Ugrás a tartalomhoz

Szolgáltatástechnika

dr. Barótfi István

Mezőgazda Kiadó

2.3. Energiavételezés gázhálózatból

2.3. Energiavételezés gázhálózatból

A vezetékes gázhálózatból való vételezés és szolgáltatás jogszabályi követelményeit alapvetően az 1994. évi XLI. törvény, a végrehajtásáról szóló 3/1995. (I. 20.) Kormányrendelet és az 1997. évi XX. törvény – módosította az 1994. évi XLI. törvényt – tartalmazza. (A könyvben használt fogalmak megegyeznek a törvényekben és a végrehajtásról szóló rendeletben definiált és alkalmazott fogalmakkal.)

A vezetékes gázszolgáltatás jogszabályi háttere – beleértve a műszaki-biztonsági szabályozásokat is – meglehetősen ellentmondásos és hiányos. Ez elsősorban a versenyhelyzet miatt bekövetkezett pozitív változás során bevezetett új vagy újszerű műszaki megoldások, szolgáltatási formák megjelenésével magyarázható. A jogszabály-alkotási tevékenység nem tudott lépést tartani az ugrásszerűen bekövetkezett változásokkal.

A gázellátás műszaki-biztonsági felügyelete a gázelosztó vezetékekkel kapcsolatban a bányafelügyelet (Magyar Bányászati Hivatal és Bányakapitányságai) hatáskörébe tartozik.

A felügyelet kiterjed:

– a gázelosztó vezeték létesítésének (átalakításának, cseréjének, elbontásának) engedélyezésére, építésfelügyeletére és munkavédelmi hatósági felügyeletére, továbbá

– a gázszolgáltatóra vonatkozó műszaki-biztonsági előírások betartásának ellenőrzésére, valamint

– a külön jogszabályban meghatározott súlyos üzemzavar és súlyos baleset vizsgálatára.

A Műszaki Biztonsági Felügyelet (Területi Műszaki Biztonsági Felügyeletek) hatáskörébe tartozik:

– műszaki-biztonsági szempontból a fogyasztói berendezések, továbbá

– a gáz palackban vagy tartályban történő biztonságos forgalmazásának felügyelete.

(Megjegyzés: a csatlakozó vezeték hatósági felügyeletére nincsen kijelölt hatóság.)

A természetes monopolhelyzetben lévő gázszolgáltatás és a gázértékesítés engedélyezését, a fogyasztói igény kielégítésének és a szolgáltatás színvonalának ellenőrzését, a fogyasztóvédelmet a Magyar Energia Hivatal látja el, melynek irányítása a kormány, felügyelete a gazdasági miniszter hatásköre.

2.3.1. Gázszolgáltatás

A gázszolgáltatás engedélyköteles tevékenység. A Magyar Energia Hivatal által kiadásra kerülő engedély tartalmazza a gázszolgáltató által ellátott településeket, területeket. A gázszolgáltató kijelölésekor, az igénykielégítések ütemezésének megállapításakor a Magyar Energia Hivatal az érdekelt helyi önkormányzatok képviselő-testületei véleményének figyelembevételével dönt.

2.3.1.1. Minőségi követelmények

A gázszolgáltatók (gázértékesítők) csak szabványban meghatározott minőségű, szagosított gázt szolgáltathatnak (földgáz: MSZ 1648, PB-gáz: MSZ 1601). Az általános közüzemi szolgáltatási célra szolgáltatott gáz szerződésben meghatározott minőségének megváltoztatásából adódó költségek a lakossági fogyasztót nem terhelhetik.

A gáz szagosítása (földgáz: THT–TBM keverékével, PB-gáz: etilmerkaptán) a gázértékesítő feladata.

2.3.1.2. Gázelosztó vezeték létesítése

Települések, településrészek, illetve fogyasztók gázszolgáltatásba történő bekapcsolásához szükséges gázelosztó rendszerek az előírt műszaki-biztonsági, pénzügyi és gazdasági feltételek megtartása mellett létesíthetők.

A gázelosztó vezetékek tervezésénél, létesítésénél, átalakításánál, felújításánál, üzemeltetésénél, az üzemeltetés megszüntetésénél a fogyasztói és gázszolgáltatói érdekek és a településfejlesztési tervek, továbbá a környezet- és természetvédelmi érdekek figyelembevételével a legkisebb költségű tervezést, üzemeltetésnél a leggazdaságosabb biztonságos megoldást kell alkalmazni.

Gázelosztó vezetékek kiviteli tervét tervezői jogosultsággal rendelkező tervező készítheti. A kiviteli tervre a gázszolgáltató szolgáltatói nyilatkozatot ad, melyben nyilatkozik a kivitelezésre való alkalmasságról.

A gázelosztó vezeték létesítésére a területileg illetékes bányakapitányság által kiadott jogerős létesítési engedély alapján (jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén szolgáltatói szakvélemény birtokában is), előzetes bejelentési kötelezettség teljesítése mellett kerülhet sor.

A megépült gázelosztó vezetéket a létesítési engedélyben előírtak teljesülése esetén, a közművek és a szakhatóságok üzembe helyezéshez történő hozzájáruló nyilatkozatai alapján a gázszolgáltató jogosult használatba venni saját jogon, a bányafelügyelet által jóváhagyott minőségügyi rendszerében meghatározott feltételek megléte esetén. A megépült gázelosztó rendszert csak gázszolgáltató üzemeltetheti. A területre vonatkozó szolgáltatási engedély kiadását megelőzően gázellátó rendszer nem létesíthető.

2.3.2. Csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések létesítése

A csatlakozó vezeték és a fogyasztói berendezés létesítése az ingatlantulajdonos kötelessége. A fogyasztó a gázszolgáltatás, továbbá új vagy növekvő igénye kielégítésének feltételeiről, lehetőségeiről a gázszolgáltatótól még az igénybejelentés előtt tájékoztatást kérhet.

A gázszolgáltató tájékoztatásának tartalmaznia kell a fogyasztó által ismertetett, valamint a gázszolgáltató által bekért helyszíni adatok és igények alapján a bekapcsoláshoz szükséges műszaki és gazdasági feltételeket, a gázfogyasztó berendezéssel kapcsolatos követelményeket, az esetleg szükséges engedélyeket, hozzájárulásokat és a további eljárás módját.

Ha a fogyasztó bekapcsolásához szükséges csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés tervezési, kivitelezési munkáit a fogyasztó, illetőleg a fogyasztóval kötött szerződés alapján más végzi, a tervező, kivitelező köteles a műszaki-biztonsági előírásokban, szabályzatokban meghatározott, a műszaki tervekre vonatkozó előírásokat figyelembe venni, a gázszolgáltató pedig köteles a tervezéshez, illetőleg a kivitelezéshez szükséges adatokról tájékoztatást adni.

Az előzetes tájékoztatás keretében a gázszolgáltató térítésmentesen köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani azokat a birtokában lévő adatokat, számításokat is, amelyek a hálózatfejlesztési hozzájárulás megállapítására vonatkoznak.

Az általános közüzemi szerződés kötésére jogosult fogyasztók a gáz hatósági árával nem fedezett fejlesztési költségekre (elosztóvezeték létesítése esetén) a gazdasági miniszter rendeletével meghatározott mértékű hálózatfejlesztési hozzájárulást kötelesek a gázszolgáltatónak fizetni. Az egyedi közüzemi szerződést kötő fogyasztó a szolgáltatóval a polgári jog szabályai szerint állapodik meg az árral nem fedezett fejlesztési, továbbá a különös fogyasztói igények teljesítéséről.

A csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés kiviteli tervének elkészítését, illetve a tervfelülvizsgálatot megelőzően a gázszolgáltatót általános közüzemi szerződési kötelezettség terheli a lakossági és a kommunális fogyasztók vonatkozásában.

A csatlakozó vezeték és a fogyasztói berendezés kiviteli tervét csak tervezői jogosultsággal rendelkező tervező készítheti.

A kiviteli tervet a 200 m3/h teljesítmény alatt vételező fogyasztók esetében a gázszolgáltatónak a kivitelezés megkezdése előtt be kell nyújtani, és ezt a gázszolgáltató műszaki, biztonsági és környezetvédelmi szempontból a benyújtástól számított 30 napon belül díjmentesen köteles felülvizsgálni. A kiviteli terv felülvizsgálata keretében a gázszolgáltató köteles nyilatkozni, hogy a kiviteli munkák megkezdését be kell-e előzetesen jelenteni a gázszolgáltatónál vagy sem.

Ez a felülvizsgálat nem terjedhet ki és nem is terjed ki a betervezett készülékek és anyagok gyártmányára, típusára, ha azok egyébként a vonatkozó előírásoknak megfelelnek.

A tervező csak minőségtanúsítással rendelkező, gyártási vagy behozatali engedéllyel rendelkező gázfogyasztó készülék beépítését tervezheti be a kiviteli tervbe, a fogyasztó csak minőségtanúsítással rendelkező, gyártási vagy behozatali engedéllyel rendelkező gázfogyasztó készüléket tarthat üzemben. Nem vonatkozik ez az előírás az egyedi és speciális technológiai célú, 140 kW hőterhelésűnél nagyobb gázkészülékekre.

A gázfogyasztó készülék csak a műszaki előírásoknak megfelelő égéstermék-elvezető rendszerhez csatlakoztatható. A gázszolgáltató kivitelezésre alkalmas nyilatkozatának hiányában a létesítményt nem szabad kivitelezni. A kivitelezési munkát a felülvizsgálat időpontjától számított 2 éven belül kell elvégezni. A 2 évnél régebbi tervet korszerűsíteni kell, ezt követően kell felülvizsgálatra bemutatni a gázszolgáltatónak.

A csatlakozó vezeték és a fogyasztói berendezés létesítésére, biztonsági előírást érintő leszerelésére vagy gázfogyasztó készülék le- és felszerelésére a gazdasági kamara által elfogadott és az általa nyilvántartásba vett gázszerelő jogosult. A jogosultságot a gázszolgáltatónál a létesítés előtt igazolni kell.

Az előzetes bejelentéshez kötött építésszerelési munkák végzését a gázszolgáltató bármikor ellenőrizheti; a tervezés során előre nem látható okból szükséges módosításokat a tervező bevonásával a fogyasztó, illetőleg a gázszerelő köteles végrehajtani. A kivitelezés során végzett ellenőrzés nem mentesíti a gázszolgáltatót az üzembe helyezés előtti ellenőrzési és minősítési kötelezettsége alól.

A csatlakozó vezeték és a fogyasztói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálatáról az ingatlan tulajdonosa (kezelője) vagy a vele történt magállapodás alapján a fogyasztó köteles gondoskodni.

A kiviteli munka elkészültét a fogyasztó, illetőleg a gázszerelő a gázszolgáltatónak szerelési nyilatkozat benyújtásával köteles bejelenteni. A szerelési nyilatkozatnak tartalmaznia kell a munkavégzés pontos helyét, a fogyasztó nevét és címét, valamint a létesített csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés elkészültét igazoló dokumentációt. A szerelési nyilatkozatot a gázszerelő köteles aláírásával és pecsétjével ellátni.

A bejelentés benyújtásától számított 15 napon belül – a bejelentővel előzetesen egyeztetett időpontban – köteles a gázszolgáltató a kivitelezést ellenőrizni. A fogyasztónak gondoskodnia kell arról, hogy a kivitelező gázszerelő az ellenőrzésnél jelen legyen, a szükséges felvilágosításokat megadja, valamint a kipróbáláshoz szükséges eszközöket és feltételeket a rendelkezésre bocsássa. A gázszolgáltató a gázszerelő távollétében is lefolytathatja az ellenőrzést és a minősítést.

A gázszolgáltatónak benyújtott kiviteli terv szerint elkészített gázszerelést a gázszolgáltató az üzembe helyezés előtt köteles díjmentesen ellenőrizni és minősíteni.

A csatlakozó vezeték kiviteli tervét a 200 m3/h és annál nagyobb teljesítmény felett vételező fogyasztók esetében a gázszolgáltató műszaki-biztonsági szempontból díjazás ellenében köteles felülvizsgálni, továbbá a felülvizsgált terv szerint elkészített gázszerelést üzembe helyezés előtt ellenőrizni és minősíteni. A felszámítható díj mértékét a gazdasági miniszter a pénzügyminiszterrel egyetértésben állapítja meg.

2.3.3. Bekapcsolás

A csatlakozó vezetéknek a gázelosztó vezetékkel, a gázmérőnek mind a csatlakozó, mind a fogyasztói berendezéssel, illetve gázmérő nélküli fogyasztás esetén a csatlakozó vezetéknek a fogyasztói berendezéssel való összekapcsolását, valamint a nyomásszabályozó felszerelését csak a gázszolgáltató vagy az általa megbízott és arra jogosult gázszerelő végezheti.

A gázszolgáltató köteles a szolgáltatás megkezdése előtt az általános közüzemi szerződés alapján vételező lakossági és kommunális fogyasztó szolgáltató által üzembe helyezhető fogyasztói berendezést műszaki biztonsági szempontból felülvizsgálni, és a fogyasztóval vagy megbízottjával ismertetni a fogyasztói berendezés rendeltetésszerű és biztonságos szabályait. Ennek megtörténtét a fogyasztó, illetve megbízottja aláírásával igazolja.

A műszaki biztonsági szempontból nem megfelelő csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés bekapcsolását a gázszolgáltató köteles megtagadni.