Ugrás a tartalomhoz
Találatok pontosítása
49 találat

Szerves kémiai praktikum

Typotex Kiadó, Hornyánszky Gábor, Poppe László, Hazai László, Nagy József, Tóth Tünde

Jelen munkánkban összefoglaljuk a szerves kémiai laboratóriumi munkavégzéshez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket. Ismertetjük azokat a munka és balesetvédelmi szabályokat, melyek betartása nélkülözhetetlen a biztonságos munkavégzés megvalósításához. Kitérünk a vegyszerek kezelésével kapcsolatos legújabb EU irányelvekre, a biztonsági adatlapok legfontosabb információira, a leggyakrabban használt piktogrammok jelentéseire, valamint a tűzoltó készülékek típusaira és használatukra. Bemutatjuk a jegyzőkönyvezetés legfontosabb tartalmi és formai követelményeit. Felsoroljuk a szerves kémiai laboratórium eszközeit. Sorba vesszük a szerves laboratórium alapműveleteit: a kristályosítást, a desztillációt (vízgőzdesztillációt, vákuumdesztillációt), az extrakciót, a szárítást, a szűrést, az adagolást, a hűtés és a melegítés megvalósításának lehetőségeit. Ismertetjük az olvadáspont, a forráspont és a törésmutatómérés módszereit. Kitérünk a kromatográfia alapjaira, valamint a gyakorlatok során alkalmazott vékonyréteg- és oszlopkromatográfia kivitelezésének technikáira. Röviden összefoglaljuk a gyakorlat során megismert legfontosabb vegyületeket, bemutatva legfontosabb tulajdonságaikat, felhasználási területeiket. Bemutatjuk a szerves kémiai irodalomkutatás módszereit, mind a nyomtatott, mind az elektronikus adatbázis-kezelés módozatait. Végül összefoglaljuk a szerves szerkezetfelderítés alapjait.

Szervetlen kémiai laboratóriumi gyakorlatok

Typotex Kiadó, Wagner Ödön, Pasinszki Tibor

A „Szervetlen kémiai laboratóriumi gyakorlatok” tananyag az egyetemi képzések szervetlen kémiai laboratóriumi gyakorlatainak elméleti és gyakorlati anyagát foglalja össze. A szervetlen kémiai gyakorlatok anyagához tartozik a különböző kémiai elemek, illetve szervetlen vegyületek tulajdonságainak alapos megismerése és az egyes anyagok jellemző reakcióinak, kimutatásának elvégzése.A jegyzet összefoglalja az anyagok azonosításának elméleti alapjait. Tárgyalja a reakciók különböző típusait (sav-bázis, komplexképződési-, redoxi-, csapadékos, stb.), valamint azok körülményektől függő lefutását, illetve az azokkal kapcsolatos számításokat.Az elemek és a belőlük képzett ionok reakcióinak tárgyalását a periódusos rendszer alapján foglalja össze, de ismerteti az ionok elemzési rendszereit és részletesen tárgyalja a kationok Fresenius szerinti, illetve az anionok Bunsen-féle elemzési rendszerét. A tananyag elsajátítását szemléletes ábrák és képek, valamint a reakciókat bemutató videó felvételek segítik.A preparatív készség fejlesztését könnyen kivitelezhető, egyszerű előállítási előíratok segítik, melyek alapján különböző vegyület-családba tartozó preparátumok előállítását végezhetik el a hallgatók.

Sztereoszelektív szintézisek

Typotex Kiadó, Poppe László, Nagy József, Hornyánszky Gábor, Boros Zoltán

A jegyzet célja, hogy vegyészek, vegyészmérnökök és akár érdeklődő biomérnökök szerves és biomolekuláris kémiai ismereteiket alapos sztereokémiai és sztereoszelektív szintetikus ismeretekkel bővítsék. A jegyzet a szerves kémiai aspektusok mellett az enantiomerek speciális sajátságaival és analitikájával is foglalkozik. A jegyzetből tanuló hallgatók meglévő szerves kémiai ismereteikre támaszkodva tiszta sztereoizomerek önálló szintézis-tervezésére és analitikai elemzés-tervezésére válhatnak képessé.

Vízkémia I.

Szent István Egyetem, Rácz Istvánné dr.

A kémia tanulását gyakran kísérik kudarcok, (soha nem értettem, nem nekem találták ki, már a szüleim sem szerették, a kémiatanár ….) és hasonló kifogások gyakran elhangzanak. Pedig a kémia egy logikusan felépített tantárgy, ha az ember az alapszabályokat megtanulja, viszonylag könnyen tájékozódhat benne. Ráadásul ezek az ismeretek jól felhasználhatók a mindennapokban is (mosás, főzés, tartósítás, tisztítás, ragasztás stb.). Ezért az Ön elhatározása és kitartó munkája nemcsak ebben a képzésben, hanem a mindennapokban is kamatozódni fog.

Vízkémia II.

Szent István Egyetem, Rácz Istvánné dr.

A víz körforgása, antropogén hatások a víz körforgásában. A vizek előfordulási formái, víztípusok, a vízigények alakulása. Magyarország vízkészletei és vízhasználata. Vízminőség fogalma, vízminőségi jellemzők. A víz fizikai tulajdonságai, vízben oldott gázok. Vizek oxigén háztartása. A vizek kémiai tulajdonságai, szervetlen összetevők, eutrofizáló ionok. Szerves anyagok a vizekben, a szerves anyag tartalom mutatószámai. A víz biológiai és bakteriológiai jellemzői. A vízmintavétel körülményei, mintatípusok. Vízkezelés értelmezése, a vízkezelés módszereinek csoportosítása. A gázmentesítés módszerei. Oldott és lebegő anyagok eltávolításának módszerei (derítés, flotálás, csapadék képzés, fertőtlenítés, vízlágyítás, szorpciós módszerek, membrán technológia).

World of molecules

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Semmelweis Egyetem és a Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft. által alkotott konzorcium, Kristóf Iván

Conceptual introduction to the world of molecules

World of Molecules II

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Semmelweis Egyetem és a Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft. által alkotott konzorcium, Compiled by Péter Mátyus, contribution by Gábor Krajsovszky, formated by Balázs Balogh, Department of Organic Chemistry, Semmelweis University, peter.matyus@szerves.sote.hu

Structures, properties and transformations of molecules from design to practical applications.

Általános kémiai laboratóriumi gyakorlatok

Typotex Kiadó, Kovács Ilona, Nyulászi László, Fekete Csaba, Könczöl László, Terleczky Péter

A tananyag elsősorban a vegyész-, vegyészmérnök- és biomérnök-hallgatók számára nyújt alapvető, bevezető ismereteket a laboratóriumi munkavégzéshez.A tananyag első fő fejezete tartalmazza a laboratóriumi munkában nélkülözhetetlen biztonságtechnikai alapismereteket, a munkavédelmi és tűzvédelmi rendszabályokat.A laboratóriumi munka speciális eszközöket igényel. A Laboratóriumi eszközök fejezetben ismertetjük és képeken mutatjuk be a fontosabb üveg-, porcelán- és fémeszközöket.A Laboratóriumi alapműveletek fejezet a gyakorlatok során leggyakrabban előforduló alapműveleteket veszi sorra: melegítés, hűtés, szűrés, átkristályosítás, desztillálás, szublimálás, szárítás, gázokkal végzett műveletek. Mivel a műveletek többségénél elengedhetetlen a hőmérséklet és főként gázoknál a nyomás ismerete, továbbá a laboratóriumi munka során nélkülözhetetlen pontos koncentrációjú oldatok készítése, amely tömegméréssel történik, így ezek mérési lehetőségeit is ebben a fejezetben tárgyaljuk.A tananyag negyedik fejezetében olyan fizikai–kémiai mennyiségek, mint olvadáspont, forráshőmérséklet, törésmutató, moláris tömeg meghatározásával és sűrűségméréssel foglalkozunk.Az Egyensúlyok vizes közegben fejezetben a vizes közegben lejátszódó sav–bázis-, csapadékképződési, redoxi- és komplexképződési reakciókat és ezek egyensúlyát vizsgáljuk. A fejezet utolsó része bevezetést nyújt a térfogatos mennyiségi analízisbe.A Preparatív feladatok részben tárgyaljuk az egyes szervetlen kémiai preparátumok előállítását a vegyületekben előforduló anionok szerint csoportosítva: halogenidek, oxidok, szulfidok/szulfitok/szulfátok, nitrátok, foszfátok, karbonátok és szerves savak sói, végül komplex vegyületek.

Érzékszervi minősítés

Nemzeti Tankönyvkiadó, dr. Kókai Zoltán, dr. Sipos László

Az élelmiszerek objektív és szubjektív érzékszervi vizsgálati módszereit és az ehhez kapcsolódó statisztikai és élettani hátteret mutatják be a szerzők.

 1   2   3   4   5 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása