Ugrás a tartalomhoz

Körkép reform után Tanulmányok a nyugdíjrendszerről

Antal Kálmánné, Augusztinovics Mária, Bod Péter, Borlói Rudolf, Czúcz Ottó, Ferge Zsuzsa, Gál Róbert Iván, Gerencsér László, Major Klára, Martos Béla, Máté Levente, Matits Ágnes, Katharina Müller, Réti János, Simonovits András, Stahl János, Szabó Sándorné Csemniczki Katalin, Szikra Dorottya, Tarcali Géza, Toldi Miklós

Közgazdasági Szemle Alapítvány

IRODALOM

IRODALOM

Baksay Zoltán (1978): A gyáripari munkanélküliség történetéhez Magyarországon. Századok, 5. sz.

Balogh Gábor–Szűcs László (1990): Társadalom biztosítás nélkül. Magvető, Budapest.

Benda Gyula (1992): Bibó István A különbség című könyvéről. Két bírálat egy könyvről. Holmi, 6. sz.

Castel, R. (1998): A szociális kérdés alakváltozásai. A bérmunka krónikája. Ford.: Léderer Pál. A Szociálpolitikai Értesítő Könyvtára, Budapest.

Csizmadia Andor (1977): A szociális gondoskodás változásai Magyarországon. Az MTA Állam és Jogtudományi Intézete, Budapest.

Darvas Ágnes (2000): Utak és tévutak. Családtámogatási rendszerek Közép-Kelet-Európában a rendszerváltás óra. Doktori disszertáció. Első olvasat. Július.

Elias, N. (1987): A civilizáció folyamata. Szociogenetikus és pszichogenetikus vizsgálódások. Gondolat, Budapest.

Erdei Ferenc (1995): A magyar társadalom a két világháború között. Megjelent: Kövér György (szerk.): Magyarország társadalomtörténete. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Az 1901. évben a Magyar… (1903): Az 1901. évben a Magyar Korona Országaiban fennállott gyárak üzemi és munkásstatisztikája. Kereskedelemügyi M. Kir. Minister, Budapest.

Az 1930. évi népszámlálás (1941): Az 1930. évi népszámlálás. VI. rész. Athenaeum, Budapest.

Az 1941. évi népszámlálás (1947): Az 1941. évi népszámlálás. Demográfiai adatok községek szerint. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.

Az 1941. évi népszámlálás (1975): Az 1941. évi népszámlálás. 1. rész. Foglalkozási adatok községek szerint. Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumantációs Szolgálat, Magyar Országos Levéltár, Budapest.

Ferge Zsuzsa (1986): Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből. Magvető, Budapest.

Flora, P.–Alber, J. (1982): Modernization, Democratization and the Development of Welfare States in Western Europe. Megjelent: Flora, P.–Heidenheimer, A. J.: The Development of Welfare States in Europe and America. Transaction Publishers, New Brunswick, London.

Gelléri Mór (1912): Hetven év a magyar ipar történetéből, 1842–1912. Az Országos Iparegyesület Kiadása, Budapest.

Gerschenkron, A. (1984): A gazdasági elmaradottság – történelmi távlatból. Tanulmányok. Gondolat, Budapest.

Gyáni Gábor–Kövér György (1998): Magyarország társadalomtörténete a kiegyezéstől az első világháborúig. Osiris, Budapest.

Gyáni Gábor (1994): A szociálpolitika múltja Magyarországon. Az MTA Történettudományi Intézete, Budapest.

Halkovics László (1963): Hivatalos magyar iparstatisztikai adatfelvételek és közlemények 1867–1896 között. Ipari és Építőipari Statisztikai Értesítő, 9–10. sz.

Keleti Károly–Jekelfalussy József (1887): Magyarország gazdasági statisztikája, Budapest.

Képviselőház… (1891): Képviselőházi Napló. XXII. kötet. február 3. Általános vita.

Kuhle, S. (1982): The Growth of Social Insurance Programs in Scandinavia: Outside Influences and Internal Forces. Megjelent: Flora, P.–Heidenheimer, A. J. (szerk.): The Development of Welfare States in Europe and America. Transaction Publishers. New Brunswick, London.

Lackó Miklós (1968): A magyar munkásosztály fejlődésének fő vonásai a tőkés korszakban. Kossuth, Budapest.

Laczkó István (1968): A magyar munkás- és társadalombiztosítás története. Táncsics, Budapest.

A Magyar Korona… (1901): A Magyar Korona Országainak Gyáripara az 1898-as évben. I. füzet. Általános rész. Kereskedelemügyi M. Kir. Minister, Budapest.

A Magyar Szent Korona … (1910): A Magyar Szent Korona Országai gyáriparának üzemi és munkás-statisztikája az 1906-os évről. Kereskedelemügyi M. Kir. Minister. Athenaeum, Budapest.

A Magyar Szent Korona… (1912): A Magyar Szent Korona Országainak 1910. évi népszámlálása. Első rész. Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.

A Magyar Szent Korona … (1915): A Magyar Szent Korona Országai gyáriparának üzemi és munkás-statisztikája az 1910-es évről. Kereskedelemügyi M. Kir. Minister. Athenaeum, Budapest.

A magyar társadalmi biztosítás… (1928): A magyar társadalmi biztosítás története. Országos Munkásbiztosító Intézet Kiadványai. II. füzet. Pallas.

A magyar társadalombiztosítás ötven éve (1943): A magyar társadalombiztosítás ötven éve, 1892–1942. Országos Társadalombiztosítási Intézet, Budapest.

Magyarország iparstatisztikája… (1890): Magyarország iparstatisztikája 1885-ben. Hivatalos Statisztikai Közlemények. Budapest.

Magyarország történeti demográfiája (1998): Magyarország történeti demográfiája 896–1995. Millecentenáriumi előadások. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.

Martin Endre (1982): Magyarországi munkásság és iparfelügyelet a századfordulón. Szakdolgozat.

Petrák Katalin (1978): A szervezett munkásság küzdelme a korszerű társadalombiztosításért. Táncsics, Budapest.

Ránki György (1964): A kisipar szerepe a magyar kapitalista fejlődésben. Akadémiai Nyomda, Budapest.

Ránki György (1987): A magyarországi modernizáció történetéhez. Világosság, 10. sz.

Schlett István (1985): A szocializmus és a „munkáskérdés” a magyar politikai gondolkodásban az 1850–1880-as években. Századok, 3. sz.

Swaan, A. de (1988): In care of the state. Health Care, Education and Welfare in Europe and the USA in the Modern Era. Polity Press, Basil Blackwell, Cambridge.

Tilly, Ch. (1990): Coercion, Capital and the European States. AD 990-1990. Basil Blackwell, Cambridge.

Zimmermann, S. (1997): Geschützte und ungeschützte Arbeiterverhaltnisse von der Hochindustrialisierung bis zur Weltwirtschaftskrise. Österreich und Ungarn im Vergleich. Megjelent: Komlosy, A.–Parnreiter, Ch.–Stacher, I.–Zimmermann, S. (szerk.): Ungeregelt und Unterbezahlt. Der informelle Sektor in der Weltwirschaft. Historische Sozialkunde 11. Brandes und Apsel–Südwind, Frankfurt–Bécs.