Ugrás a tartalomhoz
Találatok pontosítása
18 találat

A lélektan története

Osiris Kiadó, Pléh Csaba

A könyv elsősorban az 1850 és 2000 közötti korban tekinti át a szaktudományos és hivatásszerű pszichológia történetét.

A tanácsadás szociálpszichológiája

Szent István Egyetem, Dr. Budavári-Takács Ildikó

A tanácsadás szociálpszichológiája c. tananyag keretein belül olyan szociálpszichológiai ismereteket szereznek a hallgatók, melyek birtokában az emberi erőforrás tanácsadó jelöltek képessé válhatnak az emberi erőforrás tanácsadáshoz kapcsolódó szociálpszichológiai jelenségek megértésére, értelmezésére. A tananyag célja, hogy a hallgatók megismerjék azokat a fontosabb szociálpszichológiai jelenségeket, legfontosabb témaköröket, melyek a tanácsadás folyamatában megjelennek. Követelmény a tananyag elsajátítására vonatkozóan, hogy a hallgatók az emberi erőforrás tanácsadáshoz kapcsolódó szociálpszichológiai jelenségekben legyenek tájékozottak, valamint tudják ezeket a fogalmakat értelmezni, ill. alkalmazni a tanácsadói folyamatokban, módszerekben és a tanácsadás résztvevői kapcsán.

A tanácsadási módszerek

Szent István Egyetem, Dr. Budavári-Takács Ildikó

A 21. század első évtizedének végén már megkísérelhetünk a nagyon sokszínű és ellentmondásos 20. századra visszatekinteni. A különböző tudományterületek képviselői nyilván más és más jellemzőt emelnek ki az elmúlt történésekből, mint pl. az új tudományterületek születését vagy az informatika megjelenését, a globalizációt vagy szinte kiheverhetetlen megrázkódtatást jelentő háborúkat. Kiemelhető e század „vívmányai” közül a civilizált világ szinte áttekinthetetlen iskolai és képzési rendszere vagy az egyre gyorsabban változó szakmai és munkatartalmak átalakulása. Ha ez utóbbi gondolatot ragadjuk meg akkor e történések egyik velejárójaként megfogalmazhatjuk, hogy az új szakmák kialakulását segítő folyamatok hozták létre a tanácsadás, mint önálló tevékenység megjelenését.

A természet és a lélek

Osiris Kiadó, Pléh Csaba

Tanulmányaimban az ismét megújuló természeti emberkép, a lélektani naturalizmus mellett érvelek.

Alternatív vitarendezés

Nemzeti Tankönyvkiadó, Csemáné Dr. Váradi Erika, dr. Gilányi Eszter

Hogyan, mi módon kezelhetjük konfliktusainkat? Hogyan lehet feloldani az ellentéteket, s képessé tenni az adott személyközösséget a további működésre úgy, hogy ne okozzunk helyrehozhatatlan sérelmeket? A válaszok fellelése során körbejárjuk a konfliktus-fogalmát, fajtáit, kialakulásának folyamatát, a hátterében meghúzódó okokat és a lehetséges konfliktuskezelési stratégiákat és technikákat. Külön súllyal kerül bemutatásra a vitarendező eljárások és megoldások köre, a hagyományos jogi eszközöktől a vitarendezés alternatív formáiig.

Az internet pszichológiája

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (PTE IGYK), Boronkai Dóra

A tananyag témája Tömegkommunikáció és médiaismeret ezen belül: Az internet pszichológiája A tananyag az INFORMÁCIÓ TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS - Informatikai és digitális kommunikációs kompetenciafejlesztés a komplex innováció szolgálatában (TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091) projekt keretében készült.A tananyagot lektorálta: Síklaki István.

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Balassi Kiadó , Erős Ferenc

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a pszichológiai gondolkodás alapjaival. Nem törekszik teljességre, ez egy féléves tárgy keretében nem is volna lehetséges. Nem igényel különösebb előismereteket, de feltételezzük, hogy a hallgatók zöme középiskolában vagy más képzési formák keretében hallott-olvasott már pszichológiai témákról. A kurzus nem gazdaságpszichológiával foglalkozik, mivel az speciális terület, és már feltételez komolyabb pszichológiai, valamint közgazdaságtani előismereteket. Ugyanakkor előkészíthet egy későbbi gazdaságpszichológiai kurzust, amellyel feltehetően a későbbiek során fognak találkozni a hallgatók.A kurzus során foglalkozunk a pszichológiai gondolkodás történetével, különös tekintettel arra a filozófiai, társadalmi és kulturális kontextusra, amelyben a pszichológiai elméletek megfogalmazódtak. Bemutatjuk a XIX. század végén kialakuló nagy pszichológiai iskolákat és azok mai elágazásait, majd végül néhány olyan kutatási- és problématerületet vázolunk, amely a mai „mainstream” pszichológiában központi szerepet játszik. A kurzus során azt szeretnénk bemutatni, hogy a pszichológia nem rendelkezik a „bölcsek kövével”, a különféle iskolák és megközelítések szemléletmódja, antropológiai előfeltevései igen különbözőek, olykor élesen ellentétesek. Illúzió volna „egységes” pszichológiáról beszélni, amely tudományos választ tud adni az emberi „lélekkel” kapcsolatos valamennyi kérdésre, már csak azért sem, mert az ember nem ismerheti meg tökéletesen önmagát. Ugyanakkor önmagunk és mások megismerése, viselkedésünk, élményeink, érzelmeink megértése és értelmezése olyan szükséglet, amely mind a gyakorlati cselekvésben, mind pedig az emberi kapcsolatokban és az elméleti gondolkodásban egyaránt nélkülözhetetlen.

Bevezetés a neuropszichológiába

Medicina Könyvkiadó Zrt., János, Kállai, István, Bende, Kázmér, Karádi, Mihály, Racsmány

A tanulmánykötet célja: oktatási segédanyagot adni a neuropszichológia tantárgy oktatásához, bemutatni a diagnózis, a terápia és a rehabilitáció megbízható eszközeit.

Empátia - A beleélés lélektana

L'Harmattan Kiadó, Buda Béla

A nyugati hagyomány emberképe zárt belső érzelmi és gondolati világot jelenít meg, amely csak a beszéd révén nyílik meg a másik számára. Az utóbbi kb. fél évszázadban viszont mind több adat bizonyítja, hogy az ember nagyon is nyitott lény: tekintetén, mimikáján, gesztusain át nagyon sok nemverbális csatorna is összekapcsolja emberi környezetével, beszéde, a szavakon túl, sok lelki tartalmat rejt és közvetít, és az ember minden vonása, sajátossága – pl. külseje, öltözéke, tárgyainak rendszere stb. – voltaképpen kommunikációt is hordoz. Mindezt képesek vagyunk egymásban megérteni és értelmezni, ha figyelmet fordítunk rá. Ilyen módon képesek vagyunk beleélni magunkat a másik lelki helyzetébe, át tudjuk venni annak érzelmeit, rezonálunk a másik szándékaira, rekonstruáljuk a perspektívát, ahogyan ő a világot látja, gondolkodik. E képességünket, ennek alkalmazását nevezik empátiának. A beleélő megértést a civilizáció háttérbe szorította, de a másikra hangolódás újra tanulható és gyakorolható. Erről szól ez a könyv. Először 1978-ban jelent meg, akkor csak az emberi kapcsolatok kutatása és a terápiás, segítő munka tapasztalatai tárták fel a jelenséget, és a nemverbális kommunikáció sokféle csatornájának empirikus vizsgálata mutatott rá láthatatlan kötelékeinkre, a másik arcjátékának, hangjának, testtartásának, kézmozdulatainknak velünk született kifejező erejére, amely akkor is nyomot hagy bennünk, ha nem tudatosítjuk, ha nem vesszük észre. A belső figyelem ezt felismerhetővé teszi, és ezzel a másik ember valóságos lelki helyzete tárul fel, a maga egyediségében. Ezzel félreértések szüntethetők meg, és valódi szükségletekre és belső kérdésekre formálódhatnak pontos válaszok. Ma már agykutatások is bizonyítják, hogy külön sejtek szolgálnak a másik ember testi, mozdulati kommunikációinak leolvasására, és már a születés után megkezdődik az anyai arc és tekintet kitüntetett megfigyelése, és a gyerek körüli emberi megnyilvánulások sokféle értelmének feldolgozása. Ez az egész gyermekkoron át zajlik, de a felnőtt korban a szavak veszik át a fő szerepet. Lehet azonban az empátiát gyakorolni, fejleszteni. A könyv ezt a jelenségkört mutatja be. Az empátia megismerésének tudománytörténete, a beleélés lélektani és kommunikációs összetevői, a korszerű tudományos eredmények a beleélés folyamatairól, és mindenekelőtt a fejlesztés lehetőségei, valamint a sokféle alkalmazási terület, ahol az empátia segít, hatékonyabbá tesz bennünket, humanizál, hiszen egymáshoz közelebb hoz, egymáshoz köt és egymás iránt pozitív érzelmeket vált ki. A könyvnek ez a hatodik, átdolgozott és kibővített kiadása. A szöveg igyekezik lépést tartani a tudományos fejlődéssel, de igyekezett megőrizni az érthetőséget a művelt átlagolvasó számára.

Helyek, tárgyak, viselkedés

L'Harmattan Kiadó, Dúll Andrea

 1   2 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása