Ugrás a tartalomhoz

Jogi alaptan

Szilágyi Péter (2014)

ELTE Eötvös Kiadó

Irodalom

Irodalom

Ancel, Marc: Az összehasonlító jog modern koncepciói. Állam- és Jogtudomány, 1963. 435–443. o.

Bónis György: A jogtudó értelmiség a középkori Nyugat- és Közép-Európában. Budapest, 1972.

David, René: A jelenkor nagy jogrendszerei. Budapest, 1977.

Fehér Márta – Hársing Lajos: A tudományos problémától az elméletig. Budapest, 1977.

Fisichella, Domenico: A politikatudomány alapvonalai. Miskolc, 1994.

Friedrich, Carl Joachim: Die politische Wissenschaft. Freiburg–München, 1961.

Habermas, Jürgen: A társadalomtudományok logikája. Budapest, 1994.

Handbuch wissenschaftstheoretischer Begriffe. 3. köt. Szerk.: Josef Speck. Göttingen, 1980.

Hársing László: Bevezetés a tudományelméletbe. Miskolc, 1999.

Hársing László: Tudományelméleti kisenciklopédia. Miskolc, 1999.

Horváth Barna: Bevezetés a jogtudományba. Szeged, 1932.

Jellinek, Georg: Általános államtan. Budapest, 1994.

Karácsony András: Bevezetés a tudásszociológiába. Budapest, 1995.

Kelemen János: Popper antihistoricizmusa. In Popper: A historizmus nyomorúsága. 7–22. o.

Kon, Igor Szemjonovics: A történelmi magyarázat logikájának vitájához. APopper–Hempel-féle séma és kritikusai. In Történelem és filozófia. Budapest, 1974.

Kopnyin, Pavel V.: Dialektika, logika, tudomány. Budapest, 1974.

Kuhn, Thomas S.: A tudományos forradalmak szerkezete. Budapest, 1974.

Kulcsár Kálmán: Jogszociológia. Budapest, 1997.

Lukács György: Az esztétikum sajátossága. 1–2. köt. Budapest, 1978.

Marx, Karl:A politikai gazdaságtan bírálatának alapvonalai. Bevezetés. A politikai gazdaságtan módszere. In MEM 46/1. köt. Budapest, 1972. 26–34. o.

Marx, Karl: Értéktöbblet-elméletek. In MEM 26/2. köt. Budapest, 1976.

Merton, Robert K.: Társadalomelmélet és társadalmi struktúra. Budapest, 1980.

Moór Gyula: Jogfilozófia. Budapest, 1994.

Némedi Dénes: Az értékmentesség elve a szociológiában. Valóság, 1984/1. 30–43. o.

Papp Zsolt: Mire jó a szociológia… In Tény, érték, ideológia. 7–39. o.

Popper, Karl R.: A historicizmus nyomorúsága. Budapest, 1989.

Popper, Karl R.: A társadalomtudományok logikája (1976b). In Tény, érték, ideológia. 279–301. o.

Popper, Karl R.: Ész vagy forradalom (1976a). In Tény, érték, ideológia. 147–163. o.

Popper, Karl R.: Megismerés, történelem, politika. Budapest, 1997.

Sajó András: Kritikai értekezés a jogtudományról. Budapest, 1983.

Szabadfalvi József – Szabó Béla – Szabó Miklós – H. Szilágyi István – Takács Péter – Ződi Zsolt: Bevezetés a jog- és államtudományokba. Miskolc, 1995.

Szabó Miklós: Tudomány – jogtudomány – joggyakorlat. In Szabadfalvi József – Szabó Béla – Szabó Miklós – H. Szilágyi István – Takács Péter – Ződi Zsolt: Bevezetés a jog- és államtudományokba. Miskolc, 1995.

Tény, érték, ideológia. Szerk.: Papp Zsolt. Budapest, 1976.

Wartofsky, Marx W.: A tudományos gondolkodás fogalmi alapjai.Bevezetés a tudományfilozófiába. Budapest, 1977.

Weber, Max: Állam – Politika – Tudomány. Budapest, 1970.

Winch, Peter: A társadalomtudomány eszméje. Budapest, 1988.