Ugrás a tartalomhoz
Találatok pontosítása
49 találat

Anyagismeret

Typotex Kiadó, Balla Sándor, Bán Krisztián, Lovas Antal, Szabó Attila

A tananyag járműmérnökök számára nyújt olyan alapvető anyagismereteket, amelyeket a járműgyártásban és üzemeltetésben hasznosíthatnak a mérnökjelöltek. Az anyagok köre széles, a tananyagban tehát nem törekszik részletes adatszerű ismertetésre, hanem a ráépülő tárgyaknak ad megalapozást. Interdiszciplináris jelleggel, anyagtudományi tárgyalásmódot követ. Ily módon tehát megalapozását jelenti szerkezeti és a funkcionális anyagok gyártásának, a technológiai eljárásoknak, amelyek a csatlakozó tananyagokban kerülnek részletesebb ismertetésre. A hagyományos anyagismereti alapokon kívül (termodinamikai alapfogalmak, kristályszerkezet és fázisdiagramok, az acél metallurgiájának alapvető ismeretei, hőkezelési folyamatok alapelvei stb.) helyet kap tananyagban a modern szerkezeti anyagok néhány családja is, mint pl. a kerámiák, kompozit-anyagok. A fenntartható fejlődés gondolatából adódó környezetvédelmi következményeket is figyelembe véve, az anyagok újrafelhasználásának alapkérdéseit is érinti a tananyag. Ennek megfelelően az alábbi konkrét témák kerülnek ismertetésre: - fémek és ötvözetek (az acélok különböző fajtái: szén- és ötvözött acélok, öntöttvas, alumínium, réz, magnézium, Ni és Ti ötvözetei); - kerámiák: különféle fémek oxidjai, nitridjei, karbidjai (Al2O3; MgO, SiO2 SiC, Si3N4 stb.), ugyancsak kerámiákhoz soroljuk anyagi tulajdonságaik tekintetében a cementet és az üvegek különféle fajtáit; - kompozitok: fém-kerámia, fém-fém, kerámia-kerámia, műanyag kerámia, műanyag–műanyag, műanyag–fém stb. kompozitok; - műanyagok: polietilén (PE), polimetil-metakrilát (PMMA, Perspex), Nylon polisztirol (PS), poliuretán (PU), polivinilklorid (PVC) stb.; - elasztomerek (gumi).

ATOMABSZORPCIÓS SPEKTROMETRIA

Hallgatói Információs Központ, Dr. Posta József

Az elektrokémia korszerű elmélete és módszerei

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Inzelt György

Bevezetés az Kristályos anyagok elektronszerkezetébe

University of Liverpool, United Kingdom , Peter J Goodhew, Andrew Green, Kovács Kristóf

Ez a fejezet elmagyarázza az atomok körüli elektronok energiaszintjének leírásához használt terminológiát és konvenciókat.

Elméleti kémia

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Török Ferenc, Pulay Péter

Felületek fizikai kémiája

Typotex Kiadó, László Krisztina

Ez az elektronikus jegyzet a Felületek fizikai kémiája című BSc tantárgy elsajátítását segíti, az előadások törzsanyagául szolgáló alapismeretek tömör összefoglalása. A további elmélyülésben az előadások, illetve az ajánlott irodalom nyújthatnak segítséget.A középpontban a határfelületi jelenségek állnak. A jegyzet a határfelületeknek a fizikai-kémiai folyamatokban betöltött szerepével foglalkozik, és tárgyalja a határfelületen lejátszódó folyamatok törvényszerűségeit.

Fermentációs feldolgozási műveletek

Typotex Kiadó, Pécs Miklós

Az egyes biotechnológiai termékek bioszintézisének megvalósításán túl komoly technológiai feladatot jelent ezen anyagok kinyerése és tisztítása. A rendkívül összetett biológiai rendszerekből egyetlen komponens kinyerése csak többlépéses, optimált műveletsorozattal valósítható meg. A feldolgozási kérdések fontosságát jelzi az a tendencia, hogy a legmodernebb termékek, a rekombináns fehérjék elállításának költségeiben a termék izolálása és tisztítása eléri a 80-90%-ot is. Az összeállított tananyag felépítésében a feldolgozási folyamat logikájára épül. Előbb a sejtek elválasztásának műveleteit (szűrés, centrifugálás), és a sejtfeltárást tárgyalja, majd a koncentráló műveletek (extrakció, adszorpció, membránműveletek, csapadékképzés) következnek. Ezt követik a tisztítás és végtisztítás műveletei, mint a kristályosítás és a szárítás. A sort olyan finomkémiai műveletek zárják, amelyek csak laboratóriumi, vagy preparatív léptékben alkalmazhatók (affin-műveletek, elektroforézisek, fókuszálások). Az anyag szintéziseként végül műveletsorok, technológiák kerülnek bemutatásra, így a zárványtestek (inclusion body) feldolgozása, a citromsav és a monoklonális antitestek (Mab) feldolgozási technológiája.

Fizikai Kémia I. Kémiai termodinamika

Typotex Kiadó, László Krisztina, Grofcsik András, Kállay Mihály, Kubinyi Miklós

Ez a tananyag elsősorban vegyész- és vegyészmérnök hallgatók számára készült bevezető jellegű munka. Megértéséhez szükség van matematikai ismeretekre, beleértve a differenciál- és integrálszámítást. A fizikai kémia három nagy területe az egyensúly, a változás és a szerkezet. Ezek közül az első témát, az egyensúly kérdését járjuk körül a klasszikus termodinamika módszereivel. Ismertetjük a termodinamika három főtételét, bevezetjük a termodinamika fontos állapotfüggvényeit; a belső energiát, entalpiát, entrópiát, szabadenergiát, szabadentalpiát és a kémiai potenciált. Segítségükkel meghatározhatjuk a folyamatok irányát és az egyensúlyi állapotokat. Részletesen foglalkozunk tökéletes és reális gázok tulajdonságaival, elegyekkel, egy- és többkomponensű fázisegyensúlyokkal, termokémiával, kémiai egyensúlyokkal és elektrolitok termodinamikai leírásával. A kidolgozott példákkal az a célunk, hogy segítsük a tananyag mélyebb megértését.

Fizikai kémia laboratóriumi gyakorlatok

Typotex Kiadó, Szilágyi András, Bódiss János, László Krisztina, Sztraka Lajos

A Fizikai kémia laboratóriumi gyakorlat célja a Fizikai kémia és Kolloidika előadásokon elsajátított elméleti anyag gyakorlása. A tanultak elmélyítése mellett a hallgatók megismerhetik a fizikai kémia és a vele kapcsolatos méréstechnika alapvető kísérleti eljárásait, eszközeit, értékelési módszereit, valamint a hallgatók gyakorlati készsége is fejlődik.A kétszintű képzésre való áttérés a BME Vegyészmérnöki Karán is átalakította a fizikai kémia laboratóriumi gyakorlat oktatását. Egyrészről a korábbi jegyzet elavult, átalakításra szorult, másrészről a tárgy keretei is szűkebbek lettek. Jelen jegyzet elkészítésénél figyelembe vettünk az új évezredben megjelent kitűnő forrásmunkákat, melyeket az egyes fejezetek végén jelöltünk. Az elektronikus formátum nagy előnye, hogy a megértést segítő animációk, videók kerülhettek a tananyagba. A formátum révén a jegyzet anyaga folyamatosan fejleszthető, bővíthető a felmerült jogos igények és változtatásoknak megfelelően. Ezt a szerzők hosszú távú feladatuknak tekintik.

Fizikai kémia műszakiaknak

Miskolci Egyetem, Prof. Dr. Bárány Sándor, Dr. Baumli Péter, Dr. Emmer János, Hutkainé Göndör Zsuzsanna, Némethné Dr. Sóvágó Judit, Dr. Báder Attila

A termodinamikai alaptörvények bemutatásán túl a jegyzet részletesen foglalkozik az anyagi halmazok és halmazállapot-változások vizsgálatával. A reakciókinetika és a transzportfolyamatok alapjainak bemutatása, valamint a kolloidkémia alapjainak ismertetése fontos részét képezi a jegyzetnek. Több mint 10 mérési gyakorlat és több mint 200 fogalmat tartalmazó fogalomtár teszi teljessé a jegyzetet.

 1   2   3   4   5 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása