Ugrás a tartalomhoz
Találatok pontosítása
15 találat

A farmakológia alapjai

Medicina Könyvkiadó Zrt., Klára, Gyires, Zsuzsanna, Fürst

A könyv a gyógyszerek hatásmódjára és az ezeken alapuló, illetve ezektől független fő- és mellékhatásokra koncentrál – bár természetesen kitér a gyógyszerek klinikai felhasználásának lehetőségeire is.

A GYÓGYSZERHATÁSTAN VÁLOGATOTT FEJEZETEI

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerhatástani Tanszék Debrecen , Dr. Tósaki Árpád

A Debreceni Egyetem (DE) gyógyszerészhallgatóinak, fogorvostanhallgatóinak ésorvostanhallgatóinak gyógyszertani és farmakoterápiás ismeretanyagait és tanulmányait kívánjaez a jegyzet elősegíteni. A jegyzet megírására egyrészt azért volt szükség, mert az elmúltévtizedekben nem állt gyógyszerhatástani jegyzet rendelkezésre a DE Orvos- ésEgészségtudományi Centrumának (OEC) hallgatói számára, másrészt azért, mert a DE OECorvos-, fogorvos- és gyógyszerészhallgatói tanulmányaik során, egy összefüggő rálátástkaphatnak a gyógyszerhatástanról, annak elsajátítási módjáról, amely a sikeres vizsgákra valófelkészüléshez bizonyára nagymértékben hozzájárul. Mivel a DE OEC hallgatói számárajelenleg sem áll rendelkezésre más egyetemi jegyzet a gyógyszertan, a farmakoterápia éshatástani ismeretek területén, ezért ez a jegyzet alapvető iránymutatást nyújt a gyógyszertan ésfarmakoterápia curriculumának és a jelenlegi „gyógyszerkincs” ismeretének az elsajátításához.A gyógyszerhatástan és farmakoterápia elsajátításának célja az, hogy egyrészt meg kellismerni, pontosabban el kell sajátítani egy meghatározott tudásanyagot, amelyről nemcsak azegyetemi évek alatt a vizsgákon, de az élet mindennapjaiban számot kell adni agyógyszerészjelölteknek, a gyógyszerészeknek, szakgyógyszerészeknek, orvostanhallgatóknakés orvosoknak egyaránt, másrészt meg kell ismerni a tárgy logikáját, gondolkodásmódját, ésfogalmainak helyes használatát. Ezek természetesen egy bizonyos készséget is jelentenek,amelyek önmagukban ugyan nem elegendőek, de segítségképpen nagymértékben hozzájárulnaka gyógyszeriparban és egészségügyben évről-évre mind nagyobb számban megjelenőgyógyszerkészítmények közötti eligazodásban. Ahhoz viszont, hogy meg tudjuk érteni éselsajátítani a részletes gyógyszerhatástant és farmakoterápiát, feltétlenül szükség van azalapfogalmak tisztázására, s az általános alapfogalmak ismeretében térhetünk rá a gyógyszerekhatásmechanizmusainak, hatásainak, mellékhatásainak, adagolásainak és alkalmazásainak amegismerésére.Amíg a XX-ik század a szintetikus és természetes eredetű gyógyszerfejlesztés főirányvonala volt a betegségek megelőzésében és kezelésében, addig a XXI-ik század feltehetőena diagnosztika, a genomika, a proteomika, és lipidológia valamint az ezekhez tartozótranszlációs és személyi terápia százada lehet. A gyógyszerfejlesztés és terápia szemszögéhezkapcsolódva, feltétlenül szükségszerű és alapvető fontosságú figyelembe venni a betegségekkialakulásának mechanizmusait a legmegfelelőbb gyógyszeres terápia kiválasztása céljából.Továbbá feltétlenül hangsúlyozni kell a preventív medicina fontosságát, hiszen egy betegség4kialakulásának a megelőzése 15-20-szor kevesebb költségráfordítást igényel, mint már egykialakult betegség kezelése. Tehát, a prevenció nem csak egy kiemelkedő fontosságúegészségügyi kérdés, hanem alapvető fontosságú nemzetgazdasági kérdés is. A jelen egyetemijegyzet a fentebb említettek figyelembevételével készült.Azon gyógyszerészjelölteknek, fogorvosjelölteknek, orvosjelölteknek, vagy márdiplomával rendelkező gyógyszerészeknek, fogorvosoknak és orvosoknak a részére, akik agyógyszertan és a jövő farmakoterápiás eljárások egy-egy adott kérdésében és területénönképzésből vagy puszta kíváncsiságból további érdeklődésre, mélyebb ismeretanyagelsajátításra tartanak igényt, magyar nyelven Fürst Zs, Farmakológia (2007); angol nyelvenpedig Katzung BG, Basic and Clinical Pharmacology (2009, 11-dik kiadás); valamint GoodmanGilman A, The Pharmacological Basis of Therapeutics (2011, 12-ik kiadás) munkáit ajánlom.

A gyógyszertechnológia alapjai

Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet, Dr. Dévay Attila

Dévay Attila, a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai intézetének alapítója és vezetője, ennek a két alapvető fontosságú gyógyszerészeti szakterületnek ismert kutatója és tanára. „A gyógyszertechnológia alapjai” című tankönyvben a szerző több évtizedes oktatási és kutatási tapasztalatai alapján foglalja össze azokat a legfontosabb ismereteket, amelyek a gyógyszerkutatási, gyógyszerfejlesztési, gyógyszergyártási és receptúrai, továbbá minőségellenőrzési munka elméleti és gyakorlati megalapozáshoz szükségesek. A könyv a felhasznált széleskörű hazai és nemzetközi ismeretanyagot, az újabb kutatási eredményeket egységes, jól áttekinthető szerkezetben tartalmazza hozzásegítve az olvasót a gyógyszerészet korszerű és komplex gyógyszertechnológiai, biofarmáciai, gyógyszerterápiás szemléletmódjának elsajátításához.

A gyógyszerterápia bizonyítékokon és gyógyszeradatbázisokon alapuló értékelésének gyakorlata

PTE ÁOK Gyógyszerészeti Intézet, Prof. Dr. Botz Lajos, Dr. Háber Ágota, Dr. Fittler András, Dr. Takács Gábor

A gyógyszerelés optimalizálásának igénye nemcsak gazdasági, hanem szakmai okok miatt is szükségszerű és halaszthatatlan. A hatékonyság kívánatos növelése többek közt a rendelkezésre álló szakirodalom, ill. nagyszámú beteg kezelése során nyert tapasztalat kritikailag értékelt információnak biztosítása által érhető el. A XX. század 90-es éveiben az angolszász országokban kidolgozott tényeken vagy bizonyítékokon alapuló orvoslás (BAO) - evidence-based medicine (EBM) - szakmai mérlegelést jelentő gondolkodási módszertannak és érvrendszernek az a lényege, hogy a gyógyító munka minőségének egyik biztosítékává a tudományos módszerekkel igazolt eredményeken alapuló döntéshozatalt állította. Az EBM egy, a napi gyakorlatban alkalmazható eszközrendszer kialakítására és annak tudatos használatának ösztönzésére törekszik, melynek fő célja éppen a gyakorló szakember munkájának segítése. A gyógyszerterápia bizonyítékokon és gyógyszeradatbázisokon alapuló értékelésének gyakorlatát összefoglaló tananyag a bizonyítékokon alapuló gyógyszerértékelés szakmai és gazdasági elemzésének új ismeretanyagait, a Cochrane elemzés folyamatát, a különböző elemzések során kapott eredmények adaptálását és az internetes adatbázisok megismerését, valamint a szakmai hitelesség ismérveit gyakorlatközpontú szemléletben foglalja össze. A tankönyvben elsajátított ismeretanyag akár olyan egyéni elemzések kidolgozását is segíti, mint egy-egy szakterület irányelv fejlesztése, vagy kórházi formulária összeállítása.

Bisz(>P(O)CH2)-aminok szintézise kétszeres Kabachnik-Fields reakcióval; a termékek NMR tulajdonságai és felhasználása kétfogú P-ligandként

BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Szerves Kémia és Technológia Tanszék, Fazekas Eszter

A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/1-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

FEJEZETEK A MODERN BIOFARMÁCIÁBÓL

Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum Gyógyszerésztudományi Kar Biofarmácia Tanszék , Dr. Halmos Gábor

Koncepciónk szerint a most közreadott jegyzet többségében önálló fejezetrészekbőlépül fel, melyek olyan területeket ismertetnek és tárgyalnak, melyekre véleményünkszerint szerettünk volna nagyobb hangsúlyt fektetni és nálunk, a Debreceni EgyetemGyógyszerésztudományi Karán folyó gyógyszerész képzés kurrikulumán belül éstantárgyainak sorában más tantárgyak keretében nem kerülnek ismertetésre vagy nemilyen mélységben és biofarmáciai szemlélet szerint. Ahol indokoltnak láttuk,igyekeztünk az élettani, patofiziológiai alapokat is érinteni vagy ismertetni a könnyebbmegértés végett. Hangsúlyozzuk, hogy jegyzetünk nem törekedhetett és terjedelmi okokmiatt nem is törekedett a minden részében részletekre is kiterjedő szakmai ismertetésre,de bízunk benne, hogy az oktatott tárgyakkal és az előadásokon, szemináriumokonhallottakkal egységben és összhangban új és korszerű plusz ismereteket és szemléletettud átadni a hallgatóknak, olyan területeket is felölelve, melyek a modern biofarmácialegkorszerűbb témakörébe tartoznak napjainkban. Itt kell megemlítenünk , hogy a tárgyoktatásához már rendelkezésre áll egy, a közelmúltban megjelent nagyszerű biofarmáciakönyv (Dévai A, Antal I: A gyógyszeres terápia biofarmáciai alapjai, Medicina 2009),melyet mindenképpen ajánlunk hallgatóink figyelmébe.Mindezek alapján néhány általános terület bevezető ismertetése során jegyzetünkbenfoglalkozunk a farmakokinetikai és biofarmáciai alapok és fogalmak mellett, speciálisterületekkel is illetve a legújabb, napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kapó témákkalis mint amilyen a biotechnológia, a biológiai gyógyszerek és azok előállítása vagypéldáúl a célzott terápiák megvalósítási lehetőségeinek ismeretei. Reményeink szerintnem csak a gyógyszerész hallgatók, de a biotechnológia és azon belül is a gyógyszer-biotechnológia szakirányú képzésben résztvevő hallgatók is hasznosan forgathatjákmajd munkánkat. Részben önkényesen válogattunk a fejezetek témaköreit illetően,részben más tantárgyak oktatási tematikájához is igyekeztünk alkalmazkodni, hogytúlzott átfedés ne legyen az ismeretekkel kapcsolatosan, ugyanakkor minél több ésszélesebb, újabb területet átfedjenek. Természetesen az elkövetkezendő években4frissítjük, kiegészítjük és bővítjük jegyzetünk szakanyagát. Ahol szükségét éreztük,természetesen kitérünk, élettani, patofiziológiai, gyógyszertani, gyógyszerhatástani,gyógyszerkémiai, gyógyszertechnológiai, gyermekgyógyászati, szemet érintő, geriátriai,nőgyógyászati, onkológiai, biotechnológiai, biológiai, molekuláris biológiai vagy éppengenetikai, genomikai ismeretekre is.

Modern analytical techniques in the pharmaceutical- and bioanalysis

University of Debrecen Medical and Health Science Center Faculty of Pharmacy Department of Pharmacology Pharmacutical- and bioanalytical division , Dr. Istvan Bak

The aim of this lecture note is to help pharmacy students of the University ofDebrecen to the successful completion of the pharmaceutical- and bianalytical chemistrycourse. It was a problem until now, that there was not available a unified book or lecture note,so separated books had to be used for the different topics. My goal was to create a lecture notewhich includes the latest and most modern methods in order to give competitive knowledge tothe studentsCurrently, the trend in the pharmaceutical industry and bioanalytical measurements isthat the analytes of interest in very low concentrations must be measured from lower andlower sample volumes. This note presents various instrumental analytical techniques, samplepreparation methods, in vitro and ex vivo systems which are frequently used in the drug R &D-, production- and quality control-processes and in pharmacokinetic, toxicity and drugmetabolism studies. Because the detailed discussion of the techniques is not possible in thisnote at the ends of the chapters I suggested books which deal with the given technique indetail.I hope that this lecture note greatly facilitates the preparation of students forexaminations and that after graduation they can use it as a reference.

Műszeres analitikai technikák a gyógyszerészi és bioanalitikai vizsgálatokban

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerhatástani Tanszék Gyógyszerészi műszeres- és bioanalitikai részleg , Dr. Bak István

Ez a jegyzet a Debreceni Egyetem gyógyszerészhallgatóinak a Gyógyszerésziműszeres és bioanalitika tantárgy sikeres teljesítését kívánja elősegíteni. Mindeddig problémavolt, hogy nem állt rendelkezésre egy egységes könyv vagy jegyzet a hallgatók számára, ígyaz egyes témakörökhöz külön-külön kellett irodalmat keresni. Célom egy olyan jegyzetlétrehozása volt, mely a legújabb és legmodernebb módszereket tartalmazza, hogy a hallgatókolyan tudás birtokába kerüljenek, melyekkel az egyetemről kikerülve versenyképeseklehetnek a munkaerőpiacon.Jelenleg a gyógyszeriparban illetve a bioanalitika vizsgálatokban az a fejlődési irány,hogy minél kisebb térfogatú mintákból kell egyre kisebb koncentrációban jelenlevővizsgálandó anyagokat kimutatni. A jegyzet, különböző műszeres analitikai technikákat,minta-előkészítési módszereket, in vitro és ex vivo rendszereket mutat be, melyeket agyógyszerkutatás, gyártás, minőségellenőrzés, valamint a gyógyszerek metabolizmusának,farmakokinetikájának és toxicitásának vizsgálatában alkalmaznak. Ismertetésre kerülnektöbbek között a kismolekulájú gyógyszerhatóanyagok azonosításához szükséges IR, UV-VISés EI-MS technikák elméleti alapjai és gyakorlati felhasználása, különböző mikroextrakcióstechnikák, melyeket egyre szélesebb körben alkalmaznak biológiai mintákban találhatógyógyszerhatóanyagok, illetve gyógyszerkészítmények szennyezőinek extrakciójára. Szinténrésze a jegyzetnek a biológiai mintákból történő meghatározásokhoz alkalmazott elválasztási(GC, HPLC) és tömegspektrometriás (MS) technikák, illetve ezek kapcsolási lehetőségeinek(LC-MS, GC-MS, MS-MS) elméleti alapjainak és gyakorlati alkalmazásának ismertetése. Atovábbi fejezetekben bemutatásra kerül a gyógyszerek metabolizmusa a szervezetben, illetveennek vizsgálatára alkalmas in vitro és ex vivo rendszerek, továbbá a gyógyszer metabolizmusvizsgálatok előszűrési fázisában alkalmazható „kémiai” és műszeres metódusok (EC-LC-MS,EC-Fenton-MS, stb.).Mivel a jegyzet keretei nem teszik lehetővé az ismertetett technikák nagyon részletestárgyalását, ezért minden fejezet végén feltüntettem néhány olyan könyvet, amelyek az adotttémával részletekbe menően foglalkoznak. Remélem, hogy sikerült egy olyan jegyzetlétrehozása, mely jelentősen megkönnyíti a hallgatók felkészülését a vizsgákra, valamint,hogy végzés után, a későbbiekben is hasznát vehetik.

Practicals in Pharmaceutical Technology - Prescription Pharmacy

Department of Pharmaceutical Technology Medical and Science Center University of Debrecen , Miklos Vecsernyes

Pharmaceutical Latin8Latin declension 8Numerals 10Examples of the use of declinable numerals 11Ordinal numbers 12The use of prepositions 12Reading of per cent (%) 13Pharmaceutical prescriptions 13Selection and use of weighing and pharmacy balances 21Technical books of pharmacy 25Dose calculation of oral liquid preparations 32Example for interpolation 33‘Papaverine’ solution (magistral prescription) 36Liquid preparations for oral use (Preparationes liquidate peroraliae) 37Solutions (Solutiones) 38Solutio ad salivam /FoNo VII./ 43Solutio Castellani sine fuchsino /FoNo VII./ 44Solutio contra rhagades mamillae /FoNo VII./ 45Solutio metronidazoli /FoNo VII./ 45Solutio nephrolytica /FoNo VII./ 46Solutio noraminophenazoni pro parvulo /FoNoVII./ 47Solutio pepsini /FoNo VII./ 47Solutio theophyllini /FoNo VII./ 48Spiritus iodosalicylatus /FoNo VII./ 48Glycerinum boraxatum /FoNo VII./ 49Syrups (Sirupos)50Sirupus zinci /FoNo VII./51Elixirs (Elixiria).522Tinctures (Tincturae) 52Aromatic waters, concentrated aromatic waters (Diluenda). 52Diluendum menthae /FoNo VII./ 53Solubilization 54Gargles (Gargarismae)57Gargarisma antiseptica /FoNo VII./. 58Gargarisma chlorogeni /FoNo VII./ 58Drops for oral administration (Guttae) 59Dose calculation of oral drops 60Gutta aethylmorphini /FoNo VII./ 60Gutta expectorans composita /FoNo VII./ 62Ear drops (Otoguttae, Auristillae) 62Otogutta borica /FoNo VII./. 63Otogutta hydrogencarbonici /FoNo VII./. 64Nasal drops (Nasoguttae)65Nasogutta zinci cum ephedrino /FoNo VI./. 67Nasogutta ephedrini 1% /FoNo VII./ 67Nasogutta ephedrini pro infante /FoNo VII./. 68Decoctions and infusions (Decocta et Infusa).Infusum ipecacuanhae pro parvulo /FoNo VII./Enemas (Klysmae)686970Klysma chlorali pro infante /FoNo VII./Mixtures (Mixturae)7273Mixtura pectoralis /FoNo VII./73Suspensions ( Suspensiones )74Suspensio anaesthetica /FoNo VII./ 77Suspensio bismogeli /FoNo VII./. 78Suspensio nystatini /FoNo VII./. 79Suspensio siccans /FoNo VII./ 80Suspensio terpini /FoNo VII./ 81Emulsions (Emulsiones) .823Emulsio olei ricini /FoNo VII./. 85Emulsio paraffini cum phenolphthaleino /FoNo VII./ 86Liniments (Linimenta) 87Linimentum ad pernionem /FoNo VII./ . 87Linimentum scabicidum /FoNo VII./. 88Rectal preparations (Rectalia) 89Suppositories (Suppositoria). 89Suppositorium ad nodum /FoNo VII./ 105Suppositorium analgeticum forte /FoNo VII./ 106Suppositorium antispastica pro parvulo /FoNo VI./ 107Suppositorium antipyreticum pro parvulo /FoNo VII./ 108Suppositorium laxans /FoNo VII./. 109Suppositorium noraminophenazoni 100 mg /FoNo VII./ 110Suppositorium noraminophenazoni 200 mg /FoNo VII./ 111Suppositorium noraminophenazoni 500 mg /FoNo VII./ 112Suppositorium papaverini pro parvulo /FoNo VII./. 113Suppositorium spasmolyticum /FoNo VII./ 114Vaginal preparations (Vaginalia)115Globulus metronidazoli compositus /FoNo VII./ 116Globulus zinci sulfurici (magistral preparation). 117Ovulum nystatini /FoNo VII./ 118Semi-solid preparations for cutaneous application. 119Ointments (Unguenta) 120Unguentum ad vulnera /FoNo VII./. 132Unguentum anaestheticum /FoNo VII./. 1334Unguentum antirheumaticum /FoNo VII./ 134Unguentum antisepticum /FoNo VII./ 135Unguentum boraxatum cum aqua calcis /FoNo VII./. 135Unguentum carbamidi /FoNo VII./. 136Unguentum contra dolorem /FoNo VI./ 137Unguentum contra rhagades mamillae /FoNo VII./. 137Unguentum contra rheumam /FoNo VII./. 138Unguentum dermophylicum /FoNo VII./ 139Unguentum haemorrhoidale /FoNo VII./. 140Unguentum ichthyolsalicylatum /FoNo VII./. 141Unguentum infantum /FoNo VII./... 141Unguentum nasale /FoNo VII./. 142Unguentum neonatorum /FoNo VII./. 143Unguentum nutritivum /FoNo VII./. 144Unguentum nystatini /FoNo VII./ 145Unguentum refrigerans /FoNo VII./.. 146Unguentum salicylatum 1% /FoNo VII./ 147Unguentum salicylatum 3% /FoNo VII./ .147Unguentum salicylatum 5% /FoNo VII./ 148Unguentum salicylatum 10% /FoNo VII./. 148Official pastes in the Hungarian Pharmacopoeia 149Pasta zinci oxydati /Ph.Hg.VII./ . 149Pasta zinci oxydati oleosa /Ph.Hg.VII./. 149Pasta zinci oxydati salicylata /Ph.Hg.VII./. 1505Official pastes in the Hungarian standardized prescriptions (FoNo VII.) 151Pasta antirheumatica /FoNo VII./ 151Pasta contra solarem /FoNo VII./ 152Pasta Boraxata /FoNo VII./.. 152Pasta Burowi /FoNo VII./ 153Creams (Cremores).154Cremor aquosus /FoNo VII./.. 155Cremor erythromycini /FoNo VII./ 156Cremor refrigerans /FoNo VII./. 156Hand cream. 157Oily face and body cream for night. 158Gels159Unguentum silicoparaffini /FoNo VI./ 159Unguentum antirheumaticum /FoNo VI./ 160Diclofenac gel (BASF Generic Drug Formulation) 161Powders (Pulveres) 162Oral powders (Pulveres perorales).. 163Undivided powders 170Pulvis aluminii et magnesii /FoNo VII./ 170Pulvis antacidus /FoNo VII./. 170Pulvis Caroli /FoNo VII./. 171Divided powders172Pulvis antidoloricus /FoNo VII./. 172Pulvis asthmalyticus fortis (modified prescription). 173Pulvis combinatus /FoNo VII./. 1746Pulvis paracetamoli cum codeino /FoNo VII./ 175Pulvis spasmalgeticus /FoNo VII./. 176Talc powders (Dusting powders, Sparsoria)177Sparsorium antisudoricum /FoNo VII./ 178Sparsorium contra pruritum /FoNo VII./ 179Sparsorium infantum /FoNo VII./ 180Dehydration – Oral rehydration treatment..181Sal ad rehydrationem /FoNo VII./. 182Sal ad rehydrationem pro parvulo /FoNo VII./ 183Incompatibilities.184Prescription 1 184Prescription 2. 185Prescription 3. 186Prescription 4. 187Prescription 5 188Prescription 6. 189Materials knowledge.. 190Calculations 252Alligation. 252Exercises for concentration calculations. 257Appendices258Latin abbreviations commonly used in prescriptionsand in the course of pharmacy work. 258Frequent synonyms of pharmaceutical substances 263Bibliography274

Regulatory framework of drug research and development

Semmelweis Innovations, Semmelweis Innovations

Lecture at Semmelweis International BioEntrepreneurship Program by Karolj Margusic.

 1   2 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása