Ugrás a tartalomhoz

Jogi alaptan

Szilágyi Péter (2014)

ELTE Eötvös Kiadó

Kulcsfogalmak

Kulcsfogalmak

dereguláció

diszpozíció

egységes szerkezetbe foglalás

értelmező rendelkezések

érvénytelenségi szankció

feladatkijelölő jogi norma

hipotézis

homogén kódex

időbeli hatály

inkorporálás

joghatás

jogi norma

jogi norma érvényessége

jogi norma hatályossága

jogi norma logikai mozzanatai

jogi norma logikai tartalma

jogi norma szerkezeti elemei

jogi norma teleologikus-normatív jellege

jogkövetkezmény

jogrendszer egységességét biztosító normák

jogszabály

jogszabály kihirdetése

jogtétel

kategorikus jogi norma

kódex

kógens, diszpozitív és ajánló jogi norma

kollíziós jogi normák

kompiláció

komplex kódex

novella

regulatív jogi norma

reparatív szankció

represszív szankció

revízió

szankció

személyi hatály

szerzett jogok védelmének elve

területi hatály

tiltó, megengedő és parancsoló jogi norma

visszaható hatály tilalma