Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

FELADATOK A FELSŐFOK - ALAKTAN TÉMAKÖRHÖZ

FELADATOK A FELSŐFOK - ALAKTAN TÉMAKÖRHÖZEgyszerű választás: minden feladatban a nagybetűkkel jelölt, öt lehetséges megoldás egyike helyes, ezt kell kiválasztani.

1. Mi a különbség az ekto- és az endomikorrhiza között?
A. az ektomikorrhiza csak a gomba számára előnyös, a növénynek nem
B. az endomikorrhiza csak a növénynek előnyös, a gombának nem
C. az endomikorrhizában a hifák a gyökér sejtjeibe is behatolnak, az ektomikorrhizában csak a sejt közötti járatokba
D. az ektomikorrhiza ektoparazitizmus, az endomikorrhiza endoparazitizmus
E. az endomikorrhiza nyitvatermőkben nem fordul elő

2. A vegetációs periódus...
A. törtszám, amely kifejezi, hogy az év hányad részében megfelelőek a körülmények a növényzet aktív életműködéseihez
B. az év azon időszaka, amelyben a környezeti tényezők kielégítik a legtöbb növény életfeltételeit
C. a növény azon életszakasza, amikor vegetatív szaporodásra képes
D. az év azon része, amikor a növény nem szaporodik, csak vegetatív életműködéseket végez
E. az életben maradásra alkalmas időszak

3. Az évelő növények...
A. mind fásszárúak
B. évente többször virágoznak és teremnek
C. közé tartoznak az efemerek
D. közé tartoznak a földbeli szervvel áttelelők
E. közé tartoznak a kétéves növények

4. A murvalevelek...
A. allevelek
B. nem fotoszintetizálnak
C. közé tartoznak a rügypikkelyek
D. a lomblevelektől mindig lényegesen különböznek
E. hónaljából virág vagy virágzat ered

5. A termőtáj...
A. apokarpikus, ha több termőlevél külön-külön alkot termőt
B. polikarpikus, ha a virágban több termőlevél összenövésével alakul ki a termő
C. szinkarpikus, ha a több termőlevél közösen, válaszfal nélküli, együregű termőt alkot
D. monokarpikus, ha a virágon belül a termőlevelek egyenként forrnak össze termővé
E. cönokarpikus, ha a magházat a termőlevelekből származó válaszfalak üregekre osztják

6. Az allábiak közül melyik megállapítás igaz?
A. az elfekvő szár járulékos gyökereket fejleszt 
B. a kúszó szár legyökerezik
C. a villás elágazódásnál a két ág nem egyenrangú
D.  a májmoha telepe örvös elágazódású
E. a bogas elágazódásnál a főtengely túlnövi az oldalelágazást

7. A gombák szaporodására jellemző:
A. ivarosan nem szaporodnak
B. a bazídiumos gombák bazídiospórái mitózissal képződnek
C. a bazídiospórák négyesével alakulnak ki
D. a tömlőspórák a tömlők külső felszínén keletkeznek
E. az ivarsejtek egyesülését csak jóval később követi a sejtmagok összeolvadása

8. A dinamochor növények...
A. magjai gyakran epizoikus úton terjednek
B. közé tartozik a fagyöngy
C. magvai vagy termései többnyire repítőberendezést hordoznak
D. termése általában száraz
E. között sok a vízinövény

9. A mohák és a harasztok kétszakaszos egyedfejlődése közötti különbség:
A. mohák előtelepe haploid, a harasztoké diploid
B. a harasztok sporofitonja fejlettebb a gametofitonnál, a moháknál fordítva
C. a mohák kétlakiak, a harasztok egylakiak
D. a heterospórás harasztok fejlődésmenete analóg a virágos növényekével, a moháké nem
E. a mohák trofosporofillumot fejlesztenek, a harasztok nem

10. A növények ivaros szaporodására vonatkozó alábbi megállapítások melyike helyes?
A. a járommoszatok izogámiával szaporodnak
B. az aplanogamétákat létrehozó sejteket gametangiumoknak nevezzük
C. az oogámia során a mozdulatlan petesejtet mikrogaméta termékenyíti meg
D. a spóráknak soha nincs ivaros meghatározottságuk
E. a makrogaméta a mohákban és a harasztokban is önálló mozgásra képes

Többszörös választás: minden feladathoz négy, számozott válasz tartozik, melyek közül egy vagy több is lehet helyes. Jó megoldások csak az alábbi, nagybetűkkel jelölt kombinációk valamelyikében fordulnak elő:
A = 1., 2. és 3. válasz helyes
B = 1. és 3. válasz helyes
C = 2. és 4. válasz helyes
D = csak a 4. válasz helyes
E = mind a négy válasz helyes
Megoldásként a megfelelő nagybetűt kell megadni.

11. A harasztokra jellemző:
1. embriójuk egypólusú, mert nincs gyököcskéje
2. hajtásuk az embrió rügyecskéjéből fejlődik
3. járulékos gyökereik mellékgyökérrendszert alkotnak
4. gyökereik a hipokotilból erednek

12. A répatest jellemzője:
1. gyökérmódosulat
2. a gyökér a szár tövével közös képződményt hoz létre
3. tápanyagot raktároz
4. azonos a karógyökérrel

13. A levelek száron való elrendeződésére jellemző:
1. az egy nóduszon található levelek közötti szögek rendszerint azonosak és állandóak
2. ha a levelek 4 ortosztichont alkotnak, a levélállás biztosan keresztben átellenes
3. az egy nóduszon található levelek mindig a szomszédos nódusz levelei közötti szög felezőjébe esnek
4. kétsoros levélállásnál a nóduszokról 2-2 levél ered

14. A szalmaszárra jellemző:
1. szártagjai hosszúak
2. belseje általában üreges
3. nóduszai tömöttek, duzzadtak
4. oldalelágazásokat általában nem visel

15. A tőkocsány...
1. elágazhat
2. tőszárból vagy földbeni hajtásból hajt ki
3. csúcsán mindig virágzatot visel
4. egyetlen szártagból áll

16. A föld alatti módosult szárak...
1. gyökereket nem fejlesztenek
2. közé tartozó gumó hosszú szártagú
3. többnyire pikkelyleveleket viselnek, de rügyeket nem
4. közé tartozó hagyma egyes egyszikű családokra jellemző rövid szártagú hajtás

17. A levéllemez tagolt, ha...
1. a levélszél fogazott
2. a levél karéjos
3. a levélszél kanyargós
4. a levélszél bemetszései beljebb érnek a fél levéllemez külső negyedénél

18. A sziklevelek...
1. csírázáskor a magból kibújva gyakran a föld fölé kerülnek
2. epigeikus csírázáskor a magban maradnak
3. a borsó hipogeikus csírázásakor a föld felszíne alatt maradnak
4. száma a fenyők magjában kettő

19. A virág...
1. korlátolt növekedésű, törpe szártagú hajtás
2. csupasz, ha nincs virágtakarója
3. meddő, ha a porzó- és a termőlevél hiányzik belőle
4. leveleinek száma mindig meghatározott, és a fajra jellemző

20. A párta...
1. sugaras szimmetriájú a burgonyafélék virágában
2. zigomorf az ibolya virágában
3. biszimmetrikus a keresztesvirágúak virágában
4. zigomorf az ajakosak virágában

21. A porzólevelek...
1. a virágtalan növények mikrosporofillumaival homológok
2. rendszerint 2 pollenzsákot fejlesztenek
3. elhelyezkedése a levezetettebb zárvatermőkben ciklikus
4. sok fajban 3 pollenzsákot tartalmaznak

22. A heterosztilia...
1. az önmegporzás elkerülésére szolgál
2. jellemző a kankalinra
3. esetén a bibeszálak a porzóktól eltérő hosszúságúak
4. jellemző a keresztesvirágúakra

23. Mit jelent a következő virágképlet: K(5) [C(5) A2] G(2) 
1. a virág aszimmetrikus
2. a magház alsó állású
3. a virágtájak között nincs összenövés
4. mindkét virágtakarótáj egykörös, körönként öttagú

24. Egymással homológ képződmények:
1. mikrosporofillum és pollenzsák
2. mikrospóra és pollenanyasejt
3. a harasztok előtelepe és a zárvatermők makroszkóposan látható részei
4. makrosporangium és nucellusz

25. A liánokra jellemző:
1. fénykedvelő növények
2. szárukban a tracheák hossza több méteres is lehet
3. fás száruk hajlékonyságát biztosítja, hogy különálló edénynyalábokat tartalmaz
4.  az erdők sűrűn benőtt részein a legtömegesebbek

Megoldások [606][606]
1. C
2. B
3. D
4. E
5. A
6. B
7. E
8. D
9. B
10. C
11. A
12. A
13. B
14. E
15. C
16. D
17. C
18. B
19. A
20. E
21. B
22. A
23. D
24. D
25. A