Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

FELADATOK A FELSŐFOK - SEJTTAN TÉMAKÖRHÖZ

FELADATOK A FELSŐFOK - SEJTTAN TÉMAKÖRHÖZEgyszerű választás: minden feladatban a nagybetűkkel jelölt, öt lehetséges megoldás egyike helyes, ezt kell kiválasztani.

1. A citoplazma fénymikroszkóppal megkülönböztethető organellumaira jellemző:
A. a citoszolban szabadon elmozdulhatnak
B. mindig mozdulatlanul rögzített helyűek
C. helyük és elrendeződésük a citoszkeletontól függ
D. nem vesznek részt a membránképzésben
E. közéjük tartozik a sejtfal

2. Mi a szimplaszt?
A. egy soksejtű növényben a sejtfalak összessége
B. egy soksejtű növényben a sejtek közötti állomány összessége
C. egy soksejtű növényben a protoplasztokon kívüli részek összessége
D. egy soksejtű növényben a protoplasztok összessége
E. egy soksejtű növényben a plazmodezmoszok összessége

3. A kromoszómák...
A. az interfázisos sejtben jól elkülönülnek egymástól
B. a profázisban elvesztik nukleoszómás szerkezetüket
C. heterokromatint alkotó részeiben az információ-leadás különösen aktív
D. sejtenkénti száma az élőlény evolúciós fejlettségétől függ
E. a metafázisban a DNS-en kívül hiszton- és nem-hiszton-fehérjéket is tartalmaznak

4. A burkos vezikulumok
A. csak növényi sejtekben fordulnak elő
B. szerepük a sejten belüli szállítás
C. változatos alakú és méretű membránhólyagok
D. külső borítása klatrin nevű szénhidrátból áll
E. az endocitózissal a sejtbe került hólyagokból jönnek létre

5. Az elsődleges sejtfal...
A. csak néhány növényi sejttípusban alakul ki
B. a növényekben cellulózt nem tartalmaz, csak pektint és hemicellulózt
C. jellemzően kívülről vastagszik
D. anyagainak előállításában részt vesz a Golgi-készülék, az ER és a plazmalemma 
E. összetétele inkrusztációval vagy adkrusztációval utólag általában módosul

6. Hogyan képződnek a sejtekben új diktioszómák?
A. a meglevők ciszternáinak periferikus részeiből
B. a sejthártyából
C. a citoszolban de novo szintézis útján
D. szimmetrikus kettéosztódással
E. Golgi-vezikulumokból

7. A meiózis második fő szakaszára jellemző, hogy...
A. a szinaptonémális komplexeknél formálódó kiazmákban génkicserélődés zajlik
B. lényegét tekintve mitotikus osztódásnak felel meg
C. a kromoszómaszám elfeleződik
D. a homológ kromoszómák párokba rendeződnek
E. az első fő szakasz végéhez viszonyítva a sejtenkénti DNS-mennyiség negyedére csökken

8. A vakuólumok...
A. membránja, a tonoplaszt érzékeny, kevéssé ellenálló membránféleség
B. száma a differenciálódott sejtekben általában tíznél több
C. jelenléte a gombák és a növények sejtjeire is jellemző
D. az állati sejtek fagocitózissal képződő membránhólyagjaival egyenértékű sejtalkotók
E. pigmenteket soha nem tartalmaznak

9. A merisztémasejtekre jellemző:
A. apró, nagyjából izodiametrikus sejtek
B. sejtfaluk vastag, erős
C. apró sejtmagjuk aszimmetrikusan, a sejthártya alatt helyezkedik el
D. differenciálódásra képtelenek
E. viszonylag nagyméretű vakuólumokat tartalmaznak

10. A mitózis anafázisára jellemző, hogy...
A. a húzófonalak megnyúlnak
B. végén a maghártyák kialakulnak
C. a centromeronok a kromatidákat összekötik
D. a magorsófonálzat pólusai nem mozdulnak
E. a kromoszómák kromatidái a sejt két ellentétes pólusára vándorolnak

Többszörös választás: minden feladathoz négy, számozott válasz tartozik, melyek közül egy vagy több is lehet helyes. Jó megoldások csak az alábbi, nagybetűkkel jelölt kombinációk valamelyikében fordulnak elő:
A = 1., 2. és 3. válasz helyes
B = 1. és 3. válasz helyes
C = 2. és 4. válasz helyes
D = csak a 4. válasz helyes
E = mind a négy válasz helyes
Megoldásként a megfelelő nagybetűt kell megadni.

11. A Gram-pozitív és a Gram-negatív baktériumok közötti különbség:
1. a Gram-pozitívok fotoszintetizálnak, a Gram-negatívok nem
2. a Gram-negatívok sejtjét két membrán és a köztük levő sejtfal burkolja, a Gram-pozitívok sejtjének csak egy membránja van, s azt borítja a  sejtfal
3. a Gram-negatívok ostort viselnek, a Gram-pozitívok nem
4. eltér a festődésük

12. Ciklikus DNS-t tartalmaznak
1. a színtestek
2. a cianobaktériumok sejtjei
3. a mitokondriumok
4. a baktériumsejtek

13. A plazmodezmoszok...
1. a szomszédos sejtek között közvetlen kapcsolatot biztosítanak
2. a sejtek endoplazmatikus hálózatai között összeköttetést létesítenek
3. plazmalemmával burkolt citoplazmafonalak 
4. a sejtek közötti anyagforgalmat gátolják

14. A diktioszómák...
1. cisz-oldalába az ER-ből jutnak anyagok
2. membránjainak vastagsága a képződési oldaltól az érési oldal felé fokozatosan nő
3. transz-oldalától a plazmalemma felé vezikulumok továbbítanak anyagokat
4. a sejt Golgi-apparátusának alkotói

15. Az endoplazmatikus retikulum...
1. összefügg a sejtmaghártyával
2. belső tere és membránja állandó összetételű
3. részt vesz a membránok szénhidrát-alkotóinak szintézisében
4. membránja a plazmalemmánál vastagabb

16. A durva felszínű ER-re jellemző:
1. a külső felületéhez kötődő riboszómák terméke az ER üregébe kerül
2. lapos ciszternák alkotják
3. aktív mirigysejtekben nagy mennyiségben fordul elő
4. termékei a sejtmagba transzportálódnak

17. Az amiloplasztiszok...
1. a színtelen leukoplasztiszok közé tartoznak
2. proplasztiszból vagy kloroplasztiszból képződnek
3. keményítőtartalma a fajra jellemző szemcséket formál
4. a gyökércsúcsban sztatolitokként részt vesznek a geotrópos ingerek közvetítésében

18. A Golgi-apparátusnak szerepe van...
1. sejtosztódáskor a sejtlemez formálásában
2. a pollentömlők növekedésekor a sejtfalanyagok utánpótlásában
3. a hemicellulóz és a pektin polimerizációjában
4. elsősorban a lipidek előállításával a membránok képzésében

19. A fotorespiráció...
1. során képződő  H2 O2-t a mikrotestek közé tartozó peroxiszóma kataláz enzime bontja
2. egyik részfolyamata a glioxálsav-ciklus
3. folyamatainak egy része a mitokondriumban zajlik
4. szerepe a zsírok szénhidrátokká alakítása

20. Az antociánok...
1. fehérjék
2. savas közegben kék, lúgos közegben piros színűek
3. adják a szegfűfélék pártájának és a cékla gumójának színét
4. pH-érzékenysége okozza néhány növény virágszínének változását a virágzás során

21. A sejtközpont...
1. szerepet játszik a csillók és az ostorok alapi testének képzésében
2. a zárvatermők és a levezetettebb nyitvatermők sejtjeiben nem fordul elő
3. közreműködik a magorsófonalak létrehozásában
4. a prokarióta sejtekben létrehozza az ostort

22. A szövetek sérülését kísérő barnulás...
1. oka, hogy a szétrepedt vakuólumokból kilépő polifenolok kémiailag átalakulnak
2. barna színű kinonok keletkezésével magyarázható
3. a plasztiszokból kiszabaduló fenoloxidáz enzimek működésének tulajdonítható
4. jellemző például a burgonyagumóra és az alma termésére

23. A biológiai membránok...
1. mikrométeres vastagságúak
2. fehérjemolekulái egymáshoz rendszerint közvetlenül vagy közvetve kapcsolódnak
3. felszíne apoláris
4. funkciója a sejtek és a sejteken belüli terek izolálása

24. Az alkaloidok közé tartozik...
1. a szívgyógyszerként használatos sztrofantin
2. a burgonyafélékben előforduló ergotamin
3. a szagos müge illatát okozó kumarin
4. a kakaó teobrominja

25. A sejtnedv...
1. közömbös és ártalmas anyagcseretermékek gyűjtőhelye
2. elöregedett sejtekben enzimei révén megemészti a protoplasztot
3. közreműködik a turgor fenntartásában
4. térkitöltő szerepű

26. A cserzőanyagok...
1. befolyásolják a faanyagok tartósságát
2. oxidálódva az egyes fák színét eredményező flobafénekké alakulnak
3. közé tartozik az iparilag is fontos tannin
4. édeskés ízűek

27. A szferoszómákra jellemző:
1. fénymikroszkóppal nem látható, apró sejtalkotók
2. zsírokat raktároznak
3. Golgi-vezikulumokból jönnek létre
4. a belsejükben felhalmozódott anyagot monomolekuláris foszfatidréteg burkolja

28. A sejtlemez...
1. képződése a szélekről közép felé terjed
2. két felszínére rakódnak az utódsejtek sejtfalanyagai
3. az osztódás elején alakul ki
4. létrehozásában a Golgi-vezikulumok vesznek részt

Négyféle asszociáció: két fogalom azonos, illetve eltérő jellemzőit kell felismerni; a megállapítások vagy az egyik (A), vagy a másik (B), vagy mindkét (C), illetve egyik fogalomra sem (D) vonatkoznak. 

A. mitokondrium
B. kloroplasztisz
C. mindkettőre jellemző
D. egyikre sem jellemző


29 . kettős membrán borítja
30. a citromsav-ciklus helye
31. belső membránjában ATP-t szintetizáló enzimek vannak
32. a körülötte levő citoplazmáéval megegyező, saját riboszómákat tartalmaz
33. lapos ciszternái tilakoidokat alkotnak
34. hasadással szaporodik
35. minden élő sejtben megtalálható
36. általában kriszták találhatók benne
37.  származása prokarióta sejt bekebelezésére vezethető vissza

Megoldások [273][273]
1. C
2. D
3. E
4. B
5. D
6. A
7. B
8. C
9. A
10. E
11. C
12. E
13. A
14. E
15. B
16. A
17. E
18. A
19. B
20. D
21. A
22. E
23. C
24. D
25. E
26. A
27. C
28. C
29. C
30. A
31. C
32. D
33. B
34. C
35. D
36. A
37. C