Ugrás a tartalomhoz

"B" Tételű modul - Természetvédelem

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. (2008)

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

18. fejezet - 18. A természet védelmével kapcsolatos multilaterális nemzetközi szerződések, egyezmények.

18. fejezet - 18. A természet védelmével kapcsolatos multilaterális nemzetközi szerződések, egyezmények.

A nemzetközi természetvédelmi egyezmények az államok közötti olyan nemzetközi jogi dokumentumok, amelyek az azt aláíró államokra, illetve az államokon keresztül az állampolgárokra, az adott államok joghatósága alá tartozó szervezetekre egyaránt kötelezőek. Természetesen léteznek olyan egyezmények, amelyek az állampolgárokra közvetlenül nem tartalmaznak kötelezettséget, ezek esetében az állam felelőssége az elsődleges.

A Ramsari Egyezmény

A nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen mint a vízimadarak tartózkodási helyéről szóló, Ramsarban (Irán), 1971. február 2-án elfogadott egyezmény 18 ország hozta létre, hazánk 1979-ben csatlakozott hozzá. Napjainkra az egyezmény részes államainak száma meghaladja a 120-at. Hazánk először az 1979. évi 28. törvényerejű rendelettel hirdette ki az egyezményt, majd – az 1982-es párizsi és az 1987-es reginai (Kanada) módosításokkal - egységes szerkezetben az 1993. évi XLII. törvénnyel.

Az egyezmény célja

Az egyezmény célja a vizes élőhelyek megőrzésének előmozdítása, valamint ésszerű, bölcs hasznosításuk elősegítése, továbbá az ehhez szükséges jogi, intézményi keretek kialakítása. Az egyezmény kimondja: „a vízimadarak időszakos vándorlásuk idején országhatárokon repülnek át, ezért nemzetközi vagyonnak kell tekinteni őket”. Az egyezmény két alapvető fogalmat tisztáz: Vadvíznek tekintendők „az akár természetes, akár mesterséges, állandó vagy ideiglenes mocsaras, ingoványos, tőzeglápos vagy vízi területek, amelyeknek a vize állandó vagy áramló édesvizű, félsós vagy sós, ideértve azokat a tengervizű területeket is, amelyek mélysége apálykor a hat métert nem haladja meg”. Vízimadarak alatt pedig a „vadvizektől ökológiailag függő madarak” értendők.

Kötelezettségek

Az egyezmény alapja, hogy a fajok in situ védelme elképzelhetetlen a természetes, vagy természetközeli állapotú élőhelyeik védelme nélkül. Az egyezményből a szerződő felekre (az egyes államokra) az alábbi alapvető kötelezettségek hárulnak:

  • Az egyezmény aláírásakor legalább egy vadvizet kell a "Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek jegyzékébe" jelölni.

  • A szerződő felek kötelesek a vadvizek (vizes területek, élőhelyek) védelméről gondoskodni.

  • A jegyzékben szereplő területek státusának a megváltoztatására csak fontos közérdekből kerülhet sor és ebben az esetben is hasonló jellegű és kiterjedésű területet kell a helyébe jelölni a jegyzékbe.

  • A vadvizekkel (vizes élőhelyekkel) kapcsolatos különböző terveket úgy kell elkészíteni és megvalósítani, hogy azok elősegítsék a területek ésszerű (bölcs) hasznosítását és ökológiai jellegének megőrzését.

  • A vizes területek védetté nyilvánításával is elősegítendő megőrzésük. A hazai területek túlnyomórészt kiemelt természetvédelmi oltalom alatt állnak (védett természeti területek). Ez alól a Balaton kivétel, amely – néhány kisebb részétől eltekintve – nem áll természetvédelmi oltalom alatt (a Balaton más szempontból is speciális helyzetű „ramsari terület”, hiszen csak időszakosan tartozik az egyezmény hatálya alá).

  • A szerződő felek kötelessége az is, hogy az egyezmény végrehajtásával kapcsolatos kérdésekben egyeztessenek, elsősorban a határokat átszelő vizes területek, a vonuló fajok védelmével kapcsolatban, valamint különböző segélyek, támogatások ügyében.

  • Minden szerződő fél nemzeti vadvíz (vizes élőhely) leltárt készít, továbbá a részes felek konferenciája számára tájékoztató jelentést ad.

  • A szerződő felek gondoskodnak a jegyzékbe felvett területeik kezelési terveinek kidolgozásáról, továbbá figyelemmel kísérik e területek ökológiai jellegének változását. Ehhez kapcsolódik az un. Montreux-i Jegyzék. Ebbe a jegyzékbe azokat az egyezmény hatálya alá tartozó területeket veszik fel, amelyek ökológiai jellege megváltozott, változóban van, vagy prognosztizálhatóan meg fog változni.

Az egyezmény, továbbá a szerződő felek konferenciái által hozott határozatok végrehajtásának koordinálását –a Nemzetközi Természetvédelmi Unió (IUCN) keretein belül működő– Titkárság látja el, a szerződő felek által életre hívott Állandó Bizottság általános irányításával.