 5 zuzmófaj lett védett. Pl: őzlábgalóca (Amanita vittadinii), lemezes tinóru (Phylloporus pelletieri), magyar tölcsérzuzmó (Cladonia magyarica)