Ugrás a tartalomhoz
Találatok pontosítása
98 találat

Az állam és a szuverenitás kapcsolata

Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Kovács Krisztián

A tanulmány a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0006 - „A tehetséggondozás feltételeinek javítása a Károli Gáspár Református Egyetemen” c. pályázat keretében készült.

Az önkormányzati feladatellátást meghatározó jogi környezet

Budapesti Corvinus Egyetem, dr.Dietz Ferenc, dr.Molnár Ildikó, dr.Kirchhof Attila

A tananyagban megismerkedhetnek az önkormányzati működést meghatározó általános és speciális jogi keretekkel, a jogszabályok áttekintésének, alkalmazásának technikáival, a helyi szintű jogalkalmazás és jogalkotás gyakorlati kérdéseivel, fontosságával.

Az ügyész szerepe a büntetés-végrehajtásban

Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Magyar Zsófia

A tanulmány a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0006 - „A tehetséggondozás feltételeinek javítása a Károli Gáspár Református Egyetemen” c. pályázat keretében készült.

Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Trócsányi László, Schanda Balázs

Magyarország Alaptörvényének a bevezetésével és a kapcsolódó sarkalatos törvények hatályba lépésével a magyar alkotmányjog mélyreható átalakuláson ment keresztül. A szerzők és a kiadó célja az volt, hogy olvasóink a hatályos rendelkezések rendszerezett áttekintésén túl, az alkotmányjog kultúrájából kapjanak ízelítőt. A kötet célkitűzése, hogy közérthető formában válaszoljon a legfontosabb közjogi változásokkal kapcsolatos kérdésekre, és az első kísérlet az átalakulás óta arra, hogy összefoglaló jelleggel betekintést adjon az új alkotmányos intézményrendszerbe.

A 2012. évi C. törvény alapján

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Belovics Ervin, Gellér Balázs, Nagy Ferenc, Tóth Mihály

2012. június 25-én új büntető törvénykönyvet fogadott el az Országgyűlés. E kiemelkedő esemény arra sarkallta négy jogi kar büntetőjogi tanszékvezetőjét, hogy mostanáig példátlan módon közös szakkönyvet írjanak. A szerzők kimagasló szintű elméleti felkészültségük mellett több évtizedes, az igazságszolgáltatás különböző területein szerzett szakmai tapasztalatokkal is rendelkeznek. E komplex ismeretek ötvözése garancia arra, hogy a kötet a jogásztársadalom körében nélkülözhetetlen szakirodalommá váljon. A könyv az Általános Rész teljes anyagát elméleti alapossággal dolgozza fel: az egyes témakörök esetében ismerteti a jogirodalmi álláspontokat és a történeti előzményeket, felvázolja a vonatkozó nemzetközi szabályozást, elemzi a tételes jogi rendelkezéseket, utóbbi hiányában tartalmazza a téma elméleti kidolgozását és végül összefoglalja az irányadó joggyakorlatot.

5., hatályosított kiadás

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Belovics Ervin, Békés Imre, Busch Béla, Domokos Andrea, Gellér Balázs, Margitán Éva, Molnár Gábor, Sinku Pál

Magyarországon eddig három büntető törvénykönyvet alkottak, az utolsót több, mint 30 éve, 1978-ban. Bő évtizeddel a megalkotása és hatályba lépése után bekövetkezett a rendszerváltás. A Btk. megalkotásának időszaka óta és különösen a rendszerváltozást követően a bűnözés arányaiban, szerkezetében, módszereiben, szervezettségében, jelentős változások következtek be. A jog világában pedig kiépült a jogállami garanciák rendszere, megszilárdult a jogbiztonság. Az emberi jogok és a szabadságjogok az elméleti filozófia területéről bevonultak a tételes jogba is. A Büntetőjog, Általános Rész c. tankönyv ötödik, hatályosított kiadásának szerzői - az előzményének tekinthető, 2000-ben, 2002-ben, 2006-ben és 2009-ben megjelent tankönyvhöz hasonlóan - több célt tűztek maguk elé. Bemutatják az európai jogi gondolkodás és a magyar büntetőjogi tudománytörténeti kapcsolatát, a jogállami büntetőjog kifejlődését és elveit, valamint a büntetőjog alapvető intézményeinek, így a bűncselekmény tanának és a büntetés tanának filozófiáját és dogmatikáját. Mindemellett kitekintést adnak a nemzetközi és az európai, illetőleg a hazai büntetőjog intézményrendszereinek kapcsolatára is. A könyvben a büntetőjog elméletének bemutatásához szervesen kapcsolódik a hatályos tételes jog anyaga, a joggyakorlat ismertetése, az egyes büntetőjogi intézmények jellemzése és az egyes kriminálpolitikai elképzelések megvalósítására szolgáló büntetőjogi eszközök ábrázolása. E könyv egyszersmind tankönyv az egyetemi hallgatók és a szakvizsgára készülő, kezdő jogászok számára, továbbá kézikönyv az igazságszolgáltatás különböző területein hivatásszerűen résztvevő jogászok kezében. Bemutatja már a 2009. évi büntetőnovella alapján kialakított joggyakorlatot és feldolgozza az azóta bekövetkezett jelentős jogszabályi változásokat is. Szerzői valamennyien egyetemi oktatók, akik egyúttal több évtizedes praxissal rendelkeznek a gyakorlati jogalkalmazás területén is.

Büntetőjogi tényállás komplex elemzése informatikai és kommunikációs eszközök támogatásával

Nemzeti Tankönyvkiadó, Prof. Dr. Farkas Ákos, dr. Jánosi Andrea

A megállapított tényállás megoldása során a számítástechnika és informatika egyre több segítséget kínál. A nagy számítógépes nyilvántartó rendszerek egyre több lehetőséget nyújtanak a felhasználó számára. Ezek a rendszerek, a rájuk vonatkozó jogszabályok megismerhetők, bár használatuk nem mindig egyszerű, azonban megtanulható. Ez az e-learning tananyag a rendelkezésre álló keretek között a büntetőjog és büntetőeljárás területén az információ megszerzésére és feldolgozására az információkból összeálló tényállás megoldására vonatkozó komplex ismeretek tanulásához kíván hathatós segítséget nyújtani.

Das europäische Flüchtlingsregime

Andrássy Universität Budapest, Sandra Hartmann

Diese Forschung konnte mit Unterstützung des ungarischen Staates und der Europäischen Union, in Kofinanzierung des Europäischen Sozialfonds, durch die im Rahmen des Projektes TÁMOP 4.2.4.A-1 ausgeschriebene Stipendienförderung verwirklicht werden.

Das tschechische Verfassungsgericht stoppt den EuGH - zum Urteil des tschechische Verfassungsgerichts

Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Dr. Attila Vincze

Diese Forschung konnte mit Unterstützung des ungarischen Staates und der Europäischen Union, in Kofinanzierung des Europäischen Sozialfonds, durch die im Rahmen des Projektes TÁMOP 4.2.4.A-1 ausgeschriebene Stipendienförderung verwirklicht werden.

Digitális jogok kezelése

Eszterházy Károly Főiskola, Lengyelné Molnár Tünde

A tananyag megismertet a szerzői jogi követelményekkel, a speciálisan a digitális anyagokra vonatkozó szerzői jogi törvényeket. A tananyag ezután egy más dimenzióba vezet minket, és a titkosítás tudományterületét ismerhetjük meg. Egy történeti ágon át haladva olvashatunk változatos megoldásokról, majd a titkosítás generációin végigmenve eljutunk napjaink már komoly matematikai ismereteket is igénylő algoritmusaihoz. Közben megismerhetjük a kódolás tudományának, a kriptográfiának a fogalomrendszerét, illetve az elrejtés tudományát, a szteganográfiát. Majd a fogalmak ismertetése után kerülnek összefoglalásra a titkosítási algoritmusok. A tananyag ezután visszakanyarodik a szerzői jog területére melynek középpontjába most a szerzői jogok védelmét szolgáló digitális technika kerül. Ehhez megnézzük az Európai Unió irányelveit, valamint a jogsértő eseteket. Végezetül a használható DRM-algoritmusok bemutatása következik, de a tananyagot a könyvtárak és a digitális jogkezelés helyzetével zárjuk.

 1   2   3   4   5   6   7   8   9 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása