Ugrás a tartalomhoz

Jogi alaptan

Szilágyi Péter (2014)

ELTE Eötvös Kiadó

Irodalom

Irodalom

Anderson, Perry: Az abszolutista állam. Budapest, 1989.

Böckenförde, Ernst-Wolfgang: Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation. In Böckenförde, Ernst-Wolfgang: Recht, Staat, Freiheit. Studien zur Rechtsphilosophie. Frankfurt am Main, 1991.

Bevezetés a jogi ismeretekbe. Szerk.: Szabó Miklós. Miskolc, 1991.

Bibó István: Az európai társadalomfejlődés értelme. In uő: Válogatott tanulmányok. Budapest, 1986.

Bloch, Marc: A történelem védelmében. Válogatta: Kosáry Domokos. Budapest, 1974.

Görgényi Ferenc: Az állam történetiségének kérdéséhez. In uő: Tulajdon és politika. Budapest, 1982. 65–78. o.

Habermas, Jürgen: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Budapest, 1971.

Hankiss Elemér – Makkai László: Anglia az újkor küszöbén. Budapest, 1965.

Jellinek, Georg: Allgemeine Staatslehre. Berlin, 1920.

Macfarlane, Alan: Az angol individualizmus eredete. A család, a tulajdon és a társadalmi átmenet. Budapest, 1993.

Marx, Karl: A hegeli államjog kritikája. In MEM 1. köt. Budapest, 1957a. 203–336. o.

Marx, Karl: A tőke. I. köt. 24. fej. Az úgynevezett eredeti felhalmozás. Budapest, 1967. 668–713. o.

Marx, Karl: A zsidókérdéshez. In MEM 1. köt. Budapest, 1957b. 349–377. o.

Marx–Engels: Válogatott Művek. Budapest, 1963.

Moore, Barrington: Soziale Ursprünge von Diktatur und Demokratie. Frankfurt am Main, 1974.

Papp Zsolt: Polgári társadalom és politikai állam. In Politika és politikatudomány. Szerk.: Bihari Mihály. Budapest, 1982.

Politikai filozófiák enciklopédiája. Budapest, 1995.

Samu Mihály: Hatalom és állam. Budapest, 1982.

Seligman, Adam B.: A civil társadalom eszméje. Budapest, 1997.

Szabó Máté: „Societas civilis” és „bürgerliche Gesellschaft”. (A polgári társadalom és a politikai állam problémái a politikai gondolkodás történetében.) Magyar Filozófiai Szemle, 1980/1. 447–472. o.

Takács Péter: A modern állam. In Szabadfalvi József – Szabó Béla – Szabó Miklós – H. Szilágyi István – Takács Péter – Ződi Zsolt: Bevezetés a jog- és államtudományokba. Miskolc, 1995.

Szűcs Jenő: Vázlat Európa három történeti régiójáról. Budapest, 1983.

Wallerstein, Immanuel: A modern világgazdasági rendszer kialakulása. Budapest, 1983.

Weber, Max: Állam – Politika – Tudomány. Budapest, 1970.

Weber, Max: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Budapest, 1982.

Weber, Max: Gazdaság és társadalom. Budapest, 1967.

Weber, Max: Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai. 1. köt. Szociológiai kategóriatan. Budapest, 1987.

Weber, Max: Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai 2/2. (Jogszociológia.) Budapest, 1987.

Weber, Max: Gazdaságtörténet. Budapest, 1979.

Wiatr, Jerzy J.: A politikai viszonyok szociológiája. Budapest, 1980.