Ugrás a tartalomhoz

Napló Buda avagy Offen erős városának híres ostromáról…

Czigány István (1954-), Hankó Ágnes, Balogh Tamás

Balassi Kiadó

4. fejezet - IRODALOM

4. fejezet - IRODALOM

HADINAPLÓK

KARL Franz Auersperg őrnagy naplója („Tagzedtel”) Buda 1686. évi ostromáról.

Melchior Von Beck tábornok hadinaplója Buda 1686. évi ostromáról. ÖStA KA AFA TK 1686-13-48.

Friedrich Falkenhayn főhadicommissarius naplója Buda 1686. évi ostromáról. ÖStA KA AFA TK 1686-13-48.

Lotharingiai Károly hadinaplója 1683–1690. ÖStA HHStA Lothringischen Hausarchiv 51.

KORABELI KIADVÁNYOK

Europische Mercurius, behelzende al het voornaamste ’tgeen …in alle Koningrijken en landen van Europa…is voorgevallen. 50 k. Amsterdam/Noordln, 1609–1739

Extraordinaire Post-tydinghe van ’t gene in de belegering voor de steden Offen en Hamburg id gepasseert. Tot Amsterdam, by C. Commelin en werden verkocht in de boekwinkel van A. Dsz. Ossaen…Den September 1686. Amsterdam, 1686

Hollandse Mercurius, Verhalende de voornaemste Saken van Staet en andere Voorvallen die in en omtrent de Vereenigde Nederlanden, en elders in Europa in het Jaer 1686 zijn geschiet. Het Seven-en-Dertigste Deel. Haerlem, 1687

Lambertvandenbosch, Sylvius, Historien onses tijds behelzende saken van staat en oorlog 1679–1686. Amsterdam, 1688

SZAKIRODALOM

Antal, von G.-Pater, J .C. H. de (szerk.), Weensche gezantschapsberichten van 1670–1720. Den Haag, 1929–1934

Bánkúti Imre, Buda 1684. évi ostroma. In Magyar és török végvárak 1663–1684. Studia Agriensia 5. Eger, 1985

Bánlaky József, A magyar nemzet hadtörténelme. 17. Budapest, 1940

Barfuss-Falkenberg Franz Wilhelm, H. A. [Hans Albrecht] Graf von Barfuss königl. preuß. General-Feldmarschall. Berlin, 1854

Barta János, Budavár visszavétele. Budapest, 1985

Bél Mátyás Buda visszavívásáról. Fordította, a bevezetőt írta, a jegyzeteket és a fordításokat készítette Déri Balázs. Budapest, 1986

Bécs 1683. évi török ostroma és Magyarország. Szerk. Benda Kálmán–R. Várkonyi Ágnes. Budapest, 1988

Beliczay Jónás, Marsigli élete és munkái. Budapest, 1881

Bethlen Miklós Önéletírása. Az előszót írta Tolnai Gábor, sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta V. Windisch Éva. I. Budapest, 1955

Bosscha, P., De geschiedenis van oostelijk en noordelike Europa gedurende het merkwaardige tijdvak van 1687–1716. Zalt-Bommel, 1860

Bubics Zsigmond, Cornaro Frigyes velencei követ jelentései Buda várának 1686-ban történt ostromáról és visszavételéről. Budapest, 1891

Buda és Pest 1686. évi visszafoglalásának egykorú irodalma. 1683–1718. A Fővárosi Nyilvános Könyvtár budapesti gyűjteményének bibliográfiai munkálatai III. In A Fővárosi Könyvtár Évkönyve. V. 1935

Buda Expugnata 1686. Europa et Hungaria 1683–1718. A török kiűzésének európai levéltári forrásai II. Szerk. Bariska István–Haraszti György–Varga J. János. I–II. Budapest, 1986.

Buda expugnata. A török kiűzésének hazai levéltári forrásai. Szerk. Felhő Ibolya–Trócsányi Zsolt. Budapest, 1987

Budától Belgrádig. Válogatott dokumentumrészletek az 1686–1688. évi törökellenes hadjáratok történetéhez. Szerk. Szita László. Pécs, 1987

Buda ostroma. Válogatta, a szöveget gondozta, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Péter Katalin. Magyar Levelestár. Budapest, 1986

Buda visszafoglalásának emlékezete 1686. Összeállította Szakály Ferenc. Budapest, 1986

Consentius, Ernst, Meister Johann Dietz des Großen Kurfürstlichen Feldscher und königlichen Hofbarbier. München, é. n.

Czigány István, A magyarországi csapatok szerepe a török alóli felszabadító háborúban. HK 1989/2. sz.

Csapodi Zoltán, A Thököly-felkelés visszhangja a Német-római Birodalom területén. Aetas 1995/1–2. sz.

Cserei Mihály, Erdély históriája [1661–1711]. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Bánkúti Imre. Budapest, 1983

Die Eroberung von Ofen und der Feldzug gegen die Türken in Ungarn im Jahre 1686. In Mitteilungen des k. k. Kriegsarchiv. Wien, 1886

Domokos György, Buda visszavívásának ostromtechnikai problémái. I–II. HK 1993/1., HK 1993/2.

Eeghen, I. H. van, De Amsterdamse boekhandel 1680–1725. 4. Gegevens over de vervaardigers, hun Internationale relaties en de uitgaven N-W, papierhandel, drukkerijen en boekverkopers in het algemeen. Amsterdam, 1967

Eeghen, P. van–Kellen, J. Ph. van der, Het werk van Jan en Casper Luyken. Met 56 platen. Amsterdam, Frederik Muller a C°

Eickhoff, Ekkehard, Vénedig, Wien und die Osmanen. Umbruch in Südost-europa 1645–1700. München, 1970

Feigl, Eric, Halbmond und Kreuz Marco d’Aviano und die Rettung Europas. Wien–München, 1993

G. Etényi Nóra, A 17. századi közvéleményformálás és propaganda Érsekújvár 1663-as ostromának tükrében. Aetas 1995/1–2. sz.

Gaál Attila, Török palánkvárak a buda-eszéki úton. In Magyar és török végvárak 1663–1684. Studia Agriensia 5. Eger, 1985

Gassl, Horst, Die bayerische Anteil an der Eroberung Budapest un Jahre 1686. In Ungarn Jahrbuch Bd.7. München, 1977

Götz, K., Berichte Karl Gusztavs Markgrafen von Baden-Durlach von dem Feldzüge in Ungam 1685–1686. Budapest, 1888

Gyurits Antal, Budavár visszafoglalása 1686. Szatmár, 1886

Heim, H. J. van der (szerk.), Het archief van den raadpensionaris Anthonie Hensius. Den Haag, 1867–1880

Horváth Magda, A török veszedelem a német közvéleményben. Budapest, 1937

Hüttl Ludwig, Max Emanuel der Blaue Kurfürst 1679–1726. München, 1976

Iványi Emma, Esterházy Pál nádor közigazgatási tevékenysége 1681–1713. Budapest, 1991

Japikse, N. (szerk.), Willem III. en Hans Willem Bentinck, graaf van Portland. Correspondentie. Geschiedkundige Publicaties 23. 28. Den Haag, 1927–1928

Károlyi Árpád–Wellmann Imre, Buda és Pest visszavívása 1686-ban Budapest, 1936

Khonke, Meta, Die Belagerung und Eroberung von Offen im Jahre 1686. In Jahrbuch für Geschichte des Feudalismus Band. 10. Berlin, 1986

Klopp, Ono, Das Jahr 1683 und der folgende große Türkenkrieg bis zum Frieden von Carlowitz 1699. Graz, 1882

Knuttel, W. P. C. (szerk.), Catalogus van de pamfletten verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek. 2. 1668–1688. s-Gravenhage, 1895

Kosáry Domokos, Magyar külpolitika Mohács előtt. Budapest, 1978

Kosáry Domokos, Újjáépítés és polgárosodás 1711–1867. Magyarok Európában III. Budapest, 1990

Köpeczi Béla, Magyarország a kereszténység ellensége. A Thököly-felkelés az európai közvéleményben. Budapest, 1976

Lipthay András: életemnek emlékezete. Sajtó alá rendezte Rédei Éva. A bevezető tanulmányt írta Czigány István és Rédei Éva. Szerkesztette Tarnai Andor. Budapest, 1988

Lotharingiai Károly hadinaplója Buda visszafoglalásáról 1686. A szöveget sajtó alá rendezte, és fordította, a szójegyzéket és a mutatókat készítette Mollay Károly. A bevezető tanulmányt írta Nagy László. Szerkesztette Kun József. Budapest, 1986.

Nagy László, „Megfogyva bár, de törve nem…” Török háborúk viharában (1541–1699). Budapest, 1990

Pater, J. C. H. de, De eerste Nederladse gezant der Nederlandse Republiek te Weenen. In Bijdr. Vad. Gesch. en Oudheidk. 6. reeks III. 1925, 85–128.

Petit, Louis de (szerk.), Bibliotheek van nederlandsche pamfletten. Verzamelingen van de Bibliotheek van Johannes Thysius en de Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Leiden. 2. 1649–1702. s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1884

Piacentini, Ernesto, Il Diario dell’ assedio e liberazione di Buda del 1686 del barone romano Michele D’Aste. Budapest–Roma, 1991

Polgár Vilmos, Magyarország és a magyarok a 17. századi olasz közvéleményben. Pannonhalma, 1942

Printserer, G. van (szerk.), Archives ou correspondance inédite de la Maison Orange-Nassau. 2e reeks. 6. Utrecht, 1858–1862, 3e reeks 3. Leiden, 1907–1909

R. Várkonyi Ágnes, Búcsú és emlékezet. In Europica Varietas–Hungarica Varietas. Tanulmányok. Budapest, 1994

R. Várkonyi Ágnes, Buda visszavívása (1686). Budapest, 1984

R. Várkonyi Ágnes: Magyarország visszafoglalása. Budapest, 1987

Renner, Victor, Vertrauliche Briefe des Grafen Ernst Rüdiger von Starhemberg. Wien, 1890

Rózsa, Georg, Romeyn de Hoge und die Türkenkriege. In Oud Halland LXXVII. 1962. 101–111.

Röder, Philipp, Des Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden Feldzüge wider die Türken. Karlsruhe, 1839

Schneidel, M.–Hemels, J., De Nederlandse krant 1618–1978. Van „nieuwstydinghe” tot dagblad. 1979

Schöning, Kurt Wolffgang, Des Generall-Feldmarschalls Hans Adam Schöning. Berlin, 1837

Siccama, J.–Hora, H., De vrede van Carlowitz en wat daaraan vooraf ging. In Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis. 4e reeks, VIII. 1910. 43–185.

Sugár István, Lehanyatlik a török félhold. Budapest, 1983

Szádeczky Lajos, Budavár 1684-iki ostroma. Történelmi Tár, 1890

Szakály Ferenc, Hungaria Eliberata. Budavár visszavétele és Magyarország felszabadítása a török uralom alól 1683–1718. Budapest, 1986

Szakály Ferenc, Önkéntesek Budavár visszavívásánál. In Budavára visszavétele 1686-ban. Egy ismeretlen angol kortárs beszámolója. Deák Farkas 1886-ban megjelent fordításának hasonmás kiadása. Füzetek Budapest múltjából 4. Szerk. Faragó Tamás. Budapest, 1986

Thaly Kálmán, Az 1683-iki táborozás történetéhez. Budapest, 1883

Theuer, Franz, Brennendes Land. Kuruzenkriege. Wien–Köln–Graz, 1984

Theuer, Franz, Verrat an der Raab. Als Türken, Tataren und Kuruzzen 1683 gegen Wien zogen. Salzburg–Stuttgart–Zürich, 1977

Thomassen, Theo, Coenrad van Heemskerck 1646–1702. Diplomat tussen prins en patroon. In Holland 17. 1. 1985. 14–26.

Thürheim, A., Feldmarschall Emst Rüdiger Graf Starhemberg 1683 Wiens ruhmvoller Verteidiger (1638–1701). Wien, 1882

Veenendaal, A. J. van (szerk.), De briefwisseling van Anthonie Hensius 1702–1705. 4. Den Haag, 1976–1981

Veres Endre, Gróf Marsigli Alajos Ferdinánd olasz hadi mérnök jelentései és térképei Budavár 1684–1686-iki ostromairól, visszafoglalásáról és helyszínrajzáról. Budapest, 1907

Wentzke, Paul, Feldherr des Kaisers. Leben und Taten Herzogs Karl von Lothringen. Leipzig, 1943

Wrede, Alphons, Geschichte der k. und k. Wehrmacht. II. Wien, 1868

Wulp, J. K. van der (szerk.), Catalugus van de tractaten, pamfletten, enz. over de geschiedenis van Nederland aanwezig in de bibliotheek van Isaac Meulman. 2. 1649–1688. Amsterdam, 1867

RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK

Bd. = Band

HK = Hadtörténelmi Közlemények

k = kötet

AF = Alte Feldakten

HHStA = Haus-, Hof- und Staatsarchiv

HKR = Wiener Hofkriegsrat

KA = Kriegsarchiv

MOL = Magyar Országos Levéltár

ÖNB= Österreichisches Nationalbibliothek

ÖStA = Österreichisches Staatsarchiv

Prot. Exp. = Protocollum Expedit

Prot. Reg. = Protocollum Registratur