Ugrás a tartalomhoz
Találatok pontosítása
7 találat

A magyar dal könyve

Timp Kiadó, Dobszay László

Az utolsó olyan antologikus összeállítás, mely a magyar dalkultúra egészéről akart képet adni: Kodály Zoltán közel hatvan éve megjelent Iskolai Énekgyűjteménye. Azóta a dalkincs több évtizedes kutatása jelentós gazdagodást hozott. Indokolt tehát egy olyan új antológia, mely nem csak szép dalok gyűjteménye kíván lenni, hanem összképet is akar adni a magyar melosz fontos területeiről, ezek egymáshoz arányított jelentőségéről. Bár az iskolának is szüksége van új alapgyűjteményre, de a nagyközönség is igényel egy ilyen eligazítást, sőt sokszor érezzük azt, hogy a külföld számára is képet kellene adni dallamkultúránkról. A válogatásnál törekedtünk arra. hogy a magyar dallamosság valamennyi jelentős, értékes rétegéből ízelítőt adjunk, valóban összkép bontakozzék ki. A válogatás több mint 600 dallamtípust eredményezett. Az egyes dalokhoz, hosszabb-rövidebb megjegyzéseket fűztünk. Ezek hol a szöveg, hol a dallam, műfaj, szokás, funkció, történeti vonatkozás stb. szempontjából akarják segíteni a megértést. Végső céljuk az, hogy a dalok, melyek eredeti létmódjukat már föladták vagy lassanként föladják, műveltségi kincsként szívódhassanak föl a következő nemzedékek tudatába. Úgy hisszük – tárgya révén, a kivitel tökéletlenségei ellenére – egyben illő tiszteletadás a Mester előtt, aki mind népzenében, mind zenetörténetben, mind pedig e keltő együttszemlélésében ihletője és példaképe minden etárgyú törekvésnek.

A zeneszerzés alapjai

Editio Musica Budapest, Arnold Schoenberg

Schoenberg, a huszadik század legnagyobb zeneszerzőinek egyike, korának kiemelkedő pedagógusa is volt. E könyvét gyakorlati formatankönyvnek is nevezhetnénk. Célja, hogy „anyagot biztosítson az egyetemek átlagdiákja számára, akinek a zeneszerzéshez, zenéhez nincs különösebb tehetsége; kiszélesítse az iskolákban tanító szakemberek látókörét; bőséges tanulnivalót nyújtson a tehetséges zenésznek, a leendő komponistának is.” Tanítványait aktívan vonja be a zeneszerzés technikai problémáinak megoldásába: számos mintapéldával mutat utat a lehetőségekhez, melyeknek segítségével a növendék önálló feladatokra vállalkozhat. „Hároméves egyetemi tanárkodásom alatt (miközben negyvenéves tanári pályafutásom sok elképzelését meg kellett változtatnom) felismertem, hogy a diákok legnagyobb gondja: hogyan komponálhatnak ihlet nélkül. Válaszom természetesen: sehogy. Minthogy azonban ha tudnak, ha nem, komponálniuk kell, el kell látni őket jó tanácsokkal. És úgy hiszem, egyetlen útja van annak, hogy segítsünk rajtuk: ha megmutatjuk, hogy egy problémát nem csak egyféleképpen lehet megoldani.” Ennek értelmében végigvezeti az olvasót a leggyakoribb zenei formákon. Bár a zeneszerző Schoenberg a huszadik század zenéjében új korszakot nyitott, mégis hitte és hirdette, hogy a modern zenéhez a klasszikus zeneirodalmon, a klasszikus formán át vezet az út. Ezt az utat bejáró könyve zenetanárok, előadók, a komponálással próbálkozók és általában a zenét tanulók számára egyaránt nélkülözhetetlen.

Elemző formatan

Editio Musica Budapest, Gárdonyi Zoltán

Gárdonyi Zoltán műve a klasszikus mesterek zenei formáinak világát ismerteti és magyarázza tudományos alapossággal. Tárgya: a tartalom és forma összefüggése, az egyes részek formai funkciója, a sor- és periódusszerkezet , a két- és háromtagúság, a variációs, összetett és rondóformák, a szonátaformák, valamint a ciklikus művek formái. A szerző Haydn, Mozart és a fiatal Beethoven műveit elemzi, rajtuk mutatja be a klasszikus formavilágot szakszerűen, megbízható pontossággal, érthetően. A könyvet minden zenekedvelő haszonnal forgathatja, aki a muzsika mélyebb rejtelmeivel is meg akar ismerkedni.

Klasszikus összhangzattan

Editio Musica Budapest, Ligeti György

A kötet a klasszikus funkciós összhangzattan – a Bachtól Beethovenig terjedő zenei korszak összhangzattana – alapjainak gyakorlati elsajátítását kívánja elősegíteni. Otthoni munkája támogatására a hallgató megtalálja e könyvben a fontosabb szabályok rövid magyarázatát. A szabályok ismertetéséhez feladatok és hallásgyakorlatok csatlakoznak. A hallásgyakorlatok sajátossága, hogy szolmizációs alapra épülnek. A kötetet szervesen egészíti ki Ligeti György „A klasszikus harmóniarend” című példatára, amely önállóan látott napvilágot kiadónk gondozásában.

Magyar zenetörténet

Mezőgazda Kiadó, Dobszay László

Partitúraolvasás, partitúrajáték

Editio Musica Budapest, Nagy Olivér

„A partitúrajáték minden esetben művészi improvizálás. Csak akkor felel meg céljának, ha a játékos ügyesen rögtönzött zongorakivonat formájában közli velünk a partitúra tartalmát.” Nagy Olivér bővített kiadásban megjelenő könyve két nagy részre, egy elméleti fejezetre és példatárra oszlik. Az első, példákkal illusztrált részben a különféle kulcsproblémákkal, a számozott basszus és vonósnégyes-játékkal, a chiavetta olvasásmóddal, a vokális művek, zenekari partitúrák zongorán való megszólaltatásával, a transzponáló hangszerek ismertetésével, valamint az elméleti partitúraolvasással foglalkozik a szerző. A második rész, a példatár pedig XII. századi trubadúrénektől a zeneirodalom legnagyobbjainak, többek között Bach, Mozart, Beethoven, Wagner, Schoenberg, Stravinsky, Bartók és a ma is élő zeneszerzők műveinek idézésével segíti az érdeklődőt a partitúraolvasás és partitúrajáték mind jobb elsajátításában.

Összhang és tonalitás

Rózsavölgyi és Társa Kiadói és Kereskedelmi Kft., Gárdonyi Zsolt, Hubert Nordhoff

Ez a könyv az elmúlt négy évszázad különböző stílusokon átívelő harmóniavilágának tanulmányozásához nyújt megközelítési módokat. Az egyes fejezetek olyan témákat tárgyalnak, melyek a zeneelmélet-tanítás számára még részben feltáratlanok, vagy nem ebben a formában szerepelnek benne.

Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása