Ugrás a tartalomhoz

Jogi alaptan

Szilágyi Péter (2014)

ELTE Eötvös Kiadó

Irodalom

Irodalom

Állam- és jogtudományi enciklopédia. Budapest, 1980.

Antalffy György – Samu Mihály – Szabó Imre – Szotáczky Mihály: Állam- és jogelmélet. Budapest, 1970.

Bevezetés a jogi ismeretekbe. Miskolc, 1991.

Bibó István: Kényszer, jog, szabadság. In Válogatott tanulmányok. 1. köt.Budapest, 1986.

Horváth Barna: Bevezetés a jogtudományba. Szeged, 1932.

König, René: A jog a társadalmi normarendszerek összefüggésében. In Jog és szociológia. Budapest, 1979. 261–277. o.

Kant, Immanuel: A tiszta ész kritikája. Budapest, 1981.

Kant, Immanuel: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése – A gyakorlati ész kritikája – Az erkölcsök metafizikája. Budapest, 1991.

Kulcsár Kálmán: Jogszociológia. Budapest, 1997.

Lukács György: A társadalmi lét ontológiájáról. Budapest, 1976.

Moór Gyula: Jogfilozófia. Budapest, 1994.

Ott, Walter: Der Rechtspositivismus. Berlin, 1976.

Pulszky Ágost: A jog és állambölcsészet alaptanai. Budapest, 1885.

Sajó András: Jogtani alapok. In A gazdaság jogi alapjai. Budapest, 1985.

Szabó Imre: A jog. In Állam- és jogtudományi enciklopédia. Budapest,1980.

Szabó Imre: A szocialista jog. Budapest, 1963.

Szabó Imre: Bevezetés a jogtudományba. Budapest, 1984.

Szabadfalvi József – Szabó Béla – Szabó Miklós – H. Szilágyi István – Takács Péter – Ződi Zsolt: Bevezetés a jog- és államtudományokba. Miskolc, 1995.

Szigeti Péter – Takács Péter: A jogállamiság jogelmélete. Budapest, 1998.

Varga Csaba: Antropológiai jogelmélet? Állam- és Jogtudomány, 1985.

Weber, Max: Gazdaság és társadalom. Budapest, 1967.

Weber, Max: Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai. 1. köt. Szociológiai kategóriatan. Budapest, 1987.

Weber, Max: Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai 2/2. (Jogszociológia.) Budapest, 1987.

Winckelmann, Johannes: Max Webers Soziologie des Rechts. In Weber, Max: Rechtssoziologie. Neuwied, 1967.