Ugrás a tartalomhoz

ELMÉLETI FIZIKA IV. - Relativisztikus kvantumelmélet

Pitajevszki L.P., Landau L.D., Lifsic E.M.

Typotex

t

t

teljes hatáskeresztmetszet, sugárzási rekombinációé

teljességi feltétel, mátrixoké

teljes amplitúdó mértékinvarianciája

teljes eltolódás

teljes energia, téré

teljes hatáskeresztmetszet 1, 2, 3, 4

teljes hatáskeresztmetszet, fotoeffektusé

teljes hatáskeresztmetszet, foton párkeltéséé

teljes hatáskeresztmetszet, párkeltésé 1, 2

teljes hipergeometrikus függvények

teljes impulzusmomentum, fotoné

teljes impulzusmomentum, vetülete

teljes intenzitás, kvadrupólus-sugárzásé

teljes kétszeresen logaritmikus aszimptotika

teljes klasszikus intenzitás, sugárzásé

teljes momentum, fotoné

teljes spektrális intenzitás, beeső sugárzásé

teljes sugárzási valószínűség

teljes szórási amplitúdó 1, 2

teljes szórási hatáskeresztmetszet, polarizálatlan fotonoké

teljes valószínűség, adott frekvenciájú sugárzásé

teljes valószínűség, fotonok elnyeléséé

teljes valószínűség, fotonok kisugárzásáé 1, 2

teljes valószínűség, sugárzásé

tenzor, foton–foton szórásé

tenzor, gömbi

tenzor, irreducibilis

tenzor, pszeudo-

tenzor, rugalmas koherens szórásé

tenzor, szórási 1, 2, 3, 4

tenzor, valódi

térbeli eloszlás, áramsűrűségé

térbeli eloszlás, mágneses momentumé

térbeli eloszlás, töltésé

térbeli hullámfüggvény

térbeli tükrözés

térerősség Fourier-transzformáltja

terjedési függvény, elektroné 1, 2

természetes vonal alak

term hiperfinom szerkezete

téroperátorok Heisenberg-reprezentációban 1, 2

térparitás megmaradása

térszögelem, négydimenziós

Thomas-féle 1∕2 tényező 1, 2

Thomas–Fermi modell

Thomson-egyenlet 1, 2, 3

töltésállapotok, részecskéé

töltéskonjugáció 1, 2, 3, 4

töltéskonjugáció, hullámfüggvényé

töltéskonjugáció művelete

töltéskonjugált, hullámfüggvény

töltéskvantumszám

töltésmegmaradás, grafikus kifejezése

töltésmegmaradás

töltésparitás, fotonállapoté

töltésparitás, fotonoké

töltésparitás, pozitróniumé

töltésparitás, részecske–antirészecske rendszeré

töltés-alakfaktor

töltés-hullámfüggvény

töltés renormálása

töltés, részecsketéré

töltés térbeli eloszlása

tömeghéj

tömegközépponti rendszer

tömegoperátor 1, 2, 3

tömegoperátor kiszámítása

tömegoperátor, nemrenormált

transzformációs képletek, időtükrözésé

transzformációs képletek, négyestükrözésé

transzformációs szabály, gömbi helicitásállapotoké

transzformációs szabály, hullámfüggvényé

transzformációs szabály, impulzusmomentumé

transzformációs szabály, spinoré

transzformáció Jacobi-determinánsa 1, 2

transzformáció, pszeudoskalár tereké

transzformáció, skalár tereké

transzformáció, unitér

transzverzális mérték, háromdimenziós

transzverzalitási feltétel, áramé

transzverzalitási feltétel, négydimenziós

transzverzalitási feltétel

transzverzalitási követelmény

transzverzalitási mellékfeltétel

transzverzalitás, fotonoké

tükrözés 1, 2, 3

tükrözés, háromdimenziós spinoroké

tükrözés, időbeli

tükrözés, kombinált

tükrözés, négydimenziós spinoroké

tükrözés, négydimenziós

tükrözés operátorának hatása

tükrözés, spinoroké

tükrözés, térbeli 1, 2

T-invariancia, szórási amplitúdóé

T-invariancia

T-operáció