Ugrás a tartalomhoz
Találatok pontosítása
5 találat

Bevezetés a történeti demográfiába

Budapesti Corvinus Egyetem, Faragó Tamás

A könyv a magyar népességre és a Kárpát medence demográfiai változásaira vonatkozó legfontosabb adatokat és folyamatokat próbálja összeállítani és értelmezni egy, a gyakorlatban is kipróbált egyetemi előadássorozat szerkezetének megfelelően. A szöveg megfogalmazása során arra törekedtünk, hogy ne maradjunk kizárólag a szűken értelmezett történeti demográfia területén, hanem érzékeltessük annak kapcsolódási pontjait az érintkező más tudományterületek (gazdaság- és társadalomtörténet, történeti néprajz és antropológia, történeti földrajz, stb.) által tárgyalt, esetenként a demográfiát át is fedő problémaköreivel. Igyekeztünk hangsúlyt adni – az elérhető adatoktól és kutatási eredményektől függően – a népességszerkezet regionális különbségeinek is, továbbá megpróbáltuk a demográfiai folyamatokat hosszú távon, egységükben kezelni. Úgy véljük ugyanis, hogy a jelen és a múlt a valóságban igen szorosan egybe tartozik, ezért indokoltnak gondoljuk, hogy hidat építsünk a történeti múlt, valamint a jelen népesedési problémáival foglalkozó demográfiai elemzések között.

Európa társadalomtörténete a 20. században

Osiris Kiadó, Tomka Béla

A társadalmi változások legfontosabb területeinek bemutatása: a népesség és család, a fogyasztás, szórakozás és munka, a társadalmi egyenlőtlenségek és mobilitás, az oktatás és a vallás.

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A POLGÁRI KORBAN

ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Balassi Kiadó , Horváth Gergely Krisztián

A tananyag az értelmezési keretek, historiográfiai áttekintés, társadalomtörténeti paradigmák felvázolása után elemzi a rendi és a polgári társadalom sajátosságait, az állam-hatalom-szerkezet jellemzőit. A továbbiakban vizsgálja a korszak Magyarországának településszerkezeteit, településhierarchiáját, foglalkozik az urbanizációval, illetve a modern városok kialakulásával. További témák: a társadalom nagyszerkezetei: felekezetek, nemzetiségek, néprajzi csoportok, hivatásszerkezet, demográfiai folyamatok, örökösödési szokások és a migráció főbb irányai, nemzetiség és felekezetiség összefüggései az asszimiláció századában, a szociális kérdés, mobilitási folyamatok, az oktatási rendszer jelentősége, agrárproletárok és városi munkások, kispolgárság: iparosok, kereskedők, altisztek és a birtokos parasztság, középosztály, arisztokrácia, egyházi, tudás-, katonai, gazdasági és politikai elit, a politikai rendszer és választói magatartás, a nők emancipációja.

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN

ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Balassi Kiadó , Horváth Gergely Krisztián

A tananyag két nagyobb egységre bontva tárgyalja Magyarország társadalomtörténetét 1945 és 1990 között. Az első a társadalmi tervezéssel mint politikai programmal foglalkozik: a kommunista társadalomátalakítási kísérlet jelentőségével a közép-európai társadalomfejlődésre. A második rész a társadalom válaszreakcióit taglalja, ezen belül kitér a közgondolkodás, értékek, értékrendszerek átalakulására; a szekularizáció és ateizmus, illetve a vallási megújulás problematikájára, majd az aktív és passzív tiltakozási formákra. Végül a demográfiai folyamatokat, illetve az életmód és fogyasztás változásait elemzi.

Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig

Osiris Kiadó, Kövér György, Gyáni Gábor

Az egyetemi társadalomtörténeti oktatást szolgáló szintézis két időrendi egységben tárgyalja témáját.

Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása