Ugrás a tartalomhoz

ELMÉLETI FIZIKA IV. - Relativisztikus kvantumelmélet

Pitajevszki L.P., Landau L.D., Lifsic E.M.

Typotex

k

k

Källen–Lehmann előállítás

kanonikus változók, téré

keltő operátorok 1, 2, 3

keltő operátorok, részecskéké

kényszerített emisszió

képzetes argumentumú Bessel-függvény

képzetes rész, alakfaktoroké

képzetes rész, energiasűrűségé

keresztezési invariancia

keresztezési szimmetria 1, 2

keresztezett csatornák fotonvonalakkal felírt gráf

keresztezett csatornák

kereszttér

kétatomos molekulák elektrontermjei

kétatomos molekulák sugárzása 1, 2

kétfotonos rendszer, hullámfüggvénye

kétfotonos rendszer

kétfotonos szétsugárzás valószínűsége

kétlevonásos diszperziós reláció

kétrészecskés szórási folyamatok

kétrészecskés unitaritási feltétel

kétszeresen logaritmikus aszimptotika, teljes

kétszeresen logaritmikus aszimptotika, vertexoperátoré

kétszeresen logaritmikus aszimptotika

kétszeresen logaritmikus járulék 1, 2

kétszeresen logaritmikus korrekciók 1, 2

kétszeresen logaritmikus pontosság

kétszeresen logaritmikus tagok 1, 2, 3, 4, 5

kétszeresen logaritmikus tagok kiemelése a vertexoperátorban

kétszeres degeneráció

kettős Compton-szórás

kettős diszperziós reláció 1, 2, 3

kettős diszperziós reláció, levonásos

kettős kötések

kettős spektrális sűrűség

két elektron sugárzása tömegközépponti rendszerben

két részecske Fourier-transzformált tereinek impulzusai

két részecske ütközése

kevert állapotok, fotoné

kezdeti hadronok hullámamplitúdói

kezdeti Lagrange-függvény

kibocsátási valószínűség, fotonoké

kibocsátott fény frekvenciaeloszlása

kibocsátott foton polarizációja

kicserélési gráfok

kicserélési típusú diagram

kiegészítő kiválasztási szabályok

kifutó folytonos vonalak, gráfé

kinematikai invariánsok 1, 2

kinetikai impulzus átlagértéke

kinetikai impulzus operátora

kisfrekvenciás rész, eltolódásé

kisugárzás ütközésekben, lágy fotonoké

kisugárzás, virtuális fotoné

kis frekvenciák esete

kis impulzusátadás

kis szögű szórás

kiválasztási szabályok 1, 2, 3, 4, 5

kiválasztási szabályok, izotóp spinre

kiválasztási szabályok, külső térre

kiválasztási szabályok, LS-csatolásra

kiválasztási szabályok, mágneses dipólusátmenetre

kiválasztási szabályok, mágneses kvantumszámra

kiválasztási szabályok, molekuláé

kiválasztási szabályok, multipólussugárzásé 1, 2

kiválasztási szabályok, pálya jellegű vektormennyiségekre

kiválasztási szabályok, paritásra 1, 2

kiválasztási szabályok, szimmetrikus szórásé

kiválasztási szabályok, szint előjelére

kiválasztási szabályok, szórásé 1, 2, 3, 4, 5

kiválasztási szabályok, teljes impulzusmomentumra

klasszikus térváltozók

Klein–Fok-egyenlet

Klein–Nishina-képlet

koherens szórás

kölcsönhatási energia Fourier-transzformáltja

kölcsönhatási kép 1, 2

kölcsönhatási képbeli operátor 1, 2

kölcsönhatás, elektromágneses

kölcsönhatás, elektronoké

kölcsönhatás, erős

kölcsönhatás, két elektroné

kölcsönhatás, nagy távolságban levő atomoké

kombinált szórás 1, 2

kombinált tükrözés

kommutátorok

kompakt csúcsrészek

kompakt részek 1, 2

kompakt sajátenergiás betét 1, 2, 3

kompakt sajátenergiás betét, elektroné

kompakt sajátenergiás betét, fotoné

komplex konjugált bináris transzformáció

kontinuitási egyenlet, négydimenziós alak

kontrahálódás, operátoroké

kontrakció, spinoroké

kontravariáns spinorkomponensek

koordinátafüggés, hullámfüggvényé

koordinátafüggés, spinorkomponenseké

koordináta mérhetősége

korrekciók, kétszeresen logaritmikusak

korrekciók, sugárzásiak 1, 2, 3, 4

korrekció, elektron mágneses momentumáé

korrekció, hullámfüggvényhez

korrekció, potenciális energiáé

korrekció, relatív

korrekció, sugárzási hatáskeresztmetszeté

korrespondancia-elv, Bohr-féle

körüljárási szabály, Feynman-féle

kötési energia, pozitróniumban

kovariáns perturbációszámítás

közbenső állapotok

közbenső foton

közbenső részecske helicitása

közbenső részecske négyesimpulzusa

közelítő propagátor

közepes áramsűrűség

közepes atomi energiaérték

kronologikus szorzat 1, 2

külső operátorok

külső térbeli elektron potenciális energiája

külső térbeli energiaszintek, elektroné

külső téren való elektronszórás sugárzási korrekciói

külső téren való szóródás amplitúdója

külső tér

külső vonalak, diagramé

külső vonal, effektív

külső vonal, Feynman-diagramé

küszöb, párkeltésé

kvadrupólusáram, elektromos

kvadrupólusmomentum-tenzor töltésrendszeré

kvadrupólusmomentum-tenzor

kvadrupólus-sugárzás teljes intenzitása

kvantálás, szabad elektromágneses téré 1, 2

kvantálás, vektortéré

kvantumelektrodinamika aszimptotikus képletei

kvantumelektrodinamika belső következetlensége

kvantumelektrodinamika, elektroné

kvantumelektrodinamika operátorai

kvantummechanikai átlag

kvantummechanikai visszalökődés

kvantumoszcillátorok

kvantumszámok, oszcillátoroké

kváziimpulzus 1, 2

kváziklasszikus közelítés

kvázi-nemrelativisztikus részecskék