Ugrás a tartalomhoz

Angol-magyar informatikai szótár

Iványi Antal

Tinta Könyvkiadó

6. fejezet - C

6. fejezet - C

C – C [programnyelv]

& ANSI C++ – aNSI C++ [programnyelv]

C input and output – C-stílusú bemenet és kimenet

C programmer – C programozó

C standard library – C standard könyvtár

C# – C# [programnyelv]

C++ – C++ [programnyelv]

C++ standardization – C++ szabványosítás

C2C (Customer-to-Customer) – vevő-vevő közvetlen internetes üzleti kapcsolat

CA (Certification Authority) – Ca (igazoló hatóság | tanúsító hatóság)

cable – kábel

& coaxial cable – koaxiális kábel | koax

cable connector – kábelcsatlakozó

cable modem – kábelmodem

cable television – kábeltelevízió | kábeltévé | kábel-TV

cabletext – kábeles képújság

CAC (Call Admission Control) – CaC (hívásengedélyezés)

cache – gyorsítótár

cache block replacement policy – gyorsítótár-blokk csere stratégia

cache coherence – gyorsítótár-koherencia [egy adat különböző gyorsítótárakban lévő példányainak összehangolt kezelése]

cache coherency – gyorsítótár-egyezőség [egy adat különböző gyorsítótárakban lévő példányainak összehangolt kezelése] | gyorsítótár-koherencia

cache consistency – gyorsítótár konzisztencia

cache consistency problem – gyorsítótár konzisztencia feladat / probléma

cache equilibrium – egyensúlyban levő gyorsítótár

cache hit – gyorsítótár találat

cache loading – gyorsítótár betöltése

cache manager – gyorsítótár kezelő

cache mapping – gyorsítótár-leképezés / leképzés

cache memory – gyorsítótár

cache miss – gyorsítótár találati hiba

cache-coherence protocol – gyorsítótár egyezőségi protokoll | gyorsítótár-koherencia protokoll

Cache-Coherent Non-Uniform-Memory-Access machine (CCNUMA machine) – koherens gyorsítótárral ellátott nem egységesített tárhozzáférésű gép (CCNUMA gép)

cache-consistency problem – gyorsítótár egységességének / konzisztenciájának feladata / problémája

cache-hit pattern – gyorsítótár-találati mintázat

Cache-Only Memory Architecture machine (COMA machine) – csak gyorsítótár-hozzáférésű gépek (COMA gép)

cache-update policy – gyorsítótár-frissítés módszere

caching – gyorsítótárba másolás | gyorsítótárból másolás | tárgyorsítás

CACM (Communications of the ACM) – CACM (Communications of the ACM – [folyóirat])

CAD (Computer Aided Design) – CAD (számítógéppel támogatott tervezés)

cadastral – kataszteri

cadastral map – kataszteri térkép

CAE (Computer-Aided Engineering) – számítógépes műszaki tervezés

Caesar cipher – Caesar-rejtjel

CAI (Computer-Aided Instruction) – CAI (számítógéppel támogatott oktatás

CAIS (Common ADA Interface Standard) – ADA felület szabvány

CAL (Computer-Aided Learning) – CAL (számítógéppel támogatott tanulás)

calculating prodigies – számítási érdekességek

calculation – számolás | számítás | kalkuláció

calculation of Bernoulli numbers – Bernoulli-számok kiszámítása

calculative rationality – számítható racionalitás

calculator – számológép

calculus – differenciál- és integrálszámítás | kalkulus

& λ-calculus – λ-kalkulus

& π-calculus – π-kalkulus

calculus of variations – variációszámítás

calendar – naptár

& Gregorian calendar – Gergely-naptár

& Julian calendar – Julianus-naptár

calibration – kalibrálás

calibration process – hitelesítési folyamat | kalibrálási folyamat

call – hívás | folyamat kezdeményezése

& macro call – makróhívás

Call Admission Control (CAC) – hívásengedélyezés

call back – visszahívás telefonos távoli elérésű rendszerekben

& asynchronous call back – aszinkron visszahívás

call back security – visszahívásos ellenőrzés távoli elérésű rendszerekben

call by name – név szerinti hívás

call by need – igény szerinti hívás

call by reference – hivatkozás szerinti hívás

call by result – eredmény szerinti hívás

call by value – érték szerinti hívás

call by value-result – érték-eredmény szerinti hívás

call center – telefonos / internetes ügyfél-tájékoztatási központ | távközlésre épülő információ-szolgáltató

call control – hívásellenőrzés

call function – hívó függvény

call graph – hívási gráf

call of a subroutine – szubrutin hívása

call of destructor – destruktorhívás

callback – visszahívás [programozási technika]

callback break – visszahívás megszegése

callback button – visszahívási lehetőség jelzése [képernyőn]

callback mechanism – visszahívási mechanizmus

callback method – visszahívandó metódus

callback model – visszahívó modell

callback promise – visszahívási ígéret

callee – hívott

callee-saved register – hívott által mentett regiszter

caller – hívó

caller-saved register – hívó által mentett regiszter

calligraphic display – vonalrajzoló megjelenítő

calling sequence – hívó sorozat

call-return model – hívás-visszatérés modell

callsign – hívójel

CAM (Computer Aided Manufacturing) – CAM (számítógéppel támogatott gyártás)

Cambridge Forty-Eight – Cambridge 48 sorozat

camcorder – videofelvevő kamera

cameo lighting – színpadi világítás

camera – fényképezőgép | kamera

camera animation – kamera animáció

camera calibration – kamera kalibráció

camera ready – nyomtatható | kamerakész

camera space – kamera tér

camera view – kamera nézet

canary – kanárisárga

cancel – töröl | érvénytelenít

cancel object – félbeszakítás objektum

cancellation – törlés | egyszerűsítés

cancellation error – törlési hiba

& avoiding of cancellation errors – törlési hiba elkerülése

cancellation lemma – törlési lemma

cancellation of flow – folyam törlése

cancellation rule – törlési szabály | egyszerűsítési szabály

candidate – jelölt

candidate definition – definíció jelölt

candidate elimination – jelölteltávolítási algoritmus

candidate generation – jelöltgenerálás

candidate key – kulcsjelölt

candidate set – halmazjelölt

candy box – figyelemfelhívó reklám weblapokon | navigációs elem weblapokon

cannibalization – marketing eszköz versenytárs kiszorítására

Canny edge detector – Canny éldetektor

Canoe puzzle – kenu rejtvény

canonical – kanonikus

canonical basis – kanonikus bázis

canonical constant – kanonikus állandó

canonical decomposition – kanonikus felbontás

canonical delta sequence – kanonikus delta sorozat

canonical distribution – kanonikus eloszlás

canonical divisor – kanonikus osztó

canonical forest – kanonikus erdő

canonical form – kanonikus alak | kanonikus forma

canonical form for task scheduling – taszkok ütemezésének kanonikus alakja

canonical form of algebraic expression – algebrai kifejezés kanonikus alakja

canonical height – kanonikus magasság

canonical name – kanonikus név

canonical parsing table – kanonikus elemző tábla

canonical product – kanonikus szorzat

canonical set – kanonikus halmaz

canonical sum – kanonikus összeg

Cantor diagonal method – Cantor-féle átlós módszer

canvas – rajzvászon

canvas size – vászonméret

Canny edge detection – Canny-féle éldetektálás

cap – nagybetű

capability – képesség | lehetőség

capability assessment – képességfelmérés

capability evaluation – képesség felmérése

Capability Level (CL) – képességi szint (CL) [CMMI-ben]

capability level profile – képességi szintek profilja

capability maturity assessment – képesség érettségi felmérés

Capability Maturity Model (CMM) – képesség fejlettségi modell

Capability Maturity Model Integration (CMMI) – Képesség Érettségi Modell Integráció (CMMI)

capable process – érett folyamat

capacitive load – kapacitív terhelés

capacitive loading – kapacitív terhelés

capacity – kapacitás | áteresztő-képesség

capacity constraint – kapacitáskorlát

capacity of a cut – vágás kapacitása | vágás áteresztő-képessége

capacity of a vertex – csúcs kapacitása | csúcs áteresztő-képessége

capacity of an edge – élkapacitás | él áteresztő-képessége

capacity of an edge set – élhalmaz kapacitása | élhalmaz áteresztő-képessége

capacity planning – kapacitás-tervezés

capital budgeting – tőkeköltségvetés

capital market – tőkepiac

capitalize – nagybetűvel ír

CAPP (Computer Aided Process Planning) – számítógéppel támogatott folyamattervezés

caption – felirat | képaláírás

capture – rögzítés | adatfelvétel | mérés

capture error – érzékelési hiba

capture message – elfogó üzenet

CAQ (Computer Aided Quality) – számítógéppel támogatott minőségbiztosítás

CAR (Causal Analysis and Resolution) – CAR (oksági elemzés és közzététel)

Carbon Copy (CC) – másolat

carbon ribbon – karbonszalag

card – kártya | kártyalap

& audio card – hangkártya

& playing card – kártyalap

& punched card – lyukkártya

& sound card – hangkártya

card reader – kártyaolvasó

card sorting – kártya rendezés

Cardano formula – Cardano-képlet | Cardano-formula

cardinal number – számosság

cardinality – számosság

cardinality of a set – halmaz számossága

care-of address – felügyeleti cím

caret (^) – csúcsos ékezet (^) | beszúrási pont

Carmichael number – Carmichael-szám

carnation – hússzín

carpal tunnel syndrome – csukló ínhüvely szindróma

carriage – kocsi

carrier extension – kerethossz kiterjesztés

Carrier Sense Multiple Access (CSMA) – vivőérzékeléses többszörös hozzáférés

Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA/CA) – vivőérzékeléses többszörös hozzáférés ütközéselkerüléssel

Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) – vivőérzékeléses többszörös hozzáférés ütközésérzékeléssel

carrier sense protocol – vivőérzékeléses protokoll

carry – átvitel

carry generate – átvitel generálása | átvitel generálású

carry lookahead adder – gyors átvitelképzésű összeadó

carry out – átvitel kimenet

carry propagate – átvitel terjedése | átvitel terjedésű

Cartesian – Descartes-féle | Cartesianus

Cartesian coordinate system – Descartes koordinátarendszer | ortogonális / derékszögű koordináta rendszer

Cartesian product – Descartes-szorzat | direkt szorzat

Cartesian product of graphs – gráfok Descartes-szorzata

Cartesian sum – direkt összeg | Descartes-összeg

cartography – térképészet | kartográfia

cart-pole problem – rúd-egyensúlyozási probléma

cartridge – kazetta

& tape cartridge – szalagkazetta

CAS (Column Address Strobe) – oszlopcím engedélyező

Cascade – lépcsőzetes elrendezés

cascade composition – kaszkád összetétel | kaszkád kompozíció | kaszkád kapcsolás

cascade generator – kaszkád-generátor | többfokozatú generátor

cascade merge – kaszkád összefésülés

cascade numbers – kaszkád-számok

cascaded – kaszkádolt | egymás után kapcsolt

cascaded abort – kaszkádosított megszakítás

cascaded decoder – többfokozatú dekóder | többlépcsős dekóder

cascading – sokszorozás | egymás után kapcsolás | kaszkádolás

cascading input – kaszkádosító bemenet

cascading menu – kaszkádmenü

cascading output – kaszkádosító kimenet

cascading rollback – továbbgyűrűző visszagörgetés

cascading stylesheets – kaszkádba rendezett stíluslapok

CASE (Computer-Aided Software Engineering) – CASE (számítógéppel támogatott szoftver tervezés)

case (statement) – case (utasítás)

case – eset

& average case – átlagos eset

& best case – legjobb eset

& expected case – várható eset

& worst case – legrosszabb eset

CASE classification – CASE-osztályozás

CASE environment – CASE-környezet

case node – szóba jövő esetek elágazási csomópontjai (végrehajtási gráfban)

CASE Research Corporation – CASE Kutatási Társaság

case sensitivity – kisbetű-nagybetű megkülönböztetés

case study – esettanulmány

CASE tool – CASE-eszköz

CASE toolset – CASE-eszközrendszer

case updating – eseti módosítás

CASE workbench – CASE-eszközkészlet

case-based learning – eset alapú tanulás

case-based planning – esetalapú tervkészítés

Case-Based Reasoning (CBR) – esetalapú következtetés

case-based system – esetalapú rendszer

Case-Mix Information System (CMIS) – esetösszetétel információs rendszer [kórházi informatika]

case-sensitive – kisbetű / nagybetű-érzékeny

case-sensitive compare – kis- és nagybetű összehasonlítás

cash – készpénz

Cash-On-Delivery (COD) – helyszíni fizetés kiszállításkor | utánvét

cast – típuskényszerítés | típuskonverzió | szereplőlista | típuskényszerítés | szereplőlista

& explicitly invoked cast – expliciten meghívott típuskonverzió

cast down – leszármazottra konvertálás | utódra konvertálás

cast up – ősre konvertálás

casual consistency – okozati konzisztencia | okozati következetesség

casually-consistent replication – okozatilag következetes másolás / többszörözés

Catalan number – Catalan-szám

catalog – katalógus

catalog management – több szállító ajánlataiból közös katalógus összeállítása és online elérhetővé tétele

catalog search – vevő az online katalógusból válogat

cataphoric reference – katafora [nyelvészetben hivatkozás egy későbben előforduló elemre]

catastrophic – katasztrofális

catch – elkap

catch all exception – minden kivétel elkapása

catch exception – kivétel elkapása

categorical data – kategória típusú adat

category – kategória

& first category – első kategória

& iterator category – bejáró-kategória

category utility – kategóriahasznosság

cathode-ray tube – katódsugárcső

CATV (Community Antenna Television) – CATV (közösségi-antenna televízió)

Cauchy inequality – Cauchy-egyenlőtlenség

Cauchy matrix – Cauchy-mátrix

causal – kauzális | okozati

causal analysis – kauzális elemzés | kauzális analízis

Causal Analysis and Resolution (CAR) – oksági elemzés és közzététel (CaR)

causal link – okozati kapcsolat

causal model – oksági modell | kauzális modell

causal network – okozati háló | kauzális háló

causality – oksági viszony

cause – kiváltó ok

CAUSE (Computer-Aided Usability Engineering) – CAUSE (számítógéppel segített használhatósági tervezés)

caustics – kausztikus

CAV (Constant Angular Velocity) – CAV (állandó szögsebesség)

Cayley diagram – Cayley-diagram

Cayley graph – Cayley-gráf

Cayley-Hamilton theorem – Cayley-Hamilton tétel

Cayley’s theorem – Cayley-tétel

CBA (Cost-Benefit Analysis) – költség-haszon elemzés

CBC-MAC – CBC-n alapuló üzenethitelesítés

CBCP (Certified Business Continuity Planner) – minősített üzletfolytonossági szakember

CBD (Component Based Development) – komponensalapú fejlesztés

CBI (Computer-Based Instruction) – CBI (számítógép-alapú oktatás)

CBIS (Computer Based Information System) – számítógép-alapú információs rendszer

CBR (Case-Based Reasoning) – CBR (esetalapú következtetés)

CBR (Comprehensive Business Recovery) – üzleti folyamatok helyreállítása

CBSE (Component-Based Software Engineering) – komponens-alapú szoftvertervezés

CC (Carbon Copy) – CC (másolat)

CCD (Charged Couple Device) – CCD (töltéscsatolt képátalakító eszköz)

c-connected graph c-összefüggő gráf

CCITT (The International Telegraph and Telephone Consultative Committee of the ITU) – CCITT (ITU Nemzetközi Távíró és Telefon Konzultatív Bizottsága)

CCLW (CounterCLockWise) – óramutató járásával ellentétes irányú

CCS (Common Communication Support) – egységes kommunikációs támogatás

CCTA (Central Computer and Telecommunication agency) – központi számítógép- és telekommunikációs ügynökség (USA)

CD (Compact Disc) – CD (CD-lemez | kompaktlemez)

CD burner – CD-író

CD recorder – CD-író

CDF (Channel Definition Format) – CDF (csatorna leíró formátum)

CDIR (Classless Inter-domain Routing) – CDIR (osztálynélküli körzetek közötti útválasztás)

CDMA (Code Division Multiple Acces) – CDMa (kódosztásos többszörös hozzáférés / elérés)

CDN (Content Delivery network) – CDN (tartalomszolgáltató hálózat)

CDPD (Cellular Digital Packet Data) – CDPD (cellás datagram szolgálat)

CDR (Critical Design Review) – kritikus tervezési felülvizsgálat

CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory) – CD-ROM | csak olvasható optikai lemez

CDS (Coding Sequence) – CDS (kódoló szekvencia)

ceiling – felső egészrész | plafon

ceiling function – felső-egészrész függvény | plafonfüggvény

cell – memóriarekesz | cella

& photo cell – napelem | fotocella

cell phone – mobiltelefon

cell relay – cellakapcsolás

cell switching – cellakapcsolás

cellular array microprocessor – celluláris processzortömb

cellular automaton – sejtautomata

cellular automaton generator – sejtautomata-generátor

Cellular Digital Packet Data (CDPD) – cellás datagram szolgálat

Cellular Logic Image Processing (CLIP) – sejtlogikán alapuló képfeldolgozó processzor (CLIP)

Cellular Neural Network (CNN) – celluláris neurális hálózat (CNN)

cellular nonlinear network – celluláris nemlineáris hálózat

cellular phone – mobiltelefon

cellular wave computer – celluláris hullám-számítógép

censorship – cenzúra

census data – népszámlálási adatok

center – központ | középpont | centrum

& call center – telefonos / internetes ügyfél-tájékoztatási központ | távközlésre épülő információ-szolgáltató

& computer center – számítóközpont

center frequency – középfrekvencia

center of continuous geometry – folytonos geometria középpontja

center of gravity – súlypont

center of mass – tömegközéppont

center-based tree – központ alapú fa

center-weighted metering – középsúlyos fénymérés

central – központi | középponti

central axis position – tengely középhelyzet

central – központi | középponti | középpontos

Central Processing Unit (CPU) – központi végrehajtó egység | központi feldolgozó egység | központi feldolgozó processzor (CPU)

central projection – középpontos vetítés

central queue – központi sor | központi várakozó sor

centralized – centralizált | központosított

centralized arbiter – központosított döntő / választó | arbiter logika | központosított döntőlogika

centralized architecture – központosított architektúra

centralized authorization – központi jogosítás

centralized control – központosított vezérlés

centralized lock system – központosított zárolási rendszer

centralized system – központosított rendszer | központi rendszer

centralized two-phase locking – központi kétfázisú lezárás / zárolás

centre – középpont | centrum

centre page – lapközép

centroid – súlypont [poligoné]

centroid distance – centrumtávolság

centroid method – centroid módszer | súlypont módszer

CEO (Chief Executive Officer) – üzletvezető | szervezet legmagasabb szintű vezetője | vezérigazgató

CERT (Computer Emergency Response Team) – internetes hálózati incidensek felderítésével foglalkozó csoport

certain event – biztos esemény

certainty factor – megbízhatósági faktor | bizonyossági tényező

certainty of a pattern – minta bizonyossága

certificate – bizonyítvány | igazolvány | igazolás

Certificate Authority (CA) – tanúsító hatóság

certificate directory – tanúsítvány-jegyzék

certificate of irreducibility – irreducibilitás igazolása

certificate management – tanúsítvány kezelés

certificate of primality – prímtulajdonság bizonyítéka

Certificate Revocation List (CRL) – visszavont bizonyítványok listája

certificate validation – tanúsítvány érvényesítés

certification – igazolás | bizonylatolás | tanúsítás | tanúsítvány

Certification Authority (CA) – igazoló hatóság | tanúsító hatóság | jogosítvány kiadására jogosult hatóság

certification body – minősítő testület

certification path – tanúsítási út | tanúsítási útvonal

certificational weakness – tanúsítvánnyal kapcsolatos gyengeség

certified – okleveles | minősített

Certified Information Security Manager (CISM) – minősített informatikai rendszer biztonsági szakértő

Certified Information Systems Security Professional (CISSP) – minősített informatikai biztonsági menedzser

certified mail – hitelesített levél

certified message delivery – igazolt üzenetkézbesítés | bizonyított üzenetkézbesítés

CFD (Control Flow Diagram) – vezérlésifolyam-diagram

CFG (Context Free Grammar) – környezetfüggetlen nyelvtan

CFL (Context Free Language) – környezetfüggetlen nyelv

CFS (Cooperative File System) – CFS (együttműködő fájl rendszer)

CF-tree (Clustering Feature-tree) – CF-fa (klaszterezési jellemző fa)

CG (Computer Graphics) – CG (számítógépes grafika)

CG CT (Computer Computed Tomography) – CG CT (számítógépes tomográfia)

CGI (Common Gateway Interface) – CGI (általános átjárófelület)

CGI (Computer Graphics Interface) – CGI (számítógépes grafikai felület / interfész)

CGM (Computer Graphics Metafile) – CGM (számítógépes grafikai metafájl)

chain – lánc

chain argument – láncolásos érvelés

chain condition – láncfeltétel

chain letter – körbeküldött levél

chain mode – láncolt üzemmód | láncolásos üzemmód

chain in a poset – részben rendezett halmaz rendezett részhalmaza

chain of a convex hull – konvex burok lánca

chain of submultisets – részmultihalmazok lánca

chain of subsets – részhalmazok lánca

chain operation – láncolási művelet

chain pointer – láncmutató

chain rule – láncszabály

chain rule for differentiation – differenciálás láncszabálya

chained – láncolt

chained directory (in cache coherence schemes) – láncolt könyvtár (gyorsítótár koherencia rendszerekben)

chained directory scheme – láncolt könyvtár séma

chained hash table – láncolt hasítótábla

chaining – összekapcsolás | láncolás

chaining assignment – láncolt értékadás

chalk – kréta

challenge – kihívás

challenge-response – kihívás-válasz

challenge-response identification – kihívás-válasz alapú személyazonosítás

challenge-response protocol – felszólítás-válasz protokoll

chance node (decision network, game tree) – véletlen csomópont (döntési hálóban) | véletlen csúcs (játékfában)

chance of winning – győzelmi esély

change – változás | változtatás

change agent – változás ügynöke | változás elkötelezettje

change bar – változást jelző csík | korrektúra csík [csoportmunkában]

change control board – változtatást irányító testület

change management – változtatáskezelés

change management plan – változáskezelési terv

change of summation variable – összegzési változó cseréje

change report – módosítási jelentés

change ringing – váltás a harangozásnál

changeability – módosíthatóság

changing type by casting – típus megváltoztatása típuskényszerítés által

changing variables in the substitution method – változók cseréje a helyettesítési módszerben

channel – csatorna | értékesítési csatorna

& access grant channel – hozzáférést engedélyező csatorna

& adaptive channel allocation – adaptív csatornakiosztás

& agent communication channel – ügynök-kommunikációs csatorna

& alpha channel – alfa-érték

& asymmetric channel – aszimmetrikus csatorna

& broadcast channel – üzenetszóró csatorna

& common channel signaling – közös csatornás jelzés

& common control channel – közös vezérlőcsatorna

& dedicated control channel – megkülönböztetett vezérlőcsatorna

& dual-channel audio – kétcsatornás hang

& duplex channel – egyidejű kétirányú adatátvitelt biztosító csatorna | duplex csatorna

& dynamic channel allocation – dinamikus csatorna-hozzárendelés

& event channel – eseménycsatorna

& fiber channel (fibre channel) – üvegszálas csatorna

& full-duplex channel – duplex csatorna

& half-duplex channel – felváltva kétirányú adatátvitelt biztosító csatorna | félduplex csatorna

& message channel – üzenetcsatorna

& message channel agent – üzenetcsatorna ügynök

& multi-access channel – többszörös hozzáférésű csatorna

& noiseless channel – zajmentes csatorna

& noisy channel – zajos csatorna

& paging channel – felhívó csatorna

& random access channel – véletlen elérésű csatorna

& reordering channel – újrarendező csatorna

& reverse channel – fordított irányú csatorna

& secure channel – biztonságos csatorna

& simplex channel – egyirányú adatátvitelt biztosító csatorna | szimplex csatorna

& static channel allocation – statikus csatorna-hozzárendelés

& symmetric channel – szimmetrikus csatorna

& synchronous connection oriented channel – szinkron összeköttetés alapú csatorna

& unreliable channel – megbízhatatlan csatorna

& virtual channel – látszólagos csatorna | virtuális csatorna

channel allocation – csatorna-hozzárendelés

channel alphabet – csatornaábécé

channel associated signaling – csatornához kapcsolódó jelzés

channel bandwidth – csatorna sávszélesség

channel capacity – csatorna-kapacitás | csatorna maximális adatátviteli sebessége

channel communication – csatorna kommunikáció

channel input alphabet – csatorna bemeneti ábécé

channel management – csatorna-menedzsment | csatorna-politika [marketing]

channel rate – csatorna átviteli sebesség

channel variable – csatornaváltozó

channel width – csatorna szélesség

chaos – káosz | zűrzavar

chaos experiment – káoszkísérlet

chaos theory – káoszelmélet

chapter – fejezet

chapter cue – fejezet végjel

chapter number – fejezetszám

char – karakter

character – jel | karakter

& tab character – tabulátor jel | tabuláló karakter

& wide character – széles karakter

character-based – karakter-alapú

character-based tree reconstruction – karakter-alapú fa rekonstrukció

character buffer – karakterpuffer

character code – karakterkód

character constant – karakter állandó

character device – karakteres készülék | karakteres eszköz | karakterenkénti átvitelre alkalmas készülék

character echoing – karakter-visszhang [adatátvitel során a vett karakter visszaküldése ellenőrzési céllal]

character handling – karakterkezelés

character literal – karakterliterál

character recognition – karakterfelismerés

character set – karakterkészlet

character string – karakterlánc | karakterfüzér

character stuffing – karakter-beszúrás

character traits – karakter jellemzők

character type – karaktertípus

character value – karakterérték

characteristic – karakterisztika | karakterisztikus

characteristic equation – karakterisztikus egyenlet

characteristic equation of a graph – gráf karakterisztikus egyenlete

characteristic matrix – karakterisztikus mátrix

characteristic matrix of a graph – gráf karakterisztikus mátrixa

characteristic of a field – test karakterisztikája

characteristic of a ring – gyűrű karakterisztikája

characteristic polynomial – karakterisztikus polinom

characteristic polynomial of a graph – gráf karakterisztikus polinomja

characteristic polynomial of a matrix – mátrix karakterisztikus polinomja

characteristic rule – karakterisztikus szabály

characteristic table – igazságtábla

characterization – jellemzés

character-stream device – karakterfolyam készülék | karakterfolyam eszköz

charge card – pénzhelyettesítő kártya | hitel-lehetőség nélkül

Charge-Coupled Device (CCD) – töltéscsatolt eszköz

chart – folyamatábra

chart parser – diagramelemző

chase algorithm – nyomozó algoritmus

chat – beszélgetés | csevegés

chat function – más eljárást kiegészítő online üzenetközvetítés [például ajánlattételnél]

chat program – csevegőprogram

chat room – csevegő szoba

chat session – csevegési összeköttetési időszak

cheater – csaló

cheater detection – csaló-detektálás

chatting – társalgás

chauffeur – szakértő rendszer használatát segítő közreműködő

chauffeured prototype – vezetett prototípus [papír-ceruza felhasználói / kezelői felület prototípus]

cheating – csalás

Chebyshev inequality – Csebisev-egyenlőtlenség

Chebyshev polynomial – Csebisev-polinom

check – ellenőriz | ellenőrzés | vizsgálat

& range check – értékhatár ellenőrzés

check bit – ellenőrző bit

check character – ellenőrzőkarakter

check digit – ellenőrző jegy | ellenőrző számjegy

check equation – ellenőrző egyenlet | ellenőrző képlet

check permission – jogosultság ellenőrzése

check polynomial – ellenőrző polinom

check symbol – ellenőrző jegy | ellenőrző karakter

check value – ellenőrző érték

checkbox – jelölőnégyzet

checked – ellenőrzött

checked access – ellenőrzött elérés

checked iterator – ellenőrzött bejáró

checked pointer – ellenőrzött mutató

checker – vizsgáló | ellenőrző

checkerboard – sakktábla

checkers learning – dámajáték-tanulás

checking – ellenőrzés

& late checking – kései ellenőrzés

& invariant checking – invariáns ellenőrzés

checking of exception-specification – kivétel-specifikáció ellenőrzése

checklist – ellenőrzendők jegyzéke

checkout line – fizetési sor | a befejezett válogatás utáni számlakészítés [e-kereskedelem]

checkmate – sakk-matt

checkpoint – ellenőrző pont

checkpointing – ellenőrzőpont-képzés

checksum – ellenőrző összeg

chess – sakk

& computer chess – számítógépes sakk

Chess Grandmaster Problem – sakknagymester-probléma

chess program – sakkprogram

chessboard – sakktábla

chesspiece – sakkfigura

CHI (Computer-Human Interaction) – CHI (számítógép-ember kölcsönhatás)

chief – vezető | fő-

Chief Information Officer (CIO) – informatikai vezető | informatikai igazgató | felső szintű informatikai vezető

Chief Knowledge Officer (CKO) – tudásvezető | tudásigazgató

Chief Learning Officer (CLO) – vállalati oktatási-képzési vezető

chief programmer – vezető programozó

chief programmer team – vezetőprogramozó-csoport

child – gyerek

child directory – gyerekkönyvtár

child mortality – gyerekhalandóság

child process – gyerekfolyamat

child record – gyerekrekord [adatbázisoknál használt fogalom]

child table – gyerektábla

child unit – gyerekegység

Chinese – kínai

Chinese mathematics – kínai matematika

Chinese Lottery – kínai lottó

Chinese Postman Problem – kínai postás feladat / probléma

Chinese remainder theorem – kínai maradéktétel

Chinese ring – kínai gyűrű

Chinese ring puzzle – kínai gyűrűjáték

Chinese room – kínai szoba [gondolatkísérlet]

chip – lapka | chip

& silicone chip – szilikon lapka

chip sequence – töredéksorozat

chip-select input (CS input) – lapka kiválasztó-jel bemenet

chirp (test signal) – ciripelés / csicsergés / csiripelés (vizsgáló jel)

chirp transform – ciripelő transzformált

chiseled appearance – cizellált megjelenés

choice – választás | kiválasztás

choice function – kiválasztási függvény

choice point – döntési pont

choice problem – kiválasztási probléma

choke – fojtótekercs

choke packet – lefojtó csomag

Cholesky factorization of a matrix – mátrix Cholesky-felbontása

Chomsky normal form – Chomsky-féle normál forma

choosing – kiválasztás

choosing a design method – tervezési módszer választása

choosing an analysis method – elemzési módszer választása

chord – húr

chord length – húr hossza

chordal – húr menti | húron mért

chording – akkordolás [több gomb egyidejű használata adatbevitelnél]

chorus – énekkar | kórus | kórus / énekkar [effekt]

chosen – választott

chosen-ciphertext – választott rejtjelszöveg

chosen-ciphertext attack – választott rejtjelszövegű támadás

chosen-message attack – választott szövegű támadás

chosen-message – választott üzenet

chosen-plaintext – választott nyíltszöveg

chosen-plaintext attack – választott nyíltszövegű támadás

chosen-text – választott szöveg

chosen-text attack – választott szövegű támadás

Christian mathematics – keresztény matematika

Christmas tree pattern – karácsonyfa minta

chroma – színezet

chroma key – színre kulcsolás

chromatic – kromatikus | szín-

chromatic index – kromatikus index

chromatic number – kromatikus szám

chromatic polynomial – kromatikus polinom

chromatic scale – kromatikus skála / hangsor

chromaticity – színesség

chrome – króm [szín] | króm [felhasználói felület látvány típus]

chrominance – színesség

chromosome – kromoszóma

chromosome – kromoszóma sáv-mintázat

chromosome banding pattern – különböző színek különböző fókuszpontja a szemben

chronological backtracking – időrendi visszalépéses stratégia

chronological organization – kronológiai szervezés

CHTML (Compact HTML) – CHTML (szűkített HTML)

chunk – séma | tudásmorzsa gondolkodásunkban | darab | adatblokk

chunking – darabolás

Church theorem – Church tétele

Church-Rosser property – Church–Rosser-tulajdonság

Church-Turing-thesis – Church–Turing-tézis

churn – lemorzsolódás

cicero – ciceró [nyomdai mértékegység, 12 pontos betűnagyság]

CIM (Computer Integrated Manufacturing) – számítógéppel integrált gyártás

CIM-OSA (CIM Open System Architecture) – vállalatmodellezési megoldás

cinemascope – kinemaszkóp [filmformátum]

CIO (Chief Information Officer) – CIO (informatikai igazgató | felső szintű informatikai vezető)

cipher – rejtjel | nulla | zérus | semmi

Cipher Block Chaining (CBC) – rejtjelláncolás | a rejtjelezett szöveg láncolása

cipher block chaining mode – rejtjelláncolásos üzemmód

Cipher Feedback Mode (CFB) – rejtjel-visszacsatolásos üzemmód

cipher machine – rejtjelező gép

cipher security – rejtjel-biztonság

Cipher-Block Chaining mode (CBC mode) – üzenetláncolásos üzemmód

Cipher-Feedback (CFB) – rejtjel-visszacsatolás | rejtjelezett szöveg visszacsatolása

cipher-feedback mode – rejtjel-visszacsatolásos üzemmód

ciphertext – rejtjelszöveg | rejtjelezett szöveg | sifre

ciphertext space – rejtjelszövegek tere

ciphertext-only – csak rejtjelszöveget ismerő

ciphertext-only attack – csak rejtjelszövegen alapuló támadás

circle – kör

& directed circle with negative total weight – irányított kör negatív összsúllyal

& simple circle – egyszerű kör

& undirected circle – irányítatlan kör

circuit – áramkör | hurok | zárt vonal [gráfban] | kör [gráfban]

& logic circuit – logikai áramkör

circuit breaker – biztosíték

circuit description – áramkör leírás

circuit diagram – kapcsolási rajz | áramköri rajz

circuit matrix – körmátrix

circuit satisfiability problem – hálózat-kielégíthetőségi feladat / probléma

circuit specification – áramköri specifikáció

circuit switching – áramkör-kapcsolás [hálózati kapcsolati mód] | vonalkapcsolás

circuitry – áramkör

circulant – cirkuláns

circulant matrix – cirkuláris mátrix

circular – cirkuláris

circular code – cirkuláris kód

circular dependency – körkörös függés

circular queue – körkörös sor | körpuffer

circular shift – körkörös léptetés

circular-scan scheduling (c-scan scheduling) – körkörös pásztázó ütemezés [lemez-ütemezési módszer]

circular-wait condition – körbevárakozás feltétel [holtpont szükséges feltétele]

circulation – forgalom | körforgás

circumscription – körülírás

cirrus – égszínkék

CIS (Computer Information System) – számítógéppel támogatott információfeldolgozó rendszer

CISA (Certified Information System Auditor) – okleveles információrendszer-ellenőr

CISC (Complex Instruction Set Computer) – CISC (összetett utasításkészletű számítógép)

cis-regulatory element – cisz-szabályozó elemek

CISWM (Certified Information Security Manager) – minősített informatikai rendszer biztonsági szakértő

CISSP (Certified Information Systems Security Professional) – minősített informatikai biztonsági menedzser

citizen participation – polgári részvétel | társadalmi részvétel

citizenship – állampolgárság

city block distance – háztömb távolság | Manhattan-távolság

civil rights – polgárjogok

CKO (Chief Knowledge Officer) – vállalati tudás-menedzsment felsővezető

CL (Capability Level) – CL (képességi szint)

claim edge – kérés él [erőforrás-foglalási gráfon]

claims analysis – igényelemzés

clamp diode – megfogódióda

clapboard – csapó

CLARA (Clustering Large Applications) – CLaRa (klaszterezés nagy alkalmazások esetén)

CLARANS (Clustering Large Applications based upon Randomized Search) – CLaRaN (nagy alkalmazások klaszterezése véletlen kereséssel)

Clark Normal Form – Clark normál forma

class – osztály

& active class – aktív osztály

& association class – asszociációs osztály

& base class – alaposztály

& derived class – származtatott osztály

& failure class – hibaosztály

& friend class – barátosztály

& hazard class – veszélyosztály

& leaf class – levélosztály

& metaclass – metaosztály

& nested class – beágyazott osztály

& node class – csomópontosztály

& parametrized class – paraméterezett osztály

& private class member – privát osztálytag

& protected class member – védett osztálytag

& public class member – nyilvános osztálytag

& storage class – tárolási osztály

& subclass – alosztály

& superclass – szuperosztály

& traits class – jellemzők-osztály

& virtual base class – virtuális bázisosztály

class cast exception – osztálykonverzió típusú kivétel

class code – bájtkód

class composition hierarchy – osztályszerkezet-hierarchia

class declaration – osztálydeklaráció

class definition – osztálydefiníció

class description – osztályleírás

class design – osztálytervezés

class diagram – osztálydiagram

class handle – osztálykezelő

class hierarchy – osztályhierarchia

class hierarchy design – osztályhierarchia tervezés

class identifier – osztályazonosító

class interface – osztályfelület

class loader – osztálybetöltő

class member – osztálytag

class object – osztály objektum

class operation – osztály-művelet

class overriding from virtual base – virtuális bázisosztály felülírása

class pointer – osztály típusú mutató

class repository – osztályraktár

class scheduling – órarend tervezés

class type – osztály típus

class-comparison mining – osztály-összehasonlítások bányászata

classic – klasszikus

classic Ethernet – klasszikus Ethernet | normál Ethernet

classical – klasszikus | hagyományos

classical cryptosystem – klasszikus rejtjelrendszer

classical logic – klasszikus logika

classical modular multiplication – klasszikus moduláris szorzás

classical planning – klasszikus tervezés

classification – osztályozás

classification in neural computing – neurális számítások osztályozása

classification method – osztályozási módszer

classification of edges – élek osztályozása

& backward edge – hátraél

& cross edge – keresztél

& forward edge – előreél

& tree edge – faél

classification tree – osztályozó fa

classified advertisement – kategorizált apróhirdetések [web-portálon]

classifier – csoportképző osztályozó elem | osztályozó

Classless Inter-Domain Routing (CIDR) – osztálynélküli körzetek közötti útválasztás

classroom – osztályterem

classroom communication – osztálytermi kommunikáció

classroom education – osztálytermi oktatás

clause – klóz

clause body – klóztest | klóztörzs

clause head – klózfej

CLB (Configurable Logic Block) – konfigurálható logikai blokk

Clean – Clean [programnyelv]

clean sequence – egyengető sorozat

clean-system – igazolt forrásból aktuálisan létrehozott rendszer

clear – törlés

clear goal – világos cél

clear input – törlő bemenet

cleartext – nyílt szöveg | nem rejtjelezett szöveg

Clear To Send (CTS) – adásra kész

clear token – tiszta / üres / kódolatlan token / igazolás

clearly marked exit – világosan / egyértelműen jelzett kilépés

CLI (Command Line Interface) – CLI (parancssoros kezelőfelület)

click – kattintás

click ratio – rákattintások száma | bannert tartalmazó lap megnyitásainak száma

click wheel – kattintó kerék

click-and-brick – parallel hagyományos és elektronikus üzletvitel

click-and-mortar – parallel hagyományos és elektronikus üzletvitel

click-and-mortar bank – e- és hagyományos bankolást ötvöző pénzintézet

clickstream tracking – egérmozgás | kattintások nyomon követése

Click-Through Rate (CTR) – kattintási arány | hirdetési hely aktivizálási aránya | a linket tartalmazó lap megnyitásainak száma

client – ügyfél | kliens | szolgáltatást kérő

& connected client – összekapcsolt ügyfél

& disconnected client – szétkapcsolt ügyfél

client caching – kliensoldali gyorsítótár

client crash – kliensoldali összeomlás

client error – kliens hiba

client side – ügyfél-oldali megoldás

client side multimedia – kliens-oldali multimédia

client stub – kliensoldali eljáráscsonk

client-based protocol – ügyfél alapú protokoll

client-centric consistency – kliensközpontú konzisztencia

client-initiated replica – kliens által kezdeményezett másolat

client-server – kliens-szerver

client-server architecture – ügyfél-kiszolgáló architektúra

client-server communication – ügyfél-kiszolgáló kommunikáció

client-server model – ügyfél-kiszolgáló modell | kliens-szerver modell

client-server system – kliens-szerver rendszer

client-side – kliensoldali

clinical trial – klinikai próba

clinical workstation – klinikai munkaállomás

clip – vág | levág | multimedia alkalmazás részlete

clip art – felhasználható grafikus elemek

clipboard – vágólap

clipping – vágás | képkivágás

clipping path – vágógörbe

clipping rectangle – vágási téglalap

CLIPS (C Language Implementation Production System) – CLIPS [adatvezérelt szabályalapú keretrendszer]

clique – teljes részgráf | klikk

clique number – klikkszám

clique problem – klikk-probléma

clock – óra | órajel

& logical clock – logikai óra

& physical clock – fizikai óra

& real-time clock – valós idejű óra

& synchronized clock – szinkronizált óra

clock driver – órakezelő program

clock gating – órajel kapuzás

clock generator – órajelgenerátor

clock pulse – órajel | órajel impulzus

clock reference – órajel referencia

clock register – óraregiszter

clock signal – órajel

clock skew – órajel elcsúszás

clock synchronization – óra szinkronizáció

clock tick – órajel

clock transition – órajel átmenet

clock-controlled – óravezérelt

clock-controlled generator – óravezérelt generátor

clocked sequential circuit – szinkron sorrendi hálózat

clocked synchronous state machine – szinkron állapotgép

clock-enable input – órajel-engedélyező bemenet

clockwise – óramutató járásával megegyező irányú

clone – másolat | klón

cloneable – klónozható

cloning – klónozás

close – közeli

close box – bezárónégyzet | lezáródoboz

close date – aukciót az eladó lezárja, a tétel még látható

close shot – közelkép

closed – zárt

closed architecture – zárt architektúra

closed caption – hang szöveges megjelenítése [feliratozás kérésre]

closed card sort – kötött kártya-rendezés

closed curve – zárt görbe

closed form – zárt alak

closed interval – zárt intervallum

closed itemset – zárt elemhalmaz

closed list – zárt lista

closed security environment – biztonsági szempontból zárt környezet

closed semiring – zárt félgyűrű

closed set – zárt halmaz

closed subset – zárt részhalmaz

closed trail – zárt vonal

closed user group – zárt felhasználói közösség

closed walk – zárt élsorozat | zárt séta

closed world – zártvilág

closed world assumption – zártvilág feltételezése | zártvilág feltevés

closed-loop MRP – zárt láncú anyagszükséglet tervezés | zárt láncú MRP

closest pair – legközelebbi pár

closest-point heuristic – legközelebbi pont heurisztika

close-up – közeli felvétel | közelkép

closing – bezárás

closing ceremony – záróülés

closing of file – állomány bezárása

closing of stream – adatfolyam lezárás

closure – lezárás

closure mechanism – lezárási mechanizmus

closure of sets – halmazok lezártja | halmazok lezárása

closure operator – lezárási operátor

cloud – felhő

clown-invariant research design – bohóc-invariáns kutatási terv

CLP (Constraint Logic Programming) – CLP (korlátlogikai programozás)

CLU – CLU [programnyelv]

cluster – fürt | csoport

cluster analysis – csoportosítás | klaszterelemzés

cluster decomposition – klaszter felbontása

cluster node – klasztercsomópont

cluster of workstations – munkaállomás-fürt | munkaállomás-csoport

cluster remapping – újracsoportosítás

cluster replication – többszörözés a fürtben | fürtös többszörözés

cluster testing – csoporttesztelés

clustered file – nyalábolt fájl | nyalábolt állomány

clustered file organization – nyalábolt fájlszervezés | nyalábolt állományszervezés

clustered page table – fürtözött laptáblázat | csoportosított laptáblázat

clustered relation – nyalábolt reláció

clustering – csoportosítás | csomósodás | fürtösítés | klaszterezés

& agglomerative clustering – egyesítő csoportosítás / klaszterezés

& conceptual clustering – fogalmi csoportosítás / klaszterezés

& divisive clustering – felosztó csoportosítás / klaszterezés

& hierarchical clustering – hierarchikus csoportosítás / klaszterezés

& k-means clustering k-közép csoportosítás / klaszterezés

& model-based clustering – modellalapú csoportosítás | modellalapú klaszterezés

& primary clustering – elsődleges csoportosítás | elsődleges klaszterezés

& secondary clustering – másodlagos csoportosítás | másodlagos klaszterezés

& text clustering – szövegcsoportosítás | szövegklaszterezés

clustering feature – csoportosítási jellemző | klaszterezési jellemző

clustering feature tree – csoportosítási / klaszterezési jellemző fa

clustering index – nyalábolt index

clustering large applications based upon randomized search – nagy alkalmazások csoportosí- tása / klaszterezése véletlen kereséssel

clustering of microarray data – mikrotömb adatok csoportosítása | mikroarray adatok klaszterezése

Clustering Using Representatives (CURE) – csoportosítás / klaszterezés reprezentáló elemek segítségével (CURE)

CLW (ClockWise) – óramutató járásával megegyező irányú

CM (Configuration Management) – CM (konfigurációmenedzsment)

CML (Current-Mode Logic) – áramvezérelt logika

CMM (Capability Maturity Model) – CMM (képesség érettségi modell)

CMMI (Capability Maturity Model Integration) – CMMI (Képesség Érettségi Modell Integráció)

CMMI appraisal tailoring – CMMI felmérés illesztése / testreszabása

CMMI framework – CMMI keret

CMMI model – CMMI modell

CMMI model component – CMMI modell eleme

CMMI model tailoring – CMMI modell illesztése | CMMI modell testre szabása

CMMI product suite – CMMI termékek sorozata

CMN-GOMS (Card, Moran, and Newell GOMS) – CMN-GOMS [gomblenyomás szintű modellre épülő hierarchikus struktúra]

CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) – komplementer fém-oxid félvezető (CMOS)

CMY (Cyan, Magenta, Yellow) – CMY (cián, bíborvörös, sárga)

CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, black) – CMYK (cián, bíborvörös, sárga, fekete)

CNF (Conjunctive Normal Form) – KNF (konjunktív normálalak | konjunktív normálforma)

CNF satisfiability – konjunktív normálalak kielégíthetősége

CNF satisfiability problem – konjunktív normálalak kielégíthetőségi feladata / problémája

CNN (Cellular Neural Network) – CNN (celluláris neurális hálózat)

CNN paradigm – CNN paradigma

CNN universal machine – CNN univerzális gép

coaching method – betanító módszer | edző módszer

coalescing – egyesítés | összefuttatás

coalition – koalíció [ágensszervezet típus] | egyesülés

coarse – durva

coarse grained – durva szemcsézettségű

coarse index – elsődleges index

coarse-grain – durvaszemcsés

coarse-grain atomicity – durvaszemcsés atomitás

coarse-grain multicomputers – durván szemcsézett multiszámítógépek

coarse-grain multithreaded machine – durván szemcsézett többszálas gép

coarse-grain multithreaded processor – durván szemcsézett többszálas processzor

coarse-grain parallel processing – durvaszemcsés párhuzamos feldolgozás

coarse-grained languages – durván szemcsézett programozási nyelvek

coarse-grained SIMD architecture – durván szemcsézett SIMD architektúra

coarsest stable partition – legdurvább stabil partíció

co-atom – koatom

coaxial cable – koaxiális kábel | koax

COBOL – COBOL [programnyelv]

cocktail-shaker sort – koktélkeverő rendezés

CoCoMo (Consecutive Cost Model) – fejlesztési kockázatok becslésére kidolgozott módszer

COCOMO usergroup meeting – COCOMO felhasználói csoport találkozó

cocyle – kociklus

Coda file system – Coda fájlrendszer

code – kód

& ASCII code set – B4144kódszó-készlet

& bar code – vonalkód

& binary code – bináris kód

& byte code verifier – bájtkód-ellenőrző

& country code – országkód

& cyclic code – ciklikus kód

& equivalent code – ekvivalens kód

& error code – hibakód

& Error Correcting Code (ECC) – hibajavító kód

& Error Detecting Code (EDC) – hibajelző kód

& exception-safe code – kivételbiztos kód

& executable code – végrehajtható kód

& extended code – kiterjesztett kód

& Gray code – Gray-kód

& Hamming code – Hamming-kód

& hashed message authentication code – kivonatolt / heselt üzenethitelesítő kód

& linear code – lineáris kód

& machine code – gépi kód

& machine-dependent code – gépfüggő kód

& machine-independent code – gépfüggetlen kód

& maximum distance separable code – maximális távolságú szeparábilis kód | MDS-kód

& MDS code – MDS-kód | maximális távolságú kód

& mobile code – mobil kód | kódoló-dekódoló

& narrow sense BCH code – szűkebb értelemben vett BCH-kód

& nearly perfect code – csaknem tökéletes kód | csaknem teljes kód | csaknem perfekt kód

& object code – tárgykód

& perfect code – tökéletes kód | teljes kód | perfekt kód

& polynomial code – polinom kód

& precondition-effect code – előfeltétel-hatású kód

& projective code – projektív kód

& Pulse Code Modulation (PCM) – impulzus kód moduláció

& Reed-Muller code (RM code) – Reed–Muller-kód

& Reed-Solomon code (RS code) – Reed–Solomon-kód (RS-kód)

& relocatable code – áthelyezhető kód

& residual code – maradékkód

& RM code (Reed-Muller code) – RM-kód | Reed–Muller-kód

& RS code (Reed-Solomon code) – RS-kód (Reed–Solomon kód)

& secure mobile code – biztonságos mobil kód

& self-dual code – önduális kód

& self-orthogonal code – önortogonális kód

& systematic code – szisztematikus kód

& ternary Golay code – ternáris Golay-kód

& Unicode set – Unicode kódszó-készlet

code bloat – kódfelfúvódás | kódrobbanás

code complexity – kódbonyolultság

code converter – kódátalakító

Code Division Multiple Access (CDMA) – kódosztásos többszörös hozzáférés / elérés

code duplication – kód-duplázás

code efficiency – kódhatékonyság

code expansion – programméret növekedés | kódnövekedés

code field – kódmező

code generation – kódgenerálás

code generator – kódgenerátor

code group – kódcsoport

code hoisting – kódkiemelés

code inlining – kódbefordítás

code inspection statistics – kód inspekció statisztikája

code migration – kódátalakulás

code motion (in global scheduling) – kódmozgatás (globális ütemezésben)

code of ethics – etikai kódex | viselkedési szabályrendszer

code overflow – kódtúlcsordulás

code rate – kód sebesség

code reuse – kód újrafelhasználás

code review – kód felülvizsgálata

code scheduling – kódütemezés | utasítás ütemezése

code sharing – kódmegosztás

code size – kódméret

code word – kódszó

codebook – kódkönyv

codec (code/decode) – kodek (kódolás / dekódolás | kódoló-dekódoló)

& asymmetric codec – aszimmetrikus kodek

& symmetrical codec – szimmetrikus kodek

coded order – kódolt sorrend

coded state – kódolt állapot

codeword – kódszó

coding – kódolás

Coding Sequence (CDS) – kódolási sorozat (CDS)

coding theorem – kódolási tétel

co-discovery method – közös-felfedezés módszer

codomain – értékkészlet

codomain of a function – függvény értékkészlete

codon – kodon

coefficient – együttható | koefficiens

coefficient of variation – szórástényező

coefficients of a polynomial – polinomok együtthatói

& adaptation of coefficients of a polynomial – polinomok együtthatóinak adaptációja

& correlation coefficient – korrelációs együttható

& leading coefficients of a polynomial – polinomok főegyütthatói

& size of coefficients of a polynomial – polinomok együtthatóinak mérete

coercion – korlátozás

coexistence – együtt létezés

coforest – koerdő

cognetics (cognitive engineering) – megismerés-alapú tervezés

cognition – megismerés

cognitive – kognitív | megismerő

cognitive architecture – kognitív architektúra

cognitive artifact – kognitív eszköz

cognitive complexity – kognitív bonyolultság

cognitive dimension – kognitív dimenzió

cognitive disabilities – kognitív / megismerési nehézségek

cognitive dissonance – kognitív disszonancia

cognitive fidelity – kognitív hűség

cognitive impairment – kognitív károsodás

cognitive load – kognitív terhelés | kognitív teher

cognitive modeling – kognitív modellezés

cognitive problem-solving – megismerő problémamegoldás | kognitív problémamegoldás

cognitive psychology – megismeréssel foglalkozó pszichológia | kognitív pszichológia

cognitive research – megismerő kutatás | kognitív kutatás

cognitive science – megismeréstudomány | kognitív tudomány

cognitive style – megismerés stílusa | kognitív stílus

cognitive trust – megismerő bizalom | kognitív bizalom

cognitive walkthrough – kognitív bejárás [felhasználói felületé]

coherence – koherencia | összefüggőség | egyöntetűség

& cache-coherence protocol – gyorsítótár egyezőségi protokoll

& data coherence – adat-koherencia | adatok összefüggősége

& memory coherence – memória-koherencia | memóriahelyek összefüggősége

coherence detection strategy – egyöntetűség-észlelő stratégia

coherency – koherencia | összetartozás

& cache coherency – gyorsítótár-koherencia [egy adat különböző gyorsítótárakban lévő példányainak összehangolt kezelése]

coherent – koherens | összefüggő | egybefüggő

coherent assignment – összetartozó értékadás

coherent compounds – összetartozó összetevők

coherent memory – koherens memória | összetartozó memória

coherent operations – összetartozó műveletek

cohesion – kohézió | elemek összetartozásának mértéke | kapcsolat szorossága

cohesion ratio measure – kohéziós arány mértéke

cohomological – kohomologikus

cohomology – kohomológia

cohomology class – kohomológiaosztály

COIN (Community-of-Interest Network) – azonos érdeklődésű ügyfélcsoport | portál-technika célzottja

coin – érme | pénzérme

coin flipping – pénzfeldobás

coincidence – egybeesés

cold – hideg

cold site – korlátozott felszereltségű másodlagos telephely az üzletfolytonosság biztosítására | tartalék rendszer | biztonsági rendszer

colex order (colexicographic order) – kolex sorbarendezés | kolexikografikus rendezés | kolexikális rendezés

colexicographic order (colex order) – kolex sorbarendezés | kolexikografikus rendezés | kolexikális rendezés

collaboration – együttműködés

collaboration design – együttműködés tervezés

collaboration diagram – együttműködési diagram

collaboration occurrence – együttműködés konkrét esete

collaborative – együttműködő

collaborative agent – együttműködő ügynök

collaborative caching – együttműködő gyorsítótárba / gyorsítótárból másolás

collaborative drawing – együttműködő rajzolás

Collaborative Filtering (CF) – együttműködő szűrés

collaborative inquiry – együttműködő vizsgálat

collaborative learning – együttműködő tanulás

collaborative work-flow model – együttműködő munkafolyamat-szabályozási modell

collaborative writing – együttműködő írás

collaboratory – együttműködő | együttműködési

collapse box – összecsukható doboz

collating sequence – szótári sorrend

collection – gyűjtemény

collection framework – gyűjtemény-keretrendszer

collection service – gyűjtemény-szolgáltatás

collective intelligence – kollektív intelligencia

collector – gyűjtő

collide – ütközik

collinear – kollineáris | egy egyenesre eső

collinearity – kollinearitás

collision – ütközés

collision avoidance lock – ütközés elkerülő zár

Collision Detection (CD) – ütközés-érzékelés

collision domain – ütközési tartomány

collision normal – ütközési normálvektor

collision-resistance – összekötés | összekapcsolás | kombinálás | egyesítés

collision resistant hash function – ütközésrezisztens hasítófüggvény | ütközésbiztos hasítófüggvény

collision-free – ütközésmentes

collision-free protocol – ütközés nélküli protokoll

co-located – közös használatú (csoportmunkánál)

colon (:) – kettőspont (:)

color (colour) – szín

color balance – színegyensúly

color blindness – színvakság

color buffer – színpuffer

color circle – színkör

color correction – színjavítás

color cycling – színkörforgás [animációs technika]

color depth – színmélység

color diagram – színdiagram

color gamut – színterjedelem

color index – színindex

color look-up table – színhivatkozási táblázat | színpaletta

color matching – színillesztés | megjelenítési és nyomtatási színegyüttes egyeztetése

color mixing – színkeverés

& additive color mixing – összegző színkeverés | additív színkeverés

color model – színmodell

color palette – színpaletta

color perception – színérzékelés

color separation – színfelbontás

color space – színtér

color subsampling – színösszenyomás

color synthesis – színkeverés

& additive color synthesis – additív színkeverés

color table – színtábla

color temperature – színhőmérséklet

colorcast – színvetítés

coloring (colouring) – színezés

coloring problem – színezési probléma | színezési feladat

colorization – színezés

colorize – színez | kifest

colorized (coloured) – színezett | -színű

colour (color) – szín

colour based image retrieval – szín alapú képkeresés

coloured – színezett | -színű

column – hasáb | oszlop

column addition – oszlopösszeadás

column address – oszlopcím

column rank – oszloprang

column selection – oszlopkiválasztás | oszlop kiválasztása

column sum – oszlopösszeg

column vector – oszlopvektor

column-address register – oszlopcím-regiszter

COM (Component Object Model) – COM (összetevő objektummodell)

COM+/.NET – COM+/.NET [komponens alapú modell]

COMA machine (Cache-Only Memory Architecture machine) – COMA gép (csak gyorsítótár-hozzáférésű gép)

combination – kombináció

& random combination – véletlen kombináció

combination generation – kombináció előállítása

combination of random number generators – véletlenszám generátorok kombinációja | véletlenszám generátorok összekapcsolása

combination with repetitions – ismétléses kombináció

combinational – kombinációs

combinational circuit – kombinációs hálózat | kombinációs áramkör

combinational element – kombinatorikus elem

combinational logic – kombinációs logika

combinator – kombinátor

& fixed point combinator – fixpont kombinátor

combinatorial – kombinatorikus

combinatorial analysis – kombinatorikus analízis

combinatorial explosion – kombinatorikus robbanás

combinatorial geometry – kombinatorikus geometria

combinatorial interpretation – kombinatorikus interpretáció | kombinatorikus magyarázat

combinatorial mathematics – kombinatorikus matematika | diszkrét matematika

combinatorial matrix – kombinatorikus mátrix

combinatorial number system – kombinatorikus számrendszer

combinatorial optimization – kombinatorikus optimalizálás

combinatorial problem – kombinatorikus feladat / probléma

combinatorics – kombinatorika | diszkrét matematika

combined assignment operator – kombinált értékadó operátor

combining – összekötés | összekapcsolás | kombinálás | egyesítés | szerkesztés

combining forecasts – előrejelzések kombinálása

combining network – kombinációs hálózat

combining rule – összevonhatósági szabály

combo box – kombinált szövegbeviteli doboz | kombó doboz

comma-free – vesszőmentes

comma-free code – vesszőmentes kód

command – utasítás | parancs

& input command – beviteli utasítás | beíró utasítás

& output command – kiviteli utasítás | kiíró utasítás

& repetitive command – ismétlési utasítás

command design pattern – parancstervezési minta

command file – parancsfájl

command input – parancsbemenet

command interpreter – parancsértelmező

command key – parancsbillentyű | parancsgomb

command language – parancsnyelv

command line – parancssor | utasítássor

command line arguments – parancssori változók

command shell – parancsfeldolgozó

command stack – parancsverem | utasításverem

command-driven technique – közvetlen parancsokon alapuló módszer

command-line – parancssor- | parancssori | parancssoros

command-line argument – parancssori paraméter

command-line interface – parancssoros felhasználófelület / kezelőfelület

commensurable – összemérhető

comment – megjegyzés

comment density – kommentek sűrűsége

comment line – komment sor

commerce – kereskedelem

commerce server – kereskedelmi webhelyet menedzselő szerver

commerce degree program – kereskedelmi felsőoktatási program

& electronic commerce degree program – elektronikus kereskedelmi felsőoktatási program

commercial – kereskedelmi

commercial city – e-kereskedelmi város

Commercial Off The Shelf (COTS) – dobozos | kész | COTS

Commercial Off-The-Shelf Software (COTS) – COTS-szoftver | dobozos szoftver | kész szoftver

commercial software packages – kereskedelmi szoftvercsomagok

commercial transactions – kereskedelmi tranzakciók

commercial Web sites – kereskedelmi honlapok

commit – véglegesítés | nyugtázás

commit bit – véglegesítési bit

commit protocol – véglegesítő protokoll

commitment – elkötelezettség

& epistemological commitment – episztemológiai elkötelezettség

& ontological commitment – ontológiai elkötelezettség

commitment of a transactions – tranzakció véglegesítése

commitment to perform – elkötelezettség a végrehajtásra

committed read isolation level – véglegesített olvasási elkülönítési szint

commodity – termék

common – közös

CommonKADS – CommonKaDS [ismeretalapú rendszerfejlesztés módszertana

common carrier – távközlési közszolgáltató

common cause of process variation – folyamat szórásának megszokott oka

common channel signaling – közös csatornás jelzés

common control channel – közös vezérlőcsatorna

Common Criteria – Általános Követelmények [biztonsági szabvány]

Common Criteria (CC) – biztonsági funkciók és igénylisták szabvány gyűjteménye [USa]

Common Criteria for Information Technology Security – informatikai biztonság egységes elemei (nemzetközi szabvány)

Common Criteria for Information Technology Security Evaluation – informatikai biztonság felmérésének egységes elemei [nemzetközi szabvány]

common divisor – közös osztó | közös faktor

common factor – közös osztó | közös faktor

Common Gateway Interface (CGI) – általános átjáró felület / interfész

common markets – közös piacok

common modulus – közös modulus

common modulus attack – közös moduluson alapuló támadás

common multiple – közös többszörös

Common Object Request Broker Architecture (CORBA) – Általános Objektum-Kérés Közvetítő architektúra [elosztott rendszer objektumainak együttműködését biztosító szabvány]

common sense – hétköznapi józan ész

common subexpression – közös részkifejezés

common subexpression elimination – közös részkifejezés kiküszöbölése

common subsequence – közös részsorozat

Common User Access (CUA) – IBM felhasználói / kezelői felület szabvány

CommonKADS – CommonKaDS [ismeretalapú rendszerfejlesztő módszertan]

common-mode signal – közös módusú jel

commons problem – közös felhasználás problémája | közös eszközök problémája

commonsense knowledge – hétköznapi tudás

Communicating Sequential Processes (CSP) – kommunikáló szekvenciális folyamatok (CSP)

communication – hírközlés | híradás | kommunikáció | hírcsere | adatcsere | információcsere

& asynchronous communication – aszinkron kommunikáció

& client-server communication – ügyfél-kiszolgáló kommunikáció

& confidential group communication – bizalmas csoport-kommunikáció

& connectionless communication – összeköttetés / kapcsolat nélküli kommunikáció

& data communication – adatátvitel | adatcsere | adatkommunikáció

& direct communication – direkt / közvetlen kommunikáció

& generative communication – generatív kommunikáció

& Global System for Mobile Communication (GSM) – globális mobil-kommunikációs rendszer

& group communication – csoport kommunikáció

& indirect communication – közvetett / indirekt kommunikáció

& Inter-process Communication (IPC) – folyamatközi kommunikáció

& interprocess communication (IPC) – folyamatok kommunikációja [egymással]

& ISO model for communication – ISO kommunikációs modell

& message passing model for communication – üzenettovábbításos kommunikációs modell

& message-oriented communication – üzenet alapú kommunikáció

& one-way communication – egyirányú kapcsolat | egyirányú kommunikáció

& peer-to-peer communication – mellérendelt kommunikáció | egyenrangú felek kommunikációja

& persistent communication – megtartó kommunikáció

& reliable communication – megbízható kommunikáció

& reliable group communication – megbízható csoport kommunikáció

& secure group communication – biztonságos csoportkommunikáció

& shared-memory model for communication – közös memóriás kommunikációs modell

& stream-oriented communication – áramlás alapú kommunikáció

& synchronous communication – szinkron kommunikáció

& telecommunication – távközlés

& transient communication – átmeneti kommunikáció | időleges kommunikáció

& voice communication – beszédátvitel | beszédkommunikáció

communication channel – kommunikációs csatorna

communication complexity – üzenetszám | kommunikációs bonyolultság

communication diagram – kommunikációs diagram

communication facility – kommunikációs eszköz

communication failure – kommunikációs hiba

communication graph – kommunikációs gráf

communication in distributed system – kommunikáció elosztott rendszerben

communication level – kommunikációs szint

communication link – kommunikációs kapcsolat | adatátviteli vonal

communication management – kommunikációmenedzsment

communication medium – kommunikációs közeg

communication model – kommunikációs modell

communication network – kommunikációs hálózat

communication of information – információközlés

communication overhead – kommunikációs többletráfordítás

communication path – kommunikációs út

communication pattern – kommunikációs minta

communication port – kommunikációs port | kommunikációs kapu

communication processor – adatátviteli processzor | kommunikációs processzor

communication protocol – kommunikációs protokoll

communication satellite – kommunikációs műhold

communication subnet – kommunikációs alhálózat

communication sub-object – kommunikációs alobjektum

communication technology – kommunikációs technológia

communication theory – kommunikációelmélet

communicative – kommunikatív

communicative act – beszéd aktus

commutative – kommutatív

commutative addition – kommutatív összeadás

commutative cryptosystem – kommutatív kriptorendszer

community – közösség

Community Antenna Television (CATV) – közösségi-antenna televízió

community of nations – nemzetek közössége

Community of Practice (CoP) – szakértői közösség

community problems – közösségi problémák

community-level data – közösségi szintű adat

commutative – kommutatív | felcserélhető

commutative group – kommutatív csoport | abel-csoport

commutative law – kommutatív szabály | kommutativitás törvénye

commutative addition – kommutatív összeadás

commutative ring – kommutatív gyűrű

commutatively prefix – kommutatívan prefix

commutativity (in search problems) – kommutativitás (keresési problémákban)

commutativity – kommutativitás | felcserélhetőség

commutator – kommutátor

comp – gyors, de jó minőségű grafikus terv

compact – tömör | sűrű | kompakt

Compact Disk (CD) – tömör lemez | CD lemez | kompaktlemez

compact disk player – CD lejátszó | lemez lejátszó

compact list – kompakt lista

compact support – kompakt tartó

compaction – tömörítés

companion matrix – kísérő mátrix

comparable – összehasonlítható

comparability – összehasonlíthatóság

comparable elements – összehasonlítható elemek

comparable line segments – összehasonlítható szakaszok

comparative – összehasonlító

comparative scale – összehasonlító skála

comparative study – összehasonlító tanulmány

comparator – összehasonlító

comparison – összehasonlítás | egybevetés

& user supplied comparison – felhasználó által megadott összehasonlítás

comparison network – összehasonlító hálózat

comparison operator – összehasonlító operátor

comparison sort – összehasonlító rendezés

comparison-based algorithm – összehasonlítás-alapú algoritmus

compatibility – összeférhetőség | összeillőség | kompatibilitás

& type compatibility – típus összeillőség

compatibility matrix – kompatibilitási mátrix

compatibility rule – összeférhetőség szabálya

compatible – összeegyeztethető | kompatibilis | csereszabatos | összeillő

compatible activities – összeegyeztethető tevékenységek

compatible automata – kompatibilis automaták

compatible matrices – kompatibilis mátrixok

compatible relation – kompatibilis reláció

compatible signatures – kompatibilis aláírások

compatible trace properties – kompatibilis nyomtulajdonságok

compatible variable types – kompatibilis változótípusok

compensating transaction – kiegyenlítő tranzakció

competence – alkalmasság | szakmai hozzáértés | kompetencia

competitive advantage – versenyelőny

competitive analysis – versengő elemzés | online elemzés

competitive environment – versengő környezet

competitive forces model – vállalati versenyerőforrások modellje

competitive intelligence – kompetitív intelligencia

competitive labor market – kompetitív munkaerőpiac

competitive learning – versenyző tanulás

competitive market – szabadversenyes piac

competitive user testing – versengő / összehasonlító felhasználói tesztelés

compilation – fordítás

& conditional compilation – feltételes fordítás

& separate compilation – külön fordítás

compilation unit – fordítási egység

compile – fordít

compile time – fordítási idő | fordítási idő alatti | fordítási időbeli

compiled language – compiler által fordított nyelv

compiled – lefordított | futtatható

compiled virus – futtatható vírus-program

compiler – compiler | fordítóprogram

compiler algorithms – fordítóprogramok algoritmusai

compiler architecture – fordítóprogram architektúra

compiler bug – fordítóprogram-hiba

compiler-directed prediction – fordítóprogramból irányított elágazásbecslés

compiler-generated function – fordító által generált függvény

compile-time object – fordítási idejű objektum

compile-time polymorphism – fordítási idejű többalakúság | fordítási idejű polimorfizmus

complaint tracking – panaszkövetés

complement – komplemens | kiegészítő | komplementer

complement arithmetic – komplemens aritmetika

complement color – kiegészítő szín | komplementer szín

complement key – komplemens kulcs

complement language – komplemens nyelv

complement language class – komplemens nyelvosztály

complement number system – kiegészítő számrendszer | komplemens számrendszer

complement of a graph – gráf komplemense | kiegészítő gráf | gráf komplementere

complement operation – komplemensképzés művelet

complementarity problem – komplementaritási feladat

complementary elements of a lattice – háló komplemens elemei

complementary Gray code – komplemens Gray-kód

complementary slackness – kiegészítő eltérés

complementation – komplementálás | komplemens képzése

complementation property – komplemens tulajdonság

complemented lattice – komplemens háló

complete – teljes

complete ATG – teljes aTG

complete bigraph – teljes páros gráf

complete binary tree – teljes bináris fa

complete bipartite directed graph – teljes irányított páros gráf

complete bipartite graph – teljes páros gráf

complete decoding – teljes dekódolás

complete decoding algorithm – teljes dekódoló algoritmus

complete encapsulation – teljes egységbezárás

complete evaluation – teljes kiértékelés

complete graph – teljes gráf

complete k-ary tree – teljes k-áris fa

complete matching – teljes párosítás

complete metric space – teljes metrikus tér

complete MMIX program – teljes MMIX program

complete relation – teljes reláció

complete rhyme schemes – teljes rímképletek

complete set – teljes halmaz

complete set of residues – teljes maradékrendszer

complete sum – teljes összeg

complete ternary tree – teljes ternáris fa

complete test set – teljes teszthalmaz

completely adaptive protocol – teljesen adaptív protokoll

completely connected network – teljes összeköttetésű hálózat

completely equidistributed sequence – tökéletesen egyenletes eloszlású sorozat

completely factorable – teljesen faktorizálható

completely nontrivial dependency – teljesen nem triviális függőség

completeness – teljesség

completeness checking – teljesség ellenőrzése

completeness of a language – nyelv teljessége

completeness of a proof procedure – bizonyítás eljárás teljessége

completeness of a search algorithm – kereső algoritmus teljessége

completeness of resolution – rezolúció teljessége

complete-state formulation – teljes állapot leírás [problémáé]

completeness theorem – teljességi tétel

completion – végrehajtás

completion time – végrehajtási idő

complex – komplex | bonyolult | összetett

complex adaptive system – komplex alkalmazkodó rendszer

complex analytic space – komplex analitikus tér

complex arithmetic – komplex aritmetika

complex buying process – nagyértékű / bonyolult eszközök komplex kiválasztása / vásárlása [e-kereskedelem]

complex conjugate – komplex konjugált

complex cooperative decision – összetett közösségi döntés

Complex Instruction Set Computer (CISC) – összetett utasításkészletű számítógép (CISC)

complex multiplication – komplex szorzás | komplex számok szorzása

complex number – komplex szám

& multiplication of complex numbers – komplex számok szorzása

& representation of complex numbers – komplex számok ábrázolása

complex object – komplex objektum

complex partition – komplex számok felbontása

Complex PLD (CPLD) – összetett programozható logikai eszköz

Complex Programmable Logic Device (CPLD) – komplex programozható logikai eszköz

complex radices – komplex gyökök

complex root – komplex gyök

complex root of unity – komplex egységgyök

complex sentence – összetett mondat

complex stream – összetett folyam

complex structure-valued data – összetett struktúraértékű adat

complex term – összetett term

complex valued – komplex értékű

complexity – bonyolultság | komplexitás

& degree of complexity – bonyolultság foka

complexity analysis – bonyolultság elemzése

complexity class – bonyolultsági osztály

complexity measure – bonyolultsági mérték | hatékonysági mérték

complexity of a graph – gráf bonyolultsága | gráf komplexitása | gráf összetettsége

complexity of a solution – megoldás bonyolultsága

complexity of an algorithm – algoritmus bonyolultsága

complexity theory – bonyolultságelmélet

complexity-theoretic – bonyolultságelméleti

complexity-theoretic approach – bonyolultságelméleti megközelítés

complexity-theoretic security – bonyolultságelméleti biztonság

compliance – megfelelőség [megfelelés valaminek]

compliant motion – követő mozgás | önbeálló mozgás

component – komponens | összetevő | tag

& standard component – szabványos komponens

component abstraction – komponens absztrakció

component based – komponens alapú

component based Web engineering – komponens alapú webes fejlesztés

component creation – komponens létrehozása

& dynamic component creation – komponens dinamikus létrehozása

component design – komponens tervezése

component diagram – komponensdiagram

component event – komponensesemény

component graph – komponensgráf | taggráf | gráf komponense

component identification – komponens azonosítása

component interfaces – komponens felület / interfész

component listener – komponensfigyelő

Component Object Model (COM) – összetevő objektummodell

component reuse – komponens újrafelhasználása

component size – komponens mérete

component testing – komponens tesztelése

component-based development – komponens alapú fejlesztés

Component-Based Software Engineering (CBSE) – komponens-alapú szoftvertervezés

Component-Oriented Programming (COP) – komponensorientált programozás

composed code – összetett kód

composite – összetett

composite aggregation – kompozíció összeállítása

composite curve – összetett görbe

composite design pattern – összetétel tervezési minta

composite diagram – kompozíciós diagram

composite integer – összetett egész szám

composite join index – összetett összekapcsoló index

composite key – összetett kulcs

composite local object – összetett helyi objektum

composite modulus – összetett modulus

composite number – összetett szám

composite object – összetett objektum

composite operator – összetett operátor

composite selection – összetett kiválasztás | többszörös kiválasztás

composite structure – kompozíciós struktúra

composite type – összetett típus

composite video – kompozit videó

compositeness – összetettség

compositeness of a number – szám összetettsége

compositeness test – összetettségi vizsgálat | egész számok összetettségi vizsgálata

composition – összeállítás | kompozíció

& parallel composition – párhuzamos összeállítás

& strong composition – szigorú kompozíció

composition of functions – függvények összetétele | függvények kompozíciója

composition of namespaces – névtér összefűzés

composition of power series – hatványsorok összetétele / kompozíciója

composition of signatures – aláírások összeállítása

composition of variable types – változótípusok összeállítása

compositioning – kombinálás | összeállítás | kompozitálás

compound – összetett | egész | teljes

compound document – összetett dokumentum

compound domain name – összetett tartománynév

compound procedure – összetett eljárás

compound type – összetett típus

comprehensibility – érthetőség

compress – tömörít

compressed audio – tömörített audió

compressed bitmap – tömörített bittérkép

compressed video – tömörített videó

compression – tömörítés

& asymmetrical compression – aszimmetrikus tömörítés

& batch compression – kötegelt tömörítés

& lossless compression – veszteségmentes tömörítés

& symmetrical compression – szimmetrikus tömörítés

& video compression – videotömörítés

compression algorithm – tömörítési algoritmus

& adaptive compression algorithm – adaptív tömörítési algoritmus

compression factor – tömörítési faktor

compression function – tömörítő függvény

compression gain – tömörítési nyereség

compression ratio – tömörítési arány

compression-decompression – tömörítés-kitömörítés

compromise merge – kompromisszumos rendezés

compromised – veszélynek kitett | nem biztonságos | kompromittált

compromised key – veszélynek kiett kulcs | kompromittált kulcs

compulsory license – kötelező licensz

computability – kiszámíthatóság

computable – kiszámítható

computable function – kiszámítható függvény

computation – számítás | kiszámítás

& numerical computation – numerikus számítás

computation grid – számítási hálózat

computation migration – számítás-vándorlás

computation speedup – számítás sebességnövekedése

computation tree – kiszámítási fa

computational – számítástechnikai | kiszámítási | számítógépes

computational complexity – kiszámítási bonyolultság

computational fluid dynamics – áramlási dinamika numerikus módszerei | áramlási dinamika számítási módszerei

computational geometry – számítógépi geometria | számítógépes geometria

computational learning theory – számítógépes tanulás elmélete

computational linguistics – számítógépes nyelvészet

computational method – számítási módszer | numerikus módszer

computational neuroscience – számítógépes idegháló-modellezés

computational organization theory – számítási szervezetelmélet

computational problem – kiszámítási feladat

computationally secure – számítástechnikailag biztos

computational security – számítástechnikai biztonság | kiszámítási biztonság

computational vision – számítógépes látás

computational zero-knowledge protocol – számítástechnikailag nulla-ismeretű protokoll

computationally equivalent decision problems – számítástechnikailag ekvivalens eldöntési feladatok / problémák

compute – kiszámít | adatokat feldolgoz

compute and fetch scheme – kiszámítási és behívási módszer | kiszámítási és lehívási módszer

computer – számítógép

& desktop computer – asztali számítógép

& formula-controlled computer – formulavezérlésű számítógép

& home computer – otthoni számítógép

& supercomputer – szuperszámítógép

computer abuse – számítógépes visszaélés [büntetőjogi, vagy csak etikai]

Computer Aided Design (CAD) – számítógéppel támogatott tervezés (CAD)

computer algebra – komputeralgebra

computer architecture – számítógép-architektúra

computer arithmetic – számítógépes aritmetika

computer art – számítógépes művészet

computer center – számítóközpont

computer conference – számítógépes konferencia | távkonferencia

Computer Emergency Response Team (CERT) – balesetelhárító műszaki csoport

computer family – számítógépcsalád

computer forensics – számítógépes igazságügyi szakértés / nyomozás

computer fraud – számítógépes csalás

computer game – számítógépes játék

computer graphics – számítógépes grafika

computer hardware – számítógépes hardver

Computer Hardware Description Language (CHDL) – számítógép hardver leíró nyelv

Computer Information System (CIS) – számítógépes információs rendszer

computer instruction – számítógépes oktatás

computer intrusion – számítógépes behatolás [más gépre, hálózatba]

computer literacy – számítógépes felhasználói ismeretek

computer matching – input adat összevetése tárolt adatfájl tartalmával

computer network – számítógép-hálózat

computer network architecture – számítógép-hálózati architektúra

Computer Network Attack (CNA) – számítógép hálózati támadás

computer network workload – számítógépes hálózat terhelése

computer operation – számítógép-működés

computer program – számítógépes program

computer related crime – számítógépes bűnözés

computer revolution – számítógépes forradalom

computer science (CS) – informatika | információs technológia (IT) | számítástudomány

computer security (COMPUSEC) – számítógép biztonság

computer security incident – számítógép biztonsági incidens

Computer Security Technical Vulnerability Reporting Program (CSTVRP) – sebezhetőség elemző program

computer technology – számítástechnika

computer typesetting – számítógépes betűszedés

computer virus – számítógépes vírus

computer vision – számítógépes látás

Computer-Aided Design (CAD) – számítógéppel segített tervezés (CaD)

Computer-Aided Education (CAE) – számítógéppel segített oktatás (CaE)

Computer-Aided Engineering (CAE) – számítógépes műszaki tervezés (CaE)

Computer-Aided Learning (CAL) – számítógéppel támogatott tanulás (CaL)

Computer-Aided Manufacturing (CAM) – számítógéppel segített termelés (CaM)

Computer-Aided Software Engineering (CASE) – számítógéppel támogatott szoftvertervezés

computer-assisted – számítógéppel segített

computer-assisted audit technique – számítógéppel támogatott felmérés / audit / ellenőrzés

computer-assisted verification – számítógéppel segített ellenőrzés | számítógéppel segített igazolás

computer-based information systems – számítógépes információs rendszerek

Computer-Based Learning (CBL) – számítógépes tanulás

computer-based system engineering – számítógép-alapú rendszertervezés

computerized bulletin board system – számítógépes faliújság rendszer

computerized support – számítógépes támogatás

computer-mediated communication – számítógép által közvetített kommunikáció

computer-mediated interaction – számítógép által közvetített interakció

computer-mediated learning group – számítógép által közvetített tanulócsoport

computer-realizable simulation – számítógépes szimulációs

computer-supported cooperative work – számítógéppel támogatott együttműködés

computer-supported education – számítógéppel támogatott oktatás

computer-supported learning – számítógéppel támogatott tanulás

computer-system architecture – számítógéprendszer architektúrája

Comte inversion formula – Comte inverziós képlete

concast – egybeolvasztó adás | egybeadás

concatenated code – konkatenációs kód | láncolt kód

concatenation – összefűzés | egymás mellé írás | konkatenáció | juxtapozíció | láncolás

& string concatenation – karakterláncok összefűzése

concatenation of languages – nyelvek szorzata | nyelvek összeláncolása

concatenation of strings – sztringek / füzérek összeláncolása

concatenation operator – összefűzés operátor

concave – konkáv

concave function – konkáv függvény

concave vertex – konkáv csúcspont

concealment system – rejtő rendszer [értékes információk értéktelenekben való elrejtése]

concentric wheels – koncentrikus kerekek

concept – fogalom

concept description – fogalomleírás

concept hierarchy – fogalmi hierarchia

concept learning – fogalom tanulása

concept linkage – fogalomtársítás

concept of operations – műveletekre vonatkozó koncepció

concept reuse – koncepció újrafelhasználása

conceptual – konceptuális | fogalmi

conceptual abstraction – koncepcionális absztrakció

conceptual clustering – fogalmi klaszterezés

conceptual data model – elméleti modell

conceptual database – fogalmi adatbázis

conceptual definition – fogalmi meghatározás

conceptual level – fogalmi szint

conceptual model – fogalmi modell

conceptual modeling – fogalmi modellezés

conceptual requirement – koncepcionális követelmény

conceptual schema – fogalmi séma

conceptualization – konceptualizálás | fogalomalkotás

concise – tömör

conclusion – következtetés | végkövetkeztetés | következmény [implikációban]

concordance – megegyezés | egybeesés

concordance index – konkordancia index

concordance threshold – konkordancia küszöbérték

concrete – konkrét

concrete architecture – konkrét architektúra

concrete class – konkrét osztály

concrete node class – konkrét csomópontosztály

concrete problem – konkrét feladat / probléma

concrete program – konkrét program

concrete system – konkrét rendszer

concrete type – konkrét típus

concrete type derivation – konkrét típus származtatása

concurrency – konkurencia

concurrency control – konkurenciavezérlés | konkurenciakezelés

& optimistic concurrency control – optimista konkurenciavezérlés

& timestamp-based concurrency control – időbélyegzős konkurenciakezelés

concurrency control service – konkurencia ellenőrző szolgálat / szolgáltatás

concurrency transparency – versengési átlátszóság

concurrent – konkurens | párhuzamos | egyidejű

concurrent application – konkurens alkalmazás

concurrent execution – egyidejű végrehajtás | konkurens végrehajtás

concurrent help – párhuzamos segítség | egyidejű segítség

concurrent language – konkurens nyelv

concurrent object – konkurens objektum

concurrent operation – versengő művelet | konkurens művelet

concurrent processing – konkurens feldolgozás

concurrent program – konkurens program

concurrent programming – konkurens programozás

Concurrent Read, Concurrent Write (CRCW) – párhuzamos olvasás, párhuzamos írás

Concurrent Read, Exclusive Write (CREW) – párhuzamos olvasás, kizárólagos írás

concurrent server – versengő kiszolgáló | konkurens szerver

concurrent task – konkurens feladat

condenser microphone – kondenzátormikrofon

condition – feltétel

& agreement condition – megegyezési feltétel | egyetértési feltétel

& chain condition – láncfeltétel

& constant condition – állandó feltétel | konstans feltétel

& correctness condition – helyességi feltétel

& exclusion condition – kizárási feltétel

& initial condition – kezdeti feltétel

& non-blocking condition – nemblokkoló feltétel

& progress condition – haladási feltétel

& refinement of condition – feltétel finomítása

& refinement of condition of progress – haladási feltétel finomítása

& termination condition – megállási feltétel | befejeződési feltétel

& time bound condition – időkorlát feltétel

& validity condition – érvényességi feltétel

condition input – feltétel bemenet

condition of transition – átmenetfeltétel

condition variable – feltételes változó

condition-action rule – feltétel-cselekvés szabály, ha-akkor szabály

conditional – feltételes

conditional anonymity – feltételes névtelenség

conditional branch – feltételes elágazás

conditional branch instruction – feltételes elágazó utasítás

conditional compilation – feltételes fordítás

conditional control structure – feltételes vezérlési szerkezet

conditional convergence – feltételes konvergencia

conditional effect – feltételes következmény

conditional entropy – feltételes entrópia

conditional evaluation – feltételes kiértékelés

conditional expression – feltételes kifejezés

conditional independence – feltételes függetlenség

conditional loop – feltételes ciklus

conditional operational instruction – feltételes műveleti utasítás

conditional operators – feltételes utasítás

conditional pattern base – feltételes mintabázis

conditional planning – feltételes tervkészítés

conditional probability – feltételes valószínűség

conditional probability table – feltételes valószínűségi tábla

conditional product – feltételes szorzat

conditional proposition – feltételes állítás

conditional statement – feltételes kifejezés

conditional step – feltételes lépés

conditioning case – szülői feltétel

conditioning cutset – kondicionáló vágóhalmaz

conductance – konduktancia

conductor – vezető

conduit – szigetelő kábel | csatorna

cone – kúp

cone tree – gúlafa [háromdimenziós hierarchikus ábrázolás]

cones – csapok [emberi szemben]

conference – megbeszélés | értekezlet | konferencia

conference matrix – konferenciamátrix

confidence – bizonyosság | megbízhatóság | konfidencia

confidence coefficient – bizalom mértéke

confidence level – bizalom szintje

confidence limit – megbízhatósági határ

confidence of an association rule – asszociációs szabály bizonyossága

confidential – bizalmas

confidential group communication – bizalmas csoport-kommunikáció

confidential key – titkos | bizalmas | megbízható kulcs

confidentiality – bizalmasság | titkosság

Configurable Logic Block (CLB) – konfigurálható logikai blokk

configuration – konfiguráció | összeállítás

configuration audit – konfigurációs audit

configuration baseline – konfigurációs alapváltozat | alapkonfiguráció

configuration control – konfiguráció ellenőrzés | konfiguráció felügyelet

configuration control board – konfigurációt ellenőrző testület

configuration item – konfigurációs elem

configuration item – konfiguráció tétel

configuration language – konfigurációs nyelv

Configuration Management (CM) – konfigurációkezelés

configuration management plan – konfigurációkezelési terv

configuration manager – konfigurációkezelő

configuration problem – konfigurálási feladat / probléma

configuration status accounting – konfiguráció állapotának nyilvántartása

confinement – elszigetelés [adatok / információk]

confirmation slip – megerősítő csík

confirmation – megerősítés | jóváhagyás

confirmation theory – igazoló elmélet

confirmed service – megerősített szolgálat

conflict – ütközés | konfliktus

& reducing-reducing conflict – redukálás-redukálás konfliktus

& shift-reducing conflict – léptetés-redukálás konfliktus

& shift-shift conflict – léptetés-léptetés konfliktus

conflict resolution – ellentmondások feloldása

conflict set – konfliktushalmaz

conflict-directed backjumping – ütközés-vezérelt visszaugrás

conflict-equivalent – konfliktusekvivalens

conflict-free – konfliktusmentes

conflicting operation – ütköző művelet

conflicting users – konfliktusban lévő felhasználók

conflict-serializability – konfliktus-sorbarendezhetőség

conformance – megfelelőség

conformant planning – alkalmazkodó tervkészítés

conformant problem – szenzor nélküli feladat / probléma

confound – összezavar

confusion – összezavarás | összekuszálás | konfúzió

congestion – torlódás

congestion avoidance – torlódáselkerülés

congestion control – torlódáskezelés | torlódásszabályozás

congestion window – torlódási ablak

congregation – kongregáció [ágensszervezet típusa]

congruence – kongruencia

congruence class – kongruenciaosztály

congruence relation – kongruencia-reláció

congruent – kongruens

congruent number – kongruens szám

congruent number problem – kongruens számok problémája

conic – kúpos | kúp-

conic section – kúpszelet

conjecture – sejtés

conjugate – konjugált

conjugate directions – konjugált irányok

conjugate gradient method – konjugált gradiens módszere

conjugate of a partition – felbontás konjugáltja

conjugate permutation – konjugált permutáció

conjugate transpose – konjugált transzponált

conjugate words – konjugált szavak

conjugation – konjugálás

conjunction – konjunkció | összekapcsolás | logikai ÉS

conjunctive – konjunktív

Conjunctive Normal Form (CNF) – konjunktív normálalak | konjunktív normálforma (KNF)

conjunctive probability – együttes valószínűség

conjunctive query – konjunktív lekérdezés

connectable – összekapcsolható

connectable object – összekapcsolható objektum | csatlakozásképes objektum

connected – összefüggő

connected component – összefüggő komponens | összefüggő tag

connected graph – összefüggő gráf

connectedness – összefüggőség

connection – kapcsolat

connection between input and output – bemenet és kimenet összekötése

connection document – kapcsolatdokumentum

connection establishment – összeköttetés létesítése

connection establishment delay – összeköttetés-létesítési késleltetés

connection establishment failure probability – összeköttetés-létesítési hibavalószínűség

connection flag – összeköttetés-jelző

connection management – összeköttetés kezelése

connection order – összekötési szabály

connection port – kapcsolati kapu | port

connection release – összeköttetés feloldása

connectionism – konnekcionizmus

connectionless – kapcsolatnélküli

connectionless communication – összeköttetés / kapcsolat nélküli kommunikáció

connectionless message – kapcsolat nélküli üzenet

connectionless service – összeköttetés nélküli szolgáltatás

connectionless socket (UDP) – kapcsolat nélküli csatlakozó

connection-oriented – összeköttetés alapú | kapcsolat alapú

connection-oriented service – összeköttetés alapú szolgáltatás

connection-oriented socket (TCP) – kapcsolat-orientált csatlakozó

connectivity – összefüggőség

& weak connectivity – gyenge összefüggőség

connectivity test – összefüggőségi vizsgálat

connector – csatlakozó

coNP – ko-NP | co-NP

consciousness – tudatosság

consecutive – egymást követő | egymás utáni

consecutive elements – egymást követő elemek | egymás utáni elemek

consecutive integers – egymást követő egészek

consensus – egyetértés | konszenzus

& distributed consensus – osztott konszenzus

conservation of flow – folyam megmaradása

conservative sorting – megőrző rendezés | konzerváló rendezés

consistency – következetesség | ellentmondás-mentesség | konzisztencia

& cache consistency – gyorsítótár konzisztencia

& casual consistency – okozati konzisztencia | okozati következetesség

& client-centric consistency – kliensközpontú konzisztencia

& eager release consistency – szigorú feloldó következetesség / konzisztencia

& entry consistency – belépő következetesség | belépő konzisztencia

& eventual consistency – fokozatos következetesség | fokozatos konzisztencia

& FIFO consistency – FIFO konzisztencia | FIFO következetesség

& lazy release consistency – laza feloldó következetesség | laza feloldó konzisztencia

& monotonic-read consistency – monoton-olvasási következetesség / konzisztencia

& monotonic-write consistency – monoton-írási következetesség / konzisztencia

& read-your-write consistency – olvasd-az-írásod következetesség / konzisztencia

& release consistency – feloldó következetesség | feloldó konzisztencia

& sequential consistency – soros konzisztencia | soros következetesség

& strict consistency – szigorú konzisztencia | szigorú következetesség

& weak consistency – gyenge következetesség | gyenge konzisztencia

& write follow reads consistency – írás utáni olvasás következetesség / konzisztencia

consistency check – ellentmondás-mentesség ellenőrzése

consistency condition – konzisztencia feltétel

consistency inspection – konzisztencia ellenőrzés | következetesség ellenőrzés

consistency model – konzisztencia modell

consistency of literals – literálok konzisztenciája [literálok negáltjainak különbözősége]

consistency of transactions – tranzakciók konzisztenciája

consistency property – következetességi tulajdonság | következetességi sajátosság

consistency protocol – konzisztencia-protokoll

consistent – konzisztens

consistent broadcast – ellentmondásmentes üzenetszórás | ellentmondásmentes műsorszórás

consistent estimation – konzisztens becslés

consistent hypothesis – konzisztens hipotézis

consistent plan – konzisztens terv | ellentmondásmentes terv

consistent set of criteria – konzisztens kritérium halmaz | összefüggő kritérium halmaz

consolidated data mart – összevont adatpiac

consolidated fact table – összevont ténytábla

consonant – mássalhangzó

constacyclic – konstaciklikus

constant – állandó | konstans

constant complexity – állandó bonyolultság

constant condition – állandó feltétel | konstans feltétel

constant declaration – konstans deklaráció

constant expression – konstans kifejezés

constant folding – konstans összevonás

constant iterator – konstans bejáró

constant literal – konstans literál

constant member – konstans tag

constant member function – konstans tagfüggvény

constant name – konstans név

constant number – számkonstans

constant pointer – konstans pointer

constant propagation – konstans továbbterjesztés

constant safety – konstans biztonság

constant shading – állandó színnel árnyalás

constant symbol – konstans szimbólum

constant time – konstans idő

constant value – konstans érték

constellation diagram – csillagkép diagram | konstellációs diagram

constrained aspect ratio – méretarány tartás

constrained problem – korlátozott probléma

constrained type – korlátozott típus

constraint – korlát | kényszer | megszorítás | korlátozás | kényszerfeltétel

& absolute constraint – abszolút korlát

& active integrity constraint – aktív integritási megszorítás

& binary constraint – bináris korlát

& domain constraint – tartomány-megszorítás

& entailment constraint – vonzatkényszer

& existence constraint – létezési megszorítás

& foreign key constraint – idegen kulcs megszorítás

& integrity constraints – integritási megszorítások

& key constraint – kulcs megszorítás

& linear constraint – lineáris korlát

& nonlinear constraint – nemlineáris korlát

& preference constraint – preferencia korlát

& referential integrity constraint – hivatkozási épség megszorítás | hivatkozási integritási megszorítás

& schema level constraint – séma szintű megszorítás

& single-value constraint – egyértékűségi megszorítás

& timing constraint – időkorlát feltétel

& unary constraint – unáris korlát

Constraint Choice Language (CCL) – ágens üzenettartalom nyelv

constraint function – kényszerfüggvény

constraint graph – korlát-gráf

constraint hypergraph – korlát-hipergráf

constraint language – korlátnyelv

constraint learning – korláttanulás

Constraint Logic Programming (CLP) – korlátlogikai programozás

constraint model – korlátokat leíró modell

constraint programming – korlátprogramozás

constraint propagation – korlátok terjesztése

constraint satisfaction – korlát kielégítés

constraint satisfaction problem – korlát-kielégítési probléma

constraint-based mining – bányászat megszorításokkal

construct validity – szerkezet érvényesség

construction – létrehozás

construction and destruction – létrehozás és felszámolás

construction order – létrehozási sorrend | felépítési sorrend

construction problem – konstrukciós feladat / probléma

constructive – konstruktív

Constructive Quality Model (COQUAMO) – konstruktív minőségi modell (COQUaMO)

constructive induction – konstruktív indukció

constructive versus nonconstructive proofs – konstruktív és nemkonstruktív bizonyítások összehasonlítása

constructor – konstruktor

& conversion constructor – konverziós konstruktor

& copy constructor – másoló konstruktor

& default constructor – alapértelmezett konstruktor

& default copy constructor – alapértelmezett másoló konstruktor

& explicit constructor – explicit konstruktor

& union constructor – unió konstruktor

& virtual base constructor – virtuális-bázisosztály konstruktor

constructor for array element – tömbelemkonstruktor

constructor for built-in type – beépített típus konstruktora

constructor for class member – adattag-konstruktor

constructor for derived class – származtatott osztály konstruktora

constructor for global variable – globális változó konstruktora

constructor for type conversion – típuskonverzió-konstruktor

constructor function – konstruktorfüggvény

constructor initializer list – konstruktor kezdőértéklista

consultant – tanácsadó

consumable – fogyasztható

consumable resource – fogyasztható erőforrás | fogyóeszköz

consumer – fogyasztó

consumer auction – vevők számára szervezett aukció

consumer behavior – fogyasztói magatartás

consumer decision – fogyasztói döntés

consumer preference – fogyasztói preferencia

consumer profile – fogyasztói jellemzők | vevőprofil

Consumer-to-Administration (C2A) – C2A üzlet / tevékenység [fogyasztók tevékenység hatóságokkal, államigazgatási szervekkel]

contact address – kapcsolatcím

contact bounce – összeköttetés minősége

contain – tartalmaz

container – tároló | konténer

& associative container – asszociatív tároló

& polymorphic container – polimorfikus tároló

& STL container – STL tároló

container adapter – tároló-átalakító

container algorithm – tároló algoritmus

container design – tároló tervezés

container iterator – tároló bejáró

container listener – tároló figyelő

container memory management – tároló memóriakezelés

containment – tartalmazás

content – tartalom

content blueprint – tartalom lenyomat | tartalom vázlat | tartalom előtanulmány

Content Delivery Network (CDN) – tartalomszolgáltató hálózat

content delivery service – tartalomszolgáltatás | tartalomeljuttatás

content filter – tartalomszűrő

content management solutions – tartalomkezelő megoldások

content modules – tartalmi modul

content provider – tartalomszolgáltató

content-aware request distribution – tartalom-érzékeny kéréselosztás

content-based image retrieval – tartalomalapú képkeresés

content-based indexing – tartalom alapú indexelés

content-based search – tartalom alapú keresés

contention – verseny | versengés | ütközés

contention for resources – versengés az erőforrásokért

Contention Window (CW) – versengési ablak

context – környezet | szövegösszefüggés | kontextus

context clause – kontextus klóz

context-dependent – környezetfüggő | kontextus-függő

context diagram – környezeti diagram

context model – környezeti modell

context of use – felhasználási környezet | használati kontextus / összefüggés / helyzet

context switch – környezetváltás | kontext-csere

context-aware framework – környezetfüggő keretrendszer

context-based image compression – kontextuson alapuló képtömörítés

context-dependent – környezetfüggő | kontextus-függő

context-dependent class – környezetfüggő osztály

context-dependent grammar – környezetfüggő nyelvtan

context-dependent language – környezetfüggő nyelv

context-free – környezetfüggetlen

context-free grammar – környezetfüggetlen nyelvtan

context-free language – környezetfüggetlen nyelv

context-sensitive – környezetfüggő | környezetérzékeny

context-sensitive grammar – környezetfüggő nyelvtan

context-sensitive help – környezetérzékeny súgó

context-tree – környezetfa

contextual – kontextuális | szöveghez kapcsolódó

contextual inquiry – környezet-vizsgálat | valós környezetben történő használhatósági vizsgálat

contextual interview – valós környezetben történő használhatósági interjú

contextual meaning – környezetfüggő jelentés

contextual menu – környezet-függő menü

contextual probability – kontextuális valószínűség

contextual redundancy – kontextuális redundancia

contiguous – érintkező | összeérő | összefüggő | határos | szomszédos | folytonos

contiguous file allocation – folytonos / összefüggő fájl-elhelyezés

contiguous memory allocation – folytonos / összefüggő memóriaterület foglalása

contingency – előre nem látott esemény

contingency plan – terv váratlan esemény bekövetkeztére

contingency planner – katasztrófa-tervező

contingency planning – eshetőségi tervkészítés

contingency problem – eshetőségi probléma

contingency table – kontingencia-tábla

continuant polynomial – folytatódó polinom

continuation – folytatás

continuation-passing style – folytatás-átadó stílus

continued fraction – lánctört

continued fraction algorithm – lánctörtes algoritmus

continued fraction factoring algorithm – lánctörtes faktorizációs algoritmus

continued fraction representation – lánctörtes reprezentáció

continued fractions – lánctört

& continued fractions with polynomial quotients – polinomhányadú lánctörtek

& floating point continued fractions – lebegőpontos lánctörtek

& halving of continued fraction – lánctörtek felezése

& infinite continued fractions – végtelen lánctört

& mixed-radix continued fractions – vegyes-alapú lánctörtek

& modular continued fractions – moduláris lánctörtek

& multiprecision continued fractions – nagy pontosságú lánctörtek

& quadratic irrationalities of continued fractions – lánctörtek négyzetes irracionalitásai

& regular continued fractions – reguláris lánctörtek

continuity – folytonosság | folyamatosság

continuity of lattice – háló folytonossága | háló folyamatossága

continuity of lattice operations – hálóműveletek folytonossága

continuity of operations plan – működés folyamatosságának tervezése

continuous – folytonos

& piecewise continuous – szakaszonként folytonos

continuous Boole algebra – folytonos Boole-algebra

continuous collision detection – folytonos ütközésdetektálás

continuous domain – folytonos

continuous environment – folytonos környezet

continuous function – folytonos függvény

continuous geometry – folytonos geometria

& center of continuous geometry – folytonos geometria középpontja

continuous lattice – folytonos háló

continuous media – folytonos média

continuous media data – folytonos média adatai

continuous nondifferentiable function – folytonos nem differenciálható függvény

continuous planning – folyamatos újratervezés

continuous Poisson distribution – folytonos Poisson-eloszlás

continuous process improvement – folyamatos folyamatjavítás

continuous representation – folytonos reprezentáció

continuous ring – folytonos gyűrű

continuous speech – folyamatos beszéd

continuous speech recognition system – folyamatos-beszéd felismerő rendszer

continuous transform – folytonos transzformáció

continuum – kontinuum

continuum hypothesis – kontinuum-hipotézis

contour (of a state space) – kontúr (állapottérben) | határoló vonal (állapottérben)

contour – kontúr | körvonal

contour line – szintvonal

contour point – kontúrpont

contour tracing – kontúrkövetés

contract – szerződés | megállapodás

Contract Nets protocol – vállalkozási hálók protokoll

contract requirements – szerződéssel kapcsolatos követelmények

contraction – összehúzás | kontrakció

contraction of a graph – gráf összehúzása

contractor – szerződő fél

contractors and sub-contractors – vállalkozók és alvállalkozók

contractual model – szerződési modell

contradiction – ellentmondás

contrapositive – kontrapozitív

contrast – kontraszt

contrast enhancement – kontrasztkiemelés | kontrasztnövelés | kontrasztfokozás

contrast stretching – kontrasztnyújtás

contrasting class – kontrasztosztály

contrasty – kontrasztos

contravariance – kontravariancia

contravariant – kontravariáns

control – módszer | politika | szabály | kontroll | vezérlés | szabályozás | irányítás | ellenőrzés | vezérlő

& access control – elérés / hozzáférés szabályozás / vezérlés

& admission control – belépés ellenőrzés

& Call Admission Control (CAC) – hívásengedélyezés

& centralized control – központosított vezérlés

& congestion control – torlódáskezelés | torlódásszabályozás

& dialog control – párbeszéd-szabályozás

& disparity control – különbözőség ellenőrzése

& error control – hibakezelés

& event-based control – esemény-alapú vezérlés

& feedback-based flow control – visszacsatolás alapú forgalomszabályozás

& flow control – forgalomszabályozás

& frame control – keretvezérlés

& hierarchical feedback control – hierarchikus visszacsatolás vezérlés

& High Level Data Link Control (HDLC) – magas-szintű adatkapcsolati vezérlés

& interrupt-driven control – megszakítás–alapú vezérlés

& Link Control Protocol (LCP) – kapcsolatvezérlő protokoll

& link level control – kapcsolat szintű vezérlés

& Logical Link Control (LLC) – logikai kapcsolatvezérlés

& Medium Access Control (MAC) – közegelérés vezérlés | közeghozzáférés vezérlés

& optimistic concurrency control – optimista konkurenciaszabályozás

& pessimistic concurrency control – pesszimista konkurencia ellenőrzés

& process control – folyamatvezérlés

& rate-based flow control – sebesség alapú forgalomszabályozás

& sliding window flow control – csúszó-ablakos forgalomszabályozás

& structured control-flow construct – strukturált vezérlő szerkezet

& Synchronous Data Link Control (SDLC) – szinkron adatkapcsolat-vezérlés

& syntax-controlled – szintaxisvezérelt

& traffic control – forgalomszabályozás

& Transmit Power Control (TPC) – adási teljesítmény szabályozása

& transport flow control – szállítási forgalomszabályozás

control card – vezérlőkártya

control character – vezérlő karakter

control chart – vezérlési diagram

control code – vezérlőkód

control component – vezérlő komponens

control curve – vezérgörbe

Control Dependencies Graph (CDG) – vezérlésfüggőségi gráf (CDG)

control driven execution – közvetlen vezérlésű végrehajtás

control element – vezérlő elem

control flow – vezérlés-áram

control flow analysis – vezérlés-áram elemzés

control flow architecture – vezérlésfolyam architektúra

control flow complexity – vezérlés-áram bonyolultsága

control flow graph – vezérlés-áram gráfja

control flow structure – vezérlésfüggés struktúrája

control hazard – vezérlési hazárd

control instruction – vezérlő utasítás | vezérlési utasítás

control key (CTRL key) – control billentyű (CTRL billentyű) | vezérlőbillentyű

control mechanism – szabályozó mechanizmus

control mesh – vezérlőháló

control metrics – vezérlési metrika

control models – vezérlési modellek

control object – vezérlő objektum

control panel – vezérlőpult

control plane – vezérlési sík

control point – vezérlő pont

control sensitivity – vezérlés érzékenység

control sequencer – sorrendvezérlő

control signal – vezérlőjel

control statement – vezérlő utasítás

control structure – vezérlő szerkezet

control structure complexity – vezérlési struktúra bonyolultsága

control sub-object – vezérlő alobjektum | szabályozó alobjektum

control symbol – ellenőrző jegy

control system – vezérlőrendszer

control theory – vezérlés-elmélet | szabályozás elmélet | irányításelmélet

control token concept – vezérlőtoken koncepció

control uncertainty – vezérlési bizonytalanság

control unit – vezérlő egység

control-card interpreter – vezérlőkártya-értelmező

controllability – vezérelhetőség

controlled – felügyelt

controlled access area – felügyelt hozzáférési terület

controlled access – felügyelt hozzáférés

controlled type – vezérlési típus

controlled vocabulary system – korlátozott szótárú rendszer

controller – vezérlő

controller agent – vezérlő ügynök

controlling – controlling | kontrolling

controlling terminal – vezérlő terminál

control-statespace – vezérlési-állapot tér

convenience – kényelem

convention – szabály | megállapodás

& lexical convention – lexikális szabály

convergence – konvergencia

& linear convergence – lineáris konvergencia

& quadratic convergence – négyzetes konvergencia | kvadratikus konvergencia

& rate of convergence – konvergencia foka

& superlinear convergence – szuperlineáris konvergencia

convergence almost everywhere – konvergencia majdnem mindenütt

convergence cast – egybeolvasztó adás | egybeadás

convergence in measure – mértékben való konvergencia

convergence in the mean – középben való konvergencia

convergence of power series – hatványsorok konvergenciája

convergence property – konvergencia tulajdonság

convergent – konvergens

convergent sequence – konvergens sorozat

convergent series – konvergens sor

conversation analysis – párbeszéd elemzés

conversational policy – párbeszéd stratégia

converse – fordított | inverz | reciprok | megfordított | visszafordított

conversion – átalakítás | konverzió

& ambiguous type conversion – kétértelmű típusátalakítás | kétértelmű típuskonverzió

& implicit conversion – implicit átalakítás | implicit konverzió

& α-conversion – α-konverzió

& η-conversion – η-átalakítás | η -konverzió

conversion constructor – átalakító konstruktor

conversion of binary to decimal – átalakítás binárisból decimálisba

conversion of pointer to class – osztály-mutató konverzió

conversion of representations – ábrázolások átalakítása

conversion operator – átalakító operátor | konverziós operátor

conversion rate – áttérési arány

conversion to normal form – normál formára hozás

conversion to relational algebra – átfordítás relációs algebrába

convert – átalakít | konvertál

converted – konvertált | átalakított

converted to ceiling – felső egészre konvertált

converting case – kis- és nagybetűs átalakítás

convex – konvex

convex combination – konvex kombináció

convex combination of points – pontok konvex kombinációja

convex function – konvex függvény

convex hull – konvex burok

convex layer – konvex réteg

convex polygon – konvex poligon | konvex sokszög

& intersection of convex polygons – konvex sokszögek metszete

convex property – konvex tulajdonság

convex region – konvex tartomány

convex set – konvex halmaz

convex vertex – konvex csúcspont

conviction – meggyőződés

convolution – konvolúció

& cyclic convolution – ciklikus B5333konvolúció

& multidimensional convolution – többdimenziós konvolúció

& negacyclic convolution – negaciklikus konvolúció

convolution theorem – konvolúciós tétel

convolutional – konvolúciós

convolutional code – konvolúciós kód

convoy effect – konvoj-hatás

cookie – süti [internetes honlapok által a számítógépünkön hagyott kicsi adatcsomagok]

Cook-Levin theorem – Cook–Levin-tétel

cooling – hűtés

Coons patch – Coons-folt

cooperating processes – együttműködő folyamatok

cooperation – együttműködés

cooperation protocol – együttműködési protokoll

cooperative caching – együttműködő gyorsítótár

cooperative environment – kooperatív környezet

Cooperative File System (CFS) – együttműködő fájl rendszer

cooperative multitasking – együttműködésre alapozott multitaszking | több együttműködő taszk egyidejű végrehajtása

cooperative scheduling – együttműködésre alapozott ütemezés | kooperatív ütemezés

cooperative system – kooperatív rendszer

coordinate – koordináta

& absolute coordinate – abszolút koordináta

& barycentric coordinate – baricentrikus koordináta

& cylindrical coordinate – henger koordináta

& local coordinate – lokális koordináta

& normalized homogenous coordinate – normalizált homogén koordináta

& polar coordinate – polar koordináta

& spatial coordinate – térbeli koordináta

& spherical coordinate – gömbi koordináta

& texture coordinate – textúra koordináta

coordinate geometry (COGO) – koordinátageometria

coordinate ring – koordináta-gyűrű

coordinate system – koordinátarendszer

& Cartesian coordinate system – Descartes-koordinátarendszer

& device coordinate system – eszköz-koordinátarendszer

& model coordinate system – modellezési koordinátarendszer

& spherical coordinate system – gömbi koordinátarendszer

& world coordinate system – világ koordinátarendszer

coordinate transformation – koordináta transzformáció

coordinated check-pointing – koordinált ellenőrző pont készítése

& polar coordinates – polárkoordináták

coordination – koordinálás

coordination model – együttműködési modell

coordination-based distributed system – együttműködés alapú elosztott rendszer

COP (Component-Oriented Programming) – komponensorientált programozás | komponenselvű programozás

coplanar – egysíkú

copper – réz

coprime – relatív prím

coprocessor – segédprocesszor | koprocesszor

copy – másolás | másol | másolat

& default copy constructor – alapértelmezett másoló konstruktor

& memberwise copy – tagonkénti másolás

& reference counting copy – hivatkozásszámlálós másolás

& template copy constructor – sablonmásoló konstruktor

copy assignment – másoló értékadás

copy constructor – másoló konstruktor

copy editing – olvasószerkesztés

copy instruction – másoló utasítás

copy requirement – másolási megkötés

copy semantics – másolási szemantika

copy-back – visszamásolás

copying a string – sztring másolása

copying function – másoló függvény

copy-on-write – másolás íráskor

copy-on-write mechanism – másolás íráskor mechanizmus

copy-paste – másolás-beillesztés

copyright – szerzői jog

CORBA (Common Object Request Broker Architecture) – CORBA (Átalános Objektum-Kérés Közvetítő architektúra) [elosztott rendszer objektumainak együttműködését biztosító szabvány]

cordless phone – vezeték nélküli telefon

core – mag

core business practice – üzleti alaptevékenység | üzleti gyakorlat

core competencies – vállalkozás alap-képességei | alap-kompetenciák

core logic – belső logika | alap logika | mag logika

core object – belső elem

core of LR(1)-item – LR(1)-elem magja

core process – alapfolyamat | magfolyamat | kulcsfolyamat [üzleti életben]

core systems – a szervezet számára kritikus, központi rendszerek

core-based tree – magalapú fa

core-distance – belső távolság

coregion – rendezetlen üzenethalmaz

cornea – szaruhártya

corner – sarok

cornstarch – halványsárga

coroutine (co-routine) – inkrementális modul | párhuzamosan működő rutin | korutin

corporate – testületi | vállalati | jogi

corporate body – jogi személy

corporate computing – vállalati informatika

corporate culture – vállalati kultúra

corporate database – vállalati adatbázis

corporate libraries – vállalati könyvtárak

corporate security policy – cégszintű biztonsági politika

corpus – korpusz | szöveganyag

corpus-based – korpusz-alapú

correct – helyes | korrekt

correct execution – korrekt végrehajtás

correct prediction (in branch processing) – helyes becslés (elágazás feldolgozásban)

correcting – javító | javítás

corrective – B5471javító

corrective action – javító intézkedés

corrective maintenance – korrektív karbantartás

correctness – helyesség

& partial correctness – részleges helyesség | parciális helyesség

& total correctness – teljes helyesség

& weak total correctness – gyenge teljes helyesség

correctness of a program – programhelyesség

& partial correctness of programs – programok részleges helyessége | programok parciális helyessége

correctness of an algorithm – algoritmus helyessége

correctness proof – helyesség bizonyítása

corrector view – javító nézet

correlated subquery – korrelált alkérdés

correlation – korreláció

correlation analysis – korrelációanalízis

correlation attack – cégszintű biztonsági politika

correlation coefficient – korrelációs együttható

correlation immune – korrelációimmunis

correlation immunity – korrelációimmunitás

correlation rule – korrelációs szabály

correspondence – megfelelés | megfeleltetés | összefüggés

correspondence courses – levelező tanfolyamok

corresponding executions – megfelelő végrehajtások

corresponding messages – megfelelő üzenetek

corresponding states – megfelelő állapotok

corrupted data – sérült adat

corruption – sérülés | romlás | romlás | romlottság | korrupció

cortex (cerebral) – agykéreg

coset – mellékosztály

coset leader – mellékosztály-vezető

cosine – koszinusz

cosine distance – koszinusz távolság

cosine metrics – koszinusz mérték

cosmic – kozmikus

COSMIC (FFP Counting Method) – COSMIC (teljes funkciópont számolási módszer)

cosmic ray – kozmikus sugár

cost – költség

cost driver – költség meghajtó

cost estimation – költségbecslés

cost estimation tool – költségbecslési eszköz

cost function – költségfüggvény

cost justification – költség igazolás

cost matrix – költségmátrix

cost model – költségmodell

cost of a flow – folyam költsége

cost of arc (graph) – él költsége (gráfban)

cost of exception – kivétel költsége | kivétel hatékonysága

cost per thousand impressions – ezer megtekintésre jutó reklámköltség

cost-based optimizing – költség-alapú optimalizálás

cost-based plan selection – költségalapú tervválasztás

cost/benefit – költség-hatékonyság | költség-haszon

Cost/Benefit Analysis (CBA) – költség-haszon elemzés

cost/benefit estimate – költség-hatékonyság becslése

cost/benefit ratio – költség-haszon arány

cost/benefit studies – költség-nyereség tanulmányok

cost-effectiveness evaluation – költség-hatékonyság kiértékelés

cotangent – kotangens

COTS (Commercial Of The Shelf Software) – COTS-szoftver | dobozos szoftver | kész szoftver

count – számlálás | darabszám

countable set – megszámlálható halmaz

countably infinite set – megszámlálhatóan végtelen halmaz

counter – számláló

counter measure – ellenintézkedés

counter mode – számláló mód | számláló üzemmód

counterclockwise – óramutató járásával ellentétes irányú

counterclockwise orientation – óramutató járásával ellentétes irányítás

counterexample – ellenpélda

counterexample algorithm – ellenpélda algoritmus

counting – számlálás | leszámlálás | összeszámlálás

counting problem – leszámlálási probléma | leszámlálási feladat | összeszámlálási feladat

counting semaphore – számláló szemafor

counting sort – leszámláló rendezés

counting-based page replacement – számlálás alapú lapcsere

country – ország

count-to-infinity problem – végtelenig számolás problémája

coupling – csatolás | kapcsolódás | függőség szorossága

& coupling distributed system – csatolt osztott rendszer

coupon collector’s problem – kupongyűjtési feladat

coupon collector’s test – kupongyűjtő teszt

course map – tanulási ábra | tanulási útvonalábra

courseware – oktatócsomag [oktatáshoz használt szoftver]

covariance – kovariancia

covariance matrix – kovariancia mátrix

covariant – kovariáns

cover – fedő

cover of functional dependencies – funkcionális függőségek fedője

coverage – fedvény | lefedettség

covered edge – lefedett él

covering – fedés | befedés | lefedés

covering in a lattice – fedés hálóban | lefedés hálóban

covering radius – fedősugár

covering system – fedő rendszer | lefedő rendszer

covertical – kovertikális | azonos x-koordinátájú

CP (Capacity Planning) – kapacitástervezés

CPA (Certified Public Accountant) – okleveles könyvvizsgáló

CPC (Cost-Per-Click) – hirdetésre-kattintáskor keletkező szolgáltatási költség

CPFR (Collaborative Planning, Forecasting, Replenishment) – szervezetközi ellátási-lánc együttműködés

CPI (Common Programming Interface) – közös programfelület | közös programinterfész

CPLD (Complex PLD) – összetett programozható logikai eszköz

CPM (Critical Path Method) – kritikus út módszere

CPM-GOMS (Cognitive Perceptual Motor GOMS) – CPM-GOMS (kognitív modellezési modell)

CPT (Conditional Probability Table) – FVT (feltételes valószínűségi tábla)

CPU (Central Processing Unit) – CPU (központi feldolgozó egység)

CPU burst – CPU-löket

CPU register – CPU-regiszter

CPU scheduler – CPU-ütemező

CPU scheduling algorithm evaluation – CPU-ütemező algoritmus értékelése

CPU utilization – processzor kihasználás | CPU-kihasználás

CPU-bound process – CPU-igényes folyamat | CPU-korlátos folyamat

CR (Carriage Return) – kocsivissza

crack – feltör | feltörés

cracker (black hat hacker) – programfeltörő | szoftverkalóz | számítógépes betörő | informatikai rendszerbe betörő személy

cracking – védelem feltörése

cradle – dokkolóegység | kézi mikrogép csatlakoztatása asztali géphez

Cramer’s rule – Cramer-szabály

CRAMM CCTA (Risk Analysis and Management Method) – kockázatelemzési és -kezelési módszer

CRAP (Contrast-Repetition-Alignment-Proximity) – CRAP (kontraszt-ismétlés-felsorakoztatás-közelség) [4 fő látványterv elv]

crash – összeomlás | katasztrófa

& air crash – légi katasztrófa

crash failure – összeomlási meghibásodás

crash recovery – felépülés összeomlásból

crawl – csúszás | mászás

crawler – csúszómászó | keresőgép

CRC (Class-Responsibility-Collaboration Card) – osztály-felelősség-együttműködés kártya

CRC (Cyclic Redundancy Check) – CRC (redundancia ciklikus ellenőrzése)

CRC (Cyclic Redundancy Code) – CRC (ciklikus redundanciakód)

CRC card – CRC kártya

create – létrehoz

create dependency – létrehozási függőség

creating – létrehozás

creation – létrehozás

& component creation – komponens létrehozása

& process creation – folyamat létrehozása

Creative Commons – szabad kultúra [kevés jog fenntartva]

creativity – kreativitás

creator – létrehozó | megalkotó

credential – bizonyítvány | igazoló irat

credit – hitel

credit card – hitelkártya

credit market – hitelpiac

credit message – hitelüzenet

credit-card fraud – hitelkártya-csalás

credit-card payment – hitelkártyás fizetés

creditibility – hitelesség

creeping featurism – beszivárgó tulajdonságok

crest factor – csúcstényező

crisis – krízis helyzet

crisis management – krízis helyzetek kezelése

crisp – éles | határozott

criteria based scheduler – kritérium alapú ütemező

criterion – kritérium | feltétel

criterion testing – kritérium tesztelés

critical – kritikus

critical edge – kritikus él

critical exponent – kritikus kitevő | kritikus exponens

critical incident analysis – kritikus váratlan esemény elemzése

critical job – kritikus feladat | kritikus tevékenység

critical mass – kritikus tömeg

critical path – kritikus út

critical path approach – kritikus útvonal megközelítés

Critical Path Method (CPM) – kritikus út módszere

critical path planning – kritikus út problémája

critical path scheduling – kritikus út szerinti ütemezés

critical path time – kritikus út ideje

critical point – kritikus pont

critical race – kritikus versenyhelyzet

critical realism – kritikai realizmus

critical region – kritikus szakasz | kritikus régió

critical resource – kritikus erőforrás

critical section of a program – program kritikus szakasza

critical section problem – kritikus szakasz feladat / probléma [kölcsönös kizárás]

critical signal path – kritikus jelterjedési útvonal

critical situation notification – kritikus helyzet jelzése

critical state – kritikus állapot

critical success factor – kritikus sikertényező

critical system – kritikus rendszer

critical system development – kritikus rendszer fejlesztése

critical system specification – kritikus rendszer specifikációja

critical system transformation – kritikus rendszer transzformációja

critical system verification – kritikus rendszer verifikációja

criticality – kritikusság

CRL (Certificate Revocation List) – CRL (visszavont bizonyítványok listája)

CRM (Customer Relationship Management) – CRM (ügyfélkapcsolat kezelés)

crop – levágás | nyírás | körbevágás

crop marks – vágójelek

cross – kereszt | keresztbe

cross cast – keresztbe történő típuskonverzió

cross certificate – keresztigazolás | keresztbizonyítvány

cross correlation – keresztkorreláció

cross edge – keresztél

cross link – keresztkapcsolat

cross product – keresztszorzat

cross reference – kereszthivatkozás

cross section – keresztszelvény

Cross Site Scripting (XSS) – weboldalak egyfajta sebezhetősége (XSS)

cross table – kereszttábla

crossbar network – crossbar hálózat | kereszthálózat

crossbar switch – crossbar kapcsoló | keresztkapcsoló

crossbeam pointer – kereszt-mutató

cross-correlation – keresztkorreláció

cross-cultural communication – kultúraközi kommunikáció

cross-cultural communication process – kultúraközi kommunikációs folyamat

cross-cultural environment – kultúraközi környezet

cross-cultural research – kultúraközi kutatás

crossfade control – kereszthalkítás szabályozó

crosshair – célkereszt | szálkereszt

crosshair cursor – szálkereszt | célkereszt

crosshatch – keresztvonalkázás | sraffozás

cross-hatching – keresztvonalkázás

crosslink – kereszthivatkozás | keresztlink

cross-marketing – termékcsoportokon keresztül folytatott marketing munka

cross-media advertising – több médián folytatott hirdetési rendszer

crossover – kereszteződés | keresztváltó | hangváltó

cross-platform compatibility – platformok közötti kompatibilitás

cross-platform design – felületek-közti | keresztplatformos tervezés

cross-point switch – kereszt-rudas kapcsoló

cross-post – postázás több hírcsoportba

cross-reference – kereszthivatkozás

cross-tab – kereszttáblázat

cross-tabulation – kereszttáblázat

crosstalk – csavart érpáron adatfolyam-ütközés

cross-validation – kereszt-validálás | keresztellenőrzés

crossword puzzle – keresztrejtvény

CRT (Cathode Ray Tube) – CRT (katódsugárcső)

CRT display – katódsugárcsöves megjelenítő

CRUD (Create-Report-Update-Delete) – CRUD (létrehoz-beszámol-frissít-töröl) [4 fő adatbázis tevékenység]

crypt – titkos

cryptanalysis – titkosítás vizsgálata

cryptanalyst – kriptoanalízissel foglalkozó személy

cryptogram – rejtjel | sifre | kriptogram | titkosírás

cryptographer – kriptográfus | rejtjelező szakember

cryptographic – kriptográfiai

cryptographic algorithm – kriptográfiai algoritmus | titkosító algoritmus

cryptographic check value – kriptográfiai ellenőrző érték

cryptographic facility – kriptográfiai eszköz | kriptográfiai berendezés

cryptographic hashing – kriptográfiai hasítás

cryptographic machine – rejtjelező gép

cryptographic mode – kriptográfiai mód | kriptográfia módszer

cryptographic protection – kriptográfiai védelem

cryptographic protocol – kriptográfiai protokoll

cryptographic seal – titkosító pecsét

cryptographic system – rejtjelező rendszer | rejtjelrendszer

cryptographically – kriptográfiailag | kriptográfiai szempontból

cryptographically secure – kriptográfiailag biztos

cryptographically secure pseudo-random – kriptográfiailag biztos álvéletlen

cryptographically secure pseudorandom bit generator – kriptográfiailag biztos álvéletlen generátor

cryptography – titkosítás tudománya | kriptográfia

cryptologist – kriptológus | titkosítási szakember

cryptology – rejtjelezés tudománya

cryptosystem – rejtjelrendszer | rejtjelező rendszer

cryptosystem security – kriptorendszer biztonsága | megbízhatósága

cryptotext – rejtjelszöveg | rejtjelezett szöveg | titkosított szöveg

CS (Chip-Select) – lapka kiválasztó-jel

CSCL (Computer-Supported Collaborative Learning) – CSCL (számítógéppel támogatott együtt- működő tanulás)

CS-controlled write – lapkakiválasztással vezérelt írás | CS-vezérelt írás

CSCW (Computer-Supported Cooperative Work) – CSCW (számítógéppel támogatott együttműködő munka)

CSF (Critical Success Factors) – üzletmenet szempontjából kritikus mutatók / tényezők [elemzés] | kritikus sikertényezők módszere

CSG (Constructive Solid Geometry) – CSG (konstruktív tömörtest geometria)

CSMA (Carrier Sense Multiple Access) – CDMA (vivőérzékeléses többszörös hozzáférés)

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision avoidance) – CSMA / CA (vivőérzékeléses többszörös hozzáférés ütközéselkerüléssel)

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) – CSMA / CD (vivőérzékeléses többszörös hozzáférés ütközésérzékeléssel)

CSME (Computer-Supported Meeting Environments) – CSME (számítógéppel támogatott találkozási környezet)

CSMR (Computer-Supported Meeting Rooms) – CSMR (számítógéppel támogatott találkozási helyszínek)

CSP (Constraint Satisfaction Problem) – CSP (korlát-kielégítési probléma)

CSPEC (Control Flow Specification) – vezérlési folyamatspecifikáció

CSS (Cascading Style Sheets) – CSS (egymásba ágyazható stíluslapok | rangsorolt stíluslapok | lépcsőzetes stíluslapok)

C-style – C-stílus

C-style allocation – C-stílusú memóriafoglalás

C-style cast – C-stílusú konverzió

C-style error handling – C-stílusú hibakezelés

C-style function and algorithm – C-stílusú függvény és algoritmus

C-style string – C-stílusú karakterlánc

c-symmetric ring c-szimmetrikus gyűrű

CT (Communication Technology) – kommunikációs technológia

CTCP (Client To Client Protocol) – CTCP (kliens-kliens protokoll)

CTO (Chief Technology Officer) – számítógépes rendszerekért felelős technikai vezető

CTR (Click-Through Rate) – átkattintási arány

CTS (Clear To Send) – CTS (adásra kész)

CTS (Carpal Tunnel Syndrome) – ínhüvely-gyulladás [adatbevitel, ergonómia]

CU SeeMe – CU SeeMe [népszerű videokonferencia-szoftver]

CUA (Common User Access) – közös felhasználói hozzáférés

cube – kocka | köb-

cube map – kockatérkép [textúrázásnál]

cube mapping – kocka leképezése

cube operator – kockaművelet

cube root modulo m – köbgyök modulo m

cube texture map – kockatextúra-térkép

cubic – harmadfokú | köb | harmadfokú görbe | kocka alakú

cubic character – kubikus karakter

cubic curve – harmadfokú görbe

cubic equation – harmadfokú egyenlet

cubic spline – harmadfokú spline | köbös szplájn

& natural cubic spline – természetes köbös szplájn

cubic surface – harmadfokú felület

cuboid – téglatest

cue card – magyarázó téglalap | magyarázó ablakocska

cultural – kulturális

cultural development – kulturális fejlődés

cumulative – halmozott | halmozódó | kumulálódó | kumulatív

cumulative distribution – kumulatív eloszlásfüggvény

cumulative learning – kumulatív tanulás

cumulative probability density – valószínűségi sűrűségfüggvény

curbing code bloat – kódfelfúvódás

CURE (Clustering Using Representatives) – CURE (klaszterezés reprezentáló elemek segítségével)

current – áram | aktuális

& alternating current – váltakozó áram

current directory – aktuális könyvtár | aktuális katalógus

current instance – kurrens előfordulás | aktuális előfordulás

current loop – áramhurok

current prefix – aktuális prefix

current spike – áramtüske | áramlökés

current state – aktuális állapot

current-best-hypothesis – pillanatnyilag-legjobb hipotézis

current-file-position pointer – aktuális fájlpozíció mutatója | fájlpointer

curriculum development – tananyag-fejlesztés

Curriculum Vitae (CV) – életrajz

curried notation – körrizett jelölés

currying – körrizés [függvényátalakítási módszer]

cursor – kurzor

& block cursor – téglalap alakú kurzor

cursor key – kurzormozgató billentyű

curvature – görbület

& Gaussian curvature – Gauss-féle görbület | Gauss-görbület

curve – görbe

& Bézier curve – Bézier-görbe

curve fitting – görbeillesztés

curve generator – görbe generátor

cusp – oszkuláló pont | fordulópont

customer – vevő | ügyfél | vásárló

customer access – ügyfélhozzáférés

customer behavior – ügyfélmagatartás

customer centered Web design – ügyfélközpontú weblaptervezés

customer experience – vásárlói tapasztalat | vásárlók tapasztalata

customer loyalty – vevő loyalitása | márkahűség

customer profile – vevő-profil

customer registration – vevő-regisztráció [adatbázisban]

customer relations – vevőkapcsolatok

Customer Relationship Management (CRM) – ügyfélkapcsolat kezelés (CRM)

Customer Relationship Management outsourcing (CRM outsourcing) – ügyfélkapcsolat-kezelés kihelyezése

customer relationships – ügyfélkapcsolatok

customer retention – ügyfelek megtartása

customer service – ügyfélszolgálat

customer support – vásárló-támogatás | vásárló támogatása | ügyfél-támogatás

customer-centered retailing – vevőközpontú kiskereskedelem

customer-oriented – ügyfélközpontú | ügyfélorientált

customizability – beállíthatóság | testreszabhatóság

customization – termék / szolgáltatás egyedivé tétele | termék / szolgáltatás testreszabása

customize – beállít

customized – testre szabott

customized product – egyedi igényre szabott termék

cut – vágás | kivágás | vágat

cut and choose – vágj és válassz

cut and paste – kivágás és beillesztés

cut edge – elvágó él

cut operation – vágás művelet

cut scene – részek vagy felvonások közötti átvezetések

cut set – elvágó halmaz

cut vertex – elvágó csúcs

cutoff frequency – vágási frekvencia

cutoff test – vágási teszt

cutset – vágóhalmaz

cutset conditioning – vágóhalmaz feltételezés

cuts-only editing – csak vágást használó szerkesztési mód

cutting – vágás

cutting off – vágás

CUU (Conference on Universal Usability) – CUU (általános felhasználhatósági konferencia)

CV (Curriculum Vitae) – önéletrajz

CVS (Computer Vision Syndrome) – katódsugárcső okozta fejfájás, szemkifáradás és más problémák összefoglaló neve

CW (Contention Window) – CW (versengési ablak)

CWA (Closed World Assumption) – CWA (zártvilág feltételezése)

CWM (Common Warehouse Metamodel) – CWM (általános adattárház metamodell)

cyan – cián | türkizkék

cyber- – kiber-

cyber ethics – kiberetika

cyber society – kibertársadalom

cyber space – kibertér

CyberCash – készpénzhelyettesítő megoldás | kiberpénz

cyberchondria (cyber hypochondria) – kiber-hipochondria

cyberculture – kiberkultúra

cyberglove – adatkesztyű | kiberkesztyű

cybergold – készpénzes fizetést helyettesítő megoldás

cyberlawyer – kiberügyvéd

cyberlife – kiberélet

cybernaut – kibernauta

cybernetics – kibernetika

cybersex addiction – kiberszex-függőség

cyberspace – kibertér

CYC – CYC [ontológia témájú projekt]

CycL (Cyc Language) – CycL [ontológia-leíró nyelv]

cycle – kör | ciklus

& undirected cycle – irányítatlan kör

cycle button – ciklikus kiválasztó gomb

cycle free – körmentes

cycle in a random permutation – ciklus véletlen permutációban

cycle in a sequence – ciklus sorozatban

& detection of cycle in a sequence – sorozatban lévő ciklus felismerése

cycle index – körindex | ciklusindex

cycle lemma – ciklikus lemma

cycle length – ciklushossz | kör hossza

cycle of a graph – gráf egy köre

cycle of a permutation – permutáció ciklusa

cycle structure of a permutation – permutáció ciklusszerkezete

cycle-free grammar – ciklusmentes nyelvtan

cycles per second – ciklus / másodperc

cyclic – ciklikus

cyclic binary code – ciklikus bináris kód

cyclic code – ciklikus kód

cyclic convolution – ciklikus konvolúció

cyclic decomposition – ciklikus felbontás | ciklikus dekompozíció

cyclic Gray code – ciklikus Gray-kód

cyclic group – ciklikus csoport

cyclic monoid – ciklikus monoid

cyclic ordering – ciklikus rendezés

cyclic permutation – ciklikus permutáció

cyclic product – ciklikus szorzat

cyclic product code – ciklikus szorzatkód

Cyclic Redundancy Check (CRC) – ciklikus redundancia ellenőrzés (CRC)

Cyclic Redundancy Code (CRC) – ciklikus ellenőrző kód (CRC)

cyclic rotation – ciklikus elforgatás

cyclic shift – ciklikus eltolás

cyclic shift method – ciklikus eltolási módszer

cyclic solution – ciklikus megoldás

cycling – ciklizálás

cycling of simplex algorithm – szimplex algoritmus ciklizálása

cyclomatic complexity – ciklomatikus bonyolultság

cyclomatic complexity measure – ciklomatikus bonyolultság mérőszáma

cyclomatic number – ciklomatikus szám

cyclotomic – körosztási

cyclotomic coset – körosztási mellékosztály

cyclotomic decomposition – ciklotomikus felbontás

cyclotomic field – körosztási test

cyclotomic polynomial – körosztási polinom

cyclotomy – körosztás

cylinder – henger | cilinder [mágneslemez adott fejpozícióban elérhető adatai]

cylinder block – cilinder-blokk

cylinder group – cilindercsoport

cylindric – hengeres

cylindrical – hengeres

cylindrical coordinate – henger koordináta

Cyrillic – cirill

cytogenetics – citogenetika