Ugrás a tartalomhoz

Magyarország története a XX. században

Romsics Ignác (2010)

Osiris Kiadó

1918

1918

január 8.Megjelenik Wilson amerikai elnök 14 pontos békeprogramja.

január 12.Háborúellenes tevékenysége miatt a belügyminiszter feloszlatja a Galilei Kört.

január 18.Általános sztrájk kezdődik Budapesten, amely a nagyobb vidéki városokra is átterjed.

február 1.A dalmáciai Cattaróban fellázadnak a matrózok.

április 8.A Monarchia nemzetiségei római kongresszusukon állami önállóságot követelnek a maguk számára.

május 7.A központi hatalmak és Románia békét kötnek Bukarestben.

május 24.Az Operaházban bemutatják Bartók Béla A kékszakállú herceg vára című operáját.

június 20.Ismét általános sztrájk kezdődik Budapesten és az ország több helyén.

szeptember 11.A király szentesíti az új választójogi törvényt (1918:XVII. tc.).

október 16.Az uralkodó bejelenti Ausztria föderatív alapon való átalakítását.

október 17.Tisza István a képviselőházban elismeri, hogy a központi hatalmak elvesztették a háborút.

október 23-24. Károlyi Mihály vezetésével megalakul a Magyar Nemzeti Tanács.

október 28.Prágában forradalom kezdődik; a Nemzeti Tanács a megalakítandó csehszlovák állam kormányává nyilvánítja magát.

október 29.Az olasz hadsereg áttöri az osztrák-magyar vonalakat a Piavénál. – A zágrábi horvát nemzetgyűlés deklarálja Horvátország függetlenségét és csatlakozási szándékát a leendő szerb-horvát-szlovén államhoz.

október 30.A túrócszentmártoni Szlovák Nemzeti Tanács határozatot hoz Szlovákia Csehországhoz való csatlakozásáról. – Bécsben sztrájkba lépnek a munkások; a hatalom az ideiglenes nemzetgyűlés kezébe kerül.

október 31.Budapesten győz a forradalom; a Nemzeti Tanács pártjaiból Károlyi Mihály elnöklete alatt koalíciós kormány alakul. – Ismeretlen katonák agyonlövik Tisza Istvánt.

november 3.A Monarchia fegyverszünetet köt Padovában az antanthatalmakkal.

november 13.Linder Béla tárca nélküli miniszter Belgrádban aláírja a déli demarkációs vonal nyomvonalát rögzítő fegyverszüneti megállapodást. – IV. Károly Eckartsauban nyilatkozatot ad ki, melyben lemond az államügyek vitelében való részvételről.

november 15.Megalakul a Magyar Országos Véderő Egylet (MOVE).

november 16.A Nemzeti Tanács határozatban jelenti be, hogy Magyarország „független és önálló népköztársaság”.

november 23.Közzéteszik az 1918:I. néptörvényt az általános és titkos választójog beveze téséről.

november 24.Megalakul a Kommunisták Magyarországi Pártja.

november 25.Az újvidéki Szláv Nemzeti Gyűlés a dél-magyarországi megyék Szerbiához csatolásáról fogad el határozatot.

november 28.Az erdélyi, partiumi és bánsági magyar lakosság küldötteinek marosvásár helyi nagygyűlése hitet tesz a budapesti kormány „wilsonizmuson alapuló” nemzetiségi politikája mellett és kifejezi ragaszkodását az ország területi integritásához.

december 1.Az erdélyi románok gyulafehérvári gyűlése Erdély Romániához csatolásáról fogad el határozatot.

december 3.Az antanthatalmak nevében Vix alezredes jegyzékben követeli a Felvidék katonai kiürítését és átadását Csehszlovákiának.

december 7.A kommunista Vörös Ujság első számának megjelenése.

december 22.Az erdélyi és kelet-magyarországi magyarság küldöttei kolozsvárinagygyű lésükön deklarálják, hogy Magyarországgal „egyazon állami közösségben” kívánnak élni.

december 24.Az Erdélyben előrenyomuló román csapatok elérik Kolozsvárt.

december 25.Megjelenik a ruszin nép autonómiájával foglalkozó 1918:X. néptörvény.

december 26.A csehszlovák csapatok elérik és elfoglalják Kassát.

december 30.A balkáni francia csapatok bevonulnak Szegedre.