Ugrás a tartalomhoz

Jogi alaptan

Szilágyi Péter (2014)

ELTE Eötvös Kiadó

Irodalom

Irodalom

Ágh Attila: Az óázsiai termelési mód Mezopotámiában. Melléklet a Világosság, 1973. júliusi számához.

Ágh Attila: Bevezetés a marxizmus–leninizmus társadalom- és történelemelméletébe. Budapest, 1975.

Ágh Attila: Engels őstörténeti munkássága. In uő: Az őstörténet aktualitása. Budapest, 1973.

Arisztotelész: Politika. Budapest, 1984.

Bóna István: A középkor hajnala. Budapest, 1974.

Clark, Graham: A világ őstörténete. Budapest, 1976.

Czeglédy Károly: Nomád népek vándorlása Napkelettől Napnyugatig. Budapest, 1969.

Ecsedy Ildikó: A normád társadalmak gazdasági és társadalmi szerkezetéről. In Őstársadalom és ázsiai termelési mód. Szerk.: Tőkei Ferenc. 2. kiad., Budapest, 1982.

Eder, Klaus: Die Entstehung staatlich organisierten Gesellschaften. Frankfurt am Main, 1976.

Engels, Friedrich: A család, a magántulajdon és az állam eredete. In Marx–EngelsVálogatott Művei. II. köt. Budapest, 1963.

Görgényi Ferenc: Az állam történetiségének kérdéséhez. In uő: Tulajdon és politika. Budapest, 1982.

Hegyi Dolores – Kertész István – Németh György – Sarkady János: Görög történelem a kezdetektől Kr. e. 30-ig. Szerk.: Német György. Budapest, 1995.

Jellinek, Georg: Allgemeine Staatslehre. Berlin, 1920.

Jellinek, Georg: Általános államtan. Budapest, 1994.

Johnston, Alan: Az archaikus Görögország. Budapest, 1984.

Kant, Immanuel: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése – A gyakorlati ész kritikája – Az erkölcsök metafizikája. Budapest, 1991.

Kristó Gyula: Levedi törzsszövetségétől Szent István államáig. Budapest, 1980.

Láng János: Az őstársadalmak. Budapest, 1978.

Leakey, Richard E. – Lewin, Roger: Fajunk eredete. Budapest, 1986.

Ling, Roger: A klasszikus görög világ. Budapest, 1986.

Mádl Ferenc: A deliktuális felelősség a társadalom és a jog fejlődésének történetében. Budapest, 1964.

Marx, Karl: A tőke. I. köt. 24. fejezet. Az úgynevezett eredeti felhalmozás. Budapest, 1967. 668–713. o.

Lexikon zur Soziologie. Szerk.: Werner Fuchs, Rolf Klima, Rüdiger Lautmann, Otthein Rammstedt, Hanna Wienold. Opladen, 1973.

Luhmann, Niklas: Evolution des Rechts. Rechtstheorie, 1970/1. 1–22. o.

Oates, David – Oates, Joan: A civilizáció hajnala. Budapest, 1983.

Parain, Charles: A mediterráneum őstörténete és az ázsiai termelési mód. In Tőkei Ferenc (szerk.): Az ázsiai termelési mód a történelemben. Budapest, 1982.

Postgate, Nicholas: Az első birodalmak. Budapest, 1985.

Pulszky Ágost: A jog- és állambölcsészet alaptanai. Budapest, 1885.

Sahlins, Marshall D.: Törzsek. In Service–Sahlins–Wolf: Vadászok, törzsek, parasztok. Budapest, 1973.

Service, Elman R.: Ursprünge des Staates und der Zivilisation. Frankfurt am Main, 1977.

Service, Elman R.: Vadászok. In Service–Sahlins–Wolf: Vadászok, törzsek, parasztok. Budapest, 1973.

Szabadfalvi József – Szabó Béla – Szabó Miklós – H. Szilágyi István – Takács Péter – Ződi Zsolt: Bevezetés a jog- és államtudományokba. Miskolc, 1995.

Szemjonov, J. I.: Hogyan keletkezett az emberiség? Budapest, 1973.

Szűcs Jenő: Vázlat Európa három történeti régiójáról. Budapest, 1983.

Tőkei Ferenc: A társadalmi formák marxista elméletének néhány kérdése. Budapest, 1977.

Tőkei Ferenc: Bevezetés. In Őstársadalmak és ázsiai termelési mód. Szerk.: Tőkei Ferenc. Budapest, 1982.

Tőkei Ferenc: Bevezetés. In uő (szerk.): Az ázsiai termelési mód a történelemben. Budapest, 1982.

Waechter, John: Az ember őstörténete. Budapest, 1988.

Warren, Peter: Az égei civilizációk. Budapest, 1989.

Wiener György: Az antik (rabszolgatartó) társadalom keletkezése és jellemző vonásai. AzOM Marxizmus–leninizmus Oktatási Főosztály tájékoztatója, 1979/3. 17–30. o.

Wiener György: Közösségi és állami tulajdon az „ázsiai” termelési módban. In Állandóság a változásban. Tőkei Ferenc 70. születésnapjára. Budapest, 2000. 125–160. o.

Windelband, Arthur: Emberősök, ősemberek. Budapest, 1982.

Wolf, Eric R.: Parasztok. In Service–Sahlins–Wolf: Vadászok, törzsek, parasztok. Budapest, 1973.