Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

FELADATOK A KÖZÉPFOK - NÖVÉNYÖKOLÓGIA TÉMAKÖRHÖZ

FELADATOK A KÖZÉPFOK - NÖVÉNYÖKOLÓGIA TÉMAKÖRHÖZEgyszerű választás: minden feladatban a nagybetűkkel jelölt, öt lehetséges megoldás egyike helyes, ezt kell kiválasztani.

1. Az alábbi állítások közül melyik vonatkozik a társulásokra?
A. több azonos fajú populációból állnak
B. közös élőhelyen élő, különböző fajú populációk egyedei alkotják
C. a populációk véletlenszerű csoportosulásával jönnek létre
D. a különböző populációk egyedei szaporodni képesek egymással
E. a természetben a populációk ritkán szerveződnek társulásokká

2. A humusz...
A. az élőlények szerves maradványainak lebomlásával alakul ki
B. szemcséinek mérete mikrométeres nagyságrendű
C. a kőzet kémiai mállása során alakul ki
D. a növények fontos tápanyaga
E. szilikátásványokból áll

3. Miért kedvező a szórt fény a zöld növények számára?
A. benne nagyobb a rövid hullámhosszú sugárzás aránya, ami a fotoszintézisben jobban hasznosul
B. benne nagyobb a hosszú hullámhosszúságú sugárzás aránya, ami a fotoszintézisben jobban hasznosul
C. benne nagyobb a hosszú hullámhosszúságú sugárzás aránya, ami melegít
D. benne kisebb a rövid hullámhosszúságú sugárzás aránya, ami túlságosan lehűti a szöveteket
E. hullámhossz-összetétele éppen megegyezik a fotoszintézis szükségleteivel

4. Milyen anyag formájában veszik föl a szárazföldi életközösségek környezetükből a szénatomokat?
A. humusz
B. növényi szerves anyag
C. karbonátok
D. szén-dioxid
E. elpusztult szerves anyag

5. Mi az élőlények által igényelt energia elsődleges forrása?
A. a napsugárzás
B. kémiai energia
C. a maghasadás energiája
D. a Föld belsejéből származó hőenergia
E. a víz bontásakor felszabaduló energia

6. Mi az alapvető oka annak, hogy az Egyenlítőtől a sarkok felé haladva az éghajlat jellegzetesen változik?
A. az élővilág eltérő fajösszetétele
B. a légkör kémiai és fizikai tulajdonságai
C. a földfelszín sajátosságai
D. a víz és a szárazföld sajátságainak eltérései
E. az egységnyi földfelszínre jutó napsugárzás ebben az irányban egyre kevesebb

7. Mi az üvegházhatás?
A. a Napból érkező - károsító hatású -  ultraibolya sugarak nagy részét a légkör kiszűri
B. a Napból érkező hősugárzás egy részét a légkör kiszűri
C. a napsugaraktól fölmelegedett földfelszín a vele érintkező levegőt fölmelegíti
D. a légkör CO2- és vízgőztartalma visszatartja a világűr felé kisugárzott hő egy részét
E. a légkör  CO2- és vízgőztartalma visszatartja a világűr felé kisugárzott ultraibolya-sugárzás egy részét

8. Hogyan jut vissza a környezetbe az élőlények testéből a szerves vegyületek nitrogéntartalma?
A. a légköri oxigén hatására lezajló oxidáció következtében
B. a pusztulás után magától nitráttá bomlik
C. a heterotróf fogyasztó szervezetek révén
D. anaerob viszonyok között lezajló spontán redukció következtében
E. egyes lebontó baktériumok és gombák ammónia formájában felszabadítják

9. Mi a bioszféra?
A. az élőlények összessége
B. a társulások összessége
C. a földi élet színtere
D. az összes faj együttesen
E. az összes populáció

10. A denitrifikáló baktériumok...
A. működésükhöz légköri oxigént igényelnek
B. nitrát-ionokból elemi nitrogént állítanak elő
C. tevékenysége a nitrogénkötéssel éppen ellentétes
D. az elpusztult élőlények szerves anyagainak nitrogéntartalmát denitrifikálják
E. jól levegőző talajokban élnek

11. Mi a biomassza?
A. a fotoszintézis
B. az élőlények szervesanyag-termelése
C. a bioszféra meghatározott részében levő élőlények össztömege
D. az élőlények összes víztartalma
E. a biológiai produkció

12. Mit nevezünk aszpektusnak?
A. a társulás időszakonként ismétlődő állapotait
B. a populáció szerkezetének időbeli változásait
C. a populáció térbeli eloszlását
D. a társulás szerkezetének vízszintes elrendeződését
E. egy terület növényvilágát

13. Meddig tarthat a szukcesszió egy adott helyen?
A. minden élőhelyen állandóan tart
B. addig tart, amíg a terület benépesül
C. addig tart, amíg drasztikus környezeti változások hatnak
D. addig tart, amíg az adott éghajlaton lehetséges legnagyobb produktivitású társulás kialakul
E. addig tart, amíg az élőhelyen kialakulnak a táplálékláncok

Többszörös választás: minden feladathoz négy, számozott válasz tartozik, melyek közül egy vagy több is lehet helyes. Jó megoldások csak az alábbi, nagybetűkkel jelölt kombinációk valamelyikében fordulnak elő: 
A = 1., 2. és 3. válasz helyes
B = 1. és 3. válasz helyes
C = 2. és 4. válasz helyes
D = csak a 4. válasz helyes
E = mind a négy válasz helyes
Megoldásként a megfelelő nagybetűt kell megadni. 

14. A populációkra jellemző:
1. egy fajhoz tartozó egyedekből állnak
2. tényleges szaporodási közösségek
3. egyedeik egyidejűleg közös élőhelyen élnek
4. a fajnál kisebb létszámúak lehetnek

15. Az alábbi állítások közül melyik vonatkozik a  biomokra?
1. egész földrésznyi területekre kiterjedő egységek
2. egy biom az azonos társulások összessége
3. a Földön általában övezetes elrendeződésűek
4. például a kalászosok gyomtársulása egy biom

16. Egyed fölötti szerveződési szint...
1. a populáció
2. a társulás
3. a biom
4. a faj

17. Valamely társulás...
1. fajösszetétele mindenütt jellemző, függetlenül attól, hogy helyileg hol fordul elő
2. környezeti tényezői szigorúan állandóak
3. mindenütt hasonló környezeti körülmények között jelenik meg
4. szerkezete, fajösszetétele nem változik

18. Milyen tényezők befolyásolják alapvetően az élőlények környezetének hőmérsékletét?
1. a napsugárzás
2. a Föld felszínének tulajdonságai
3. a légkör tulajdonságai
4. az élőlények hőtűrő-képessége

19. Mely élőlények képesek szerves anyagok szintéziséhez közvetlenül felhasználni a fényenergiát?
1. a zöld növények
2. a cianobaktériumok
3. a zöldtől eltérő színű moszatok
4. egyes baktériumok

20. Hol élhetnek jellemzően a hőmérsékletre nézve szűktűrésű populációk?
1. a tajgán
2. a hideg tengerekben
3. a mérsékelt övi füves pusztákon
4. a trópusi esőerdőkben

21. A légkör mely összetevője korlátozza jelentősen a növények életműködéseit?
1. az oxigén
2. a kén-dioxid
3. a nitrogén
4. a szén-dioxid

22. Milyen tényező növeli a fotoszintézis sebességét?
1. a levegő  CO2-koncentrációjának növekedése
2. a magasabb hőmérséklet
3. az erősebb fény
4. a levegő oxigén-koncentrációjának növekedése

23. A szárazföldi szövetes növények vízforgalmának meghatározó folyamata:
1. a víz felvétele a talajból
2. a víz továbbítása az edénynyalábokon keresztül
3. párologtatás a gázcserenyílásokon át
4. párologtatás a bőrszövet sejtrétegén át

24. Az eutrofizációra jellemző:
1. nagy mennyiségű növényi tápanyag élővízbe kerülése idézi elő
2. elsősorban az ipari szennyvizeknek van szerepük a létrehozásában
3. szervesanyag-felhalmozódást idéz elő, aminek következtében az oxigén-felhasználás nő
4. a víz öntisztulásában szerepet játszó ammónia és kén-hidrogén keletkezik

25. A változó vízállapotú növények...
1. kiszáradástűrők
2. többsége szövetes szerveződésű
3. víztartalmuk túlnyomó részének elvesztése után nedvességhez jutva felélednek
4. szabályozott vízgazdálkodásúak

26. A talajkolloidok...
1. szemcsemérete 1000-1500 nm közötti
2. hazánkban túlnyomórészt pozitív töltésűek
3. elsősorban anionokat adszorbeálnak
4. tömegükhöz képest nagy felszínükön sok részecskét köthetnek meg

27. Milyen tényezők játszanak szerepet a talaj kedvező, morzsás szerkezetének kialakításában?
1. a savas kémhatás
2. az optimális kolloidtartalom
3. az alacsony hőmérséklet
4. a Ca2+-ionok

28. A nitrogénkötésre jellemző:
1. a folyamat során nitrát-ionok képződnek
2. cianobaktériumok egyes sejtjeiben zajlik
3. a nitrifikáló baktériumok képesek rá
4. alapvető jelentőségű, mert a növények ennek révén férhetnek hozzá a légköri nitrogénhez

29. Mi a sorsa a fotoszintézis során szerves vegyületekbe beépült energiának?
1. a növény fölhasználja
2. a lebontó szervezetekbe kerül
3. továbbjut az elsődleges, majd onnan a másodlagos fogyasztókba
4. hő formájában a környezetbe távozik

30. A táplálékhálózatok jellemzője:
1. az egymást követő fogyasztói szintekben az energiatartalom csökken
2. az elsődleges fogyasztók biomasszája a termelőkénél kisebb
3. a másodlagos fogyasztók egyedszáma általában kisebb, mint az elsődleges fogyasztóké
4. a biológiai produkció a termelőktől a fogyasztók irányában nő

31. A populációk térbeli eloszlásának fő típusa:
1. a véletlen eloszlás, amikor az egyedek nem hatnak a többiek elhelyezkedésére
2. a szabályos eloszlás, amikor az egyedek kerülik a többi közelségét
3. a felhalmozódó eloszlás, amikor az egyedek csoportosulnak
4. a ritkuló eloszlás, amikor az egyedek versengenek egymással

32. A szárazföldi növények vízellátottságát befolyásolja:
1.a csapadék mennyisége
2. a növényzet vízvisszatartása
3. a növényzet párologtatása
4. a hőmérséklet

33. A populációk közti versengés
1. oka, hogy a populációk ugyanazon erőforrást igénylik
2. ritkán előforduló kölcsönhatás
3. a versengő populációk számára hátrányos
4. mindig a versengő populációk valamelyikének kipusztulásával jár

34. A populációk közötti (+, -) típusú kapcsolat
1. a lucerna és a gyökérgümő-baktérium kapcsolata
2. a parazitizmus
3. a szimbiózis
4. a táplálkozási kapcsolat

35. Mitől függ egy társulás diverzitása?
1. az alkotó fajok számától
2. a környezeti tényezőktől
3. a fajok egyedeinek viszonylagos gyakoriságától
4. a populációk potenciális szaporodóképességétől

36. A kén-dioxid...
1. a zöld színtestek színanyagait tönkreteszi
2. kőszén és kőolaj elégetése révén kerül a levegőbe
3.  savas ülepedés kialakítása révén a növényzet pusztulását okozhatja
4.  regionális hatású gáz

Megoldások [179][179]
1. B
2. A
3. B
4. D
5. A
6. E
7. D
8. E
9. C
10. B
11. C
12. A
13. D
14. E
15. B
16. A
17. B
18. A
19. E
20. C
21. C
22. A
23. A
24. B
25. B
26. D
27. C
28. C
29. E
30. A
31. A
32. E
33. B
34. C
35. A
36. E