Ugrás a tartalomhoz
Találatok pontosítása
618 találat

A ponthibák alapjai

University of Liverpool, United Kingdom , Andrew Green,John Humphreys, Ross Mackenzie, Kovács Kristóf

Ez a fejezet bemutatja a kristályos anyagok különféle ponthibáit. Ezután részletesebben tárgyalja a vakanciákat és az egyensúlyi vakancia-koncentrációt.

A statisztikus fizika matematikai módszerei

Typotex Kiadó, Tóth Bálint

Ez a jegyzet egy PhD matematikus- és fizikushallgatóknak szóló speciálelőadás anyagát tartalmazza. Feltételezett előismeretek: bevezető analízis és valószínűségszámítás, valamint a statisztikus fizika alapjainak ismerete. A jegyzet az alábbi témaköröket öleli át: A statisztikus fizika tárgya, A Curie–Weiss-modell, Ising-modell Zd-n; Termodinamikai limesz, Analitikusság, Fázisátmenet az Ising-modellben, A klasszikus Heisenberg modell, A kvantum Heisenberg-modell.

A számítástudomány alapjai

Typotex Kiadó, Ésik Zoltán

A jegyzet egységes rövid bevezetést ad a számítástudomány három területéhez. Ezek az automaták és formális nyelvek elmélete, a kiszámíthatóságelmélet és a bonyolultságelmélet.

A szántóföldi növények betegségei

Pannon Egyetem, Dr. Takács András Péter

A szántóföldi növények (gabonafélék, kukorica, burgonya, cukorrépa, pillangósok, olajnövények) kórokozóinak (vírus, fitoplazma, baktérium, gomba) biológiája, gazdanövényköre. A kórokozók fennmaradásának és terjedésének lehetőségei. Az általuk okozott betegségek tünetei és a védekezés lehetőségei.

A szárazföldi növények evolúciója és rendszertana. Vezérfonal egy nem is olyan könnyű tárgy tanulásához

ELTE Eötvös Kiadó, Podani János

A könyv célja a szárazföldi növények (mohák, harasztok, nyitva- és zárvatermők) rendszerének ismertetése a legújabb kutatások tükrében. Az utóbbi évtized molekuláris alapon álló vizsgálatai nagy mennyiségű információt eredményeztek, amelyek az osztályozásban is alkalmazhatók. Az eredmények azt sugallják, hogy sok ponton meg kell változtatnunk a zöld növények evolúciójával kapcsolatos elképzeléseinket, ennek következtében pedig osztályozásukat is. Ily módon klasszikus törzsek (mohák, harasztok, nyitvatermők) és osztályok (kétszikűek) tűnnek el a rendszerből, utat engedve a leszármazást jobban tükröző finomabb csoportosításoknak. A könyv a molekuláris ismereteket paleobotanikai és morfológiai ismeretekkel egészíti ki. A kötet ábrái elsősorban a gyakorlati tananyagban ritkábban szereplő taxonokat, illetve törzsfákat mutatják be. A függelék hasznos információi a témakörben való komolyabb elmélyülést segítik elő mind a kutatók, mind pedig az egyetemi és főiskolai hallgatók számára.

A természeti erőforrások gazdaságtana

EKF ttk, Dr. Kajati György

A természeti erőforrásokkal hagyományosan a természet- és műszaki tudományok, valamint az utóbbi időkben társadalomtudományok, ezek közül is főleg a közgazdaságtan foglalkoznak. Számos tanulmány és szakkönyv született, amely a természeti erőforrások gazdaságtanát részleteiben vagy komplexen vizsgálják, ezek közül feltétlen meg kell említenünk a Bora Gyula és Korompai Attila szerkesztésében megjelent „A természeti erőforrások gazdaságtana és földrajza” című könyvet, valamint a Magda Róbert által szerkesztett „A magyarországi természeti erőforrások gazdaságtana és hasznosítása” című tankönyvet, amelyeket a geográfus hallgatók is kiválóan hasznosítani tudnak.

A VÍZ, MINT ERŐFORRÁS ÉS KOCKÁZAT

EKF, Dr. Konecsny Károly

„A víz, mint erőforrás és kockázat” tantárgy célja a víznek, mint természetes erőforrás, és mint veszélyforrás, kockázati tényező területi és időbeni eloszlásának bemutatása, azoknak a rövid és hosszú távú intézkedéseknek az ismertetése, amelyek a fenntartható fejlődés érdekében szükségesek.

A végeselem-módszer alapjai

Typotex Kiadó, Forberger Árpád, Vörös Gábor

Az elmúlt évtizedekben a végeselem módszer (VEM) a mérnöki tervezés, modellezés és a szimuláció nélkülözhetetlen eszköze lett. Ez a jegyzet elsősorban az alapképzésben (BSc) részt vevőknek szól, ezért a feltételezett előtanulmányok a statika, szilárdságtan, dinamika, a matematikai analízis alapjai, közönséges és parciális differenciál egyenletek, továbbá a mátrixszámítás. Az elméleti megalapozó, bevezető fejezetek röviden bemutatják a lineáris rugalmasságtan lokális és globális modelljeit, a rugalmasságtani alapegyenleteket és a virtuális munka elvét és végeselem módszer - elmozdulás módszer - alapgondolatát, a legfontosabb mennyiségek, elemmátrixok levezetését. A jegyzet részletesen tárgyalja a mérnöki gyakorlatban fontos rúd véges elemeket, a síkbeli rácsos szerkezeteknél alkalmazott csuklós végpontú elemet és a hajlított gerenda elemet. Több kidolgozott számpélda segíti a végeselem eljárás algoritmusának és a különböző analízisek - statika, dinamika, stabilitás - megismerését és megértését. A záró fejezet a síkfeladatok végeselem modellezési lehetőségeit ismerteti. A jegyzet végén található függelék a végeselem algoritmusokban alapvetően fontos mátrixszámítási ismereteket foglalja össze. Célunk a mérnöki, elsősorban a járműmérnöki területen tevékenykedő, elméletileg jól felkészült végeselem szoftver felhasználók kiképzése.

A vízgazdálkodás alapjai

Szent István Egyetem, Dr. Ligetvári Ferenc

A világ lakosságának növekedése következtében a vízgazdálkodás egyre nagyobb szerepet kap. Fontossága a víz körforgásának módosulásával is magyarázható. A társadalmi változások a higiénia iránti igényben is jelentkeznek. Egyre nagyobb mennyiségben vesszük igénybe a meglévő vízkészletet. Az ipari technológiák elterjedése, növekedése, a mezőgazdasági vegyszerek környezetterhelő hatása, a kommunális gondok mind-mind szükségessé teszik vizeink védelmét. A megtisztításra váró szennyvizek ugyancsak fontos feladatot jelentenek elhelyezésüket illetően.

Absztrakt harmonikus analízis

Debreceni Egyetem, Székelyhidi László

Az absztrakt harmonikus analízis klasszikus elméletének, valamint legújabb irányzatainak bemutatása.

 2   3   4   5   6   7   8   9   10 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása